Environmental Research Institute l Chulalongkorn University

Environmental Research Institute l Chulalongkorn University สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ERIC – Research-----------------------โครงการวิจัยเรื่อง "โครงการ Chula Zero Waste ปีที่ 4”.แหล่งทุน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
07/07/2021

ERIC – Research
-----------------------
โครงการวิจัยเรื่อง "โครงการ Chula Zero Waste ปีที่ 4”
.
แหล่งทุน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ในปีที่ 4 ของแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่างยั่งยืนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Zero Waste) (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและสำนักบริหารระบบกายภาพและเครือข่ายคณะทำงานได้ดำเนินโครงการสำคัญ อาทิ โครงการลดและแยกขยะในสำนักงาน (Green Office) กับส่วนงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การเซ็น MOU กับกรมป่าไม้ เพื่อนำแก้ว Zero-Waste Cup ไปใช้เพาะชำกล้าไม้แทนการใช้ถุงพลาสติก พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการขยะเพิ่มเติม โดยเพิ่มการจัดการขยะประเภทหน้ากากอนามัยเนื่องจากปัญหามลภาวะทางอากาศ (PM 2.5) และการระบาดของไวรัส COVID-19 สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบในการจัดการขยะ ด้วยการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์โดยรอบมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเก็บขยะ “Trash Ranger” เพื่อให้นิสิต อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมตระหนักถึงปัญหาขยะ
.
จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ สามารถประเมินปริมาณขยะที่ลดได้สะสมตลอดช่วง 4 ปี รวมทั้งสิ้น 493 ตัน ปัญหาอุปสรรคที่พบยังเป็นเรื่องต่อเนื่อง คือ คณะและส่วนงานบางส่วนยังไม่ตระหนักและดำเนินมาตรการลดและแยกขยะในส่วนงานของตนเท่าที่ควร นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การระบาดของไวรัส COVID-19 รุนแรงขึ้นและมหาวิทยาลัยปิดทำการในช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2563 ทำให้ต้องยกเลิกแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และทำให้การรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหยุดชะงักไปจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
.
โครงการฯ ได้มีโอกาสผลักดันนโยบาย zero waste ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการจัดทำนโยบาย แผน กฎหมายในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและการลดขยะตั้งแต่วัยเด็กอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ โดยจัดทำแบบประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะและเข้าไปสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับสู่โรงเรียนปลอดขยะ 2 โรงเรียน
.
ที่มา: รายงานประจำปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 https://eric.chula.ac.th/annualreport/2563

ERIC – Research
-----------------------
โครงการวิจัยเรื่อง "โครงการ Chula Zero Waste ปีที่ 4”
.
แหล่งทุน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ในปีที่ 4 ของแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่างยั่งยืนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Zero Waste) (พ.ศ. 2560 – 2564) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมและสำนักบริหารระบบกายภาพและเครือข่ายคณะทำงานได้ดำเนินโครงการสำคัญ อาทิ โครงการลดและแยกขยะในสำนักงาน (Green Office) กับส่วนงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การเซ็น MOU กับกรมป่าไม้ เพื่อนำแก้ว Zero-Waste Cup ไปใช้เพาะชำกล้าไม้แทนการใช้ถุงพลาสติก พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการขยะเพิ่มเติม โดยเพิ่มการจัดการขยะประเภทหน้ากากอนามัยเนื่องจากปัญหามลภาวะทางอากาศ (PM 2.5) และการระบาดของไวรัส COVID-19 สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบในการจัดการขยะ ด้วยการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์โดยรอบมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเก็บขยะ “Trash Ranger” เพื่อให้นิสิต อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมตระหนักถึงปัญหาขยะ
.
จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ สามารถประเมินปริมาณขยะที่ลดได้สะสมตลอดช่วง 4 ปี รวมทั้งสิ้น 493 ตัน ปัญหาอุปสรรคที่พบยังเป็นเรื่องต่อเนื่อง คือ คณะและส่วนงานบางส่วนยังไม่ตระหนักและดำเนินมาตรการลดและแยกขยะในส่วนงานของตนเท่าที่ควร นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 การระบาดของไวรัส COVID-19 รุนแรงขึ้นและมหาวิทยาลัยปิดทำการในช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคม 2563 ทำให้ต้องยกเลิกแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และทำให้การรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหยุดชะงักไปจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
.
โครงการฯ ได้มีโอกาสผลักดันนโยบาย zero waste ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการจัดทำนโยบาย แผน กฎหมายในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและการลดขยะตั้งแต่วัยเด็กอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ โดยจัดทำแบบประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะและเข้าไปสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับสู่โรงเรียนปลอดขยะ 2 โรงเรียน
.
ที่มา: รายงานประจำปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 https://eric.chula.ac.th/annualreport/2563

06/07/2021

ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้ารับฟัง
งานเสวนาออนไลน์ เรื่อง "มองทุกมิติกับอุบัติภัยโรงงานสารเคมีระเบิด"

รับชมผ่านทาง Facebook Live: facebook.com/ChulaRDM
ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
เวลา 18:00-19:00 น.

จัดโดย หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR)

05/07/2021

ทำความรู้จักกับเม็ดโฟมไพลีสไตรีน (Polystyrene: PS)

#กรมควบคุมมลพิษ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #เพลิงไหม้กิ่งแก้ว #ระเบิดกิ่งแก้ว #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #เม็ดโฟม #ไพลีสไตรีน

คพ. คำนวณค่าความเข้มข้นของสารสไตรีนในพื้นที่ไฟไหม้จังหวัดสมุทรปราการ#กรมควบคุมมลพิษ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #เพลิงไหม้กิ่ง...
05/07/2021

คพ. คำนวณค่าความเข้มข้นของสารสไตรีนในพื้นที่ไฟไหม้จังหวัดสมุทรปราการ

#กรมควบคุมมลพิษ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #เพลิงไหม้กิ่งแก้ว #ระเบิดกิ่งแก้ว #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #เม็ดโฟม #ไพลีสไตรีน

คพ. คำนวณค่าความเข้มข้นของสารสไตรีนในพื้นที่ไฟไหม้จังหวัดสมุทรปราการ

#กรมควบคุมมลพิษ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #เพลิงไหม้กิ่งแก้ว #ระเบิดกิ่งแก้ว #ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #เม็ดโฟม #ไพลีสไตรีน

05/07/2021

🔥เช็คด่วน!! 🔥ขยายพื้นที่เสี่ยงเป็น 10 กิโลเมตร, อพยพด่วน 5 กิโลเมตร

บ้าน สถานที่ต่างๆ ใกล้เหตุไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว พร้อมทิศทางลม เช็คที่

👉Desktop version https://www.arcgis.com/apps/dashboards/aa297127cf5d49a7badf03d67b264baa

👉Mobile version https://www.arcgis.com/apps/dashboards/109abb1bbeb84b6bbfcf89e682704cd0

🔴 สีแดง 5 กม. - อพยพ
🟠 สีส้ม 7 กม. - เฝ้าระวังสูง
🟡 สีเหลือง 10 กม. - เฝ้าระวัง

Update 📍ข้อมูลในรัศมี 5 ก.ม. จากเหตุไฟไหม้กิ่งแก้ว
- สรุปจำนวนสถานที่ต่างๆ ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรร คอนโด ปั๊มน้ำมัน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานที่รับเลี้ยงเด็กในรัศมี 5 ก.ม. จากจุดเกิดเหตุ
- ทิศทางลมแบบ Real-Time พร้อมตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามทิศทางลม
- แบ่งโซนเป็น 5 โซนจากจุดเกิดเหตุ 1, 3, 5, 7 และ 10 ก.ม. ตามสีตั้งแต่ แดงเข้ม จนถึง เหลืองอ่อน ไล่จากจุดเกิดเหตุ เสี่ยงมากสูงสด จนถึงเฝ้าระวังตามลำดับ

#ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว #ไฟไหม้โรงงานพลาสติก #EsriThailand #ArcGIS #ArcGISDashboard #GIS #LocationIntelligence

Photos from Risk and Disaster Management Program, Chulalongkorn University's post
05/07/2021

Photos from Risk and Disaster Management Program, Chulalongkorn University's post

ประกาศ--------------------------สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายเวลา 'ปิด' ที่ทำการชั่วคราวทุกส่วนงานขอ...
05/07/2021

ประกาศ
--------------------------
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขยายเวลา 'ปิด' ที่ทำการชั่วคราวทุกส่วนงานของสถาบันฯ
และ 'เปิด' รับงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564
(ที่มา: https://www.chula.ac.th/news/48146/)

ประกาศ
--------------------------
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขยายเวลา 'ปิด' ที่ทำการชั่วคราวทุกส่วนงานของสถาบันฯ
และ 'เปิด' รับงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564
(ที่มา: https://www.chula.ac.th/news/48146/)

-----------------------ERIC- MOVEMENT-----------------------ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาะแวดล้อม จุฬาลง...
02/07/2021

-----------------------
ERIC- MOVEMENT
-----------------------
ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste ได้รับเกียรติให้ร่วมนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นความรับผิดชอบของใคร?: Understanding the Extended Producer Responsibility และตัวอย่างที่ดีในการจัดการบรรจุภัณฑ์ PET: Design for Recycling of PET" ในงานเสวนา "จากขวดสีสู่ขวดใส ความใส่ใจของแบรนด์รักษ์โลก" โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting
🌿🌿🌿
โดยงานเสวนา "จากขวดสีสู่ขวดใส ความใส่ใจของแบรนด์รักษ์โลก" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอด Value Chains และภาคประชาสังคม ในประเด็นการผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ที่มีสี เพื่อเป็นการสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและเหมาะสมให้เกิดระบบรีไซเคิลที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหมุนเวียนพลาสติก PET ในระบบตอบสนองต่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เพื่อพัฒนาธุรกิจไปสู่ BCG นั่นเอง
🥤🥤🥤🏭🏡🌿🌿🌿🌏🌿🌿🌿

(s)unday รายการรอบตัวเรา @ สถานีวิทยุ Chula Radio Plus💬 จากการรณรงค์ 📣“ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง”🍴🥢🥤 ที่ถูกซ้ำเติมสถ...
02/07/2021

(s)unday รายการรอบตัวเรา @ สถานีวิทยุ Chula Radio Plus

💬 จากการรณรงค์ 📣“ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง”🍴🥢🥤 ที่ถูกซ้ำเติมสถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติกด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 จากมาตรการล็อคดาวน์ที่มีตามระลอกการระบาดของโรคมาจนถึงในปี 2564 การห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ซื้อกลับเท่านั้น จนประชาชนบางส่วนต้องหันมาสั่งอาหารจากแอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร (food delivery application) กันมากขึ้น

💬 ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาพูดคุยถึง สถานการณ์ขยะพลาสติกของไทยในภาพรวม ณ ขณะนี้ และให้ข้อคิดเห็นในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไร?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2907320516249759&id=1499417093706782

ติดตามรับฟังได้ทางรายการรอบตัวเรา สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM101.5MHz
📻 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
⏰ เวลา 10.30 – 10.55 น.

(s)unday รายการรอบตัวเรา @ สถานีวิทยุ Chula Radio Plus

💬 จากการรณรงค์ 📣“ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง”🍴🥢🥤 ที่ถูกซ้ำเติมสถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติกด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 จากมาตรการล็อคดาวน์ที่มีตามระลอกการระบาดของโรคมาจนถึงในปี 2564 การห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ซื้อกลับเท่านั้น จนประชาชนบางส่วนต้องหันมาสั่งอาหารจากแอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร (food delivery application) กันมากขึ้น

💬 ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาพูดคุยถึง สถานการณ์ขยะพลาสติกของไทยในภาพรวม ณ ขณะนี้ และให้ข้อคิดเห็นในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไร?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2907320516249759&id=1499417093706782

ติดตามรับฟังได้ทางรายการรอบตัวเรา สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM101.5MHz
📻 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
⏰ เวลา 10.30 – 10.55 น.

02/07/2021

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม
"การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน"

ภายใต้ โครงการศึกษาเพื่อจัดทํานโยบายสาธารณะปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. (ออนไลน์)

โดยมีหัวข้อการพูดคุยดังนี้
1. ผลการศึกษาปัญหาการจัดการขยะในประเทศไทย ช่องว่างของกฎหมาย
2. ผลการศึกษากฎหมายการจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียนในต่างประเทศ
3. ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

ท่านสามารถลงทะเบียนตาม QR code ที่ปรากฏในรูปและลิงค์การประชุมจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลของท่าน
แล้วเจอกันนะค้าาา

รู้ – รับ – ปรับ - ฟื้นมาสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชนและตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายใต้แนวคิดการรู้-รับ-ปร...
30/06/2021

รู้ – รับ – ปรับ - ฟื้น

มาสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชนและตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายใต้แนวคิดการรู้-รับ-ปรับ-ฟื้น (Resilience)

“รู้” และเข้าใจสถานการณ์ในการเตรียมความพร้อม วางแผน เรียนรู้วิธีการป้องกันก่อนเกิดการแพร่ระบาด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงการจัดเตรียมสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันหรืออุปกรณ์ป้องกัน เช่น ปัจจัย 4 เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และการติดตามข้อมูลข่าวสารให้รู้เท่าทันสถานการณ์ หากพื้นที่ใดเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นควรหลีกเลี่ยงในการเดินทางไปพื้นที่บริเวณนั้นลดการกระจายของเชื้อ

“รับ” มือด้วยการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เช่น การใช้บริการขนส่งอาหาร (Food Delivery) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือส่งต่อ การปฏิบัติตามแนวทาง ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังตนเองไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง อย่างเช่น พื้นที่การเกิดคลัสเตอร์ใหม่ (Cluster)

สามารถ “ปรับ” ตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับวิถีชีวิตประจำวันที่ต่างไปจากเดิม เช่น การทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางไปทำงาน ส่งผลให้เกิดเวลาว่างหลังเลิกงานหรือก่อนเริ่มงานมากขึ้นในการทำกิจกรรมหรือการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้รองให้แก่ตนเอง

“ฟื้น” ตัวท่ามกลางความเสี่ยงหรือภายหลังจากผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิด ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ สุขภาพให้กลับมาคงเดิมหรือดีกว่าเดิม โดยการเพิ่มศักยภาพและภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและชุมชน ด้วยแนวทางใหม่ วิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) สนับสนุนให้เกิดเทรนใหม่ ๆ ที่ช่วยสนับสนุน และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำซาก

แนวคิดการรู้-รับ-ปรับ-ฟื้น (Resilience) สามารถนำไปใช้รับมือต่อการเกิดภัยพิบัติ ความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่าง ๆ เช่น พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่ดินถล่ม เพื่อช่วยสร้างความพร้อมให้แก่สังคมเมืองหรือชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือเรื่อง การ รู้-รับ-ปรับ-ฟื้น ของชุมชนจากภัยพิบัติ (Community Disaster Resilience) ฉบับชุมชนและนักปฏิบัติ โดย ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวโหลดฟรี ---->
https://eric.chula.ac.th/eric2020/Ebook/2020_001_CDR_DrPuntita.pdf?fbclid=IwAR0bXYFwrAvdprKfKXVIGbJ34L35uL6NMXDMUiOhZGGp2UCh2BJvQPTfXWE

โครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างชุมชนและเมืองที่รู้รับปรับฟื้นจากภัยพิบัติ ด้วยกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยโดยชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เทศบาลเมืองน่าน”
https://www.facebook.com/ERIC.CU.FC/posts/3934494219979781

Highlight ตอนที่ 1 New Normal แบบ รู้-รับ-ปรับ-ฟื้น จากกิจกรรมเสวนา “New Normal” ชีวิตวิถีใหม่ อย่างไร ให้รักษ์โลก
✨ชวนคิดโดย ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ ✨ชวนคุยโดย ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ https://www.facebook.com/watch/?v=2897617210499718

ที่มารูปภาพ :
- กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย, 2563
- ไทยรัฐ, 2564
- Tappanai Boonbandit และ Staff Reporter, 2563.
- Wikipedia, 2564.

พื้นที่โควิดในไทยวันที่ 28 มิถุนา 2564
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Thailand

ต่อคิวซื้อแมสหน้าทำเนียบรัฐ
https://www.khaosodenglish.com/politics/2020/02/07/govt-defends-selling-face-masks-to-public/

ภาพลงชุมชน
Thailand’s Ungowned and Unsung Heroes Play Significant Roles in Battling Covid-19 (thaiembassymnl.ph)

ฉีดวัคซีน
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2087351

รู้ – รับ – ปรับ - ฟื้น

มาสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชนและตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายใต้แนวคิดการรู้-รับ-ปรับ-ฟื้น (Resilience)

“รู้” และเข้าใจสถานการณ์ในการเตรียมความพร้อม วางแผน เรียนรู้วิธีการป้องกันก่อนเกิดการแพร่ระบาด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงการจัดเตรียมสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันหรืออุปกรณ์ป้องกัน เช่น ปัจจัย 4 เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และการติดตามข้อมูลข่าวสารให้รู้เท่าทันสถานการณ์ หากพื้นที่ใดเริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นควรหลีกเลี่ยงในการเดินทางไปพื้นที่บริเวณนั้นลดการกระจายของเชื้อ

“รับ” มือด้วยการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เช่น การใช้บริการขนส่งอาหาร (Food Delivery) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือส่งต่อ การปฏิบัติตามแนวทาง ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังตนเองไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง อย่างเช่น พื้นที่การเกิดคลัสเตอร์ใหม่ (Cluster)

สามารถ “ปรับ” ตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับวิถีชีวิตประจำวันที่ต่างไปจากเดิม เช่น การทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางไปทำงาน ส่งผลให้เกิดเวลาว่างหลังเลิกงานหรือก่อนเริ่มงานมากขึ้นในการทำกิจกรรมหรือการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้รองให้แก่ตนเอง

“ฟื้น” ตัวท่ามกลางความเสี่ยงหรือภายหลังจากผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิด ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพ สุขภาพให้กลับมาคงเดิมหรือดีกว่าเดิม โดยการเพิ่มศักยภาพและภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและชุมชน ด้วยแนวทางใหม่ วิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) สนับสนุนให้เกิดเทรนใหม่ ๆ ที่ช่วยสนับสนุน และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำซาก

แนวคิดการรู้-รับ-ปรับ-ฟื้น (Resilience) สามารถนำไปใช้รับมือต่อการเกิดภัยพิบัติ ความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่าง ๆ เช่น พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พื้นที่ดินถล่ม เพื่อช่วยสร้างความพร้อมให้แก่สังคมเมืองหรือชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือเรื่อง การ รู้-รับ-ปรับ-ฟื้น ของชุมชนจากภัยพิบัติ (Community Disaster Resilience) ฉบับชุมชนและนักปฏิบัติ โดย ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวโหลดฟรี ---->
https://eric.chula.ac.th/eric2020/Ebook/2020_001_CDR_DrPuntita.pdf?fbclid=IwAR0bXYFwrAvdprKfKXVIGbJ34L35uL6NMXDMUiOhZGGp2UCh2BJvQPTfXWE

โครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างชุมชนและเมืองที่รู้รับปรับฟื้นจากภัยพิบัติ ด้วยกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยโดยชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เทศบาลเมืองน่าน”
https://www.facebook.com/ERIC.CU.FC/posts/3934494219979781

Highlight ตอนที่ 1 New Normal แบบ รู้-รับ-ปรับ-ฟื้น จากกิจกรรมเสวนา “New Normal” ชีวิตวิถีใหม่ อย่างไร ให้รักษ์โลก
✨ชวนคิดโดย ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ ✨ชวนคุยโดย ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ https://www.facebook.com/watch/?v=2897617210499718

ที่มารูปภาพ :
- กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย, 2563
- ไทยรัฐ, 2564
- Tappanai Boonbandit และ Staff Reporter, 2563.
- Wikipedia, 2564.

พื้นที่โควิดในไทยวันที่ 28 มิถุนา 2564
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Thailand

ต่อคิวซื้อแมสหน้าทำเนียบรัฐ
https://www.khaosodenglish.com/politics/2020/02/07/govt-defends-selling-face-masks-to-public/

ภาพลงชุมชน
Thailand’s Ungowned and Unsung Heroes Play Significant Roles in Battling Covid-19 (thaiembassymnl.ph)

ฉีดวัคซีน
https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2087351

ERIC – Research-----------------------โครงการวิจัยเรื่อง "Management of irrigation water to achieve climate change adapt...
30/06/2021

ERIC – Research
-----------------------
โครงการวิจัยเรื่อง "Management of irrigation water to achieve climate change adaptation and reduction of metal contamination in rice production in Thailand”
.
แหล่งทุน: International Environmental Research Institute, Gwangju Institute of Science and Technology
.
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจาก International Environmental Research Institute, Gwangju Institute of Science and Technology ให้ทำการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบผลของวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติและวิธีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ระหว่างการเพาะปลูกข้าวที่มีผลต่อ 1) การเจริญเติบโตทางลำต้นของข้าวและปริมาณผลผลิตข้าว 2) การสะสมแคดเมียมและสารหนูทั้งหมดในเมล็ดข้าว และ 3) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อม (ความเป็นกรด-ด่าง และความต่างศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน) ระหว่างการเพาะปลูกข้าวและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีของดินก่อนและหลังการเพาะปลูกข้าว การศึกษาวิจัยนี้ได้ดำเนินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีการจัดการน้ำทั้ง 2 รูปแบบ ในพื้นที่นาจำลองและทำการเพาะปลูกในเรือนทดลอง และพบว่าวิธีการจัดการน้ำทั้ง 2 รูปแบบ ไม่ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตทางลำต้น (ความสูง) และปริมาณผลผลิตข้าวที่เพาะปลูกได้นั้นมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ดี พบว่าปริมาณผลผลิตข้าวจากวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม นั้นมักให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งประมาณ 1.3 ถึง 2.0 เท่า เมื่อพิจารณาผลของปัจจัยแวดล้อมของการเพาะปลูกข้าวต่อปริมาณผลผลิตข้าว พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลผลิตข้าว
.
อีกทั้งยังพบว่าเมล็ดข้าวที่เพาะปลูกด้วยวิธีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมีการสะสมแคดเมียมสูงกว่าผลผลิตจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม ในส่วนของสารหนูนั้น พบว่าเมล็ดข้าวที่เพาะปลูกด้วยวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมมีการสะสมสารหนูมากกว่าผลผลิตข้าวจากการเพาะปลูกแบบเปียกสลับแห้ง ทั้งนี้ พบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง และความต่างศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชันระหว่างการเพาะปลูกนั้นอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปฟอร์มทางเคมีของแคดเมียมและสารหนูที่ต้นข้าวสามารถดูดดึงไปสะสมไว้ได้ นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าปริมาณการสะสมแคดเมียมและสารหนูในเมล็ดข้าวนั้นยังขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูในดินและปริมาณความเข้มข้นของแคดเมียมและสารหนูที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในดินอีกด้วย
.
ที่มา: รายงานประจำปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 https://eric.chula.ac.th/annualreport/2563

ERIC – Research
-----------------------
โครงการวิจัยเรื่อง "Management of irrigation water to achieve climate change adaptation and reduction of metal contamination in rice production in Thailand”
.
แหล่งทุน: International Environmental Research Institute, Gwangju Institute of Science and Technology
.
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจาก International Environmental Research Institute, Gwangju Institute of Science and Technology ให้ทำการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบผลของวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติและวิธีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ระหว่างการเพาะปลูกข้าวที่มีผลต่อ 1) การเจริญเติบโตทางลำต้นของข้าวและปริมาณผลผลิตข้าว 2) การสะสมแคดเมียมและสารหนูทั้งหมดในเมล็ดข้าว และ 3) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อม (ความเป็นกรด-ด่าง และความต่างศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน) ระหว่างการเพาะปลูกข้าวและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมีของดินก่อนและหลังการเพาะปลูกข้าว การศึกษาวิจัยนี้ได้ดำเนินการเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีการจัดการน้ำทั้ง 2 รูปแบบ ในพื้นที่นาจำลองและทำการเพาะปลูกในเรือนทดลอง และพบว่าวิธีการจัดการน้ำทั้ง 2 รูปแบบ ไม่ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตทางลำต้น (ความสูง) และปริมาณผลผลิตข้าวที่เพาะปลูกได้นั้นมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ดี พบว่าปริมาณผลผลิตข้าวจากวิธีการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม นั้นมักให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งประมาณ 1.3 ถึง 2.0 เท่า เมื่อพิจารณาผลของปัจจัยแวดล้อมของการเพาะปลูกข้าวต่อปริมาณผลผลิตข้าว พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลผลิตข้าว
.
อีกทั้งยังพบว่าเมล็ดข้าวที่เพาะปลูกด้วยวิธีการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมีการสะสมแคดเมียมสูงกว่าผลผลิตจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม ในส่วนของสารหนูนั้น พบว่าเมล็ดข้าวที่เพาะปลูกด้วยวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมมีการสะสมสารหนูมากกว่าผลผลิตข้าวจากการเพาะปลูกแบบเปียกสลับแห้ง ทั้งนี้ พบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง และความต่างศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชันระหว่างการเพาะปลูกนั้นอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปฟอร์มทางเคมีของแคดเมียมและสารหนูที่ต้นข้าวสามารถดูดดึงไปสะสมไว้ได้ นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าปริมาณการสะสมแคดเมียมและสารหนูในเมล็ดข้าวนั้นยังขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นทั้งหมดของแคดเมียมและสารหนูในดินและปริมาณความเข้มข้นของแคดเมียมและสารหนูที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในดินอีกด้วย
.
ที่มา: รายงานประจำปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 https://eric.chula.ac.th/annualreport/2563

ที่อยู่

อาคารสถาบัน 2 ซอยจุฬาฯ 62 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

BTS สถานีสยาม รถประจำทางสาย 25 29 34 36 40 47 50 93 รถปรับอากาศสาย 141 172 529 542

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022188130

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Environmental Research Institute l Chulalongkorn Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Environmental Research Institute l Chulalongkorn University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🐭😊