บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เพื่อเป็นหน่วยงานแรกรับ และให้บริการแก่หญิงและเด็ก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น พร้อมกับพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมทั้งนี้เนื่องจากสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมๆ กับปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายและซับซ้อน ประกอบกับวิ๔ชีวิตของสมาชิกในสังคมที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมและเป็นที่มาของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เด็กถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ขอทาน ติดยาเสพติด เป็นโสเภณีเด็กถูกล่อลวงชักชวนไปในทางที่ไม่ดี ถูกล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศ การตั้งครรภ์นอกสมรส ถูกทารุณกรรม และถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แก่กลุ่มเป้าหมาย การเสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย และการส่งเสริมองค์เครือข่ายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการพร้อมๆ กับการส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร โดย “บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ได้เปิดบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและบุคคลในครอบครัว เช่น สตรีตั้งครรภ์นอกสมรส เด็กเร่ร่อน เด็กถูกกระทำทารุณ เด็กถูกใช้แรงงาน เด็กถูกล่อลวงให้ค้าประเวณี เด็กมีปัญหาในครอบครัวหรือเดือดร้อนอันเนื่องมาจากปัญหาทางสังคม ไม่มีที่พักพิง และไม่มีผู้รับผิดชอบ เป็นการบรรเทาสภาพปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้เดือดร้อน ในรูปของการให้ที่พักพิง อาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา เช่น การส่งกลับภูมิลำเนา ติดต่อญาติให้รับกลับไปอุปการะ ส่งเข้ารับบริการในสถานแรกรับ, สถานสงเคราะห์, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ, สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังมีภารกิจในฐานะที่เป็นสถานแรกรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ อีกภารกิจหนึ่ง ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ยกเลิกสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และตั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 15 เมื่อวันที่ 5 ก มีนาคม 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้ไปอยู่กับกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร ได้เปิดบริการ ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(35)

เปิดเหมือนปกติ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
11/01/2021

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

" โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร? "

เนื่องในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ทำให้วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ได้ยกเลิกการจัดงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ "ตอนเด็กฝันอยากทำอาชีพอะไร เพราะอะไร ? " ที่ใต้โพสต์นี้ พร้อมสุ่มลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจากกรมกิจการเด้กและเยาวชน จำนวน 9 รางวัล สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 มกราคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564

กติการ่วมกิจกรรม!!!!!!!!
1. กดถูกใจ และกดแชร์โพสต์ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมติดแฮชแท็ก #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. แสดงความคิดเห็นที่ใต้โพสต์นี้ พร้อมหลักฐานการแคปหน้าจอไทม์ไลน์ของท่าน

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
06/01/2021

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
06/01/2021

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สวัสดีปีใหม่ ใส่ใจคนรอบข้าง เว้นระยะห่างทางสังคม
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ

ด้วยความปรารถนาดี
จาก #กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
04/01/2021

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
24/12/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

อันตราย ถ้าไม่ป้องกัน!!!!!!

ห่วงใยเด็กและเยาวชน
อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม

"เราจะก้าวผ่านปี 2563 ไปด้วยกัน"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
22/12/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมแนวทางความร่วมมือในการจัดรายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุร่วมกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
15/12/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศข่าวสืบหาบิดามารดาของเด็กถูกทอดทิ้งทางสื่อมวลชนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ราย

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
15/12/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ณโรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
15/12/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

รมว.จุติ ไกรฤกษ์ กระทรวง พม.พร้อม สนองพระราชดำรัส ร.10 ส่งเสริมนักเรียน และสร้างอาขีพให้กลุ่มชาติพันธ์ุให้เข้ากับยุคหลังโควิด มีอาชีพมั่นคง

หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่จิตอาสาว่า “ทุกคนเป็นคนไทยมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน ในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด เราทุกคนคือคนไทย อย่าไปคิดว่าหนูเป็นคนอื่น หนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย หนูต้องนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์”

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดเผยว่าทางกระทรวง มีโครงการพัฒนาทั้งนักเรียนชาวเขา ที่อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระกนิษฐาเจ้าฯกว่า 30,000คน ให้มีความรู้ความสามารถ และเพิ่มโอกาสให้มีงานตามความสามารถของแต่ละคน ซึ่งอาจเป็น หมอ พยายาล วิศวกร หรือการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ด้วย

กลุ่มชาติพันธ์ุ อยู่ในภารกิจโดยครงของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ที่มีถึง 65 ชาติพันธ์ุ ที่จะข่วยส่งเสริมให้เขัมแข็ง รักษาอ้ตลักษณ์ของตนเอง และช่วยพัฒนาให้ยั่งยืน

นายจุติ กล่าวด้วยว่า เพลงชาติไทย นั้นเริ่มต้นว่า "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเขิ้อไทย" ย่อมเป็นหลักฐานขัดเจนว่าคนไทยมีความหลากกลายมาตั้งแต่เริ่มแล้ว เราจึงต้องสามัคคีร่วมกันรักขาติ รักสถาบันฯ ที่ทุกพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ แก่คนไทยทุกคนมาโดยตลอด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตบางเขน เพื่อทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติและดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่เยาวชนโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา ”LOVE CAMP” Leadership – Oneness – Volunteer – Expert หลักสูตรการฝึกปฎิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 จำนวน 271 คน

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
07/12/2020

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

พม. ช่วยเหลือแล้ว
กรณี สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทีม พม. One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายประสบภัยน้ำท่วม

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
07/12/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
03/12/2020

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ ชวนแต่งชุดไทย เพลิดเพลินกับการช้อปของไทย ชิมอาหารไทย และชมโชว์แบบไทย จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการโอกาสจากสังคมที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้กลุ่มบุคคลที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายกระทรวง พม. และชุมชนต่างๆ แล้ว ภายในงานยังสามารถร่วมทำบุญบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อส่งต่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อีกด้วย เรียกว่า สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

มาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจกับการส่งมอบความสุข ได้ที่งาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00-20:00 น. ณ บริเวณลาน Avenue โซน A ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
03/12/2020

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

💟คลิ๊กลิงค์ร่วมลงนาม!!http://www.m-society.go.th/form_05Dec.php

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
02/12/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแสดงความยินดียิ่ง แด่ท่านสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” ด้านเด็กและเยาวชน
จากมูลนิธิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
02/12/2020

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

"พม. ช่วยเหลือแล้ว"
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ การประชุมผู้นำร
30/11/2020
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ การประชุมผู้นำร

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ การประชุมผู้นำร

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders ...

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
30/11/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

ไปร้านผ้าไหม ที่สันกำแพง คุยเรื่องผ้าไหมยันหนังเกาหลี!!!!

เมื่อถาม พมจ. เชียงใหม่ว่า อยากไปร้านที่มีสินค้าพัฒนาจากฐานราก ควรไปที่ไหน พมจ.จิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ตอบทันทีไม่มีลังเลว่า ต้องร้าน "เพียรกุศลไหมและฝ้าย" ที่ อ.สันกำแพง

ไปที่นั่นตอนสายของวันอาทิตย์ โชคดีที่คุณ วีรพรรณ เพียรกุศล เจ้าของร้าน อยู่พอดี

ร้านนี้ดำเนินกิจการมาเป็นรุ่นที่4แล้ว เป็นผู้ผลิตไหมตั้งแต่เริ่ม ปลูกหม่อนไหม ผลิตเส้นใย ย้อม ทอ จนมีเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขายทั้งในประเทศ และส่งออกไป อเมริกา ยุโรป นับว่าทำจากฐานรากของการผลิตจนส่งออกอย่างแท้จริง และได้เคยรับเสด็จฯในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เสด็จฯพร้อม กษัตริย์โอลาฟ(สวีเดน) และพระราชินี ด้วย

คุณวีรพรรณ แม้จะล่วงเข้าวัย 70 แต่ทันสมัย เรียนรู้โปรแกรมออนไลน์ ปรับเปลี่ยนสู้การตลาดสมัยใหม่ตลอดเวลา

เธอเล่าว่าตอนนี้ติดหนังเกาหลีอยู่เรื่องหนึ่ง ดูมา3รอบแล้ว ดูแล้วน้ำตาไหลทุกครั้ง เนื้อเรื่องอิงประวัติ ศาสตร์ ผสมวิทยาศาสตร์ สอนบทเรียนเรื่องความเป็นชาติ ความสามัคคี ปัญหาความแตกแยก จนเป็นเกาหลีเหนือ- เกาหลีใต้

ดูแล้วได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้เราเป็น
แบบนัันเลย

"ทุกคนทั้งสองประเทศจะทรมานทางจิตใจมาก เพราะต้องแตกแยกกัน"

(*ไม่ทราบชื่อเรื่องของภาพยนตร์เกาหลี)

Anti-Fake News Center Thailand
24/11/2020

Anti-Fake News Center Thailand

10 วิธี รู้ให้ทันสื่อ
.
อยากเป็นคนรู้ทันสื่อไม่ใช่เรื่องยาก แค่เรียนรู้ 10 วิธีรู้ให้ทันสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักสงสัย ตั้งคำถาม รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าสื่อนั้นมาจากไหน รวมถึงการรู้จักพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ให้รอบด้าน ฯลฯ จำไว้ให้ขึ้นใจ ทำตามวิธีเหล่านี้รับรองรู้ทันสื่อได้แน่นอน
.
1. ต้องไม่เชื่อสื่อในทันที สงสัยตั้งคำถาม เช่น ใช้แล้วจะขาวจริงไหม? มีผลข้างเคียงไหม?
.
2. สื่อถูกประกอบสร้างขึ้น สื่อต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด บางเรื่องอาจมีการตัดต่อ หรือใช้เทคนิคสร้างขึ้น
.
3. อ่านสื่อให้ออก ว่าสื่อมุ่งหวังอะไร ต้องการให้เราซื้อสินค้าใช่ไหม?
.
4. เปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายแหล่ง ไม่ปักใจเชื่อสื่อแหล่งเดียว
.
5. พิจารณาให้ถี่ถ้วน อ่านเงื่อนไขให้ดีก่อนซื้อ เช่น รายละเอียดต่าง ๆ ข้อพึงระวัง
.
6. เลือกสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเรา อย่าตามแฟชั่น ควรดูที่ความเหมาะสมคุ้มค่าในการใช้งาน
.
7. เลือกและแบ่งปันสื่อดีกับเพื่อน เสริมสร้างจินตนาการ ส่งเสริมค่านิยม และพฤติกรรมที่ดี
.
8. หลีกหนีสื่อร้าย สื่อไหนที่ให้ข้อมูลเท็จ ขาดจรรยาบรรณในการนำเสนอ อย่าไปสนับสนุน
.
9. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้น ฝึกตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
10. รู้เท่าทันตัวเอง ฝึกควบคุมความต้องการชีวิต ตามแนวทางพอเหมาะและพอเพียง
.
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #รู้ทันสื่อ #สื่อออนไลน์

พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเ
24/11/2020
พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเ

พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเ

พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 23 พฤศจิกายน 2020Thail...

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
24/11/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน 2563

เงินออกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 / (600 บาทต่อเดือน)

ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,875,565 ราย

เป็นจำนวนเงิน 1,289,837,400 ล้านบาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo
02/11/2020

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
12/10/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

6 โรคเสี่ยงกับวิธีป้องกันสำหรับเด็กในช่วงหน้าฝน
#ศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพ
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
22/09/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
18/09/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี กับบุคคลและองค์กรที่ได้รับเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

สุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

Khaosod - ข่าวสด
16/09/2020

Khaosod - ข่าวสด

“วันเยาวชนแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิดินทร ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือเป็นวันที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ควรพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เฉกเช่น “ยุวกษัตริย์” ทั้งสองพระองค์

ในงานวันเยาวชนแห่งชาติของทุกปี จะมีการประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ตลอดจนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นบุคคลหรือในนามองค์กร โดยแบ่งออกเป็น 11 สาขา ได้แก่ สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน, สาขาการศึกษาและวิชาการ, สาขากีฬาและนันทนาการ, สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน, สาขาศิลปวัฒนธรรม, สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม, สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม และสาขาอาชีพ

ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มีการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ควรค่าแก่การประกาศยกย่องว่าเป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลโล่และเกียรติบัตร ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 กันยายน 2563 จัดขึ้น ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครอีกทั้งจะมีการนำประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลสืบไป

#วันเยาวชนแห่งชาติ2563 #เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
#ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo
16/09/2020

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร's cover photo

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
09/09/2020

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Q&A มารู้จักกับวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายนของทุกปี)

#วันเยาวชนแห่งชาติ
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอง...
26/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กและนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อวางแผนการใช้ความช่วยเหลือ ผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ ต่อไป

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถา...
26/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น เข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเรืองศักดิ์  กลับเนียม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อรับฟ...
26/08/2020

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเรืองศักดิ์ กลับเนียม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อรับฟังสรุปการนิเทศงานจากนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เข้าฝึกงานกับหน่วยงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

255 อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
Bangkok
10400

รถประจำทางสาย 12 , 14 , 44 , 536 , 71

เบอร์โทรศัพท์

+6623547580

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุง:

วิดีโอทั้งหมด

เรื่องราวของเรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เพื่อเป็นหน่วยงานแรกรับ และให้บริการแก่หญิงและเด็ก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาเบื้องต้น พร้อมกับพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมทั้งนี้เนื่องจากสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมๆ กับปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายและซับซ้อน ประกอบกับวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมและเป็นที่มาของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เด็กถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ขอทาน ติดยาเสพติด เป็นโสเภณีเด็กถูกล่อลวงชักชวนไปในทางที่ไม่ดี ถูกล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศ การตั้งครรภ์นอกสมรส ถูกทารุณกรรม และถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (ในขณะนั้น) ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แก่กลุ่มเป้าหมาย การเสริมสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย และการส่งเสริมองค์เครือข่ายในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการพร้อมๆ กับการส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร โดย “บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” (ชื่อเดิม) ได้เปิดบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและบุคคลในครอบครัว เช่น สตรีตั้งครรภ์นอกสมรส เด็กเร่ร่อน เด็กถูกกระทำทารุณ เด็กถูกใช้แรงงาน เด็กถูกล่อลวงให้ค้าประเวณี เด็กมีปัญหาในครอบครัวหรือเดือดร้อนอันเนื่องมาจากปัญหาทางสังคม ไม่มีที่พักพิง และไม่มีผู้รับผิดชอบ เป็นการบรรเทาสภาพปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้เดือดร้อน ในรูปของการให้ที่พักพิง อาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การพิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา เช่น การส่งกลับภูมิลำเนา ติดต่อญาติให้รับกลับไปอุปการะ ส่งเข้ารับบริการในสถานแรกรับ, สถานสงเคราะห์, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ, สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพตามความเหมาะสม ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังมีภารกิจในฐานะที่เป็นสถานแรกรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ อีกภารกิจหนึ่ง ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ยกเลิกสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และตั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 15 เมื่อวันที่ 5 ก มีนาคม 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้ไปอยู่กับกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัว ได้เปิดบริการ ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กลุ่ม7​อะหรือ.... ว่าไม่ป้องกัน #สภาเด็กกรุงเทพ63​ #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร​ #stopteenmom
กลุ่ม8​ #สภาเด็กกรุงเทพ63​ #STOPTEENMOM​ #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
กลุ่มที่7 อะหรือ...ว่าไม่ป้องกัน❗ #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม8 #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom
กลุ่ม7 อะหรือ.... อะหรือว่าไม่ป้องกัน #สภาเด็กกรุงเทพ63 #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร #stopteenmom
กลุ่ม 3 💗 #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม 3 💗 #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม 4กับกลุ่ม 5 #สภาเด็กกรุงเทพ63 #stopteenmom #บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
💗
ไม่รู้จักบุญคุณอีเวนออกมามาขอให้ช่วยเหลืออุส่าช่วย แต่มาขโมยของบ้านกุทำให้กุทะเฃอะกับ อีเด็กเปรดลูกอีเวรอุโต๊ะนุกนวนจัน22อ่ะระวังตัวไว้ด้วยเด่วโดนกระทืบไม่รู้ตัวใครก็ได้มางกลับไปด้วยขโมยของบ้านคนอื่นไปทั่วแล้วช่วยๆได้แต่สันดานโจรไม่เอา
ค.ถ. บ้านหลังที่สองของนุจังเลย คิดถึงทุกคนนะคะ คิดถึงตวง ตาม ติ้ก บี ส้ม เกรซ หวาน1 อร ครุอ้อย ครุเติล ครุจี้ด ครุเลิฟ ครุไหม่ ครุสุริน ครุหมวย เเม่จิมใหญ่ เเละพ่อปุ้กนะคะ คิดถึงคุณครุทุกคนเเละเด้กๆทุกคนมากนะคะ ขอไห้พวกเราได้กลับมาเจอหน้ากันอีกนะ ........ #รักมุกคนนะ