Clicky

เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน

เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบาง

เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2924-9480-3
ต่อ 100 - สำนักปลัดเทศบาล (ส่วนกลาง)
ต่อ 101 - นายกเทศมนตรี
ต่อ 102 - รองนายกเทศมนตรี
ต่อ 103 - รองปลัดเทศบาล
ต่อ 105 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อ 106 - กองคลัง
ต่อ 107 - กองคลัง (Fax)
ต่อ 108 - หน้าห้องนายกเทศมนตรี
ต่อ 109 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต่อ 110 - สำนักปลัดเทศบาล
ต่อ 111 - กองช่าง
ต่อ 112 - ศูนย์วิทยุฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อ 114 - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ต่อ 122 - ปลัดเทศบาล

โทรสาร 0-2595-1562

เปิดเหมือนปกติ

18/01/2023

รับเอกสารน้ำท่วม
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
****ถึงเวลา 16.00 เท่านั้นนะคะ****

ประกาศจากทางเทศบาลตำบลบางม่วง  เรื่องการยื่นขอผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2565 สามารถส่งเอกสาร ได้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 ตั...
17/01/2023

ประกาศจากทางเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่องการยื่นขอผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 2565 สามารถส่งเอกสาร ได้จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ที่เทศบาลตำบลบางม่วง

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post
13/01/2023

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post
13/01/2023

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post

เทศบาลตำบลบางม่วง เยียวยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝนปี 2565 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจ่าย...
09/01/2023

เทศบาลตำบลบางม่วง เยียวยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝนปี 2565 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ผ่านธนาคารออมสิน ในระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับ*เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก* สามารถยื่นแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ได้ที่ เทศบาลตำบลบางม่วง สำนักปลัด ชั้น 2 สามารถยื่นได้จนถึง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

*********ภายในเวลา 8.30-15.00 น.*********

หลักฐานที่ต้องนำมายื่น
- กรณีเป็นเจ้าบ้าน/บ้านของตนเอง
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน

- กรณีเป็นบ้านเช่า
1. บัตรประชาชน
2. สัญญาเช่า
*กรณีไม่มีสัญญาเช่า สามารถมารับหนังสือรับรองการเช่าได้ที่เทศบาล

- กรณีบ้านไม่มีเลขที่
1. บัตรประชาชน
2. หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่ สามารถมารับหนังสือรับรองได้ที่เทศบาล
.................................................
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทร. 02-924-9480 ต่อ 110

๕ มกราคม ๒๕๖๖วันนี้นายพรเทพ  ประดับพลอย  นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายให้หัวหน้างานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแ...
05/01/2023

๕ มกราคม ๒๕๖๖

วันนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายให้หัวหน้างานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานลงพื้นที่ทำความสะอาด ตัดหญ้า บริเวณถนนเส้นจากข้างวัดราษฎร์ประคองะรรม - วัดอินทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธงหิน เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน

๔ มกราคม ๒๕๖๖วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายให้นายอารีย์ อ่อนมั่ง รองนายกเทศมนตร...
04/01/2023

๔ มกราคม ๒๕๖๖
วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายให้นายอารีย์ อ่อนมั่ง รองนายกเทศมนตรี นำพนักงานกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ทำความสะอาด ตัดหญ้าถนนบางใหญ่-บางคูลัด ม.๒ ต.บางม่วง เพื่อความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม

๑ มกราคม ๒๕๖๖วันนี้เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมทำบุ...
01/01/2023

๑ มกราคม ๒๕๖๖

วันนี้เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ณ วัดพิกุลเงิน

#โครงการธนาคารน้ำมันเก่าเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลบางม่วงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางม่วง ได้ดำเนินโครงการธนาคารน้...
20/12/2022

#โครงการธนาคารน้ำมันเก่าเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลบางม่วง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางม่วง ได้ดำเนินโครงการธนาคารน้ำมันเก่าเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลบางม่วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อเนื่องจากปีงบฯ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยรับบริจาคน้ำมันทอดอาหารที่ใช้แล้วจากผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดการทิ้งน้ำมันจากการทอดอาหารที่ใช้แล้วลงสู่แหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านสามารถนำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วมาร่วมบริจาคได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางม่วง หรือติดต่อหมายเลขโทร. ๐-๒๙๒๔-๙๔๘๐-๓ ต่อ ๑๐๙ ในวันเวลาราชการ

#กิจกรรมสนับสนุนโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ตามที่เทศบาลตำบลบางม่วงได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ “กล่องยูเอช...
20/12/2022

#กิจกรรมสนับสนุนโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้

ตามที่เทศบาลตำบลบางม่วงได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี/ ปทุมธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด และบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นั้น ปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลบางม่วง ยังคงขอรับบริจาคกล่องเครื่องดื่ม กล่องนม เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากต้นทาง และสนับสนุน “โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ซึ่งจะส่งมอบให้กับกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำเยื่อกระดาษที่ได้ไปผลิตอักษรเบรลล์ (Braille code) และมอบให้แก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา โรงเรียนคนตาบอดต่อไป

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕วันนี้นายพรเทพ  ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำพนักงานเทศบาลไปรับบริจาคเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุดจา...
20/12/2022

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำพนักงานเทศบาลไปรับบริจาคเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุดจากนายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ สมทบ "โครงการค่าตัดตอนขยะชิ้นใหญ่" และรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากต้นทาง และนำรายได้จากการจำหน่ายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วงต่อไป

#กิจกรรมบางม่วงร่วมใจคัดแยกขยะของเสียอันตรายจากชุมชน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ : วันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำ...
20/12/2022

#กิจกรรมบางม่วงร่วมใจคัดแยกขยะของเสียอันตรายจากชุมชน
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ : วันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการเก็บขนขยะของเสียอันตรายจากชุมชน (หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ ) โดยเทศบาลจะดำเนินการขนส่งไปยังสถานที่รวบรวมขยะของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

Photos from โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข's post
19/12/2022

Photos from โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข's post

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...
19/12/2022

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th

08/12/2022

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
--
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
--
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
.
โดยท่านสามารถเข้าร่วมชมงานผ่านการถ่ายทอดสดทาง
Facebook สำนักงาน ป.ป.ช. และหรือการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

08/12/2022

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
วันพรุ่งนี้แล้วนะครับ ก็จะถึง “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม (International Anti-Corruption Day)” วันนี้แอดมินเลยจะขอเสนอข้อมูลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565 ครับ

ตอนที่ 4 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565
รัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565 (Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต) ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยสโลแกนที่ว่า “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

ภายในงานมีการนำเสนอวิดิทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ “มองมุมใหม่การลงทุนในไทยใสสะอาด” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน

ตอนต่อไปเราจะมารับทราบกันถึง ช่องทางการร่วมรับชม “การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2565” หากอยากทราบ โปรดติดตามตอนต่อไป (ตอนที่ 5)

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post
07/12/2022

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post

7 ธันวาคม 2565  – วันนี้ เวลา 09.30 – 10.30 น. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพในแหล่งน้ำวิกฤตของเทศบาลตำบลบางม่วง...
07/12/2022

7 ธันวาคม 2565 – วันนี้ เวลา 09.30 – 10.30 น. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพในแหล่งน้ำวิกฤตของเทศบาลตำบลบางม่วง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองบางใหญ่ จุดใกล้ศาลเจ้าบางใหญ่ ม.2 ต.บางม่วง เพื่อรายงานผลการตรวจไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 ได้รับทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี ผลจากการตรวจสอบปรากฏผล ดังนี้
1. อุณหภูมิของน้ำ 27.9 – 28.0 องศาเซลเซียส
2. ค่า pH = 7.0 (ค่า pH ในน้ำที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 5-9)
3. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) = 1.0 มก./ล.
คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (เหมาะสำหรับเพื่อการอุตสาหกรรม) และจากการตรวจวัดค่าความเค็มของแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 4 จุด ปรากฏผลคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ใช้ได้กับทุเรียนแต่ควรเฝ้าระวัง ดังนี้
1. คลองบางใหญ่ – จุดหน้าวัดอินทร์ = 0.26 ppt.
2. คลองบางใหญ่ - จุดหน้าศาลเจ้าบางใหญ่ = 0.26 ppt.
3. คลองบางกอกน้อย - จุดหน้าวัดพิกุลเงิน = 0.24ppt.
4. คลองอ้อมนนท์ - จุดหน้าวัดเสาธงหิน = 0.25 ppt.
** ผลการตรวจค่าน้ำประปา = 0.11 ppt.

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - สืบเนื่องจากวันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ...
06/12/2022

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - สืบเนื่องจากวันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เทศบาลตำบลบางม่วง ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รวมทั้งองค์กรหน่วยงานต่างๆ มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายให้นายอารีย์ อ่อนมั่ง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมนำคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กิจกรรมทำเสวียนหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบตาข่าย และกิจกรรมทำน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tra...
06/12/2022

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Kickoff ITA ๒๐๒๓) ในวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
สามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
Facebook : https://www.facebook.com/NACC.ITAS
Youtube : https://www.youtube.com/
.............................................
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๒-๙๒๔-๙๔๘๐ ต่อ ๑๑๐

06/12/2022
๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชา...
05/12/2022

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางม่วง พร้อมด้วยพสกนิกรชาวบางม่วง

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post
02/12/2022

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วงได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์ ประจำป...
02/12/2022

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง
ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๕
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
.............................................
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๒-๙๒๔-๙๔๘๐ ต่อ ๑๑๐

‼️‼️ประกาศตามหา‼️‼️นายอรรถชัย ทองอาภรณ์ หายตัวจากบ้านพักย่านลำลูกกา คลองเก้า ซอยบ่อปลา จังหวัดนนทบุรี เมื่อช่วงเวลา ๑๔.๓...
02/12/2022

‼️‼️ประกาศตามหา‼️‼️

นายอรรถชัย ทองอาภรณ์ หายตัวจากบ้านพักย่านลำลูกกา คลองเก้า ซอยบ่อปลา จังหวัดนนทบุรี เมื่อช่วงเวลา ๑๔.๓๐ น. ของวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
📌ลักษณะ รูปร่างผอม สูงประมาณ ๑๕๕ ซม. ศรีษะล้าน
ผิวสีดำแดง มีอาการเบลอๆ ไม่ค่อยพูด สวมใส่เสื้อสีฟ้า กางเกงขาสั้นสีดำ ใส่หมวกสีเขียว

‼️หากท่านมีข้อมูลหรือพบเบาะแส‼️
กรุณาแจ้งไปยัง นายอนุชาติ ทองอาภรณ์(พี่ชาย)
📞 ๐๘๙ ๗๔๔ ๑๐๙๒
หรือแจ้งไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ☎️ ๐๒ ๕๘๑ ๖๐๔๓
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ☎️ ๐๒ ๕๘๐ ๐๗๓๗
.............................................
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๒-๙๒๔-๙๔๘๐ ต่อ ๑๑๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วงนำไม้กระดานที่ใช้ทำสะพานช่วยเหลือประชาชน เมื่อ...
30/11/2022

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง
นำไม้กระดานที่ใช้ทำสะพานช่วยเหลือประชาชน
เมื่อตอนน้ำท่วม นำถวายหลวงพ่อพยอม วัดสวนแก้ว
และถวายท่านเจ้าอาวาส ท่านมหาฯทองพลู วัดพิกุลเงิน
และมอบให้ชาวบ้านที่บ้านเสียหายจากน้ำท่วม
.............................................
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๒-๙๒๔-๙๔๘๐ ต่อ ๑๑๐

ประกาศผู้เสียภาษีประสงค์ขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอันพันวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป (...
29/11/2022
เทศบาลตำบลบางม่วง (ทต.บางม่วง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประกาศผู้เสียภาษีประสงค์ขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอันพันวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป (กรณีประสบอุทกภัย) ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบางม่วง (ทต. บางม่วง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ...
29/11/2022

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
.............................................
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๒-๙๒๔-๙๔๘๐ ต่อ ๑๑๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วงได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงาน...
28/11/2022

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง
ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
........................................
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๒-๙๒๔-๙๔๘๐ ต่อ ๑๑๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วงนำไม้ที่ใช้ทำสะพานทางเดินชั่วคราว ส่งมอบให้แก่...
28/11/2022

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง
นำไม้ที่ใช้ทำสะพานทางเดินชั่วคราว ส่งมอบให้แก่วัดพิกุลเงิน เพื่อให้วัดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
...........................................
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทร. ๐๒-๙๒๔-๙๔๘๐ ต่อ ๑๑๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๕๐ น.นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงินช่วยเห...
25/11/2022

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๕๐ น.

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง
ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง มอบให้กับนางสุจิตร บัวด้วง พนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ซึ่งประสบอัคคีภัยสูญเสียทรัพย์สินและบ้าน

หนังสือรายงานประจำปี สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สามา...
23/11/2022
หนังสือ 90 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

หนังสือรายงานประจำปี สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สามารถเข้าไปดูผลการดำเนินงานสำนักปลัดของสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านลิ้งค์ด่านล่างนี้ค่ะ

หนังสือ 90 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี

📌ประชาสัมพันธ์!! 🔊กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำเพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของ"ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่ง...
23/11/2022

📌ประชาสัมพันธ์!! 🔊

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำเพิ่มช่องทาง
การร้องเรียนร้องทุกข์ของ"ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา
และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
- สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อกรอกข้อมูล
- เว็ปไซต์ www.dla.go.th
- โทรศัพท์ 02-241-9014/โทรสาร 02-241-9019
- ส่งไปรษณีย์ไปยังศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
- สายด่วนรัฐบาลติดต่อ 1111
- ติดต่อผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
- เดินทางไปร้องเรียนร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายให้นางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบา...
14/11/2022

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายให้นางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนการเลี้ยงนกส่งเสียงร้องดังรบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงภายในโครงการรัชชา ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางม่วง ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้เจ้าของบ้านปรับสภาพแวดล้อมที่เลี้ยงนก ควบคุมป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงรบกวนก่อเหตุรำคาญต่อบุคคลอื่น โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป

#โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน#เทศบาลตำบลบางม่วง๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕วันนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่...
14/11/2022

#โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน
#เทศบาลตำบลบางม่วง

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง มอบหมายให้นายอารีย์ อ่อนมั่ง รองนายกเทศมนตรี นางอภิชชญา บุญรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักเปลือกสับปะรด เทลงในบริเวณคลองโรงหมู (ซอยทองปาน) ม.๕ ต.บางเลน เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำเสีย ลดกลิ่นเหม็นในแหล่งน้ำ

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันนี้นายพรเทพ  ประดับพลอย  นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำคณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่พร้อ...
14/11/2022

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำคณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่พร้อมรถบรรทุกน้ำล้างพื้นทำความสะอาดถนนเส้นบางกรวย - ไทรน้อย ม.๕ ต.บางเลน (ในเขตเทศบาล) เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ และยังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีบ้านเรือน หรือประกอบอาชีพอยู่ริมถนน ตลอดจนผู้ที่สัญจรไปมา

ที่อยู่

32/20 ต. บางม่วง อ. บางใหญ่
Bangkok
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629249480

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการจาก นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ CI โดยมอบหมายให้เทศบาลตำบลบางม่วงดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่
📣 จากประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง งดรับประทานอาหารร่วมกับคนนอกครอบครัว
🙏 เป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด19 หน่วยงานใดที่มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว หากมีการดำเนินการแล้ว และ มีความจำเป็น ต้องทำกิจกรรม การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยยังเป็นความจำเป็น อยู่ ก็ขอให้เคร่งครัดในเรื่องมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาด
📌 ทั้งนี้ ไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถจัดได้ หากปฏิบัติตามมาตราการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด
17 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK ให้เด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภคิน คำทัศน์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายบัญชา คล้ายเรือน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ได้สำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อเช็คอายุการใช้งานรวมทั้งเช็คประสิทธิภาพพร้อมใช้กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ
🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565

🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)

🚷 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว
- สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะฯ (เปิดเป็นร้านอาหารได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอำเภอ)
- สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

ข้อ 2 และข้อ 3 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 500 คน (เว้นแต่เข้าตามข้อยกเว้น หรือได้รับอนุญาต)

ข้อ 4 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อ 5 ให้สถานที่บางประเภทเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ให้บริการได้ โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดตามมาตรการแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

ข้อ 6 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและห้ามแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ข้อ 7 กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

🔴 ทั้งนี้ ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่

📌 จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนน กศน.ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือ เทศบาลตำบลเสาธงหิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบ Swingtec UEA Thailand RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรปลายบา สิ่งแวดล้อมเกษตร - ASRG PP Accounting Professional Co.,Ltd. สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จ