Forest Management ภาควิชาการจัดการป่าไม้

Forest Management  ภาควิชาการจัดการป่าไม้ แจ้งข่าวสาร พูดคุย ในภาษาครอบครัวการจัดการป่าไม้ วิสัยทัศน์ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ เป็นองค์กรที่มุ่งหมายเป็นผู้นำศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญที่เป็นเลิศแห่งการผสมผสานวิชาการ การบริหารจัดการด้านป่าไม้เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อผลถาวรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
(1)

เปิดเหมือนปกติ

กำหนดการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563  วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563
04/11/2020

กำหนดการสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นายปวัฒน์ชัย พรหมเมศร นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้วยครับ
30/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายปวัฒน์ชัย พรหมเมศร
นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับ นายปวัฒน์ชัย พรหมเมศร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น
ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

https://www.grad.ku.ac.th/download/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-3/?wpdmdl=81005&masterkey=5f607d63ad8c5&fbclid=IwAR3mMPj82twOGHHkYXHJ7aCnFWGCAd2YnE4gAtBOetCB0MzQP2n_2r3kRQs

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
10/08/2020

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

คำสั่งคณะวนศาสตร์ เรื่องการนำนิสิตออกศึกษาและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
29/07/2020

คำสั่งคณะวนศาสตร์ เรื่องการนำนิสิตออกศึกษาและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

13/07/2020

วิชา 01304411 นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ นัดเวลาเรียน วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ระบบ google classroom Class code: dt7ro2c

13/07/2020

ประกาศ
วิชาหลักการจัดการป่าไม้ เรียนวันอังคารเวลา 13.00-16.00 น.
ใช้ระบบ google classroomอ
Class code : vucsb5m
วิชารุกขกาลวิทยา ใช้ระบบ google classroom
Class code : ebxyt25 (ขอนัดหมายเพื่อตกลงเวลาเรียนปฏิบัติการ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. ห้องพักอ. ดร. กฤษฎาพันธุ์

12/07/2020

แจ้งประชาสัมพันธ์ เวลาเรียน 304311 หลักการจัดการป่าไม้ วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. นะครับ

07/07/2020
www.grad.ku.ac.th

ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563
https://www.grad.ku.ac.th/uploads/Fund/Anouncement/Funds63_f1_Graduate_research.pdf

15/06/2020
MHESI inside คู่มือการรับรองมาตรฐานสวนยางพารา

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างคู่มือการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานสากลสำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย และได้มอบให้การยางแห่งประเทศไทย ไปจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้ทำสวนยางพาราทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้สวนยางพาราไทยได้รับมาตรฐานและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปได้ทั่วโลกตามเงื่อนไขทางการค้าในปัจจุบัน (สนับสนุนการดำเนินงานโดย สกสว.)

https://youtu.be/UFtEYdrX7ww

เจ้าของลิขสิทธิ์ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Website ► http://www.nsm.or.th/ ---------------------------------------------------------------------...

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยโปรแกรม English Discoveries โดยนิสิตจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งานโ...
22/05/2020

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยโปรแกรม English Discoveries โดยนิสิตจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้งานโปรแกรม 400 บาท อายุการใช้งาน 1 ปี โดยนิสิตต้องเข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดจากโปรแกรม และทำการทดสอบ Pre-test ทดสอบย่อย และ Post-test รวม 4 ครั้ง โดยนิสิตที่เข้ากิจกรรมครบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางภาควิชาภาษาต่างประเทศ
นิสิต #ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อรหัสประจำตัว ในเพจนี้ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อทางภาควิชาจะส่งใบตอบรับให้ทางภาควิชาภาษาต่างประเทศต่อไป

การสอบสัมภาษณ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประจำภาคต้น (รอบสอง)
12/05/2020

การสอบสัมภาษณ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ประจำภาคต้น (รอบสอง)

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ผศ.ดร...
04/05/2020

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง

ต่อการจากไปของ ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาป่าไม้ที่มุ่งมั่นและทำคุณประโยชน์ให้การป่าไม้ไทย

30/04/2020

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(รองสอง) เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ครับ

เอกสารประกอบการสัมมนา 1 และ 2 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวนศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 downl...
22/04/2020
เอกสารสัมมนา ปริญญาตรี โท เอก ภาควิชาการจัดการป่าไม้ - Google Drive

เอกสารประกอบการสัมมนา 1 และ 2 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวนศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 downloadได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1lTht5_a4psgdg4IYx3oWzvSMQvVpzOKC

ประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้
การประเมินผลผลิตไม้ในสวนป่ายูคาลิปตัสเพื่อการค้าโดยวิธีการสำรวจ Systematic sampling row: กรณีศึกษาบริษัท ป่าเขาลำเนาไพร จำกัด จังหวัดนครนายก : พีรดล เกตุสุริยพงศ์

การพัฒนาตัวแบบสำหรับประเมินน้ำหนักไม้ยูคาลิปตัส: กรณีศึกษาบริษัท ป่าเขาลำเนาไพร จำกัด จังหวัดนครนายก : นพพร อัคคมณี

แนวทางการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าไม้จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่บ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : ณัฐชา เทียมทองใบ

การเปรียบเทียบการเติบโตและผลของภูมิอากาศต่อการเติบโตของสนท้องถิ่น และสนต่างถิ่น ในสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ : มาตาญาวี นวมทอง

การประเมินผลผลิตและการวิเคราะห์ทางการเงินของไม้สะเดา ในสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : กมลพัฒน์ เจริญวงศ์

การประเมินประสิทธิภาพดัชนีพื้นที่ถูกเผาไหม้ในพื้นที่ป่าที่หาจากข้อมูลจาก ดาวเทียม: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี : รัฐพร กุญชร ณ อยุธยา

การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกบุกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก : วราภรณ์ ชูนิ่ม

การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเติบโตของบุกไข่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก : ทักษ์ดนัย วงค์ปินตา

ห้อง Zoom Meeting ที่ใช้ในการสัมมนาIและII วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 โดยสามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปครับ   ...
15/04/2020
Join our Cloud HD Video Meeting now

ห้อง Zoom Meeting ที่ใช้ในการสัมมนาIและII
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 โดยสามารถเข้าได้
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปครับ ลิงค์ห้อง : https://zoom.us/j/93017234075?pwd=R0xRSm4yNjRja2VhaEFVYkh5Y1dSdz09

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

ผลของไฟป่าและสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สัก สวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูนโดย กนกวรรณ  แก่นสูงเนิน ภาควิชาการจัดการป่าไม้...
13/04/2020

ผลของไฟป่าและสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สัก สวนป่าแม่ลี้ จังหวัดลำพูน
โดย กนกวรรณ แก่นสูงเนิน ภาควิชาการจัดการป่าไม้ วนศาสตร์ 82
#Forest_Biometry Laboratory of Tropical Dendrochronology - LTD
อ่านเรื่องเต็มได้ที่
เอกสารประกอบการสัมมนาระดับปริญญาตรี เล่มที่ 2 ปีการศึกษา 2562 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1lTht5_a4psgdg4IYx3oWzvSMQvVpzOKC

กำหนดการสัมมนา 1 และ 2 ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ภาคปลาย ป...
10/04/2020

กำหนดการสัมมนา 1 และ 2 ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

#วารสารการจัดการป่าไม้ (Journal of Forest Management)วารสารการจัดการป่าไม้เป็นวารสารทางวิชาการของภาควิชาการจัดการป่าไม้ ...
08/04/2020
วารสารการจัดการป่าไม้ (Journal of Forest Management)

#วารสารการจัดการป่าไม้ (Journal of Forest Management)

วารสารการจัดการป่าไม้เป็นวารสารทางวิชาการของภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความ ข่าวสารด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

โหลดวารสารอ่านได้ที่

http://dfm.forest.ku.ac.th/dfmjournal.htm

การสำรวจความหนาแน่นของของป่า ด้วยวิธี Line transect sampling ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านจานตำบลหนองเต็ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย น...
08/04/2020

การสำรวจความหนาแน่นของของป่า ด้วยวิธี Line transect sampling ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านจานตำบลหนองเต็ง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย นายอนุชา ผลเจริญ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ วนศาสตร์ 82
#Forest_Inventory
อ่านเรื่องเต็มได้ที่
เอกสารประกอบการสัมมนาระดับปริญญาตรี เล่มที่ 1 ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1lTht5_a4psgdg4IYx3oWzvSMQvVpzOKC?usp=sharing

30/03/2020

ขอให้นิสิตโชคดีในการสอบ และอย่าลืมส่งข้อสอบตามเวลาที่กำหนด เพราะตั้งเวลาการส่งข้อสอบในระบบเรียบร้อยแล้ว

29/03/2020

การส่งข้อสอบ Take-Home Exams ในรายวิชา

01304311 หลักการจัดการป่าไม้
01304351 การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้
01304413 กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้

ให้นิสิตส่งที่ระบบ EDUFARM และ E-mail: [email protected] (ทั้งสองช่องทาง)

โดยให้ตั้งชื่อเอกสารและชื่อ email ด้วยชื่อวิชา ชื่อนิสิต และรหัสนิสิต เช่น หลักการจัดการป่าไม้ นายซื่อสัตย์ 601030###X

กรณีข้อสอบที่มีการให้ตั้งโจทย์หรือถามความคิดเห็นหากมีการตอบเหมือนกันจะทำการหักคะแนนทั้งคู่

27/03/2020

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 พบกับ Take-Home Exams วิชา
01304311 หลักการจัดการป่าไม้ (Principles of Forest Management)
01304351 การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ (Forest Resource Inventory)
01304413 กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้ (Forest Law and Administration)
ในระบบ Edufarm นะครับ

สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ขณะนี้ได้อัพโหลดเอกสารประกอบการสอน ในส่วนของรายวิชา 01304311 หลักการจัดการป่าไม้ (Princi...
26/03/2020
EduFarm by OCS

สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ขณะนี้ได้อัพโหลดเอกสารประกอบการสอน ในส่วนของรายวิชา
01304311 หลักการจัดการป่าไม้ (Principles of Forest Management)
01304351 การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ (Forest Resource Inventory)
01304413 กฎหมายและการบริหารงานป่าไม้ (Forest Law and Administration)
ในระบบ Edufarm เรียบร้อยแล้ว
https://edufarm.ku.ac.th/

ขอให้นิสิตเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการสอบในสัปดาห์หน้านะครับ

        การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเชิงปริมาณ ปฏิกิริยาและจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  การแยกลำดับส่วนออร์แกเนล และกา....

แจ้งกำหนดการใหม่ในการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน-สัมภาษณ์) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาการจัดการป่าไม้ เป็นวันจันทร์ที่ 27 เมษา...
24/03/2020

แจ้งกำหนดการใหม่ในการสอบคัดเลือก
(ข้อเขียน-สัมภาษณ์) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาการจัดการป่าไม้ เป็นวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

วิชากฎหมายป่าไม้ การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ และการจัดการป่าไม้ขณะนี้กำลังนำเอกสารประกอบการสอนสัปดาห์สุดท้ายลงระบบ edufarm แล...
23/03/2020
EduFarm by OCS

วิชากฎหมายป่าไม้ การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ และการจัดการป่าไม้
ขณะนี้กำลังนำเอกสารประกอบการสอนสัปดาห์สุดท้ายลงระบบ edufarm และจะส่งให้ผู้แทนนิสิตประจำรายวิชานั้น ให้นิสิตทบทวนเนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ ตามประกาศจากมหาวิทยาลัย หากนิสิตท่านใดเข้าไปโหลดเอกสารไม่ได้ให้ดำเนินการแจ้งมาที่เพจนี้เลยนะครับ
https://edufarm.ku.ac.th/

        การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเชิงปริมาณ ปฏิกิริยาและจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์  การแยกลำดับส่วนออร์แกเนล และกา....

จัดสอบออนไลน์ทั้งหมดนะครับ
20/03/2020

จัดสอบออนไลน์ทั้งหมดนะครับ

ประกาศ มก. ฉบับที่ 10 วันที่ 20 มีนาคม 2563
แนวปฏิบัติในการสอบ และการวัดผลรูปแบบออนไลน์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18/03/2020

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติ
เรื่อง ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/newsdetail.php?newsid=1057

จบไปแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับการสัมมนาระดับปริญญาตรี นิสิตภาควิชาการป่าไม้ ภาพจาก วน 82
17/03/2020

จบไปแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับการสัมมนาระดับปริญญาตรี นิสิตภาควิชาการป่าไม้
ภาพจาก วน 82

ขอเชิญร่วมรัชมและฟัง การสัมมนาระดับปริญญาตรีวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 นี้ครับ
11/03/2020

ขอเชิญร่วมรัชมและฟัง การสัมมนาระดับปริญญาตรีวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 นี้ครับ

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 #ภาควิชาการจัดการป่าไม้ #นโยบายและการบริหารทรัพยากรป่าไม้ #ชีว...
31/01/2020

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 #ภาควิชาการจัดการป่าไม้ #นโยบายและการบริหารทรัพยากรป่าไม้ #ชีวมิติป่าไม้ #เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ #การรับรู้ระยะไกล #การสำรวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ #วนศาสตร์ชุมชนและส่งเสริมการป่าไม้

แบบสอบถามความต้องการซื้อหนังสือเพื่อการเรียนการสอนของห้องสมุดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนคำชี้แจง : แบบสอบถ...
27/01/2020

แบบสอบถามความต้องการซื้อหนังสือเพื่อการเรียนการสอนของห้องสมุดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหนังสือให้ตรงกับความต้องการของนิสิตทุกระดับชั้น ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้จะขอบคุณยิ่ง สแกน QR-codeนี้ได้เลย

มีผู้สนใจสมัครเรียนต่อเยอะ ประกาศรับสมัครรอบสอง 2563 รับสมัคร 17 ก.พ. - 13มี.ค. 63 นะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะรี...
27/01/2020

มีผู้สนใจสมัครเรียนต่อเยอะ ประกาศรับสมัครรอบสอง 2563 รับสมัคร 17 ก.พ. - 13มี.ค. 63 นะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะรีบแจ้งนะครับ

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 #ภาควิชาการจัดการป่าไม้ #นโยบายและการบริหารทรัพยากรป่าไม้ #ชีวมิติป่าไม้ #เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ #การรับรู้ระยะไกล #การสำรวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ #วนศาสตร์ชุมชนและส่งเสริมการป่าไม้

เนื่องด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี MOU ร่วมกันกับ Southwest Forestry University จะจัดโครงการศึกษาดูงานและหล...
14/01/2020

เนื่องด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี MOU ร่วมกันกับ Southwest Forestry University จะจัดโครงการศึกษาดูงานและหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Remote Sensing and Geospatial Analysis in Forest MAnagment ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-14 มีนาคม 2563

ทางภาควิชาการจัดการป่าไม้จะทำการคัดเลือกนิสิตคณะวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 ไปเข้าร่วมฯ ตามรายชื่อนิสิตที่ลงชื่อไว้จำนวน 18 คน โดยให้เตรียม เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ #ความคาดหวังในการไปศึกษาดูงานและภายหลังจากการศึกษาดูงานจะช่วยคณะในการดูแลนิสิตจีนอย่างไรบ้าง ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งและสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ห้องประชุม 1 ภาควิชาการจัดการป่าไม้

สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
ผู้ที่สนใจติดต่อภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563

KUFF International Relations
07/01/2020

KUFF International Relations

สำหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
ผู้ที่สนใจติดต่อภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563

04/12/2019
Voice Production

ฝึกงานภาคสนาม Forest inventory ครับ

การฝึกงานภาคสนาม วิชาการสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ ของนิสิตวนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (วน.82) พ.ศ. 2562

ที่อยู่

ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

029428372

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Forest Management ภาควิชาการจัดการป่าไม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Forest Management ภาควิชาการจัดการป่าไม้:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าวิทยากรที่มาบรรยายให้กับนิสิตที่มาฝึกงานในป่ามีอายุเท่าไรบ้างครับ
น้องขอถามอะไรได้ไหมครับ ว่าเมื่อไรที่สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังน้ำเขียวจะมีการฝึกงานกันครับ