Clicky

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาช? สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

12/08/2022

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

28/07/2022

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

13/07/2022

🙏🙏🙏วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็นต้นไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ๑ วัน เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

👉🏻ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม “วันอาสาฬหบูชา” ได้ที่ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/73/iid/3397

💁👉🏻พุทธศาสนสุภาษิต วันนี้ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเสนอคำว่า “ผู้ฝึกตนได้ คือ ผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์”

13/07/2022

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
13 กรกฎาคม ๒๕๖๕

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ :
https://wellwishes.royaloffice.th/

02/07/2022

📌 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

"มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565"

📄ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://bit.ly/3nvbk8v

Photos from ครูอาร์ม's post
02/07/2022

Photos from ครูอาร์ม's post

02/07/2022

🎯 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับรูปแบบการถ่ายคลิปวิดีทัศน์การสอน ที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความยืดหยุ่น และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

🔖 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 15/2565)

อ่านรายละเอียด 👉👉👉 https://otepc.go.th/th/content_page/item/3948-15-2565.html

#แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์PA

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post
01/07/2022

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post

18/05/2022

สอศ. อนุมัติหลักสูตร
📗 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
📗 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
https://bit.ly/3lDRK9n

เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF) กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเชียน (AQRF) เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562
รายละเอียด
📗 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) https://bit.ly/3wCjAYm
8 ประเภทวิชา 1 โครงการ ได้แก่
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 9 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาศิลปกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาคหกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาประมง จำนวน 1 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 1 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 1 สาขาวิชา
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 สาขาวิชา
-----------------------------------------------------------------------
📗 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) https://bit.ly/3FWHBxx
11 ประเภทวิชา 1 โครงการ ได้แก่
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 16 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 3 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาศิลปกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาคหกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาประมง จำนวน 1 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 3 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน 1 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 สาขาวิชา
- ประเภทวิชาพาณิชยนาวี จำนวน 1 สาขาวิชา
- KOSEN จำนวน 2 สาขาวิชา
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 สาขาวิชา
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
https://bsq.vec.go.th/

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
17/05/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

Photos from สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)'s post
04/05/2022

Photos from สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)'s post

21/04/2022

ดาวน์โหลดได้แล้ว e-Book หนังสือทรงคุณค่า "13 ทศวรรษ 130 ปี กระทรวงศึกษาธิการ" ความหนา 280 หน้า

จัดพิมพ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 3,300 เล่ม อยู่ในระหว่างจัดส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวง/ส่วนราชการต่าง ๆ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด สถาบันการอุดมศึกษาทั่วประเทศ ฯลฯ

ฉบับ Flip e-Book
https://www.moe.go.th/e-book/๑๓๐-ปี-กระทรวงศึกษาธิการ/

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
https://www.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/04/DownloadURL-1.pdf

ภาพ/ข่าว การจัดงาน
https://moe360.blog/2022/04/01/130th-anniversary-establish-moe/

18/04/2022

ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย
https://bit.ly/3vsAxnt

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่านนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2 http://ipa.vec.go.th

02/04/2022

🌟วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง...
จัดทำคู่มือพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะอาชีพ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือ 👉 https://anyflip.com/fwwek/ijmb/

02/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
17/03/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

17/03/2022

🌟พรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 พบกับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) และนูรีอัน เละบารู นักศึกษาอาชีวะ

ประเด็น “อาชีวะ” สร้างอาชีพเยาวชนชายแดนใต้

📍ตั้งแต่เวลา 15.05 - 16.00 น. ทางช่อง NBT (กดเลข 2)

11/03/2022

สคช. ร่วมกับธนาคารออมสิน เชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า" เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

โดยวิทยากรมืออาชีพ
อาจารย์โสภณ อินทร์เพ็ญ หัวหน้าแผนกช่างยนต์ อาจารย์นิลล์พนมไพร สุนทร หัวหน้าสาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2565
ผ่านทาง ZOOM และ Youtube TPQI

ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://e-training.tpqi.go.th/courses/409/info

#มืออาชีพ #นึกถึงมืออาชีพ #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #รถยนต์ไฟฟ้า
..............................................
#ติดตามเราทุกช่องทาง
Facebook : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Youtube : TPQI : youtube.com/c/TPQICHANNEL
Twitter : : twitter.com/tpqi_online
TikTok : TPQI : tiktok.com/
IG : TPQI_IG : instagram.com/tpqi_ig/
Line :
Website : www.tpqi.go.th
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม #กดเลย 063-373-3926

08/03/2022

✅เรียนเหอะ อยากสอน EP. 44 เยี่ยมชมนิทรรศการในจักรวาลนฤมิต
📆วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
⏰ เวลา 19.00-20.00 น.
🧑‍💼วิทยากรรับเชิญ ครูแจ็ค อัครวิชญ์ บุญใส วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
📍ติดตามได้ที่
🌐 Facebook : http://fb.com/kruarm55
#กำหมัด

16/02/2022

ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านแผน/ยุทธศาสตร์อย่างละเอียด

ดาวน์โหลดได้ตาม QR Code หรือ www.moe.go.th หรือลิงก์ shorturl.at/cmZ24

26/01/2022

ราชกิจจานุเบกษา 19 ม.ค.65 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/014/T_0001.PDF?fbclid=IwAR2C3bYaYUEO_qAxB_uizc1QrhOniWg5SVWC9K7kK-2vJzPqptarLdMfU9Y

🙏🏻 ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศธ.360 องศา

26/01/2022

#ประชาสัมพันธ์ #นักศึกษาระดับปริญญาตรี
วช. เชิญชวนทีมนวัตกรรมสายอุดมศึกษา เข้าร่วมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม "กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา:
บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม"
ระหว่างวันที่ 4 -6 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
สามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2565
- -
อ่านเพิ่มเติม :https://sites.google.com/view/rin-2565/หนาแรก
- -
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร 0 2579 1370 ต่อ 516, 524 หรือ 530
E-mail [email protected]

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จะดำเนินการการพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) หลักสูตรที่ได้รับรองจ...
21/12/2021

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จะดำเนินการ
การพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) หลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 1) ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ รหัสหลักสูตร 640021002 จำนวน 20 ชั่วโมง
2. หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รหัสหลักสูตร 640021003
จำนวน 20 ชั่วโมง
สามารถจองสอบและศึกษาบทเรียนออนไลน์สำเร็จรูป (e-learning) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียด : https://bit.ly/3iXP069

#ว21

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...
14/10/2021

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์ PA
เว็บไซต์ : http://bit.ly/bpcd-wpa

คู่มือการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอา...
05/10/2021

คู่มือการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา
เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา”
ดาวโหลดได้ที่ : https://bit.ly/3DdRZyA

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post
17/09/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล "...
09/09/2021

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา และคนดีศรีอาชีวศึกษา"
ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด : https://bit.ly/3nf7ukY

ที่อยู่

ถนน รามอินทรา
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625093654

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จะดำเนินการ
การพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) หลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 1) ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ รหัสหลักสูตร 640021002 จำนวน 20 ชั่วโมง
2. หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รหัสหลักสูตร 640021003
จำนวน 20 ชั่วโมง
สามารถจองสอบและศึกษาบทเรียนออนไลน์สำเร็จรูป (e-learning) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

รายละเอียด : https://bit.ly/3iXP069

#ว21
OTEPC NEWS : 📣

🎯 9 พฤศจิกายน 2564 นี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา เตรียมพบกับ ก.ค.ศ. Forum
"เจาะประเด็นเกณฑ์ PA อาชีวศึกษา"

👉 ภาพรวมระบบการประเมินวิทยฐานะ (ระบบ PA)
👉 เรียนรู้เกณฑ์ PA สู่การปฏิบัติจริง
👉 ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
👉 Q&A ประเด็นเกณฑ์ PA สายอาชีวะ

ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.
โดยสามารถรับชมผ่านช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://www.facebook.com/OTEPCofficial/

และช่องยูทูปชาแนล : สำนักงาน ก.ค.ศ. https://www.youtube.com/channel/UCoQj3YobhI-m8ugRy37XDRQ

โดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์ PA
เว็บไซต์ : http://bit.ly/bpcd-wpa

คู่มือการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา
เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา”
ดาวโหลดได้ที่ : https://bit.ly/3DdRZyA
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา และคนดีศรีอาชีวศึกษา"
ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด : https://bit.ly/3nf7ukY

x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานค สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร RTP Cyber Village สน.คันนายาว สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง หน่วยแพทย์ ศูนย์รักษาความปล ปรึกษากฎหมาย - ทนายความภูเบศ สน. โคกคราม Latplakhaophitthayakhom School :: โรงเรียนลาดปลาเ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ กองร้อยลาดตระเวนและเฝ้าตรว สำนักงานเขตบางเขน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเ