สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก พื้นที่การสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อักษรย่อ สบน. ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย และจัดตั้งเป็นสำนักภายในตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562

• ปัจจุบันมีจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งหมด 8 จังหวัด
- เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง ศรีสะเกษ สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

• มีสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวม 467 แห่ง
- ปีการศึกษา 62 จำนวน 269 รร.
- ปีการศึกษา 63 จำนวน 149 รร.
- ปีการศึกษา 64 จำนวน 14+17+6+12 รร.

• สถานศึกษานำร่องที่เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ จำนวน 265 โรงเรียน

หนังสือ/เอกสารเผยแพร่
• เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด - bit.ly/EduSandbox2
• พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด - bit.ly/EduSandbox1
• พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
- หลักการและแนวคิดการพัฒนา
ดาวน์โหลด - bit.ly/Edboffice1
• พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
- sandbox สตูล นวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา
ดาวน์โหลด - bit.ly/EdbSatun1
• มูลนิธิสยามกัมมาจล
- การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก
ดาวน์โหลด - bit.ly/Edb-SCB

• ติดตามข่าวอื่น - www.edusandbox.com
• คุยกับเรา - m.me/EducationSandbox
• กลุ่มเฟซบุ๊ก - bit.ly/Edb-Group

ฉันมีความฝัน เธอก็มีความฝัน เรามาร่วมสร้างฝันให้เป็นจริงโอกาส 'ทอง' ของการเปลี่ยนแปลง มาร่วมเป็น "ร่องรอยหลักฐาน" ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ด้วย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

เปิดเหมือนปกติ

🎉.  การสำรวจสถานะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 📌   ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบ...
12/01/2022

🎉. การสำรวจสถานะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

📌 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะดำเนินการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยมีทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – based Curriculum) นั้น

📌 ในการนี้ สพฐ. ขอให้โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กรอกแบบบันทึกข้อมูลสถานะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เพื่อสำรวจสถานะความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลด้านวิชาการ และพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนำร่องซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนให้โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

📌 โรงเรียนนำร่องทั้ง 467 แห่ง (1 โรงเรียนต่อ 1 แบบบันทึก ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565) สามารถเข้าตอบแบบบันทึกได้ที่ https://bit.ly/3JZGfUG
หรือ สแกน QR Code

📌 ดูรายละเอียดและตรวจสอบโรงเรียนที่ได้บันทึกแล้วที่ https://www.edusandbox.com/curriculum-data/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

🎉. การสำรวจสถานะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

📌 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะดำเนินการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยมีทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – based Curriculum) นั้น

📌 ในการนี้ สพฐ. ขอให้โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กรอกแบบบันทึกข้อมูลสถานะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 เพื่อสำรวจสถานะความต้องการเกี่ยวกับข้อมูลด้านวิชาการ และพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนำร่องซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนให้โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

📌 โรงเรียนนำร่องทั้ง 467 แห่ง (1 โรงเรียนต่อ 1 แบบบันทึก ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565) สามารถเข้าตอบแบบบันทึกได้ที่ https://bit.ly/3JZGfUG
หรือ สแกน QR Code

📌 ดูรายละเอียดและตรวจสอบโรงเรียนที่ได้บันทึกแล้วที่ https://www.edusandbox.com/curriculum-data/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองร่วมวางแผนการพัฒนาสมรรถนะการใช้ Google for Education สำหรับคนระยองพื้นที่นวัตกรรมการ...
29/12/2021

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
ร่วมวางแผนการพัฒนาสมรรถนะการใช้ Google for Education สำหรับคนระยอง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) และ Google for Education ร่วมวางแผนปรับเปลี่ยน Platform ทางการศึกษาจังหวัดระยอง ตามยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง เพื่อการปรับกระบวนทัศน์ใหม่และออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่รองรับความต้องการของคนทุกช่วงวัยในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม ... https://www.edusandbox.com/study-plan-to-modify/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
ร่วมวางแผนการพัฒนาสมรรถนะการใช้ Google for Education สำหรับคนระยอง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) และ Google for Education ร่วมวางแผนปรับเปลี่ยน Platform ทางการศึกษาจังหวัดระยอง ตามยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง เพื่อการปรับกระบวนทัศน์ใหม่และออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่รองรับความต้องการของคนทุกช่วงวัยในจังหวัดระยอง
อ่านเพิ่มเติม ... https://www.edusandbox.com/study-plan-to-modify/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีหลักสูตร Pattani Heritage สู่การเป็น Smart People Smart Cityร่วมทำความรู้จักพื้นที...
20/12/2021

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
หลักสูตร Pattani Heritage สู่การเป็น Smart People Smart City
ร่วมทำความรู้จักพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีให้ดียิ่งขึ้น

จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาคุณภาพ สู่พลเมืองอัจฉริยะปัตตานีอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีนวัตกรรม ทางการศึกษาทั้งด้านการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็น Smart Student สู่การเป็น Smart People ในอนาคต
อ่านต่อ ... https://www.edusandbox.com/20th-dec-pattani-heritage/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
หลักสูตร Pattani Heritage สู่การเป็น Smart People Smart City
ร่วมทำความรู้จักพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีให้ดียิ่งขึ้น

จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาคุณภาพ สู่พลเมืองอัจฉริยะปัตตานีอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีนวัตกรรม ทางการศึกษาทั้งด้านการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็น Smart Student สู่การเป็น Smart People ในอนาคต
อ่านต่อ ... https://www.edusandbox.com/20th-dec-pattani-heritage/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ“คณิตศาสตร์ พาเพลิน” ด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด ...
16/12/2021

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

“คณิตศาสตร์ พาเพลิน” ด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ที่มุ่งเห็นความสำคัญของผู้เรียนในด้านพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะ ทักษะ และความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนบ้านโพนข่า นำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยได้ดำเนินการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานในการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยมีขั้นตอนในการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ร่วมมือการเขียนแผน ทีมศึกษาจากมหาวิทยาลัยร่วมกันออกแบบแผนจัดการเรียนรู้
2) ปฏิบัติการสอนและร่วมสังเกตชั้นเรียน จัดการเรียนการสอนแบบใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นที่ 1 นำเสนอสถานการณ์ปัญหา โดยเน้นวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งมีลักษณะของการเปิด 3 ลักษณะคือ
• กระบวนการเปิดแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั้นมีหลายแนวทาง
• ผลลัพธ์เปิดคำตอบถูกต้องหลายคำตอบ
• แนวทางการพัฒนาเปิด สามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาใหม่ได้
- ขั้นที่ 2 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อได้ใบกิจกรรม นักเรียนในกลุ่มก็จะช่วยกันคิดหาวิธีของแต่ละคน เสร็จแล้วจะคุยกันในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปและเหตุผล เพื่อได้คำตอบว่าเพราะอะไร มีวิธีการอย่างไร
- ขั้นที่ 3 อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน เมื่อนักเรียนได้คำตอบพร้อมกับเหตุผลแนวคิดและวิธีหาคำตอบจะนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อนได้ทราบถึงวิธีการคิดของนักเรียน หลังจากนั้น ครูร่วมอภิปรายเพื่อพัฒนาไปเป็นปัญหาใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป
- ขั้นที่ 4 สรุปและเชื่อมโยงแนวคิดทั้งขั้นเรียน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรมที่ครูและนักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปของบทเรียนที่มีความเหมือนและแตกต่างในการหาคำตอบของแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะสรุปเป็นแนวคิดร่วมกัน
3) สะท้อนผลร่วมกัน ทีมศึกษาชั้นเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสะท้อนผลชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
----------
รายละเอียดการใช้นวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ - https://www.edusandbox.com/15-dec-2021-banphonkhawinitwittayakan/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

“คณิตศาสตร์ พาเพลิน” ด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) ที่มุ่งเห็นความสำคัญของผู้เรียนในด้านพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะ ทักษะ และความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนบ้านโพนข่า นำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยได้ดำเนินการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานในการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยมีขั้นตอนในการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ร่วมมือการเขียนแผน ทีมศึกษาจากมหาวิทยาลัยร่วมกันออกแบบแผนจัดการเรียนรู้
2) ปฏิบัติการสอนและร่วมสังเกตชั้นเรียน จัดการเรียนการสอนแบบใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
- ขั้นที่ 1 นำเสนอสถานการณ์ปัญหา โดยเน้นวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งมีลักษณะของการเปิด 3 ลักษณะคือ
• กระบวนการเปิดแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั้นมีหลายแนวทาง
• ผลลัพธ์เปิดคำตอบถูกต้องหลายคำตอบ
• แนวทางการพัฒนาเปิด สามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาใหม่ได้
- ขั้นที่ 2 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อได้ใบกิจกรรม นักเรียนในกลุ่มก็จะช่วยกันคิดหาวิธีของแต่ละคน เสร็จแล้วจะคุยกันในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปและเหตุผล เพื่อได้คำตอบว่าเพราะอะไร มีวิธีการอย่างไร
- ขั้นที่ 3 อภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน เมื่อนักเรียนได้คำตอบพร้อมกับเหตุผลแนวคิดและวิธีหาคำตอบจะนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อนได้ทราบถึงวิธีการคิดของนักเรียน หลังจากนั้น ครูร่วมอภิปรายเพื่อพัฒนาไปเป็นปัญหาใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป
- ขั้นที่ 4 สรุปและเชื่อมโยงแนวคิดทั้งขั้นเรียน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรมที่ครูและนักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปของบทเรียนที่มีความเหมือนและแตกต่างในการหาคำตอบของแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะสรุปเป็นแนวคิดร่วมกัน
3) สะท้อนผลร่วมกัน ทีมศึกษาชั้นเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันสะท้อนผลชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
----------
รายละเอียดการใช้นวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ - https://www.edusandbox.com/15-dec-2021-banphonkhawinitwittayakan/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีMESUK MODEL การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านพุเลียบ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ...
13/12/2021

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
MESUK MODEL การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านพุเลียบ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.กาญจนบุรี นำหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณากับการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ ขับเคลื่อนโรงเรียนด้วย MESUK MODEL เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพและทักษะของครู ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

โรงเรียนมีสุขอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ - https://www.edusandbox.com/9th-dec-2021-banphulieb-school/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
MESUK MODEL การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านพุเลียบ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.กาญจนบุรี นำหลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณากับการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ ขับเคลื่อนโรงเรียนด้วย MESUK MODEL เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพและทักษะของครู ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

โรงเรียนมีสุขอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ - https://www.edusandbox.com/9th-dec-2021-banphulieb-school/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่DARA Thinking Model สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างส...
09/12/2021

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
DARA Thinking Model สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

🎉 โรงเรียนดาราวิทยาลัย รร.นำร่องฯ จ.เชียงใหม่ ที่มุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ หลากหลาย และแปลกใหม่ ที่เกิดจากการรวมพลังและลงมือทำจนเกิดเป็นนวัตกรรมและนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

🎉 กระบวนการออกแบบนวัตกรรมการสอน (DARA Thinking Model)
1. กำหนดเป้าหมาย คือ นักเรียนมีทักษะการคิด โดยจุดเน้นวิชาการ ปีการศึกษา 2562 คือ “พัฒนาทักษะการคิด”
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิด, AKITA Action, Thinking School, CCT-TS Model นำข้อมูลมาสังเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน “DARA Thinking Model” และ “นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
3. ดำเนินการวิพากษ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญ
4. สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ DARA Thinking Model ในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
5. พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ DARA Thinking Model คัดเลือกครูแกนนำพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการอบรมให้ความรู้เชิงลึกในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. นิเทศติดตามให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
7. ดำเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อประเมินผล
8. นำข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง วางเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ - https://www.edusandbox.com/11th-nov-2021-dara-academy/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
DARA Thinking Model สู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

🎉 โรงเรียนดาราวิทยาลัย รร.นำร่องฯ จ.เชียงใหม่ ที่มุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ หลากหลาย และแปลกใหม่ ที่เกิดจากการรวมพลังและลงมือทำจนเกิดเป็นนวัตกรรมและนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

🎉 กระบวนการออกแบบนวัตกรรมการสอน (DARA Thinking Model)
1. กำหนดเป้าหมาย คือ นักเรียนมีทักษะการคิด โดยจุดเน้นวิชาการ ปีการศึกษา 2562 คือ “พัฒนาทักษะการคิด”
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิด, AKITA Action, Thinking School, CCT-TS Model นำข้อมูลมาสังเคราะห์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน “DARA Thinking Model” และ “นวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”
3. ดำเนินการวิพากษ์ กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญ
4. สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ DARA Thinking Model ในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
5. พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ DARA Thinking Model คัดเลือกครูแกนนำพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการอบรมให้ความรู้เชิงลึกในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
6. นิเทศติดตามให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
7. ดำเนินการวิจัยโดยเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อประเมินผล
8. นำข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง วางเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ - https://www.edusandbox.com/11th-nov-2021-dara-academy/
----------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

ที่อยู่

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66949985062

เว็บไซต์

www.EduSandbox.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ควรจะไปอยู่หน้าจะดี
คนที่อยู่คืออะไร