กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข "ถูกต้อง เป็นธรรม เที่ยงตรง โปร่งใส มีมาตรฐาน"

09/10/2017
หนังสือ กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.4.1/3048 ลว 29 กันยายน 2560 เรื่องการให้ข้อมูล

การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมของผู้ป่วย

กลุ่มกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

03/10/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเจษฎา โชคดำรงสุข เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

03/10/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายมรุต จิรเศรษฐสิริ นางพรรณพิมล วิปุลากร นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ และนายโอภาส
การย์กวินพงศ์ เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 6 กันยายน 2560

26/09/2017
สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 2

คลิปแนะนำสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตอนที่ 2

26/09/2017
สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 1

คลิปแนะนำสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตอนที่ 1

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการเผยแพร่สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

15/06/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560....สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/064/4.PDF

05/06/2017
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.044.3/ว328 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิ

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือเวียนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้มีแนวทางการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด
ดังนั้น หน่วยงานหรือผู้ใดสนใจเข้าไปดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ
http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository&Itemid=813&func=fileinfo&id=935

กลุ่มกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

23/05/2017

วันนี้ว่าด้วยการขอนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดไว้ว่า หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐที่ต้องได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี จะต้องยื่นคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันทำการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังกล่าว โดยแบบยื่นคำขออนุมัติตามแบบ กคร. ๑ หรือ กคร. ๒ แล้วแต่กรณี ซึ่งตามข้อ ๓ ของแบบคำขออนุมัติดังกล่าว ในส่วนหลักฐานประกอบการขออนุมัติ ส่วนหนึ่งกำหนดให้มีหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรมเจ้าสังกัดหรือที่เทียบเท่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุมัติมิใช่หน่วยงานระดับกรมหรือที่เทียบเท่า เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุมัติไว้ด้วย ดังนั้น การดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจากอธิบดีหรือปลัดกระทรวง แล้วแต่กรณี จึงต้องส่งเรื่องให้พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการยื่นคำขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรต่อ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี จึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะขอนุมัติจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนกับการเรี่ยไร ให้ส่งเรื่องการขอความเห็นชอบจากอธิบดีหรือปลัดกระทรวง ได้เผื่อระยะเวลาเพียงพอที่จะเสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือปลัดกระทรวง เพื่อจะได้มีเวลาพอที่จะขอนุมัติกับ กคร.ได้ทันภายในระยะเวลาไม่น้อย ๓๐ วัน ก่อนวันทำการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนกับการเรี่ยไร ซึ่งหากหน่วยงานส่งมากระชั้นชิดอาจจะทำให้มีระยะไม่เพียงพอ ๓๐ วัน จะทำให้ กคร. อาจไม่อนุมัติโครงการเรี่ยไรของหน่วยงานของท่านได้

22/02/2017

เนื่องจากขณะนี้มีหน่วยบริการบางแห่งมีความเข้าใจว่า รพ.สต.กับ รพช.เป็นหน่วยบริการคนละระดับกัน การนับระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.แล้วย้ายไปรพช. หรือปฏิบัติงานที่รพช. แล้วย้ายไปรพ.สต. นั้น จึงไม่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องกันได้ เพื่อให้รับเงินตาม ฉ.11 นั้น นิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีเห็นว่า ความเข้าใจนี้เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะรพช. และรพ.สต. ยังคงเป็นหน่วยบริการในระดับเดียวกันอยู่เหมือนฉบับ 8 เดิม ตามฉบับ 11 เจ้าหน้าที่ที่ย้ายไปปฏิบัติงานระหว่างรพช. และรพ.สต จึงยังคงนับระยะเวลาต่อเนื่องกันได้

18/01/2017
VDO Conference การประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1/2560

VDO Conference การประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สำหรับเอกสารประกอบการประชุมสามารถโหลดได้ตามลิงค์นี้ครับ
http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository&Itemid=813&func=select&id=212

จัดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยเป็นการเสนอรายงานการบังคับใช้กฎหมายปีงบประมาณ 2559 ของผู้แทนเขตสุขภาพที่ 3,7,8 และ 10

05/01/2017

รวมคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ที่กลุ่มงานกฎหมายและคดีได้รับทางโทรศัพท์ และแนวทางการตอบคำถามในเบื้องต้นของกลุ่มงานกฎหมายและคดี

ข้อ 1. ถาม : การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในรพ.สต. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตาม ฉ. 11 เป็นอำนาจของผู้ใด
ตอบ : เป็นอำนาจของ ผอ.รพ.สต. ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งมอบหมาย

ข้อ 2. ถาม : หากเจ้าหน้าที่ในรพ.สต ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นโดยสสอ.ตั้งแต่ ฉ.8 ใช้บังคับ จะต้องมีคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่หรือไม่
ตอบ : ต้องดำเนินการมอบหมายใหม่ โดยให้ผอ.รพ.สต เป็นผู้มีคำสั่งมอบหมาย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59

ข้อ 3. ถาม : สหสาขาวิชาชีพ ตามข้อ 11.4.1 (4) ของ ฉ.11 คือตำแหน่งใดบ้าง
ตอบ : ขณะนี้ยังมิได้มีประกาศของปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่ามีตำแหน่งใด ฉะนั้น จึงขอให้รอประกาศกำหนดต่อไป

ข้อ 4. ถาม : ตามข้อ 11.4.1 (5) ฉ. 11ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี รวมถึงตำแหน่งสายสนับสนุนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้วยหรือไม่
ตอบ : เนื่องจากประเด็นนี้ทางนิติกรยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จึงต้องรอความชัดเจนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

ข้อ 5. ถาม : การได้รับคำสั่งให้ไปฝึกอบรมตามข้อ 11.4.2 (2) ของ ฉ.11 เป็นเฉพาะกรณีให้ไปอบรมเฉพาะด้านบริหารแบบเดียวกับ ฉ.8 หรือไม่
ตอบ : ไม่ เนื่องจากข้อ 11.4.2 (2) ของ ฉ.11 กำหนดไว้เพียงให้ไปฝึกอบรมที่มีความจำเป็นต่อส่วนราชการหรือหน่วยบริการ ไม่ได้กำหนดว่าเฉพาะด้านบริหารเหมือน ฉ. 8 การฝึกอบรมด้านอืนจึงรวมนับระยะเวลาในข้อนี้ด้วย

ข้อ 6. ถาม : การลาคลอดบุตร ตามข้อ 11.4.2 (4) ของ ฉ.11 รวมการลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตรหรือไม่
ตอบ : การลาคลอดบุตรตามข้อ 11.4.2 (4) ของ ฉ.11 ไม่รวมถึงการลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร

ข้อ 7. ถาม : แบบใบขอรับเงินค่าตอบแทนแนบท้าย ฉ.11 และแบบคำขออนุมัติดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่แนบท้าย ฉ.12 มีหรือไม่
ตอบ : มี แต่เนื่องจากยังมิได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเวียน จึงให้ใช้แบบใบขอรับเงินตาม ฉ.8 และแบบคำขอตาม ฉ.9 โดยอนุโลม

ข้อ 8. ถาม : การนับระยะเวลาปฏิบัติงานผู้ที่ได้รับการบรรจุหรือจ้างงานในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ตามข้อ 11.5.2 (2) ของ ฉ.11 ตำแหน่งใดสามารถนับต่อเนื่องกันได้บ้าง
ตอบ : ขณะนี้ยังไม่มีประกาศกำหนดว่าตำแหน่งใดสามารถนับต่อเนื่องกันได้ ฉะนั้น จึงขอให้รอประกาศกำหนดต่อไป

หมายเหตุ : แนวทางการตอบคำถามชุดนี้เป็นการตีความข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ ฉ.11 และ ฉ.12 ของนิติกรกลุ่มงานกฎหมายและคดีเท่านั้น โดยที่ยังมิได้ผ่านการพิจารณาของปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่อาจนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ และหากมีข้อสงสัยอื่นนอกเหนือจากนี้ ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์
02-590-1385,02-590-1384
2. กลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์
02-590-1427

24/11/2016

สารจากกลุ่มงานคดีทางการแพทย์

27/09/2016
www.youtube.com

VDO Conference ครั้งที่ 7 ทบทวนชี้แนะปัญหาและข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเกี่ยวกับการโฆษณา การจัดการขยะและปัญหาคดีทางการแพทย์ และรับฟังข้อเสนอการบังคับใช้กฎหมายจากทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข https://youtu.be/Njj1JOTD10g

14/07/2016
VDO Confereance การบังคับใช้กฏหมาย (ครั้งที่ 6)

VDO Confereance การบังคับใช้กฏหมาย (ครั้งที่ 6)

เรื่อง การโฆษณาตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ สถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรก...

14/06/2016
เรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ฯ

VDO การบรรยาย เรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ และการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient Safety)และการลดปัญหาการฟ้องร้อง

บรรยายเรื่อง ปัญหาการให้บริการทางการแพทย์ และการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย ( Patient Safety)และการลดปัญหาการฟ้องร้อง เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ...

25/05/2016
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพรบ การสาธารณสุข

VDO การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพ.ร.บ.การสาธารณสุข บรรยายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยกรมอนามัย

บรรยายเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยกรมอนามัย

25/05/2016
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาตามพรบ สถานพยาบาล

VDO การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาตามพ.ร.บ. สถานพยาบาล บรรยายเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บรรยายเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

22/03/2016
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาตามพรบ อาหาร, พรบ ยา, พรบ เครื่องสำอางและเครื่องม�

VDO การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.เครืองสำอาง และพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ บรรยายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บรรยายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

02/03/2016
การบังคับใช้กฎหมายปีงบประมาณ 2559 ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพ.ร.บ. ควบคุมเครืองดื�

VDO การบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ปี 2559 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.ควบคุมเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ บรรยายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกรมควบคุมโรค

บรรยายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกรมควบคุมโรค

ที่อยู่

อาคาร 6 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 88/20 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด