EduSandbox พื้นที่การสื่อสารสำหรับสร้างการรับรู้เกี่ยวพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชิญชวนทุกท่าน ร่วมใจงดใช้โฟมเพื่อคุณและคนที่คุณรักก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปบุคลาก...
09/11/2020

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมใจงดใช้โฟม
เพื่อคุณและคนที่คุณรัก
ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
บุคลากรของ สบน. ร่วมดำเนินการตามนโยบาย ของ สพฐ. ในการลด ละ เลิก การใช้โฟมในหน่วยงาน

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา พื้นที่นวัตกรรมระยอง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นพัฒนารอบด้าน สานต่อ School Concept “I...
01/05/2020

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา พื้นที่นวัตกรรมระยอง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นพัฒนารอบด้าน สานต่อ School Concept “Innovation For Life”
https://www.edusandbox.com/29th-apr-banchangkarnchanakulwittaya-school/
______________
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา�#Edusandbox�#EducationSandbox�#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

โรงเรียนบ้านกระถุน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กับการเปลี่ยนแปลงด้วย “โมเดลลำปลายมาศพัฒนา” ยกผลสัมฤทธิ์ทางกา...
01/05/2020

โรงเรียนบ้านกระถุน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กับการเปลี่ยนแปลงด้วย “โมเดลลำปลายมาศพัฒนา” ยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักเรียน
https://www.edusandbox.com/29th-apr-bankathun-school/
______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) พื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ เน้นสร้างความรู้คู่ทักษะด้วย Brain - based Learning https://ww...
01/05/2020

โรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) พื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ เน้นสร้างความรู้คู่ทักษะด้วย Brain - based Learning
https://www.edusandbox.com/1st-may-banena-school/
______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สพฐ. ปลดล็อก การประกันภายในและการประเมินภายนอก ให้กับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรร...
17/04/2020

สพฐ. ปลดล็อก การประกันภายในและการประเมินภายนอก ให้กับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
https://www.edusandbox.com/17th-apr-unlock-pilot-school/

______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ ดึงการมีส่วนร่วม สบน. & TDRI รวมพลังยกระดับการสื่อสารสร้างสรรค์เชิงรุก https://www.edusandbox....
11/02/2020
เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ ดึงการมีส่วนร่วม สบน. & TDRI รวมพลังยกระดับการสื่อสารสร้างสรรค์เช

เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ ดึงการมีส่วนร่วม สบน. & TDRI รวมพลังยกระดับการสื่อสารสร้างสรรค์เชิงรุก https://www.edusandbox.com/upgrade-proactive-creative-communication/
______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สิ่งดีงาม 4 ป. (ปลื้ม เป้าหมาย เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติจริง) ในโรงเรียนบ้านเขาจีน ในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูลhttps://www.edu...
11/02/2020
สิ่งดีงาม 4 ป. (ปลื้ม เป้าหมาย เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติจริง) ในโรงเรียนบ้านเขาจีน ในพื้นที่นวัตก

สิ่งดีงาม 4 ป. (ปลื้ม เป้าหมาย เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติจริง) ในโรงเรียนบ้านเขาจีน ในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล

https://www.edusandbox.com/bankhaojeen-news/

______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

โรงเรียนบ้านควนเก พื้นที่นวัตกรรมสตูล ผลที่เด็กได้ คุ้มค่า น่าชื่นใจ ตอบโจทย์ชุมชน โดนใจครูและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 4 กุ...
11/02/2020
โรงเรียนบ้านควนเก พื้นที่นวัตกรรมสตูล ผลที่เด็กได้ คุ้มค่า น่าชื่นใจ ตอบโจทย์ชุมชน โดนใ

โรงเรียนบ้านควนเก พื้นที่นวัตกรรมสตูล ผลที่เด็กได้ คุ้มค่า น่าชื่นใจ ตอบโจทย์ชุมชน โดนใจครูและผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีโอกาสโทรศัพท์สัมภาษณ์ ผอ.อะหมาร สันนาหู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเก ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อสรุปข้อมูลประกอบการเตรียมการกำหนดวันลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสตูล ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ผลการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้...

https://www.edusandbox.com/bankhuankesatun-news/

ปลดล็อกบุคลากร : ความหวังใหม่จากความเคลื่อนไหวของ ก.ค.ศ. ...จากการหารือนอกรอบระหว่าง รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิกา...
11/02/2020
ปลดล็อกบุคลากร : ความหวังใหม่จากความเคลื่อนไหวของ ก.ค.ศ.

ปลดล็อกบุคลากร : ความหวังใหม่จากความเคลื่อนไหวของ ก.ค.ศ.
...จากการหารือนอกรอบระหว่าง รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม รอง ผอ. สบน. ณิชา พิทยาพงศกร และ ณัฐนันท์ อมรานันทศักดิ์ ทีมวิจัยนโยบายปฏิรูปการศึกษา TDRI เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำให้ทราบว่า ขณะนี้ ก.ค.ศ. ก็มีความพยายามปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการบริหารงานบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนและครูมากขึ้น โดยทีมงานของ ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์การจัดการบุคลากรในระดับประเทศ และในเร็วๆ นี้ น่าจะได้เห็นการปรับปรุงกฎระเบียบ 3 เรื่อง ได้แก่...

https://www.edusandbox.com/plodlockbukalagorn/

ผู้ว่าฯ วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ชี้ทิศขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมสตูล “ต้องพุ่งชน” เป้าหมายสมรรถนะผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพ สร้...
07/02/2020
ผู้ว่าฯ วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ชี้ทิศขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมสตูล “ต้องพุ่งชน” เป้าหมาย

ผู้ว่าฯ วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ชี้ทิศขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมสตูล “ต้องพุ่งชน” เป้าหมายสมรรถนะผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพ สร้างโมเดลจังหวัด หนุนเสริมความเข้มแข็ง 10 โรงเรียนนำร่อง

https://www.edusandbox.com/innovation-satun-area-10-pilot-schools/
______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

EduSandbox
07/02/2020

EduSandbox

เชิญชมนิทรรศการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดประเด็น “หลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ” ในงานวันครู 25...
12/01/2020
เชิญชมนิทรรศการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดประเด็น “หลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเปลี่ยนแ

เชิญชมนิทรรศการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดประเด็น “หลักสูตรฐานสมรรถนะ และการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ” ในงานวันครู 2563 วันที่ 16-17 ม.ค. 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กทม.
https://www.edusandbox.com/wancru63/

26/12/2019
พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการปฏิรูปประเทศ โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (เลขาธิการ กพฐ.)_[Ep.1

[EP.1] มุมของของท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ที่มีต่อ "พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการปฏิรูปประเทศ" ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“นับตั้งแต่เราได้จัดการศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษานั้น สิ่งที่เราต้องขับเคลื่อนกันก็คือ การเชิญชวนคนทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลง หรือหาวิธีการที่ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาไปสู่ความเจริญเติบโตของสังคม พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ เพราะคิดว่าพื้นที่นี้จะต้องมาตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนไปสู่ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่แต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีแนวทางในการดำเนินงานที่หลากหลาย อาจจะเป็นทั้ง Project base อาจจะเป็นเรื่องของการค้นหาสิ่งที่ดีงามของพื้นที่มาส่งเสริมสนับสนุน ทำให้การจัดการศึกษาในพื้นที่นั้นได้รับการพัฒนา สิ่งที่เราเห็นจากการทำงานที่ผ่านมา ก็คือ เราเห็นความร่วมมือ ความตั้งใจ โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านศึกษาธิการจังหวัด ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ชุมชน สังคม องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีกรรมการที่จะบริหารพื้นที่นวัตกรรมในแต่ละพื้นที่ มีศักยภาพสูงมาก มีความตั้งใจสูงมาก และตั้งใจจะขับเคลื่อนกันอย่างดียิ่ง”

Written : เก ประเสริฐสังข์
Transcribed : นางสาวภวรัญชน์ ไวสกุล
Editing & Artwork : เก ประเสริฐสังข์
Production Manager : พิทักษ์ โสตถยาคม

https://youtu.be/aN6qisoqedI
____
#EducationSandbox #EduSandbox #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #สบน

มุมของของท่านเลขาธิการ กพฐ. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ที่มีต่อ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการปฏิรูปประเทศ ใ...

ผนึกกำลังความคิด กำหนดทิศทางวิจัย ใน Education Sandbox ควบคู่การปลดล็อกอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของ...
16/12/2019
ผนึกกำลังความคิด กำหนดทิศทางวิจัย ใน Education Sandbox ควบคู่การปลดล็อกอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพผู้

ผนึกกำลังความคิด กำหนดทิศทางวิจัย ใน Education Sandbox ควบคู่การปลดล็อกอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของภาคีเพื่อการศึกษาไทย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ.

https://www.edusandbox.com/sandbox-research/

#Edusandbox
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

รองศาสตราจารย์ นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ฟันธง! พื้นที่นวัตกรรมไม่ใช่การทดลอง ไม่ใช่หนูทดลอง แต่เป็น National Action Resea...
16/12/2019
รองศาสตราจารย์ นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ฟันธง! พื้นที่นวัตกรรมไม่ใช่การทดลอง ไม่ใช่หนูทดล

รองศาสตราจารย์ นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ฟันธง! พื้นที่นวัตกรรมไม่ใช่การทดลอง ไม่ใช่หนูทดลอง แต่เป็น National Action Research ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาชาติ

https://www.edusandbox.com/nationalactionresearch/

#Edusandbox
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

สบน. มอบหมายผู้ประสานงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัด เพื่อ SHARE & LEARN & EMPOWER เพื่อนร่วมทางในพื้นที่นวัตกรร...
10/12/2019
สบน. มอบหมายผู้ประสานงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัด เพื่อ SHARE & LEARN & EMPOWER เพื่อนร่วมท

สบน. มอบหมายผู้ประสานงาน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่ละจังหวัด เพื่อ SHARE & LEARN & EMPOWER เพื่อนร่วมทางในพื้นที่นวัตกรรม

https://www.edusandbox.com/team-share-learn-empower/

#สบน.
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ แนะ สบน. และ TDRI จัดทำแผนบริหารจัดการงบประมาณ แบบไม่เพิ่มภาระงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนนำร่องในพื้นที่น...
09/12/2019
ดร.ชัยพฤกษ์ แนะ สบน. และ TDRI จัดทำแผนบริหารจัดการงบประมาณ แบบไม่เพิ่มภาระงบประมาณ เพื่อสนับ

ดร.ชัยพฤกษ์ แนะ สบน. และ TDRI จัดทำแผนบริหารจัดการงบประมาณ แบบไม่เพิ่มภาระงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา...
https://www.edusandbox.com/how2manage-budget/

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒https://www.edusandbox.com/29102562-committee/__________...
02/12/2019

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
https://www.edusandbox.com/29102562-committee/
______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประชุมนัดแรก 29 ต.ค. 2562 เตรียมส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สามารถคิ...
12/10/2019
คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประชุมนัดแรก 29 ต.ค. 2562 เตรียมส่งเสริมให้มีพื้นที่

คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประชุมนัดแรก 29 ต.ค. 2562 เตรียมส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สามารถคิด-ทำ-นำตนเองได้

https://www.edusandbox.com/29-october-2019/

10/10/2019
บรรยายพิเศษ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" โดย ดร.อัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.)

บรรยายพิเศษหัวข้อ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" โดย ดร.อัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ “ดำรงวิทยพัฒน์” โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=vC9Q4v4zmsI

โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ใช้แผนหน้าเดียว เน้นระบบนิเทศภายใน ประยุกต์ใช้ BBL & DLTV และครูมีส่วนร่วมhttps://www.edusandbox....
10/10/2019
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ใช้แผนหน้าเดียว เน้นระบบนิเทศภายใน ประยุกต์ใช้ BBL & DLTV และครูมีส่วน

โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ใช้แผนหน้าเดียว เน้นระบบนิเทศภายใน ประยุกต์ใช้ BBL & DLTV และครูมีส่วนร่วม

https://www.edusandbox.com/phainongkan-bblanddltv/
______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิกา…

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. และสำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ (สบน.) สสวท. ร่วมหารือแนวท...
08/10/2019
สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. และสำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนาน

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. และสำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ (สบน.) สสวท. ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริม SMT ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

https://www.edusandbox.com/smt-educational-innovation/
______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันนี้ (7 ตุลาคม 2562) ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม รอง ผอ.สำนัก…

“บ้านพุย” โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมเชียงใหม่  ใช้นวัตกรรม “ทวิภาษา” แก้ปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยของเด็กชาติพันธุ์ อย่างม...
04/10/2019
“บ้านพุย” โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมเชียงใหม่ ใช้นวัตกรรม “ทวิภาษา” แก้ปัญหาอ่านเขี

“บ้านพุย” โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมเชียงใหม่ ใช้นวัตกรรม “ทวิภาษา” แก้ปัญหาอ่านเขียนภาษาไทยของเด็กชาติพันธุ์ อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องบริบท ตอบโจทย์ชุมชนและพื้นที่

https://www.edusandbox.com/banpui-innovation/
______________

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำน…

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ปลื้ม! ผลการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน “แก้ปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้” ของเด็กชาติพันธุ์ ผ่านร...
04/10/2019
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ปลื้ม! ผลการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน “แก้ปัญหาอ่านไม่ออก-เขียน

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ปลื้ม! ผลการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน “แก้ปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้” ของเด็กชาติพันธุ์ ผ่านระบบ CSL (Cross School Learning) จากโรงเรียนบ้านขุนแตะ โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ https://www.edusandbox.com/cross-school-learning/

โรงเรียนบ้านขุนแตะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ…

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล ...
02/10/2019
สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไ

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล Run for Education วิ่ง “พาหนูสู่ฝัน” ระดมทุนสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กดอยด้อยโอกาส จ.เชียงใหม่

" นอกจากวิ่ง ได้สุขภาพแล้ว
คุณยังได้เป็นผู้ให้ …. ให้โอกาสน้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ทุกการสมัครคือโอกาสให้น้องได้เรียนอย่างมีคุณภาพ "

https://www.edusandbox.com/run-for-education/

_______

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ภาคีเครือข่ายหนึ่งที่เชียงใหม่ “มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุก…

Sandbox Satun
10/09/2019

Sandbox Satun

“พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษา
หากโรงเรียนไม่เริ่มที่การปรับเปลี่ยนหลักสูตร
คงใช้พลังของ พรบ. ฉบับนี้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
อย่ามองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ถ้าอยากให้มีดคม เราก็ต้องใช้หินลับมีด
ดังนั้นหินลับมีดอาจจะมีเจ็บตัวบ้าง ในระยะเปลี่ยนผ่าน
แต่ถ้าเราอยากคมขึ้น อยากมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้มันจะเปลี่ยนวิถีเราก็ต้องยอมรับ”
.....................................................

การพัฒนาการศึกษาต้องทำอย่างต่อเนื่อง การผลักดัน พรบ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงเกิดขึ้นเพื่อทำการศึกษาแนวใหม่ที่ตอบโจทย์พื้นที่ โดยพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ตลอด และการสั่งการจากข้างบนเป็นการปฏิรูปจากยอดเขาลงมากว่านโยบายจะลงมาถึงโรงเรียนบางครั้งรัฐมนตรีเปลี่ยนแล้ว จึงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสักที ทำให้การศึกษาไม่เคลื่อนไปไหน ในขณะเดียวกันโรงเรียนดี ๆ หลายแห่งก็ไม่สามารถขยายผลได้ เพราะโรงเรียนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้น ต้องทำตามนโยบายที่สั่งการลงมา
.
เราจึงคิดว่าการทำงานเชิงพื้นที่แบบที่กำลังทำกันอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้น จะเป็นการเติมเต็มช่องว่างนี้ได้ เราต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ทั้งสื่อการสอน บุคลากร และการบริหารจัดการแบบใหม่ ซึ่งถ้าเปลี่ยนทั้งประเทศเลยก็มีแนวโน้มที่อาจจะล้มเหลว จึงเริ่มต้นเปลี่ยนในพื้นที่ที่มีแนวโน้มทำให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงได้จริง ซึ่งสตูลก็เป็น 1 ใน 6 ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เริ่มต้นก่อนและสตูลยังเป็นจังหวัดแรกที่ประกาศเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างเป็นทางการ และเป็นจังหวัดแรกที่มีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินการอย่างชัดเจน
.
ผมคิดว่าสตูลเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตาม พรบ. นี้อย่างแท้จริง เพราะพื้นที่สตูลทำจากความอยาก อยากเปลี่ยน อยากเป็นอิสระ อยากคล่องตัว อยากตอบโจทย์พื้นที่ด้วยตนเอง ดังนั้นสตูลจึงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในเชิงของพื้นที่นวัตกรรม โดยสิ่งสำคัญคือ การเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองใหม่ เปลี่ยนวิธีการ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในของคนในพื้นที่ เปลี่ยนจากตัวเอง ผู้อำนวยการ ครู ชุมชน ผู้ปกครอง เด็กเปลี่ยนจากที่บ้านจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
.
ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม นักวิชาการ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

กล่าวไว้ในงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
.

#sandboxsatun
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

05/09/2019
ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการ รมว.ศธ. หนุนนำข้อค้นพบจากพื้นที่นวัตกรรมสู่การขยายผล

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เห็นพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จัดการศึกษาตอบโจทย์พื้นที่ ได้รับฟังข้อคิดบทเรียนจากการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ เตรียมนำผลจากดำเนินจากพื้นที่ไปใช้ประกอบการปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยให้การจัดการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

https://www.youtube.com/watch?v=jPCftal1hk4
_______

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Edusandbox
#EducationSandbox
#สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาจังห.....

Sandbox Satun
28/08/2019

Sandbox Satun

เราเชื่อว่าการศึกษาคือชีวิต เป็นเรื่องของคนที่ต้องใช้ชีวิต ทำอย่างไรให้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะไปพัฒนาชีวิตของเขา ทำให้ชีวิตของเขาที่บ้าน และในสังคมเป็นเนื้อเดียวกัน
.
การเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานที่ผ่านมาเด็ก ครูอาจจะบอกให้เด็กหาเรื่องหรือประเด็นที่สนใจ รวมกลุ่มหาข้อมูลมานำเสนอแล้วก็จบไป แต่การเรียนรู้หลักสูตรโครงงานฐานวิจัย เด็กเรียนทั้งปี ส่วนครูก็มีส่วนร่วม โดยครูมี 3 บทบาท คือ เป็นผู้สอน เป็นนักเรียนรู้ ที่พร้อมแบ่งปันและเรียนรู้ไปพร้อมเด็ก และเป็นนักวิจัย ดังนั้นทุกเรื่องราวที่ครูออกแบบการเรียนรู้เป็นการวิจัยทั้งสิ้น โดยถ้าครูมี 3 อย่างนี้อยู่ในตัวนั่นแหละเป็นครูที่แท้จริงแล้ว ครูที่ไม่ใช้อำนาจสั่งการ แต่เรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก
.
ผอ.สุทธิ สายสุนีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล

.

ติดตามกระบวนการ (Workshop 2) หรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่
https://www.scbfoundation.com/activity-detail/1504/--19005

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#sandboxsatun
#โครงงานฐานวิจัย

รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) แนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จ.กาญจนบุรี "ปรับวิธีคิด-วิธีทำใหม่-ทำทันที-สร้างนว...
26/08/2019
รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) แนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรี “ปรับวิธีคิ

รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) แนะโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จ.กาญจนบุรี "ปรับวิธีคิด-วิธีทำใหม่-ทำทันที-สร้างนวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัดที่มี"

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Educationsandbox
#Edusandbox

https://www.edusandbox.com/coachingschool/

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิกา…

26/08/2019
รวมพลังแก้ปัญหาการศึกษาของ จ.กาญจนบุรี

รวมพลังแก้ปัญหาการศึกษาของ จ.กาญจนบุรี โดยใช้โอกาสจากการมี พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ในการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพไปพร้อมกัน

โอกาสดีๆ จากการมีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่
"ท่านวิทยาเกียรติ เงินดี" ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#Educationsandbox
#Edusandbox

เชิญร่วมงาน "คนสตูลในศตวรรษที่ ๒๑" จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูลhttps://www.edusandbox.com/sa...
25/08/2019
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล จัดงานสมัชชาการศึกษา “คนสตูลใ

เชิญร่วมงาน "คนสตูลในศตวรรษที่ ๒๑" จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล

https://www.edusandbox.com/satun-21st-century/

คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล …

เป้าหมายร่วมของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
19/08/2019

เป้าหมายร่วมของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

เพื่อทำให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล ‘เป็นพื้นที่ที่การศึกษาถูกกำหนดโดยคนในจังหวัดสตูลเอง’ ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ คือการกำหนดเป้าหมายร่วมของพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล และเดินหน้าไปพร้อม ๆ กันในทุกภาคส่วน
.........................................

"Active Learning"
การใช้โครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือในการสอน เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning อยู่แล้ว แต่เป้าหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ต้องทำให้เป็น Active Learning 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีโครงงานฐานวิจัยเป็นตัวนำร่อง ให้ครูสามารถนำกระบวนการไปใช้กับการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ด้วย แต่เราไม่สามารถทำให้ครูเปลี่ยนแปลงได้ในทันที จึงใช้โครงงานฐานวิจัยเปิดประตูสู่การทำเรื่องนี้ต่อไป ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เปลี่ยนจากครูเป็นโค้ช เป็นนักจัดกระบวนการ ต้องเปลี่ยนที่ครู เปลี่ยนที่ผู้อำนวยการ ไม่ใช่เปลี่ยนที่เด็ก
.
"Learning Space"
พื้นที่การเรียนรู้ หรือ Learning Space คือการลดอำนาจ เพิ่มการมีส่วนร่วม ยกเลิกคำว่าผิดหรือถูก ออกไปจากพื้นที่นวัตกรรม ครูสามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้คุณภาพให้กับผู้เรียนจากฐานทุนเดิมที่มีในโรงเรียนและสามารถทำด้วยตัวเองได้ทันที และสามารถเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนดำเนินการ อีกทั้งสร้างสรรค์ต่อยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ จึงเป็นพื้นที่ระหว่าง ครูกับเด็ก - ครูกับครู - ผอ.กับครู - พ่อแม่กับเด็ก และเด็กกับชุมชน สรุปได้ว่า เด็ก ครู ผอ. ผู้ปกครอง และสุดท้ายคือชุมชน ร่วมกันทำให้ทุกพื้นที่สร้างการเรียนรู้ได้หมด เด็กไปอยู่ตรงไหนให้มีครูในบริบทต่าง ๆ เป็นโค้ชคอยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นครูพ่อแม่ หรือครูในชุมชน โดยมีครูในโรงเรียนทำหน้าที่เป็นนักวางแผนชั้นสุดยอดที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งหมดขึ้นได้
.
"ครูสามเส้า"
พื้นที่การเรียนรู้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าครูทำคนเดียว เพราะเด็กอยู่กับครูแค่ 7-8 ชั่วโมง ส่วนเวลาที่เหลือเด็กอยู่บ้าน ฉะนั้นครูอีก 2 เส้า จะช่วยจัดการเรียนรู้อย่างไร เราเพียงเริ่มต้นที่ครูในโรงเรียนให้เป็นนักวางแผน เป็นนักจัดการ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของทั้งหมด สามารถวัดผลทักษะ A S K ได้ (Attitude Skill และ Knowledge ตามลำดับ) ว่าเด็กมีทักษะอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกจากความรู้ ดังนั้นเครื่องมือนาฬิกา 24 ชั่วโมง เป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ เพื่อทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาลงมือทำและเรียนรู้ในสิ่งเดียวกัน พื้นที่นวัตกรรมจึงต้องพัฒนาหลักสูตรครูสามเส้า สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้อยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก ไม่ว่าอยู่ตรงไหนจะทำอะไรให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
.
"กลไกการจัดการ"
ทำอย่างไรให้ครูที่บ้าน ครูชุมชน ครูที่โรงเรียน สร้างการมีส่วนร่วม เราต้องเป็นผู้สร้างระบบการศึกษาใหม่ ในพื้นที่นวัตกรรม โดยเริ่มต้นจากปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ให้เป็น active learning ก่อน แล้วจึงค่อยปรับให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างครูสามเส้า และสร้างกลไก นี่คือนิยามความหมายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ที่ว่าโรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่พื้นที่นวัตกรรมคาดหวังไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่เดียว แต่จะทำให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสร้างระบบการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลต่อไป
.

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล
#sandboxsatun

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622885883

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ EduSandboxผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง EduSandbox:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ควรจะไปอยู่หน้าจะดี
คนที่อยู่คืออะไร