วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ โรงเรียนช่างหนัง

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ โรงเรียนช่างหนัง สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. ปวส. ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี ด้าน ศิลปกรรม พณิชยการ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง คอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบ วิจิตรศิลป์ เครื่องประดับอัญมณี
(6)

เปิดเหมือนปกติ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปิดรับสมัครครูพิเศษสอน รายชั่วโมง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครด้วยต...
05/11/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปิดรับสมัครครูพิเศษสอน รายชั่วโมง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ตั้งแต่ 5 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.00 น. (อ่านรายละเอียดดังภาพ)

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื่อ (MOU) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาและหลักสูต...
28/10/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื่อ (MOU) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
27/10/2020

ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบ...
12/10/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ขอเรียนเชิญร่วมลงนาม น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต...
10/10/2020

ขอเรียนเชิญร่วมลงนาม น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมกับรับใบประกาศออนไลน์ครับ โดยการสแกน QR Code หรือตามลิ้งค์
https://forms.gle/f3YaVpdUxbS8Cgce9

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการแสดงความกตัญญู บูชิตา พระคุณครู ครูเกษียณอายุราชการ ครูชัยภัทร สอนเครือ ครูจุฑา...
30/09/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการแสดงความกตัญญู บูชิตา พระคุณครู ครูเกษียณอายุราชการ ครูชัยภัทร สอนเครือ ครูจุฑามาศ แผนผัน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการแสดงความกตัญญู บูชิตา พระคุณครู ครูเกษียณอายุราชการ ครูชัยภัทร สอนเครือ ครูจุฑามาศ แผนผัน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษ...
23/09/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคา...
03/09/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบ...
30/08/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ่อมมุ้งลวด ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ สอนอาชีพเครื่องหนัง มัดย้อม และส้รางสุขนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนโดยแจกทรายอเบสเพื่อใส่ในตุ่มน้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลาย ณ ศูนย์เยาวชนคลองจั่น

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ่อมมุ้งลวด ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ สอนอาชีพเครื่องหนัง มัดย้อม และส้รางสุขนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนโดยแจกทรายอเบสเพื่อใส่ในตุ่มน้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลาย ณ ศูนย์เยาวชนคลองจั่น

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบ...
29/08/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ่อมมุ้งลวด ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ สอนอาชีพเครื่องหนัง มัดย้อม และส้รางสุขนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนโดยแจกทรายอเบสเพื่อใส่ในตุ่มน้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลาย ณ ชุมชนรัชธานี

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ่อมมุ้งลวด ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ สอนอาชีพเครื่องหนัง มัดย้อม และส้รางสุขนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนโดยแจกทรายอเบสเพื่อใส่ในตุ่มน้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลาย ณ ชุมชนรัชธานี

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ โดยผู้อำนวยการนางสาวจงสถาพร ดาวเรื่อง ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสุมาวดี พ...
27/08/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ โดยผู้อำนวยการนางสาวจงสถาพร ดาวเรื่อง ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์ ดำเนินการมอบรางวัล ให้กับนักเรียนนักศึกษาในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ โดยผู้อำนวยการนางสาวจงสถาพร ดาวเรื่อง ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์ ดำเนินการมอบรางวัล ให้กับนักเรียนนักศึกษาในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 25 ส...
25/08/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

25/08/2020
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบ...
23/08/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ่อมมุ้งลวด ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ สอนอาชีพเครื่องหนัง มัดย้อม และส้รางสุขนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนโดยแจกทรายอเบสเพื่อใส่ในตุ่มน้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลาย ณ ชุมชนเทพทวี

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ่อมมุ้งลวด ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ สอนอาชีพเครื่องหนัง มัดย้อม และส้รางสุขนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนโดยแจกทรายอเบสเพื่อใส่ในตุ่มน้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลาย ณ ชุมชนเทพทวี

Fixit Center ชุมชนไขศรีปราโมท 22 สิงหาคม 2563
22/08/2020

Fixit Center ชุมชนไขศรีปราโมท 22 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ่อมมุ้งลวด ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ สอนอาชีพเครื่องหนัง มัดย้อม และส้รางสุขนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนโดยแจกทรายอเบสไว้ป้องกันยุงลาย ณ ชุมชนไขศรีปราโมท

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ...
22/08/2020

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ่อมมุ้งลวด ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ สอนอาชีพเครื่องหนัง มัดย้อม และส้รางสุขนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนโดยแจกทรายอเบสไว้ป้องกันยุงลาย ณ ชุมชนไขศรีปราโมท

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร ออกบริการ Fixit Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยบริการซ่อมมุ้งลวด ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์ สอนอาชีพเครื่องหนัง มัดย้อม และส้รางสุขนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนโดยแจกทรายอเบสไว้ป้องกันยุงลาย ณ ชุมชนไขศรีปราโมท

20/08/2020
20/08/2020
Timeline Photos
18/08/2020

Timeline Photos

14/08/2020
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก...
11/08/2020

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันท...
24/07/2020

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

23/07/2020
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
23/07/2020

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ขอเชิญสมาชิกทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายด้วยชุดนักเรียนนะครับ เป็นกิจกรรมกลางที่สำคัญ ในการประเมินผลรายวิชากิจกรรมนะครับ 😊

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
14/07/2020

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ 1 เวลา 14.00 น. โดยพร้อมเพียงกันครับ 😊

08/07/2020
25/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
28/04/2020
25/03/2020
20/03/2020
18/03/2020
10/03/2020

แนะนำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การทำกระเป๋าหนัง

ที่อยู่

ลาดพร้าว101
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-3760062

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ โรงเรียนช่างหนังผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ โรงเรียนช่างหนัง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#เชิญชวนลูกๆวศปกรุงเทพร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
ผมหัตถกรรม03คับ
วิทยาลัย ช่างหนัง น่าจะมีเพิ่ม ขยายสาขาเพิ่ม กระจาย ใน กทม. ปริมณฑล , ปชช.จะได้มีโอกาสเดินทาง เข้าเรียนฝึกฝนได้สะดวกขึ้น ( ขอ พื้นที่ สถานที่ราชการ ที่ว่างไม่เกิดประโยชน์ ปรับปรุง เป็น สถานที่เรียน )
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/ #CentralPlazaGrandRama9
ขออนุญาตประกาศรับสมัครพนักงานครับ บริษัท ดิ อินสไปร์ ดีไซน์ จำกัด บน ถ.รามอินทรา เราคือ บริษัทออกแบบและพัฒนา โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ และงานปติมากรรมแสงสว่าง เปิดดำเนินการมากว่า 11 ปี ต้องการรับเพื่อนร่วมงานด่วน เพื่อรองรับการขยายงาน ในตำแหน่ง #นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 ตำแหน่ง เพศหญิง คุณสมบัติ -จบการศึกษาด้านออกแบบ ปวส-ป.ตรี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง -ยินดีรับ ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้มีใจรักหลงไหล ด้านการออกแบบ ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง -สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้คล่อง และสามารถใช้ AutoCad , SketchUp - สามารถ Sketch มือได้คล่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *ทาง บ.มีสวัสดิการที่ดี สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณสมเกียรติ 0959305995 คุณภัทราภรณ์ 0850725293 คุณสมประสงค์0818541406 หรือส่งประวัติมาที่ E Mail : [email protected] #รับสมัครนักออกแบบ #หาเพื่อนร่วมงานนักออกแบบผลิตภัณฑ์
คิดถึงครูจัง อยากกลับไปหาแต่กลัวเขาไม่ให้เข้า
คิดถึง...
คำพูดไม่ต้องมองกล้องเเล้วยิ้ม😅
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับน้องๆนักศึกษาครับ " พบกับงานที่ใช่ ก้าวไปกับ True " ทรูเปิดรับสมัครงานครั้งใหญ่ มากกว่า 100 อัตรา ประจำกรุงเทพฯ และปริมณฑล สมัครพร้อมทำแบบทดสอบ ทราบผลทันที ตำแหน่งที่เปิดรับ: - Call Center & Telesales - พนักงานประจำ True Shop (Sales & Service - พนักงาน ประจำร้านอาหาร Pual - Barista ประจำ True Coffee พบกันวันที่ 23-24 เมษายน รอบเช้า เวลา 8.30 - 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคาร C.P.Tower2 (Fortune Town) ชั้น 11 MRT พระราม 9 " ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครงาน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 09-0904-2337, 08-0001-5794, 06-4702-9376, 09-6782-9972, 0-2858-5201
อยากทราบค่าเทอม ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประมาเท่าไรค่ะ รบกวนด้วยค่ะ และ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ
รับพนักงานประจำออฟฟิศบริษัททีคิวเอ็ม วุฒิม.3ขึ้นไปไม่จำกัดเพศอายุ20ขึ้นไป เงินเดือน9300+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน 25000บาท ทำงานที่ลาดปลาเค้า25ติดต่อ0642856788น้ำหวาน