องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพต้นแบบ ด้านศิลปกรรม คหกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นเครือข่ายความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานระดับประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

06/02/2013

ประกาศแจ้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นตท.ทุกท่านพร้อมกันที่วิทลัยฯเวลา o๕๓o น.จากนั้นเดินทางพร้อมกันไปขึ้นยานพาหนะ ณ หน่วยบัญชาการฯ

Timeline Photos
15/01/2013

Timeline Photos

Timeline Photos
15/01/2013

Timeline Photos

Timeline Photos
15/01/2013

Timeline Photos

02/01/2013

แจ้งการเปิดเรียนหลังจากหยุดยาวช่วงปีใหม่นี้น่ะครับ เป็นวันที่ 7 มกราคม 2556

02/01/2013

วิทยาลัยเปิดเรียนวันที่8มกราคมน่ะครับเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันน่ะ. สวัสดีปีใหม่มีความสุขมากๆน่ะคับแล้วไว้เจอกันคับ

ปีใหม่นี้มีความสุขกันมากๆน่ะครับ เพื่อนๆ
31/12/2012

ปีใหม่นี้มีความสุขกันมากๆน่ะครับ เพื่อนๆ

30/12/2012

อาชีวะจับมือ Yunnan แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และครูอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ Yunnan Vocational and Technical college of Agriculture (YNVTCA) สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระยะที่ 2 เป็นเวลา 3 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินโครงการมาระยะแรกแล้ว

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 10 แห่งกับวิทยาลัยอาชีวเทคนิคเกษตรยูนนาน (Yunnan Vocational and Technical college of Agriculture : YNVTCA) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาชีวศึกษาและการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา และครู โดยร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วางแผนการดำเนินงานเป็นรายปี วางแผน ติดตาม ประสานงานการจัดกิจกรรม จัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ครู ก่อนและระหว่างเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ออกประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ความร่วมมือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพร่วมกันใน 3 ปีที่ผ่านถือว่าประสบความสำเร็จ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาร่วมกัน จึงทำให้เกิดการลงนามความร่วมมือในวันนี้ เพื่อเป็นการขยายระยะเวลาความร่วมมือเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี ซึ่งเชื่อว่าจะมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านเกษตรกรรมต่อไป

เริ่มแล้ว... ศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”                   ช่ว...
30/12/2012

เริ่มแล้ว... ศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลปีใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ 2556 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่พัก ร้านอาหาร และนวดคลายเครียด จำนวน 250 จุด บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 สอบถามได้ที่ สายด่วน สอศ. 1156 โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. ) ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนักศึกษาอาชีวศึกษาและครู-อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์ บริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยว อาหาร และสาขาอื่นๆ จากสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 37,800 คน เตรียมพร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุด) พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และนวดคลายเครียด จำนวน 250 ศูนย์ บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ซึ่งมีจุดสังเกตคือ เต็นท์สีส้มริมทางภายในศูนย์จะให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ ติดแผ่นสะท้อนแสงสีแดงให้กับรถจักรยานยนต์ ตรวจ/เติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันครัตซ์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ไฟเลี้ยว เช็คลมยาง ใบปัดน้ำฝน และส่วนประกอบอื่น ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยโครงการนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับภาครัฐและภาคเอกชน สร้างให้เด็กนักเรียนอาชีวศึกษามีจิตอาสา บริการสังคม ทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับได้ฝึกงานจากประสบการณ์จริงด้วย

ภาวิณี : ข่าว / กุลปาลี : ภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2555

30/12/2012

เพื่อนๆที่มีข่าวอัพเดรตใหม่ๆมาโพสได้เลยน่ะครับ

30/12/2012

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕ ใช้ชื่อว่า "กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ๒๕๕๕" ในวันศุกร์ที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพที่
แข็งแรงและเป็นการสนองยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(D๓)
พร้อมบูรณาการให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการทำงาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี
รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และการให้อภัย ตลอดจนการทำงานร่วมกัน

Timeline Photos
30/12/2012

Timeline Photos

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's cover photo
30/12/2012

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's cover photo

ที่อยู่

77 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
Bangkok
10200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด