สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ One of the Best Institutes of Aviation Medicine in ASEAN

ข้อมูลเกี่ยวกั

🌷...ขอประกาศให้ทราบค่ะ...📣🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
15/08/2023

🌷...ขอประกาศให้ทราบค่ะ...📣🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

🌷...ปุกาศๆๆๆ...ค่ะ📣📣📣📣📣
31/07/2023

🌷...ปุกาศๆๆๆ...ค่ะ📣📣📣📣📣

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ๕สเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล...
27/07/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม ๕ส
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๖๖
นาวาอากาศเอก ศุภชัย สินธวาลัย รองผู้อำนวยการ(๒)
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี
นาวาอากาศเอกพิทักษ์ อ่อนศิริ ผู้อำนวยการกองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ๕ส Big Cleaning Day มีการพัฒนาทำความสะอาดภายในตัวอาคาร และบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบ และการประกวดบอร์ดกิจกรรม ๕ส ของแต่ละหน่วย ในสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา๑๓.๐๐น. ณ หน้าอาคารสรีรวิทยาการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปี๒๕๖๖พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถา...
26/07/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปี๒๕๖๖
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปี๒๕๖๖
ให้แก่บุตร-ธิดาครอบครัว ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้อง๕๐๔ อาคารใหม่กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

🌷ประกาศ...วันหยุดราชการพิเศษค่ะ...📣📣📣
26/07/2023

🌷ประกาศ...วันหยุดราชการพิเศษค่ะ...📣📣📣

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบินรุ่นที่๑๙พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้าก...
21/07/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบินรุ่นที่๑๙
พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๑๙ โดยมี
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๔ นาย หลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน เปิดการศึกษาตั้งแต่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๑๓ สัปดาห์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็น นายทหารชั้นสัญญาบัตร และ นายทหารชั้นประทวน สังกัดกองทัพอากาศ จำนวน ๑๘ นาย สังกัดกองทัพบก ๒นาย สังกัดกองทัพเรือ ๒นาย และ สังกัดกรมตำรวจ ๒นาย
ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๑๙ ได้มี รองผู้อำนวยการ(๑) นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรมด้วย
ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง๕๐๔ อาคารใหม่ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๖พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำ...
28/06/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๖
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่๒ ประจำปี๒๕๖๖ ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และ
มอบของที่ระลึก(เสื้อวิ่ง)โครงการรณรงค์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพล ทอ.(AFVR 2023* CCC) ระหว่าง ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (รวม ๘๗วัน)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างค่านิยมการออกกำลังกาย การมีสุขภาวะทึ่ดีทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่กำลังพล ทอ. โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีการสะสมแคลอรี่ ครบจำนวน ๑๕,๐๐๐ แคลอรี่ ตามระยะเวลาที่กำหนด
ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศ ท่าดินแดง
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ประจำปี๒๕๖...
27/06/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ประจำปี๒๕๖๖
นาวาอากาศเอกพิทักษ์ อ่อนศิริ ผู้อำนวยการกองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศโทเพิ่มพูน วรรณกิตติ
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในยุคปัจจุบัน ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐น. ณ ห้องบรรยาย๑ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนพลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเ...
27/06/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน ที่สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดี
ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้อง๕๐๔ อาคารใหม่ กองวิทยาการ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสม...
22/06/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ นาวาอากาศเอกหญิงบุษกร ภมร รองผู้อำนวยการ(๑) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง อมรรัตน์ ศาสตรวาหา ภริยาผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็งชั้น๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะแพทย์ทหาร ทปล. ในการประชุมหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหาร กองทัพไทย-ล...
12/06/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะแพทย์ทหาร ทปล. ในการประชุมหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหาร กองทัพไทย-ลาว ครั้งที่๓
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะแพทย์ทหาร ทปล. ในการประชุมหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหาร กองทัพไทย-ลาว ครั้งที่๓
ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
โดยมี พันเอก พูวิไล พูนสะหวัด รองหัวหน้ากรมเสนารักษ์ ทปล.เป็นหัวหน้าคณะ นำทีมคณะแพทย์ทหาร ทปล.จำนวน ๑๒ ท่าน เข้าเยี่ยมชมกิจการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรีกังวาน สุจินต์ รองเจ้ากรมชายแดนทหาร และ
พลตรีศุภกิตติ ขัมพานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศด้วย ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหมอตระกูล สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนพลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตร...
12/06/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดี
ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้อง๕๐๔ อาคารใหม่ กองวิทยาการ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ หลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชั้นนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๖นาวาอากาศเอก จิ...
08/06/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ หลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชั้นนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
นาวาอากาศเอก จิรวัฒน์ ชูวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะข้าราชการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชั้นนายเรือ ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมี นาวาโทหญิงสุวพักตร์ เวศน์วิบูลย์ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการหลักสูตร กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐นาย เยี่ยมชมกิจการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ...แฟ้มภาพย้อนหลังค่ะ...🙏

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 🙏🌷เน...
08/06/2023

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 🙏
🌷เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.66
โดยจัดกิจกรรมสอน CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับคุณครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) จำนวน 30 ท่าน
ในวันที่ 6 มิ.ย.66 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)
🌷ทีมครูผู้สอน
1. น.ท.หญิง ธัญรัศม์ ทองสุข
2. ร.อ.หญิง สุนีย์ เตชะเสน
3. ร.ท.อริญย์ พุทธานุ
4.พ.อ.อ.(พ)สรณชน พงษ์เกษร

🌷ทีมผู้ช่วยอำนวยความสะดวก
1. น.อ.หญิง ชื่นจิตร แก้วฉุย
2. ร.อ.สมศักดิ์ สิทธิวัง
3. จ.ท.หญิง ปรียาภรณ์ ดีเจริญ
4. นาย กฤษ แสงประการ
5. นางชนัญชิดา คงมงคล
🌷🌷และได้รับเกียรติจากอดีตผู้บังคับบัญชา
พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์...ในการอบรมครั้งนี้ด้วย พร้อมทีมจิตอาสา๙๐๔ และทีมจิตอาสาพระราชทาน♥️♥️

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนพลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตร...
15/05/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดี
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐น.
ณ ห้อง๕๐๔ อาคารใหม่ กองวิทยาการ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง"การขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแผ...
15/05/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง"การขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ปี" และPMQA ๔.๐
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมสัมมนาวิชาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง"การขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐) และ PMQA ๔.๐
โดยมี รองผู้อำนวยการ(๑) รองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ณ โรงแรมเฟลิกซ์
ริเวอร์แควรีสอร์ท กาญจนบุรี

หลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๑๙ เข้าเยี่ยมชมกิจการ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติสถาบันเวชศาสตร์การบินกอ...
15/05/2023

หลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๑๙ เข้าเยี่ยมชมกิจการ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เปิดหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบินรุ่นที่๑๙ ได้จัดวิชาเสริมหลักสูตร "สื่อประสม(Multimedia)เผยแพร่วีรกรรมทหารอากาศ" ได้จัดให้นายทหารนักเรียนเข้าเยี่ยมชมกิจการพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
โดยมี นาวาอากาศเอก อรรณพ นงค์ชะนา
ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ ให้การต้อนรับ
และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ อดีตเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็นผู้บรรยายประวัติศาสตร์ด้านการบิน ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.
(ขอขอบพระคุณเครดิตภาพจาก เพจพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ)...ค่ะ🙏

....Hello....ปุกาดๆๆๆ...ค่ะ📣📣📣
07/05/2023

....Hello....ปุกาดๆๆๆ...ค่ะ📣📣📣

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖พลอากาศ...
02/05/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานเปิดงาน
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
โดยมี รองผู้อำนวยการ(๑) นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้กำลังพลของหน่วย มุ่งเน้นกิจกรรมการทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะที่อยู่ภายในความรับผิดชอบ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

...👍👍...♥️♥️
29/04/2023

...👍👍...♥️♥️

🌷ปุกาดๆๆ...ค่ะ📣📣📣📣
29/04/2023

🌷ปุกาดๆๆ...ค่ะ📣📣📣📣

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะผู้แทน ทอ.กัมพูชา ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนทอ.กับ ทอ.กัมพูชาพลอากาศตรีกฤษฎ...
25/04/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะผู้แทน ทอ.กัมพูชา ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนทอ.กับ ทอ.กัมพูชา
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้แทน ทอ.กัมพูชา โดยมี
Lt.Col. Chhen Sophanakimheng ตำแหน่ง Pilot เป็นหัวหน้าคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐น.

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เปิดหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบินรุ่นที่ ๑๙พลอากาศโทวรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอาก...
25/04/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เปิดหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบินรุ่นที่ ๑๙
พลอากาศโทวรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๑๙ โดยมี
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่๑๙ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
พลอากาศตรีเพชร เกษตรสุวรรณ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กรมแพทย์ทหารอากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรด้วย ณ ห้อง๕๐๔ อาคารกองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา๑๐.๐๐น.

🌷...สวัสดีตอนเช้าค่ะ🙏...วันนี้สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...เริ่มการตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร...แล้วนะคะ🙏...จึ...
18/04/2023

🌷...สวัสดีตอนเช้าค่ะ🙏...วันนี้สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...เริ่มการตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร...แล้วนะคะ🙏...จึงขออภัยที่ต้องงดตรวจ❌ทุกกรณีค่ะ🙏

🌷ขออนุญาตนำข้อมูลดีๆ...จากนักจิตวิทยาท่านหนึ่ง...โพสต์ไว้นะคะ...ขอบพระคุณค่ะ🙏♥️♥️💦💦🌷อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว (Post Va...
17/04/2023

🌷ขออนุญาตนำข้อมูลดีๆ...จากนักจิตวิทยาท่านหนึ่ง...โพสต์ไว้นะคะ...ขอบพระคุณค่ะ🙏♥️♥️💦💦
🌷อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว (Post Vacation Blues)
เป็นสภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งและสามารถหายไปเองได้ ซึ่งบางคนที่ตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวแต่ไม่รู้ตัว เราสามารถสังเกตุได้ดังนี้
1. จะมีรู้สึกไม่อยากทำงาน เบื่อหน่าย และมีอาการซึมเศร้า
2. เกิดจากร่างกายเคยชินกับการพักผ่อนและไม่พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้น
3. อาการนี้มักจะเกิดกับคนที่เบื่องานของตัวเองอยู่แล้ว
4.โดยระดับความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับความเบื่อหน่ายที่มีอยุ่เดิม
5. อาการนี้จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง สมาธิลดลง หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสีย ใจลอย
6. ระยะของอาการจะเป็นอยู่ 2-3 วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
7. สามารถพบได้ในทุกวัย ในกลุ่มคนที่มีความเบื่อหน่ายงานของตัวเอง

ลองใช้วิธีเหล่านี้เผื่อจะช่วยให้การปรับตัวได้ดีขึ้น: หากิจกรรมที่หรืองานอดิเรกที่ชอบเพื่อเบี่ยงเบนความหดหู่ในใจ เช่น ปลูกต้นไม้ ดูหนังฟังเพลง เล่นกับสัตว์เลี้ยง ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมใดๆ และการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รวมทั้งหาแรงจูงใจในการไปทำงาน หรือการวางแผนเที่ยวในวันหยุดครั้งต่อไป จะสามารถช่วยจัดการกับ ภาวะ Post Vacation Blues ได้😊
#นักจิตวิทยาท่านหนึ่งได้กล่าวไว้

...🌷พรุ่งนี้ขอความร่วมมือด้วยค่ะ...และกราบขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ🙏...กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ กคผ.สวบ.ทอ.
17/04/2023

...🌷พรุ่งนี้ขอความร่วมมือด้วยค่ะ...และกราบขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ🙏...กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ กคผ.สวบ.ทอ.

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี๒๕๖๖พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบัน...
11/04/2023

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี๒๕๖๖
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานเปิดงาน
สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี๒๕๖๖
โดยมี รองศาตราจารย์สัตวแพทย์หญิง อมรรัตน์
ศาสตรวาหา (ภริยา)ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมกันนี้
รองผู้อำนวยการ(๑) รองผู้อำนวยการ(๒) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เพื่อสานต่อวัฒนธรรมอันดีของไทยสืบไป ณ ลาน ฮ.ใต้อาคารใหม่ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ๗๕ปี (ทุกวันที่๑ เมษายน ของทุกปี)พลอากาศตรีกฤษฎา ศา...
31/03/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ๗๕ปี (ทุกวันที่๑ เมษายน ของทุกปี)
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ครบรอบ ๗๕ปี (ทุกวันที่๑ เมษายน ของทุกปี) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยนิมนต์ประธานฝ่ายสงฆ์ จากวัดโพสพผลเจริญ ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในการณ์นี้ได้รับเกียรติจาก อดีตผู้บังคับบัญชา สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ
พลอากาศตรี อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมในพิธี
ณ ห้องMedic Lounge สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐น.

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์...
22/03/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
นาวาอากาศเอกศุภชัย สินธวาลัย รองผู้อำนวยการ(๒)
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่๔ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ในหลักสูตร Military medicine โดยมี
พันตรีณัชชา เหมปฐวี แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาจารย์ภาควิชา เวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นอาจารย์หัวหน้าชุด ในครั้งนี้มีบรรยายพิเศษเรื่อง"บทนำทางเวชศาสตร์การบิน และ Aviation Medicine " โดย
นาวาอากาศเอกมาโนชญ์ พลายงาม หัวหน้ากองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และทางคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ และ กองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ณ ห้อง๕๐๔ อาคารใหม่กองวิทยาการ และบริเวณลาน เฮลิคอปเตอร์ ใต้อาคารใหม่ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐น.

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ...
18/03/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ต้อนรับคณะนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนีบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่๑๐
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ คณะนักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่๑๐
พร้อมกับได้รับเกียรติจาก เลขาธิการแพทยสภา
พลอากาศโทอิทธพร คณะเจริญ ร่วมคณะในครั้งนี้
ชมการสาธิตช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัย โดยชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ (MERT,RTAF) จากศูนย์ปฏิบัติการสายแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
แสดงขั้นตอนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
และ เยี่ยมชมเครื่องฝึกสรีรวิทยาการบิน กองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ บริเวณลานเฮลิคอปเตอร์ ใต้อาคารใหม่ กองวิทยาการ และกองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 🚁🚁🚁🚁🚁🚁

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรพลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบ...
16/03/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้อำนวยการ(๒) และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้อง๕๐๔ อาคารใหม่ กองวิทยาการ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับรองคณะผู้นำแพทย์ทหารอาเซียน ครั้งที่๑๐ (The 10th ASEANChiefs of Military Medicine Co...
16/03/2023

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับรองคณะผู้นำแพทย์ทหารอาเซียน ครั้งที่๑๐ (The 10th ASEAN
Chiefs of Military Medicine Conference: 10th ACMMC ) ระหว่าง ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
พลอากาศตรีเพชร เกษตรสุวรรณ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในการรับรองคณะผู้นำแพทย์ทหารอาเซียน ครั้งที่๑๐ (The 10th ASEAN Chiefs of Military Medicine Conference: 10th ACMMC )
พร้อมกับ พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รองผู้อำนวยการ(๑) นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ
โดยคณะผู้นำแพทย์ทหารอาเซียน (หน.คณะ)
มีรายชื่อดังนี้
Brunei : Col.(Dr.) Haji Awang Mohammad Hafizul
bin Haji Awang Hassan
Cambodia : Lt.Gen.(Dr.) Kong Saly
Indonesia: AM Arief Setiawan
Laos : Col.Sithavong Bounpasong
Malaysia : Lt.Gen.(Dr.) Zulkeffeli Bin Mat Jusoh
Myanmar : Maj.Gen. KoKo Lwin
Philippines : Brigadier General Fatima Claire Navarro MC
Singapore: Col.(Dr.) Lee Wei Ting
Thailand : Maj.Gen. Supakit Khumbanonda
Vietnam : Maj.Gen. Nguyen Truong Giany
และผู้ติดตามในแต่ละประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการทางทหาร มีการบรรยายสรุปหน่วย ชมวีดีทัศน์ของ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ สวบ.ทอ. (IAMRTAF)และ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ ศปพ.พอ.(MOCRTAF) พร้อมกับชมการจัดแสดงอากาศยานที่ใช้ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
(Static Show) และชมเครื่องมือฝึกสรีรวิทยาการบิน
ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐น.
ณ ห้อง๕๐๔ อาคารกองวิทยาการ บริเวณลานเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์
กองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน

🚁สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ..ต้อนรับคณะนิสิตแพทย์ปี3จุฬา-ภูมิพล...ดูงานกองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิ...
15/02/2023

🚁สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ..ต้อนรับคณะนิสิตแพทย์ปี3จุฬา-ภูมิพล...ดูงานกองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศวันที่15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00น.🚁🚁🚁🚁

🌹สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ วันที่10 กุมภาพันธ...
11/02/2023

🌹สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ วันที่10 กุมภาพันธ์ 2566

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรายวิชาเวชศาสตร์การบิน ประจำปี 2566ในวันที่...
23/01/2023

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนรายวิชาเวชศาสตร์การบิน ประจำปี 2566
ในวันที่ 19-20 มกราคม 2566
โดยเชิญ อ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง"การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก"ในวันที่19 ม.ค.66 ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
และ ในวันที่20 ม.ค.66
มีการบรรยายพิเศษจาก อ.ผอ.สวบ.ทอ.และอ.รอง(1),อ.รอง(2)
ณ โรงแรมพินนาเคิลแกรนด์ จอมเทียนพัทยา 😊😊😊

🌷...สวบ.ทอ.ให้การต้อนรับสมาคมแม่บ้านทอ.นำทีมโดย คุณทิพรัตน์ มุ่งธัญญา อุปนายกสมาคมแม่บ้านทอ.และคณะ จัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระ...
23/01/2023

🌷...สวบ.ทอ.ให้การต้อนรับสมาคม
แม่บ้านทอ.นำทีมโดย คุณทิพรัตน์ มุ่งธัญญา อุปนายกสมาคมแม่บ้านทอ.และคณะ จัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อบปี้) 🌷🌷
ให้กับ อ.ผอ.สวบ.ทอ. ,น.ชั้นผู้ใหญ่,ข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสวบ.ทอ.🚁🚁พร้อมได้รับเกียรติจาก เลขาธิการแพทยสภา (พล.อ.ท.อิทธพร คณะเจริญ)..ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการนี้ด้วย ในวันที่23 ม.ค.66 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมหมอตระกูล หน้าบริเวณห้องตรวจ สวบ.ทอ.🌷🌷🌷

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบท"โพชฌังคปริตร"🙏🙏🙏เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพั...
23/01/2023

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบท"โพชฌังคปริตร"🙏🙏🙏
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน🙏 ในช่วงเช้าเวลา 08.00-08.30น.
ทุกวันราชการ ณ ลานฮ.ใต้อาคารใหม่กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...🚁🚁🚁...โดยมี ผอ.สวบ.ทอ.และ น.ชั้นผู้ใหญ่เป็นประธาน...🙏

🌷...สวัสดี🙏...วันกองทัพไทยค่ะสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...ปิดทำการนะคะ🙏
18/01/2023

🌷...สวัสดี🙏...วันกองทัพไทยค่ะ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...ปิดทำการนะคะ🙏

🌷ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก...กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...ค่ะ📣📣📣📣📣🌷ขอให้หลีกเลี่ยงการ...
16/01/2023

🌷ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก...
กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...ค่ะ📣📣📣📣📣
🌷ขอให้หลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพประจำปีในช่วงวันที่ 16,17,19,20นี้ค่ะ..ขอบพระคุณค่ะ🙏

ที่อยู่

Phahonyothin Road
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625340112

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามทีค่ะจะฝากครรภ์ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะแนะนำทีค่ะ จะไปสิ้นเดือนนี้แล้ว
#}