องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร, หน่วยงานราชการ, 9/9 หมู่ 6, ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี, Bangkok.

💥💥ประชาสัมพันธ์ #เชิญชวนผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ #หรือคนในครอบครัวผู้พิการในตำบลละหาร เข้าร่วม #โครงการส่งเสริมคุณ...
01/12/2023

💥💥ประชาสัมพันธ์ #เชิญชวนผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ #หรือคนในครอบครัวผู้พิการในตำบลละหาร เข้าร่วม #โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และคนในครอบครัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
⏰ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
📍ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.ละหาร

📣📣พบกิจกรรมมากมาย อาทิ

🌟กิจกรรมการอบรม
✅เรื่องนโยบาย เรื่องนโยบายและมาตรการแนวทาง
ของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค
เท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม
✅แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
ประเภททั่วไป และเลือกตั้งคณะกรรมการและมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค
เท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม
✅แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
ประเภททั่วไป และเลือกตั้งคณะกรรมการ

✨✨✨ ในงานนอกจากความรู้ที่จะได้รับ ท่านจะได้พบกับ #บริการฟรีตลอดงาน อาทิ

✅คุณถั่วแระ เชิญยิ้ม ตลกค้างฟ้า ที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ร่วมงาน
✅จัดหางานจังหวัด และผู้ประกอบการฯ #จะมารับสมัครงานคนพิการ #หรือผู้ดูแลคนพิการ ตามกฎหมาย (เอกสารที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ สำเนาฯ บัตรคนพิการ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน)
✅มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทุกคน
✅มอบของขวัญ ของรางวัล มากมาย
✅จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
✅บริการตัดผม
✅บริการตัดแว่นสายตายาว
✅บริการตรวจสุขภาพ เบาหวาน ความดัน
✅ฝึกอาชีพระยะสั้น
✅ชมการสาธิตทำหัวเชื้อป้องกันโรคพืช
✅อาหาร และเครื่องดื่ม

📌📌และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

▶️สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หรือ กองสวัสดิการสังคม โทร. 0 2157 0116 ต่อ 114

🌟🌟สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจจะร่วมบูรณาการกิจกรรม นำอาหาร ของขวัญ ของรางวัลมามอบให้แก่คนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ 0 2157 0116 ต่อ 114

“การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการศึกษา การจัดฝึกอบรมและการดำเนินโครงการที่สำคัญ”วันที่ ...
29/11/2023

“การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการศึกษา การจัดฝึกอบรมและการดำเนินโครงการที่สำคัญ”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อหารือการจัดเตรียมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญ อาทิ การดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนา (ฟัรดูอีน) รวมทั้งการหารือเพื่อบริหารจัดการด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“พิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพื่อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E.) แห่งประเทศไทย”วันที่ 29 พฤ...
29/11/2023

“พิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพื่อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E.) แห่งประเทศไทย”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์เพื่อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (D.A.R.E.) แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา และโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง จัดขึ้นโดยการจัดให้มีการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการขยายตัวของยาเสพติด ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน ให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยง ปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง และเพื่อให้ทุกภาคส่วนของชุมชน มีจิตสำนึกในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน

“ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ดอนทราย จ.ปัตตานี”วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายมีศักดิ์ อิ...
29/11/2023

“ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ดอนทราย จ.ปัตตานี”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ซึ่งเข้ารับการอบรมและดูงานด้านการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ในการนี้ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยนายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยนางสาวพิมพ์พิชญา งาเนียม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจด้านการสาธารณสุขของ อบต.ละหาร โดยนายมะตอเฮ มะแนซายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกาดาฟี หะยีเด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบรรยายและสาธิตเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยนางสาวอรอุมา โภคสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสุภาพร นิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว"วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพรศักดิ์...
28/11/2023

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว"

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว" เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณากำหนดแผนงานการดำเนินงานของตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวให้สอดคล้องตามบริบท กับศักยภาพและความต้องการของชุมชน

📣📷 ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์
🌐 www.laharn-non.go.th

📣📣อบต.ละหาร ขอประชาสัมพันธ์ ⏰💰💰🏡 แจ้งการขยายระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567⏰✅สอบถาม...
24/11/2023

📣📣อบต.ละหาร ขอประชาสัมพันธ์
⏰💰💰🏡 แจ้งการขยายระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567⏰

✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
▶️ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
📱โทร. 0 2157 0116 ต่อ 111

"การประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลละหาร เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น"วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เ...
23/11/2023

"การประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลละหาร เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายมนตรี บินการีม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลละหาร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อหารือและเตรียมการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลละหาร รวมทั้งการขับเคลื่อนเรื่อง soft power ด้วยมิติเชิงการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมในตำบลละหาร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลละหาร ขับเคลื่อนเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

📣📷 ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์
🌐 www.laharn-non.go.th

📣📣ลอยกระทงอย่างไร #ไม่เสี่ยงภัย #ไม่เจ็บตัว #ไม่จมน้ำ วันนี้ อบต.ละหาร มีข้อควรระวังและคำแนะนำในการลอยกระทงให้ปลอดภัย...
22/11/2023

📣📣ลอยกระทงอย่างไร #ไม่เสี่ยงภัย #ไม่เจ็บตัว #ไม่จมน้ำ
วันนี้ อบต.ละหาร มีข้อควรระวังและคำแนะนำในการลอยกระทงให้ปลอดภัย ก่อนจะถึงช่วงเทศกาลลอยกระทงมาฝากกันค่ะ

▶️▶️🌟🌟 #ระวังอุบัติภัยทางน้ำ
1) ลอยกระทงในที่ปลอดภัย ไม่สูงชัน และมีที่กั้นหรือราวจับ
2) ดูแลเด็กใกล้ชิด ไม่ให้อยู่ตามลำพัง, จับมือเด็กให้แน่นขณะเดินริมน้ำ
3) หากนั่งเรือออกไปลอยกระทงกลางน้ำ ไม่ลงเรือที่บรรทุกน้ำหนักเกิน และใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลา

▶️▶️🌟🌟 #ระวังอุบัติภัยจากพลุ ดอกไม้ไฟ
1) เล่นพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกวิธี อยู่ห่างจากที่จุดพลุ และดอกไม้ไฟ ไม่ต่ำกว่า 10 เมตร
2) เล่นพลุ ดอกไม้ไฟบริเวณที่ปลอดภัย ไม่ใกล้แนวสายไฟ แหล่งชุมชน และบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ
3) ไม่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ ในลักษณะเสี่ยงอันตราย ไม่ยื่นหน้า หรืออวัยวะต่าง ๆ เข้าใกล้พลุ หรือนำมาจุดซ้ำ
4) ไม่ดัดแปลงให้มีเสียงดังหรือแรงอัดสูง ไม่จุดพลุในกระป๋องโลหะ ท่อพีวีซี ขวดแก้ว

▶️▶️🌟🌟 #ระวังอุบัติภัยจากโคมลอย
1) เลือกโคมลอยที่ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทำจากวัสดุธรรมชาติ และเผาไหม้ ไม่เกิน 8 นาที
2) ปล่อยโคมลอยในที่ปลอดภัย พื้นที่โล่งแจ้ง ห่างจากแหล่งชุมชน และไม่อยู่บริเวณรอบสนามบิน

เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว...ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

ขอบคุณที่มาข้อมูล : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

📣📷 ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์
🌐 www.laharn-non.go.th

📣📣 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก อบต.ลำโพ 🎺🎷🎡เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวั...
22/11/2023

📣📣 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก อบต.ลำโพ
🎺🎷🎡เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 นี้‼️

🌟🌟ชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง พร้อมพบกับความบันเทิงศิลปินพร้อมวงดนตรี เอกราช สุวรรณภูมิ และเสรี รุ่งสว่าง แบบเต็มวง

📌📌ณ วัดลำโพ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

📣📣ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567ขยายกำหนดเวลาดำเน...
22/11/2023

📣📣ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ดังรายละเอียดในเอกสารที่ปรากฏ

📣📷 ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์
🌐 www.laharn-non.go.th

📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหารเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการปร...
22/11/2023

📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

✅ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกองคลัง
✅ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
✅ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
✅ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองคลัง
✅ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองคลัง
✅ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองช่าง

บุคคลใดมีคุณสมบัติความประสงค์ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้น และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมนำเราประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง กองการเจ้าหน้าที่ อบต.ละหาร ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

📱หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 0 2157 0116 ต่อ 125

📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหารเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให...
22/11/2023

📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง

📌ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับกลาง

บุคคลใดมีคุณสมบัติความประสงค์ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้น และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมนำเราประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง กองการเจ้าหน้าที่ อบต.ละหาร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2566

📱หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 0 2157 0116 ต่อ 125

"การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวคนพิการ ประจำปี 2567"วันที...
21/11/2023

"การประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวคนพิการ ประจำปี 2567"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและคนในครอบครัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อเสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ และร่วมหารือวางแผนกำหนดการและจัดโครงการฯ และการวางผังการจัดงาน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพื่อประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีเครือข่าย ให้การจัดเตรียมโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

📣📷 ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์
🌐 www.laharn-non.go.th

"ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมขัง"วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดลชนก สุดเสน่หา รองปลั...
17/11/2023

"ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมขัง"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดลชนก สุดเสน่หา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นำทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลละหาร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากฝนตก โดยทาง อบต.ละหาร ได้ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

"การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร "วันที่ 17 พฤศจิกายน 2...
17/11/2023

"การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร "

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวดลชนก สุดเสน่หา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมนำเสนอผลการดำเนินโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ติดตั้ง ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลละหาร และโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมีการดำเนินโครงการสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนบ้านสุเหร่าเขียว สามารถนำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยเฉพาะปลาดุกแดดเดียว ซึ่งได้สร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

โดยภายหลังจากการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกตำบลละหาร เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและตรวจสถานที่ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

"ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองอันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างถนนชัยพฤกษ์"วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 น...
17/11/2023

"ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองอันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างถนนชัยพฤกษ์"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายมะตอเฮ มะแนซายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกาดาฟี หะยีเด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ พร้อมสื่อมวลชน ได้ลงพื้นที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านภัทราวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจสอบกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองอันเนื่องมาจากการก่อสร้างถนนบริเวณถนนชัยพฤกษ์ โดยทาง อบต.ละหาร ได้สนับสนุนรถน้ำเข้าฉีดบริเวณริมถนนดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าว

📣📣สรุปรายงานข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการที่สำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (ช่วงวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2566)🗞️...
17/11/2023

📣📣สรุปรายงานข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการที่สำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร (ช่วงวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2566)

🗞️📰📷 รายงานข่าว โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

📣📷 ติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์
🌐 www.laharn-non.go.th

"การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุ...
15/11/2023

"การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ละหาร เพื่อหารือการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคทั้งในกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการผลักดันให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนตำบลละหารในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

"อบต.ละหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day พัฒนาปรับภูมิทัศน์และตีเส้นจราจร หน้าที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง"วันที่ 15 พฤศ...
15/11/2023

"อบต.ละหาร จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day พัฒนาปรับภูมิทัศน์และตีเส้นจราจร หน้าที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง"

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day พัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากทางเข้าซอยศรีเพชรจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง พร้อมตีเส้นจราจร บริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ในการนี้ นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยรอบบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สถานที่ราชการให้สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

"ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างฯ ของ อบต.ละหาร"    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นา...
14/11/2023

"ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างฯ ของ อบต.ละหาร"

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนางสาวดลชนก สุดเสน่หา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการงานก่อสร้างเขื่อนบริเวณวัดสามง่าม-ถึงบ้านนายหยัด หมู่ที่ 6 ตำบลละหาร และโครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร เพื่อตรวจติดตามให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

"อบต.ละหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566"วันอังคารที่ 14 พฤศจิกา...
14/11/2023

"อบต.ละหาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566"

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด (นางพิมธิดา ทับทิม) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ (นางรพีพรรณ ฉะอ้อนศรี) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดในจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

"การประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา"วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนาก...
13/11/2023

"การประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหารขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

"ลงพื้นที่มอบเตียงให้แก่ผู้พิการซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน"วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 องค์กา...
10/11/2023

"ลงพื้นที่มอบเตียงให้แก่ผู้พิการซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยนายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายธนกฤต ขินหนองจอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่ 5 ตำบลละหาร เพื่อมอบเตียงให้แก่นายศรชัย หมายงาม ผู้พิการซ้ำซ้อน รวมทั้งได้มีการให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารต่อไป

"การประชุมวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันยุงตัวเต็มวัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่...
09/11/2023

"การประชุมวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันยุงตัวเต็มวัย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ตำบลละหาร"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมหารือและวางแผนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุเหร่าแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนัน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม และกำหนดจุดการลงพื้นที่ในการออกรณรงค์ พ่นหมอกควันฯ ป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลละหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตำบลละหารมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง

"การประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร"วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายพรศักดิ์ บ...
08/11/2023

"การประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยการประชุมดังกล่าว นางสาวดลชนก สุดเสน่หา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ และหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับคัดเลือก

ทั้งนี้ การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ดำเนินการขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการประสานงานกับอาสาสมัคร อปพร. ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร และร่วมกันจัดสวัสดิการและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกอาสาสมัคร อปพร. และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์อาสาสมัคร อปพร. จังหวัดกำหนด

พิธีมอบหมวกนิรภัยตามโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน๊อคทุกคน” ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ละหารวัน...
07/11/2023

พิธีมอบหมวกนิรภัยตามโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน๊อคทุกคน” ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ละหาร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายมะตอเฮ มะแนซายอ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายธนกฤต ขินหนองจอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมมอบหมวกนิรภัย ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ตามโครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ใส่หมวกกันน๊อคทุกคน” ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อรณรงค์ให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100% และเสริมสร้างให้เด็กรู้จักระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะโดยสารรถจักรยานยนต์

"การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2566"วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1...
06/11/2023

"การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2566"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ เจริญสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2566 โดยในที่ประชุมสภาฯ นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ละหาร ประจำปี 2566 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 ของ อบต.ละหาร ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ในวันเข้ารับตำแหน่ง เพื่อรายงานต่อสภา อบต. เพื่อทราบ และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอชื่อนายฮาบีบุลเลาะห์ ชูพุทธพงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 เป็นเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง และที่ประชุมได้ให้การรับรองมติ ให้นายฮาบีบุลเลาะห์ ในการทำหน้าที่เลขานุการสภา อบต.ละหาร อย่างเป็นเอกฉันท์

📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง การเข้าสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่...
03/11/2023

📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เรื่อง การเข้าสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลละหาร ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อให้การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป จึงขอให้เจ้าของที่ดินแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและรายการอื่น ๆ ต่อพนักงานสำรวจตามเวลาที่กำหนดข้างต้น

"การลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้มีภาวะปัญหาด้านระบบขับถ่ายฯ ในพื้นที่ตำบลละหาร"วันที่ ...
02/11/2023

"การลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้มีภาวะปัญหาด้านระบบขับถ่ายฯ ในพื้นที่ตำบลละหาร"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ฯ เพื่อนำส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ADL ≤ 6 และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มากขึ้น และสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังทำให้ประชาชนในตำบลละหารเข้าถึงการบริการสาธารณสุข อย่างถั่วถึงและเท่าเทียม

"ต้อนรับสู่ อบต.ละหาร"วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายมนตรี บินการีม รองนายกองค์การบริ...
01/11/2023

"ต้อนรับสู่ อบต.ละหาร"

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร นายมนตรี บินการีม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายอนุวัตร ทองคำ รองประธานสภา อบต.ละหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการโอนย้าย โดยรองนายกฯ ได้กล่าวให้กำลังใจในโอกาสที่ข้าราชการทั้ง 3 ท่านเข้ารับหน้าที่ปฏิบัติราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

"การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในหมู่บ้านจิตรัตนา"วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร...
01/11/2023

"การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ภายในหมู่บ้านจิตรัตนา"

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยนายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ บุญมาหา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับปลัดอำเภอบางบัวทอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง ประชุมร่วมกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจิตรัตนา ตำบลละหาร เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณภายในหมู่บ้านฯ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

"โครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวแก่ประชาชนในตำบลละหาร"   วันที่ 31 ตุลาคม 2566 อบต.ละหาร ร่วมกับกลุ่มวิช...
31/10/2023

"โครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวแก่ประชาชนในตำบลละหาร"

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 อบต.ละหาร ร่วมกับกลุ่มวิชั่นจิตอาสา ดำเนินโครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.ละหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการ
ตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนตำบลละหารที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2566) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยนายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และคณะผู้บริหาร ร่วมมือกับกลุ่มวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลละหาร ได้รับบริการและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง

"การประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด เพื่อมอบหมายภารกิจการปฏิบัติหน้าที่"วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุล...
27/10/2023

"การประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด เพื่อมอบหมายภารกิจการปฏิบัติหน้าที่"

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจหน้าที่แก่หัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และติดตามผลการดำเนินงานแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

"โครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนในตำบลละหาร"   วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นวันที่สี่ของการดำ...
27/10/2023

"โครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนในตำบลละหาร"

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นวันที่สี่ของการดำเนินโครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา ตรวจวัดสายตา
และแจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนตำบลละหารที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.ละหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยนายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และคณะผู้บริหาร ร่วมมือกับกลุ่มวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลละหาร ได้รับบริการและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง

โดนแว่นที่ทำการแจก เป็นแว่นสายตายาวเบอร์ +100 ถึง เบอร์ +300 มีการตรวจวัดสายตาให้ฟรี และมีกำหนดแจกให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2566 กำหนดเป้าหมายวันละ 100 คนเท่านั้น‼️ (รวมทั้งสิ้นตลอดโครงการจำนวน 500 คน)

"โครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนในตำบลละหาร"   วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นวันที่สามของการดำ...
26/10/2023

"โครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนในตำบลละหาร"

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นวันที่สามของการดำเนินโครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา ตรวจวัดสายตา
และแจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนตำบลละหารที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.ละหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยนายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และคณะผู้บริหาร ร่วมมือกับกลุ่มวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลละหาร ได้รับบริการและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง

โดนแว่นที่ทำการแจก เป็นแว่นสายตายาวเบอร์ +100 ถึง เบอร์ +300 มีการตรวจวัดสายตาให้ฟรี และมีกำหนดแจกให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2566 กำหนดเป้าหมายวันละ 100 คนเท่านั้น‼️ (รวมทั้งสิ้นตลอดโครงการจำนวน 500 คน)

"การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครั้งที่ 2/2566"   วันที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะ...
26/10/2023

"การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ครั้งที่ 2/2566"

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของ อบต.ละหาร และได้จัดประชุมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รวมทั้งสรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหารทราบ และคณะกรรมการติดตามฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.ละหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

"การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2566"วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีการจัด...
25/10/2023

"การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชน ครั้งที่ 1/2566"

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน พิจารณาการเปิดรับสมาชิก และพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่ต้องการให้เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตให้มีความอยู่ดีมีสุข อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

"การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ กรณีเตรียมแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำ 4 แห่ง ในตำบลละหาร"วันที่ 25 ...
25/10/2023

"การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ กรณีเตรียมแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำ 4 แห่ง ในตำบลละหาร"

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ สุเหร่าแสงประทีป นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสภา อบต. รวมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลในที่ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการและขออนุมัติเข้าแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างประตูระบายน้ำ 4 แห่ง ในบริเวณพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้แก่
1.บริเวณคลองลำรีเชื่อมคลองขุดใหญ่ (คลองเจ๊ก) หมู่ 7
2.บริเวณคลองลากค้อนเชื่อมคลองขุดใหญ่ (คลองเจ๊ก) หมู่ 7
3.บริเวณคลองลำรีเชื่อมคลองลากค้อนใหญ่ หมู่ 7
4.บริเวณคลองลำรีเชื่อมคลองบางบัวทอง หมู่ 1

โดยมติในที่ประชุมประชาชนผู้มีส่วนได้รับผลกระทบกับการก่อสร้าง เห็นชอบให้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำทั้ง 4 แห่ง

"โครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนในตำบลละหาร"   วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นวันที่สองของการดำ...
25/10/2023

"โครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนในตำบลละหาร"

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นวันที่สองของการดำเนินโครงการวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา ตรวจวัดสายตา
และแจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนตำบลละหารที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.ละหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร โดยนายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และคณะผู้บริหาร ร่วมมือกับกลุ่มวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลละหาร ได้รับบริการและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง

โดนแว่นที่ทำการแจก เป็นแว่นสายตายาวเบอร์ +100 ถึง เบอร์ +300 มีการตรวจวัดสายตาให้ฟรี และมีกำหนดแจกให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2566 กำหนดเป้าหมายวันละ 100 คนเท่านั้น‼️ (รวมทั้งสิ้นตลอดโครงการจำนวน 500 คน)

"อบต.ละหาร จับมือกลุ่มวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนในตำบลละหาร"วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายมีศักดิ์ ...
24/10/2023

"อบต.ละหาร จับมือกลุ่มวิชั่นเซอร์วิสจิตอาสา แจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนในตำบลละหาร"

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร และคณะผู้บริหาร มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน และมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการและสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง จึงได้สนับสนุนให้กองสวัสดิการสังคม ร่วมมือกับกลุ่มวิชั่นเซอร์จิตอาสา ตั้งจุดให้บริการตรวจวัดสายตา และแจกแว่นสายตายาวฟรี แก่ประชาชนตำบลละหารที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ซึ่งแว่นที่ทำการแจกเป็นแว่นเบอร์ +100 ถึง เบอร์ +300 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดสายตาให้ฟรี และจะแจกให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2566 กำหนดเป้าหมายวันละ 100 คนเท่านั้น‼️ (รวมทั้งสิ้นตลอดโครงการจำนวน 500 คน)

ที่อยู่

9/9 หมู่ 6, ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
Bangkok
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621570116

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}