สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก พื้นที่การสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา • ปัจจุบันมีจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้งหมด 8 จังหวัด
- เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง ศรีสะเกษ สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

• มีสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวม 430 แห่ง
- รุ่น 1 269 แห่ง
- รุ่น 2 149 แห่ง
- รุ่น 3 12 แห่ง

หนังสือ/เอกสารเผยแพร่
• เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด - bit.ly/EduSandbox2
• พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด - bit.ly/EduSandbox1
• พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
- หลักการและแนวคิดการพัฒนา
ดาวน์โหลด - bit.ly/Edboffice1
• พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
- sandbox สตูล นวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา
ดาวน์โหลด - bit.ly/EdbSatun1
• มูลนิธิสยามกัมมาจล
- การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก
ดาวน์โหลด - bit.ly/Edb-SCB

• ติดามข่าวอื่น - www.edusandbox.com
• คุยกับเรา - m.me/EducationSandbox
• กลุ่มเฟซบุ๊ก - bit.ly/Edb-Group

ฉันมีความฝัน เธอก็มีความฝัน เรามาร่วมสร้างฝันให้เป็นจริงโอกาส 'ทอง' ของการเปลี่ยนแปลง มาร่วมเป็น "ร่องรอยหลักฐาน" ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ด้วย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

เปิดเหมือนปกติ

11/06/2021

โรงเรียนวิบูลวิทยา : จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการความรู้จากนาข้าว

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา โรงเรียนวิบูลวิทยาคม จ.ระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรมนาข้าวและออกแบบการเรียนรู้โดยใช้นา่ข้าวเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสมรรถนะ
กิจกรรม🌾 "กินลมชมนา" 🌾
โดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการความรู้จากนาข้าวให้นักเรียนที่ได้เรียนรู้และมีเวทีนำบอกเล่าเรื่องราวและนำเสนอชิ้นงานหรือแนวคิดต่าง ๆ สู่สาธารณชน ดังนี้
🌾 ครั้งที่ 1 ปลายเดือน มิ.ย. หลังจากการดำนา แล้ว 1 เดือน
🌾 ครั้งที่ 2 ต้นเดือน ส.ค. ระยะใส่ปุ๋ย บำรุงเมล็ดข้าว
🌾 ครั้งที่ 3 ปลายเดือน ก.ย. ระยะเก็บเกี่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม - bit.ly/EdbRayong11-6-64
----------
ลิงก์ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
กลุ่ม - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
-----------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
-----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติด #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

03/06/2021
17/05/2021
พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์เทียบโอน/เทียบวุฒิของสถานศึกษานำร่อง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ระหว่างสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาอื่น พ.ศ. ....
----------
สบน. ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อีกทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมการพิจารณาหลักเกณฑ์
ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น.
----------
รับชมผ่าน Facebook Live - https://fb.me/e/SFkFCnwz
---------
ลิงก์ข่าวนี้ - http://bit.ly/News16-5-64
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
----------
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และติดแฮซแท็ก
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

06/05/2021
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

"นโยบายชัด การปฏิบัติมีทิศทาง"
การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
----------
มอบนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
โดย น.ส. ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.
----------
การสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ สป.ศธ.
โดย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.
----------
การสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ สพฐ.
โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
----------
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดย ประธานคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายทั้ง 6 คณะ
ด้านยุทธศาสตร์ฯ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ด้านบริหารวิชาการ รศ. ทิศนา แขมมณี
ด้านบริหารบุคคล รศ. ประภาภัทร นิยม
ด้านงบประมาณ นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
ด้านส่งเสริมการสื่อสารฯ นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
ด้านกฎหมาย นายนพดล เภรีฤกษ์
----------
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบคำถาม
โดย ว่า ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.
ผู้อำนวยการสํานักบูรณาการกิจการการศึกษา สป.ศธ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ
----------
รับฟังผ่าน Live Facebook - fb.me/e/2lQG8twbf
รับชมวิดีทัศน์เต็ม - youtu.be/30k_dDFc_8I
ลงทะเบียน - forms.gle/YgXK2NUHU7rxig6SA
-----------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
-----------
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และติดแฮซแท็ก
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

รับชมช่องนี้ - https://youtu.be/30k_dDFc_8I"นโยบายชัด การปฏิบัติมีทิศทาง" การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวท...
06/05/2021
ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

รับชมช่องนี้ - https://youtu.be/30k_dDFc_8I
"นโยบายชัด การปฏิบัติมีทิศทาง"
การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
----------
มอบนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
โดย น.ส. ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.
----------
การสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ สป.ศธ.
โดย นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.
----------
การสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ สพฐ.
โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
----------
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดย ประธานคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายทั้ง 6 คณะ
ด้านยุทธศาสตร์ฯ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ด้านบริหารวิชาการ รศ. ทิศนา แขมมณี
ด้านบริหารบุคคล รศ. ประภาภัทร นิยม
ด้านงบประมาณ นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง
ด้านส่งเสริมการสื่อสารฯ นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
ด้านกฎหมาย นายนพดล เภรีฤกษ์
----------
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบคำถาม
โดย ว่า ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.
ผู้อำนวยการสํานักบูรณาการกิจการการศึกษา สป.ศธ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ
----------
เข้าร่วมรับฟังผ่าน Live Facebook - fb.me/e/2lQG8twbf
ลงทะเบียน - forms.gle/YgXK2NUHU7rxig6SA
-----------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ข่าวอื่น - www.EduSandbox.com
-----------
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และติดแฮซแท็ก
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ #EducationSandbox

31/03/2021
Cases of Innovative Education Inside and Outside Thailand

Cases of Innovative Education Inside and Outside Thailand “ฉันจะใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร”

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ได้กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวนวัตกรรมการศึกษาให้กับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้สนใจ โดยมีคณะวิทยากร 4 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม มาให้ความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนแนะเกี่ยวกับนวัตกรรม และคณะผู้เแทนสถานศึกษานำร่อง ร่วมนำเสนอนวัตกรรมที่น่าสนใจ 4 ท่าน

คณะวิทยากร
1. ศาสตราจารย์วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
ผอ.สถาบันสหวิทยการนบูรณาการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
ศาสตราภิชานด้านนวัตกรรม
3. นายทนง โชติสรยุทธ์
ประธานกรรมการมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
4. นางสาวณัฐนี ทวีแสงสกุลไทย
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการจัดการความรู้ The
World Bank

คณะผู้แทนสถานศึกษานำร่อง
1. นางสาวสุรีรัตน์ จิตนารินทร์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว จ.เชียงใหม่
2. นายทองคำ จิตสุภาพ
ผอ.รร.บ้านรุ่ง จ.ศรีสะเกษ
3. นายภัทรกร ศรีเสาวงศ์
ผอ.รร.บ้านพยูน จ.ระยอง
4. นายอะหมาร สันนาหู
ผอ.รร.บ้านควนเก จ.สตูล

ทั้งนี้ สบน. หวังว่าการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ จะมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม และสามารถจะตอบคำถามของการเริ่มต้นได้ว่า “ฉันจะใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร”

ลงทะเบียน - https://forms.gle/qzo3aPFSahDUZcvv9
ไฟล์ประกอบ - http://bit.ly/FilePresent31-3-64

Link Zoom : bit.ly/Edblive31-3-64

18/03/2021
ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 8 จังหวัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
----------------------------------------------
ดาวน์โหลด - bit.ly/Edb-17-3-64
รายละเอียดลิ้งค์ข่าวนี้ - bit.ly/Edbfile17-3-64
ข่าวสารอื่น ๆ - www.edusandbox.com
โปรดกดไลก์ กดแชร์ และติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร แสดงความคิดเห็นถึงเรา
ท่านสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ฯ ของท่านถึงเราได้ที่ Inbox
หรือ http://m.me/EducationSandbox
#Edusandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม...
17/03/2021

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงได้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 8 จังหวัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
----------------------------------------------
ดาวน์โหลด - bit.ly/Edb-17-3-64
รายละเอียดลิ้งค์ข่าวนี้ - bit.ly/Edbfile17-3-64
ข่าวสารอื่น ๆ - www.edusandbox.com
โปรดกดไลก์ กดแชร์ และติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร แสดงความคิดเห็นถึงเรา
ท่านสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ฯ ของท่านถึงเราได้ที่ Inbox
หรือ http://m.me/EducationSandbox

#Edusandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงได้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 8 จังหวัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
----------------------------------------------
ดาวน์โหลด - bit.ly/Edb-17-3-64
รายละเอียดลิ้งค์ข่าวนี้ - bit.ly/Edbfile17-3-64
ข่าวสารอื่น ๆ - www.edusandbox.com
โปรดกดไลก์ กดแชร์ และติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร แสดงความคิดเห็นถึงเรา
ท่านสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ฯ ของท่านถึงเราได้ที่ Inbox
หรือ http://m.me/EducationSandbox

#Edusandbox

17/03/2021
15/03/2021
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา-โรงเรียนพร้าวบูรพา

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ทีมคณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนพร้าวบูรพา จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1. โรงเรียนพร้าวบูรพา-โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์
2. โรงเรียนมีการสอนการจัดการแบบองค์รวม การจัดการตนเอง (Self management) ให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักการจัดการชีวิต รวมทั้งมีการสอนทักษะชีวิต (Life Skills) ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ทักษะชีวิตควบคู่คุณธรรม”
3. “การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ Active Learning by 5 STEPS”
3.1 การเรียนรู้พื้นฐาน คือการศึกษาหาความรู้พื้นฐาน
3.2 ประสานความสนใจ คือการกระตุ้นความสนใจ และแสวงหาความรู้
3.3 ใฝ่เรียนรู้สู่การปฏิบัติ คือการลงมือปฏิบัติ
3.4 เด่นชัดในผลงาน คือการนำเสนอผลงาน
3.5 สร้างสรรค์สู่การเรียน คือการสรุปผลและนำไปประยุกต์ใช้
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #EduSandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษสพป.ศรีษะเกษ เขต 4  ร่วมวางแผนขับเคลื่อน รร.นำร่อง      1. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพั...
03/03/2021

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 ร่วมวางแผนขับเคลื่อน รร.นำร่อง
1. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ได้จัดการประชุมวางแผนพัฒนาโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 7 แห่ง ณ รร.บ้านปะทาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากมีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษามาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขป้ญหาและพัฒนา ตามสภาพปัญหาและความต้องการของบริบทแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นกันเอง ทุกคนเปิดใจ และพูดความจริง และต้องอาศัยภาวะผู้นำทางวิชาการและความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ให้มีใจขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
-------------------------------
รายละเอียดลิ้งค์ข่าวนี้ - bit.ly/SSK-4-News1
ข่าวสารอื่น ๆ - www.edusandbox.com
โปรดกดไลก์ กดแชร์ และติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร แสดงความคิดเห็นถึงเรา
ท่านสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ฯ ของท่านถึงเราได้ที่ Inbox
หรือ http://m.me/EducationSandbox
#Edusandbox #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 ร่วมวางแผนขับเคลื่อน รร.นำร่อง
1. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ได้จัดการประชุมวางแผนพัฒนาโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 7 แห่ง ณ รร.บ้านปะทาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากมีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษามาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และร่วมวางแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขป้ญหาและพัฒนา ตามสภาพปัญหาและความต้องการของบริบทแต่ละโรงเรียนอย่างเป็นกันเอง ทุกคนเปิดใจ และพูดความจริง และต้องอาศัยภาวะผู้นำทางวิชาการและความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ให้มีใจขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
-------------------------------
รายละเอียดลิ้งค์ข่าวนี้ - bit.ly/SSK-4-News1
ข่าวสารอื่น ๆ - www.edusandbox.com
โปรดกดไลก์ กดแชร์ และติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร แสดงความคิดเห็นถึงเรา
ท่านสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ฯ ของท่านถึงเราได้ที่ Inbox
หรือ http://m.me/EducationSandbox
#Edusandbox #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

23/02/2021
ร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กับ ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ.
เอกสารประกอบ - bit.ly/EdbLive23-2-21
ข่าวอื่น - www.edusandbox.com

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองบูรณาการความรู้จากนาข้าว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากท้องนาสู่การจัดการเรียนรู...
15/02/2021

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
บูรณาการความรู้จากนาข้าว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากท้องนาสู่การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน - โรงเรียนวิบูลวิทยา จังหวัดระยอง
1. School Concept - "Creative agriculture and innovation School" โรงเรียนเกษตรสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยคณะครูร่วมสร้างหลักสูตรรายวิชาเกษตรสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ สร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่สำคัญของผู้เรียนผ่านทางหน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 เกษตรสร้างสรรค์ในนาข้าวพอเพียง
1.2 ดินกับปุ๋ย
1.3 พันธุ์ข้าวน่ารู้
1.4 การปลูกข้าว
1.5 เพิ่มผลผลิต = เพิ่มรายได้
1.6 ผลิตผล
1.7 ผลิตภัณฑ์
1.8 ตลาดเกษตรยุคใหม่
2. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้จากนาข้าวคำนึงถึงการลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง ตลอดจนการวัดและประเมินผล เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรนอกจากความรู้แล้วนักเรียนมีทักษะวิชาชีพด้านเกษตรนวัตกรรมเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

รายละเอียดลิ้งค์ข่าวนี้ - http://bit.ly/edsb15221
ข่าวสารอื่น ๆ - https://www.edusandbox.com
โปรดกดไลก์ กดแชร์ และติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร แสดงความคิดเห็นถึงเรา

ท่านสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ฯ ของท่านถึงเราได้ที่ Inbox
หรือ http://m.me/EducationSandbox
#Edusandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
บูรณาการความรู้จากนาข้าว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากท้องนาสู่การจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน - โรงเรียนวิบูลวิทยา จังหวัดระยอง
1. School Concept - "Creative agriculture and innovation School" โรงเรียนเกษตรสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยคณะครูร่วมสร้างหลักสูตรรายวิชาเกษตรสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ สร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่สำคัญของผู้เรียนผ่านทางหน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 เกษตรสร้างสรรค์ในนาข้าวพอเพียง
1.2 ดินกับปุ๋ย
1.3 พันธุ์ข้าวน่ารู้
1.4 การปลูกข้าว
1.5 เพิ่มผลผลิต = เพิ่มรายได้
1.6 ผลิตผล
1.7 ผลิตภัณฑ์
1.8 ตลาดเกษตรยุคใหม่
2. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้จากนาข้าวคำนึงถึงการลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง ตลอดจนการวัดและประเมินผล เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรนอกจากความรู้แล้วนักเรียนมีทักษะวิชาชีพด้านเกษตรนวัตกรรมเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

รายละเอียดลิ้งค์ข่าวนี้ - http://bit.ly/edsb15221
ข่าวสารอื่น ๆ - https://www.edusandbox.com
โปรดกดไลก์ กดแชร์ และติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร แสดงความคิดเห็นถึงเรา

ท่านสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ฯ ของท่านถึงเราได้ที่ Inbox
หรือ http://m.me/EducationSandbox
#Edusandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอิสระการใช้งบประมาณ จัดทำ/คัดเลือก/จัดหา/ใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นว...
10/02/2021

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
อิสระการใช้งบประมาณ จัดทำ/คัดเลือก/จัดหา/ใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ด้วย มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องในการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าสถานศึกษานำร่องสามารถดำเนินการตามมาตรา 35 ได้อย่างอิสระและต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา 25 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การกระจายอำนาจและให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ.จึงกำหนดแนวปฏิบัติ 3 ขั้นตอนดังนี้

1. เลือกใช้หลักสูตรตามมาตรา 25
2. วิเคราะห์และคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เลือกใช้
3. จัดทำหรือจัดหาสื่อการเรียนรู้

รายละเอียดลิ้งค์ข่าวนี้ - http://bitly.ws/bFQK
ข่าวสารอื่น ๆ - https://www.edusandbox.com

โปรดกดไลก์ กดแชร์ และติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร แสดงความคิดเห็นถึงเรา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ♥

ท่านสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ฯ ของท่านถึงเราได้ที่ Inbox
หรือ http://m.me/EducationSandbox

#Edusandbox

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
อิสระการใช้งบประมาณ จัดทำ/คัดเลือก/จัดหา/ใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ด้วย มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องในการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าสถานศึกษานำร่องสามารถดำเนินการตามมาตรา 35 ได้อย่างอิสระและต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา 25 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การกระจายอำนาจและให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ.จึงกำหนดแนวปฏิบัติ 3 ขั้นตอนดังนี้

1. เลือกใช้หลักสูตรตามมาตรา 25
2. วิเคราะห์และคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เลือกใช้
3. จัดทำหรือจัดหาสื่อการเรียนรู้

รายละเอียดลิ้งค์ข่าวนี้ - http://bitly.ws/bFQK
ข่าวสารอื่น ๆ - https://www.edusandbox.com

โปรดกดไลก์ กดแชร์ และติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร แสดงความคิดเห็นถึงเรา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ♥

ท่านสามารถส่งข้อมูลจากพื้นที่ฯ ของท่านถึงเราได้ที่ Inbox
หรือ http://m.me/EducationSandbox

#Edusandbox

ที่อยู่

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66949985062

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ควรจะไปอยู่หน้าจะดี
คนที่อยู่คืออะไร