สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก พื้นที่การสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อักษรย่อ สบน. ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย และจัดตั้งเป็นสำนักภายในตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562

• ปัจจุบันมีจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งหมด 8 จังหวัด
- เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง ศรีสะเกษ สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

• มีสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวม 432 แห่ง
- รุ่น 1 จำนวน 269 รร.
- รุ่น 2 จำนวน 149 รร.
- รุ่น 3 จำนวน 14 รร.

หนังสือ/เอกสารเผยแพร่
• เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด - bit.ly/EduSandbox2
• พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด - bit.ly/EduSandbox1
• พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
- หลักการและแนวคิดการพัฒนา
ดาวน์โหลด - bit.ly/Edboffice1
• พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
- sandbox สตูล นวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา
ดาวน์โหลด - bit.ly/EdbSatun1
• มูลนิธิสยามกัมมาจล
- การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก
ดาวน์โหลด - bit.ly/Edb-SCB

• ติดตามข่าวอื่น - www.edusandbox.com
• คุยกับเรา - m.me/EducationSandbox
• กลุ่มเฟซบุ๊ก - bit.ly/Edb-Group

ฉันมีความฝัน เธอก็มีความฝัน เรามาร่วมสร้างฝันให้เป็นจริงโอกาส 'ทอง' ของการเปลี่ยนแปลง มาร่วมเป็น "ร่องรอยหลักฐาน" ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ด้วย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

เปิดเหมือนปกติ

นวัตกรรมการบริหาร UDOMSIT UDS MODEL เพื่อการจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรีองค์ประกอบ ด้...
09/09/2021

นวัตกรรมการบริหาร UDOMSIT UDS MODEL เพื่อการจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี

องค์ประกอบ ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการองค์กร (U)
องค์ประกอบด้านที่ 2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (D)
องค์ประกอบด้านที่ 3 คุณภาพของผู้เรียน (S)

ขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน ๖ ขั้นตอน คือ
1) รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ (U)
2) สร้างสรรค์และพัฒนา (D)
3) การดำเนินงาน (O)
4) บริหารจัดการคุณภาพ (M)
5) สรุปและประเมินผล (S)
6) ข้อมูลสารสนเทศ (IT)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ - https://www.edusandbox.com/9th-sep-2021-udomsittisuksa-school/
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

นวัตกรรมการบริหาร UDOMSIT UDS MODEL เพื่อการจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี

องค์ประกอบ ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการองค์กร (U)
องค์ประกอบด้านที่ 2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (D)
องค์ประกอบด้านที่ 3 คุณภาพของผู้เรียน (S)

ขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน ๖ ขั้นตอน คือ
1) รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ (U)
2) สร้างสรรค์และพัฒนา (D)
3) การดำเนินงาน (O)
4) บริหารจัดการคุณภาพ (M)
5) สรุปและประเมินผล (S)
6) ข้อมูลสารสนเทศ (IT)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ - https://www.edusandbox.com/9th-sep-2021-udomsittisuksa-school/
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

ปรับความคิด ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรม “ครูสามเส้า” สู่การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลพื้นที่น...
07/09/2021

ปรับความคิด ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรม “ครูสามเส้า” สู่การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คือ การจัดระบบนิเวศทางการศึกษา (Learning Ecosystem) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนใหญ่ คือ คน พื้นที่ กิจกรรม ซึ่งขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ทุกคนล้วนเชื่อมโยงกันอยู่บนกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เกิดในห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาของการใช้ชีวิต ทุกคนต้องร่วมออกแบบการเรียนรู้/กิจกรรม ไม่ใช่เพียงอาศัยครูเพียงอย่างเดียว ผู้ปกครองและคนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ด้วย เพราะหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นหลักสูตรที่ต้องการให้เรียนรู้ถึง “การใช้ชีวิต” จึงพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คือ “ครูสามเส้า” ซึ่งประกอบด้วย ครูในโรงเรียน ครูชุมชน และครูพ่อแม่

อ่านบทความฉบับเต็มที่ - https://www.edusandbox.com/7th-sep-2021-sandbox-satun/

ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

ปรับความคิด ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรม “ครูสามเส้า” สู่การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คือ การจัดระบบนิเวศทางการศึกษา (Learning Ecosystem) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนใหญ่ คือ คน พื้นที่ กิจกรรม ซึ่งขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ทุกคนล้วนเชื่อมโยงกันอยู่บนกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เกิดในห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาของการใช้ชีวิต ทุกคนต้องร่วมออกแบบการเรียนรู้/กิจกรรม ไม่ใช่เพียงอาศัยครูเพียงอย่างเดียว ผู้ปกครองและคนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ด้วย เพราะหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นหลักสูตรที่ต้องการให้เรียนรู้ถึง “การใช้ชีวิต” จึงพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล คือ “ครูสามเส้า” ซึ่งประกอบด้วย ครูในโรงเรียน ครูชุมชน และครูพ่อแม่

อ่านบทความฉบับเต็มที่ - https://www.edusandbox.com/7th-sep-2021-sandbox-satun/

ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

“เป้าหมายการพัฒนา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ร่วมกันสร้างระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย สรุปเนื้อหาที่ประธานอนุกรรมการด้า...
03/09/2021

“เป้าหมายการพัฒนา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ร่วมกันสร้างระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย สรุปเนื้อหาที่ประธานอนุกรรมการด้านนโยบายฯ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นำเสนอในการประชุม เมื่อ 2 ก.ย. 64

เป้าหมายของพื้นที่ในเชิงคุณภาพ
✍ ผู้เรียน ผ่านสมรรถนะขั้นต่ำ
✍ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
✍ ความอิสระของโรงเรียนในการบริหารจัดการ
✍ ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่

เป้าหมายของพื้นที่ในเชิงปริมาณ
✍ จำนวนสถานศึกษานำร่องในแต่ละพื้นที่
✍ จำนวนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
✍ การนำนวัตกรรมที่ดีไปใช้ทั่วประเทศ

การขยายผลที่ดี ต้องมีทั้งคุณภาพและปริมาณ
✍ Do better
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกได้มากขึ้น
- มีวิธีกระตุ้นความสนใจผู้เรียนมากขึ้น
- ประเมินสมรรถนะนักเรียนได้แม่นยําขึ้น
✍ Do more
- จํานวนครู ผู้บริหารที่มีทักษะจํานวนมากขึ้น เช่น การจัดกระบวรการ PLC
- จํานวนโรงเรียนที่มีอิสระเพิ่มมากขึ้น
- จํานวนพื้นที่นวัตกรรมมากขึ้น อาจเพิ่มขึ้นเพียง 1 หรือ 2 พื้นที่ ตลอด 7 ปีนั้น ถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะสิ่งที่สำคัญกว่า คือ “การนำบทเรียน เช่น เราได้อะไร ทำอย่างไร สอนอย่างไร บริหารโรงเรียนอย่างไร บริหารเขตพื้นที่อย่างไร จึงจะสำเร็จ” ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่ง สามารถที่จะนำไปพัฒนาทักษะในระดับประเทศได้

“ผลลัพธ์สุดท้าย นักเรียนได้รับประโยชน์”

ขยายผลให้ดีได้…ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ
✍ โรงเรียน
- มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
- การประเมินผู้เรียนแบบใหม่ ๆ
- แบ่งปันความรู้ระหว่างครู

✍ กรรมการขับเคลื่อนฯ
- สนับสนุนโรงเรียนด้วยอํานาจที่ได้มา เช่น การระดมทรัพยากร หรือการปรับหลักเกณฑ์
- นําเสนอความต้องการสู่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- เชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนนำร่อง

✍ กรรมการนโยบาย
- การเร่งปลดล็อคกฎระเบียบ เช่น งบจัดสรร
- ประสานงานเพื่อทะลวงปัญหา เช่น เกณฑ์ คัดเลือกครู หรือการตรวจสื่อการเรียนการสอน
- หน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก
- ถอดบทเรียนจากพื้นที่
- สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ เช่น เรื่องของการศึกษาวิจัย

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/3-sep-2021-education-sandbox-development-target/

ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox -

“เป้าหมายการพัฒนา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ร่วมกันสร้างระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทย สรุปเนื้อหาที่ประธานอนุกรรมการด้านนโยบายฯ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นำเสนอในการประชุม เมื่อ 2 ก.ย. 64

เป้าหมายของพื้นที่ในเชิงคุณภาพ
✍ ผู้เรียน ผ่านสมรรถนะขั้นต่ำ
✍ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
✍ ความอิสระของโรงเรียนในการบริหารจัดการ
✍ ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่

เป้าหมายของพื้นที่ในเชิงปริมาณ
✍ จำนวนสถานศึกษานำร่องในแต่ละพื้นที่
✍ จำนวนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
✍ การนำนวัตกรรมที่ดีไปใช้ทั่วประเทศ

การขยายผลที่ดี ต้องมีทั้งคุณภาพและปริมาณ
✍ Do better
- จัดการเรียนรู้เชิงรุกได้มากขึ้น
- มีวิธีกระตุ้นความสนใจผู้เรียนมากขึ้น
- ประเมินสมรรถนะนักเรียนได้แม่นยําขึ้น
✍ Do more
- จํานวนครู ผู้บริหารที่มีทักษะจํานวนมากขึ้น เช่น การจัดกระบวรการ PLC
- จํานวนโรงเรียนที่มีอิสระเพิ่มมากขึ้น
- จํานวนพื้นที่นวัตกรรมมากขึ้น อาจเพิ่มขึ้นเพียง 1 หรือ 2 พื้นที่ ตลอด 7 ปีนั้น ถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะสิ่งที่สำคัญกว่า คือ “การนำบทเรียน เช่น เราได้อะไร ทำอย่างไร สอนอย่างไร บริหารโรงเรียนอย่างไร บริหารเขตพื้นที่อย่างไร จึงจะสำเร็จ” ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่ง สามารถที่จะนำไปพัฒนาทักษะในระดับประเทศได้

“ผลลัพธ์สุดท้าย นักเรียนได้รับประโยชน์”

ขยายผลให้ดีได้…ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ
✍ โรงเรียน
- มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
- การประเมินผู้เรียนแบบใหม่ ๆ
- แบ่งปันความรู้ระหว่างครู

✍ กรรมการขับเคลื่อนฯ
- สนับสนุนโรงเรียนด้วยอํานาจที่ได้มา เช่น การระดมทรัพยากร หรือการปรับหลักเกณฑ์
- นําเสนอความต้องการสู่คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- เชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนนำร่อง

✍ กรรมการนโยบาย
- การเร่งปลดล็อคกฎระเบียบ เช่น งบจัดสรร
- ประสานงานเพื่อทะลวงปัญหา เช่น เกณฑ์ คัดเลือกครู หรือการตรวจสื่อการเรียนการสอน
- หน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก
- ถอดบทเรียนจากพื้นที่
- สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ เช่น เรื่องของการศึกษาวิจัย

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/3-sep-2021-education-sandbox-development-target/

ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox -

03/09/2021

🔐 ‘ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ #EP3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ 'ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 🔸บทเรียนครูสามเส้า

กรณีศึกษา เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล นำเสนอตัวอย่างการปรับตัวภายใต้บริบทของพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโรงเรียนบ้านเขาจีนและโรงเรียนอนุบาลสตูล

📌วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -12.30 น.
ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการเสวนาพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Zoom Meeting (ตามลิงก์ด้านล่าง) หรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ https://fb.me/e/2t77tRRX4

ขอเชิญเข้าร่วมการนัดหมายนี้ได้ตามลิงก์
📌Join Zoom Meeting
https://scbfoundation.zoom.us/j/99914169286...

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/31st-aug-2021-online-discussion-ep3/
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา - EduSandbox ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่ว...
01/09/2021

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา - EduSandbox ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเรียนรู้และรับฟังการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.
รับฟังผ่าน Facebook Live - https://fb.me/e/3VZECXERE

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/1st-sep-2021/
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
ชุมชน Edusandbox - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา - EduSandbox ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเรียนรู้และรับฟังการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.
รับฟังผ่าน Facebook Live - https://fb.me/e/3VZECXERE

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/1st-sep-2021/
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
ชุมชน Edusandbox - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

🔐 ‘ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ #EP3ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ 'ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 🔸บทเ...
31/08/2021

🔐 ‘ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ #EP3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ 'ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 🔸บทเรียนครูสามเส้า

กรณีศึกษา เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล นำเสนอตัวอย่างการปรับตัวภายใต้บริบทของพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโรงเรียนบ้านเขาจีนและโรงเรียนอนุบาลสตูล

📌วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -12.30 น.
ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการเสวนาพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Zoom Meeting (ตามลิงก์ด้านล่าง) หรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ https://fb.me/e/2t77tRRX4

ขอเชิญเข้าร่วมการนัดหมายนี้ได้ตามลิงก์
📌Join Zoom Meeting
https://scbfoundation.zoom.us/j/99914169286...

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/31st-aug-2021-online-discussion-ep3/
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

🔐 ‘ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ #EP3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ 'ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 🔸บทเรียนครูสามเส้า

กรณีศึกษา เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล นำเสนอตัวอย่างการปรับตัวภายใต้บริบทของพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโรงเรียนบ้านเขาจีนและโรงเรียนอนุบาลสตูล

📌วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -12.30 น.
ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการเสวนาพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Zoom Meeting (ตามลิงก์ด้านล่าง) หรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ https://fb.me/e/2t77tRRX4

ขอเชิญเข้าร่วมการนัดหมายนี้ได้ตามลิงก์
📌Join Zoom Meeting
https://scbfoundation.zoom.us/j/99914169286...

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/31st-aug-2021-online-discussion-ep3/
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

ปลี่ยนจาก "สอน" เป็น "เรียน" สร้างคุณค่าการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ที่จัดการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนรู้ มีเป้าห...
30/08/2021

ปลี่ยนจาก "สอน" เป็น "เรียน" สร้างคุณค่าการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ที่จัดการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้นักเรียนทำเป็นทำได้ และนำไปใช้ในชีวิตได้จริง ผ่านการใช้ application ที่ชื่อว่า IXL Learning 📍พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/26th-aug-2021-bannamgroi-school/
----------
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

ปลี่ยนจาก "สอน" เป็น "เรียน" สร้างคุณค่าการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ที่จัดการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้นักเรียนทำเป็นทำได้ และนำไปใช้ในชีวิตได้จริง ผ่านการใช้ application ที่ชื่อว่า IXL Learning 📍พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/26th-aug-2021-bannamgroi-school/
----------
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

🔐 ‘ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ EP.2ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ 'ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ EP.2 บทเรียนจาก...
24/08/2021

🔐 ‘ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ EP.2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ 'ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้
EP.2 บทเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

หัวข้อ🔸 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างทุกคนให้เป็นครู กล้าเรียนรู้ด้วยตนเอง -Inclusive Education

📌วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.30 น.
รับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ https://fb.me/e/1dTU0s4QL

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/25th-aug-2021-online-discussion-news/
----------
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

🔐 ‘ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้ EP.2

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ 'ล็อกดาวน์' ไม่ล็อกการเรียนรู้
EP.2 บทเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

หัวข้อ🔸 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างทุกคนให้เป็นครู กล้าเรียนรู้ด้วยตนเอง -Inclusive Education

📌วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.30 น.
รับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ https://fb.me/e/1dTU0s4QL

อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/25th-aug-2021-online-discussion-news/
----------
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

ที่อยู่

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66949985062

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ควรจะไปอยู่หน้าจะดี
คนที่อยู่คืออะไร