HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห กองพัฒนาบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(11)

เปิดเหมือนปกติ

05/05/2021

รายการเรื่องเล่า...เข้าท่า EP.6
นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ กทท.ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของ กทท.

29/04/2021

วิธีการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับ Smart Phone

29/04/2021

วิธีการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับ Computer

วิธีการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับ Computer และ Smart Phone
29/04/2021

วิธีการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับ Computer และ Smart Phone

ประกาศ !!แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรม
19/04/2021

ประกาศ !!
แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรม

ประกาศ !!
แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรม

08/04/2021

กพบ. กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency Model) ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับผู้บริหารระดับ 12 – 13 จำนวน 40 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 8เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสมรรถนะ(Competency) ทบทวนและพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) ให้สอดคล้องกับ New Enablers แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลและแผนวิสาหกิจของ กทท. รวมถึงกำหนดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะหลัก Core Competency ซึ่งได้เรียนเชิญ ดร. เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม 3 ทั้งนี้ กพบ. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เรื่อง การป้องกันด้านสุขภาพของพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้มีข้อกำหนดและมาตรการในการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม

03/03/2021
การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

กพบ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
สำหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Pool) จำนวน 29 คน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น
ณ ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4 ดังนี้มีรายละเอียดคือ
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีความรู้ความสามารถในการคิดและหาวิธีการในการปรับปรุงพัฒนางาน พัฒนาธุรกิจที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร รวมทั้งคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงแบบ Disruption มีสมรรถนะด้านธุรกิจ (Business Acumen) คือสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับความความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ที่จะนำไปสู่การสร้าง Business Value
ขององค์กร ทั้งนี้ กพบ. ได้เรียนเชิญ ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบัล คอนเซิร์นจำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Sociai Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

23/02/2021
BI

กพบ. ร่วมกับ ฝทส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบ BI (Business intelligence) สำหรับผู้บริหาร ระดับ 12 ขึ้นไป จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 27 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันอังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 1 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.
รุ่นที่ 2 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น.
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.
รุ่นที่ 4 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ นำข้อมูลจากระบบ BI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน รวมทั้งใช้ในการตอบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดการ (Enablers) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ฝทส. ได้เรียนเชิญ นายชนินทร์ สีชมพู ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล จาก บริษัท บีทามส์ โซลูซั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Sociai Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

10/02/2021
Competency Model

กพบ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency Model) ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับผู้บริหารสายงาน (บค) ฝบ. และพนักงาน กพบ. ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 20 คน ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสมรรถนะ(Competency) ทบทวนและพัฒนาตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) ให้สอดคล้องกับ New Enablers แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลและแผนวิสาหกิจของ กทท. รวมถึงกำหนดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะหลัก Core Competency ซึ่งได้เรียนเชิญ ดร. เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกดบัล คอนเซิร์น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม 3 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสัมมนาฯ กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม(Sociai Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้าร่วมการสัมมนาฯ

04/02/2021
ประชุมคณะทำงานโครงการบริหารและพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงของ กทท.

กพบ. ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานโครงการบริหารและพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงของ กทท. ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4 เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณารายชื่อพนักงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 17 คน โดยได้รับเกียรติจาก เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม(Sociai Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้าร่วมการประชุม

04/02/2021
สัมมนาเชการกำหนดเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม

กพบ. กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน และสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม สำหรับวิทยากรกระบวนการพื้นที่ (KM Facilitator) และวิทยากรกระบวนการกลาง (Central Facilitator) จำนวน 4 กลุ่ม รวมจำนวน 101 คน ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น ๔ ดังมีรายละเอียดคือ
กลุ่มที่ 1 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
- วิทยากรกระบวนการพื้นที่ (Local Facilitator) จาก สลก./สทภ./สสค./ฝทส./ทกท./ฝบส. จำนวน 18 คน
- วิทยากรกระบวนการกลาง (Central Facilitator) จำนวน 6 คน
รวมจำนวน 24 คน
กลุ่มที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
- วิทยากรกระบวนการพื้นที่ (Local Facilitator) จาก ฝก./ฝต./ฝช./ฝส. จำนวน 20 คน
- วิทยากรกระบวนการกลาง (Central Facilitator) จำนวน 6 คน
รวมจำนวน 26 คน
กลุ่มที่ 3 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
- วิทยากรกระบวนการพื้นที่ (Local Facilitator) จาก ฝง./ฝบ./สพอ./ฝพต. จำนวน 18 คน
- วิทยากรกระบวนการกลาง (Central Facilitator) จำนวน 6 คน
รวมจำนวน 24 คน
กลุ่มที่ 4 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
- วิทยากรกระบวนการพื้นที่ (Local Facilitator) จาก ทลฉ./ฝอ./ฝน./ฝท. จำนวน 21 คน
- วิทยากรกระบวนการกลาง (Central Facilitator) จำนวน 6 คน
รวมจำนวน 27 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมายการใช้ความรู้ที่ได้จัดการมาแล้ว นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการจัดทำได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ กพบ. ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จึงได้จัดห้องสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 2 ห้อง ใช้วิธีการถ่ายทอดวิดีทัศน์จากห้องหนึ่ง ไปยังอีกห้องหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ซึ่งมีวิทยากรและทีมงานเป็นผู้ดำเนินการตลอดการสัมมนาฯ ใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้ารับการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากร

25/01/2021
หลักสูตร การบริหารเบื้องต้น

กพบ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเบื้องต้น (Preliminary Management Program : PMP) รุ่นที่ 3 สำหรับพนักงานที่ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ โดยเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศ รวมทั้งไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ก้าวสู่ผู้บริหารและสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร จากทุกฝ่าย/สำนัก จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กพบ. ได้เรียนเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามรถและประสบการณ์ จากสถาบันภายนอก และผู้บริหารการท่าเรือฯ มาเป็นผู้บรรยาย สำหรับการศึกษาดูงาน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมจะกำหนดขึ้นในภายหลัง เมื่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับสู่สถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม(Sociai Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้าร่วมการฝึกอบรม

25/01/2021

มาตรการโควิด 19 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และมาตรการใช้ห้องฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม กองพัฒนาบุคคล

19/01/2021

มาตรการในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม กองพัฒนาบุคคล

15/01/2021
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานักจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนงาน และนวัตกรรม

กพบ. กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานักจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนงาน และนวัตกรรม สำหรับวิทยากรกระบวนการพื้นที่ (KM Facilitator) และวิทยากรกระบวนการกลาง จำนวน 2 กลุ่ม รวมจำนวน 88 คน ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น ๔ ดังมีรายละเอียดคือ
กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 จำนวน 44 คน
กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 และวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 จำนวน 44 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน และนำความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรรมในอนาคต ทั้งนี้ กพบ. ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จึงได้จัดห้องสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 2 ห้อง ใช้วิธีการถ่ายทอดวิดีทัศน์จากห้องหนึ่ง ไปยังอีกห้องหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสัมมนาฯ ซึ่งมีวิทยากรและทีมงานเป็นผู้ดำเนินการตลอดการสัมมนาฯ ใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้ารับการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอื้อมพร สุวรรณนัง ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และได้เรียนเชิญ อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย

เรื่อง  การยุติการรับนักเรียน / นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
05/01/2021

เรื่อง การยุติการรับนักเรียน / นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม)
04/01/2021

ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม)

ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
30/12/2020

ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

30/12/2020
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 60

กพบ. ร่วมกับ กภ. กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 60 สำหรับพนักงานที่เป็นผู้แทนของฝ่าย/สำนัก และผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารสำนักงาน กทท. (อาคารเอ, บี, ซี และอาคารโพเดียม) จำนวน 60 คน ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

30/12/2020
รายการ เรื่องเล่า..เข้าท่า EP.4

มาร่วมสนุกชิงของรางวัลกันจร้าทุกท่าน!!!!!

รายการ เรื่องเล่า..เข้าท่า EP.4
กับภาคต่อของความปังปูริเย่ ในการคัดเลือกคนเก่งที่โดดเด่น ทั้งศักยภาพ ความสามารถ และความคิดในการพัฒนาองค์กร เพียงคอมเม้นท์ใต้คลิป บอกความประทับใจจากการรับชม พร้อมกด Like กด share และกดติดตาม facebook fanpage HRD กองพัฒนาบุคคล คอมเม้นท์ไหนโดนใจรับรางวัลจากทางรายการได้เลย

ก้าวเข้าสู่ปีที่ยิ่งใหญ่ครบรอบ 70 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย รากฐานมั่นคง ซื่อตรงต่อผู้ใช้บริการ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล
25/12/2020

ก้าวเข้าสู่ปีที่ยิ่งใหญ่
ครบรอบ 70 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
รากฐานมั่นคง ซื่อตรงต่อผู้ใช้บริการ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล

23/12/2020

การ์ดอย่าตก !! วิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

23/12/2020

การ์ดอย่าตก 7 วิธีการล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิท-19

16/12/2020
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 7

กพบ. กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 7 สำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดให้เป็นวิทยากรภายในของ กทท. จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและทักษะการเป็นวิทยากร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด พร้อมบรรยายในหัวข้อวิชาตามที่รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ พร้อมทีมงาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

14/12/2020
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน รุ่นที่ 2

กพบ. กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Change Leader Potential Transformation) รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับ 14 ขึ้นไป จำนวน 17 คน ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เข้าใจในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์รวม โดยให้องค์กรดำเนินไปอย่างสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถสร้างผู้นำทีมงานให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปลดปล่อยศักยภาพร่วมออกมาเสริมกัน มีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวก สามารถออกจากกรอบความคิดเดิม ๆ และมองว่าปัญหาคือความท้าทายที่มีทางออก รวมถึงสร้างภาพเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของ กทท. ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล จากสถาบัน Intrans พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น ๔

ประกาศ เรื่อง  ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563
30/11/2020

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563

26/11/2020
การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน

กพบ. กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Change Leader Potential Transformation) รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารระดับ 14 ขึ้นไป จำนวน 15 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 14.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เข้าใจในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์รวม โดยให้องค์กรดำเนินไปอย่างสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถสร้างผู้นำทีมงานให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปลดปล่อยศักยภาพร่วมออกมาเสริมกัน มีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวก สามารถออกจากกรอบความคิดเดิม ๆ และมองว่าปัญหาคือความท้าทายที่มีทางออก รวมถึงสร้างภาพเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของ กทท. ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล จากสถาบัน Intrans พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

26/11/2020
คณะทำงานโครงการจัดวางระบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ กทท.

กพบ. ได้จัดเตรียมสถานที่ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามที่ สสค. ประสานขอใช้บริการห้องฝึกอบรม เพื่อจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติสำหรับคณะทำงานโครงการจัดวางระบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ กทท. เพื่อการดำเนินการ ในด้านข้อมูลและเอกสารรองรับมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2019 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 2 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

26/11/2020
หลักสูตร ก้าวสู่ผู้บริหาร

กพบ. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ก้าวสู่ผู้บริหาร (Supervisor Management Program : SMP) รุ่นที่ 67 (เพิ่มเติม) สำหรับพนักงานระดับ 8 – 9 จากทุกฝ่าย/สำนัก จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ดังมีรายละเอียดดังนี้
- การศึกษาดูงาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ศึกษาดูงานการปฏิบัติการทางน้ำ ณ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการประสานงานที่ดีต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารการท่าเรือฯ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

16/11/2020

รายการ เรื่องเล่า...เข้าท่า
EP.3 เก่งมากจร้า...เก่งแบบปังปุริเย่
โครงการสำหรับคนเก่งที่อยากมาร่วมกับเราในการพัฒนาการท่าเรือ ใครคือคนเก่งเหล่านั้น มาร่วมหาคำตอบกับเราในรายการ เรื่องเล่า...เข้าท่า
หลังจากชมคลิปจบแล้ว อย่าลืมร่วมสนุกเล่นเกมส์กับเรานะ เพียงแคปหน้าจอตอนที่ถูกใจในคลิปนี้ พร้อมระบุเหตุผลว่าเพราะอะไร ใครที่ตอบคำถามโดนใจ ก็สามารถลุ้นรับของรางวัลกับทางรายการไปได้เลย กติกาในการเล่นเกมส์อยู่ท้ายคลิปนะจ๊ะ ^ ^*

09/11/2020
โปรโมทรายการเรื่องเล่าเข้าท่า

ปังปุริเย้!! มากเลยจ้า...ใครอยากได้ของรางวัลเชิญทางนี้
เตรียมพบกับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บริหาร ( Management Talk) ผ่าน รายการเรื่องเล่า...เข้าท่า ครั้งนี้มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย กติกาเป็นอย่างไรนั้น ชมคลิปด้านล่างได้เลยจ้า

ที่อยู่

444
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622695707

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เงินกู้ถูกกฏหมาย อยากทำ ธุรกิจไม่มีทุน 💵 👉เราปล่อยกู้ แบบรายเดือน กู้ง่ายอนุมัติเร็ว 💵💵 5,000-ถึง300,000 💵 🔥ดอก100/2💵 **สนใจจริงๆแล้วค่อยทักไปนะ** สนใจคลิกลิงค์มาเลยค่ะ 💵https://lin.ee/ByDjiK6
สวัสดีค่ะ ดิฉัน เบญ เบญจพร เหลืองเรืองโรจน์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ Certified ที่ปรึกษาภาพลักษณ์จากประเทศไทย มาเลเซีย และแคนาดา "ภาพลักษณ์ดี มีชัยไปมากกว่าครึ่ง" เป็นคำกล่าวที่จริงอยู่เสมอ และใช้ได้กับทุกวงการและทุกบทบาทเราจึงได้ผนวกความรู้ด้าน Image รวมอยู่ในทุกหลักสูตรอย่างลงตัว เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตาม ภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น ขอนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ (In house training) ที่คุณไม่ควรพลาด ‼️ 👉1. Image Shortcut ทางลัดสู่ภาพลักษณ์มือโปร เหมาะสำหรับทุกคน เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะสร้างโอกาสได้อย่างมหาศาล 👉2. Top Image Top Sales สร้างภาพลักษณ์นักขาย ได้กว่าใจ ได้กว่ายอด เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยู่ในสายงานขาย เพราะการขายที่ได้ใจ จะเป็นที่มาของยอดขายที่ยั่งยืน 👉3. Top Image Top Services ปลดล็อคภาพลักษณ์นักบริการ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยู่ในสายงานบริการ เพราะความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ค้นหาคำตอบได้ที่นี่!!! แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง 👉4. Top Image Trainer สุดยอดภาพลักษณ์วิทยากรมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยุ่ในสายงานวิทยากร เพราะคุณคือคนที่ถูกจับตามอง นอกจากจะมีทักษะการเป็นวิทยากรที่ดีแล้ว ภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้คุุณเป็นที่จดจำไปตลอดกาล ทำไมต้องเรียนกับ TOPLOOKS IMAGECONSULTANT❓ 🎯เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่การแต่งตัว คุณจะได้เรียนรู้เรื่องภาพลักษณ์อย่างรู้ลึกและเข้าถึง นำไปปรับใช้ได้จริงกับทุกๆ บทบาท 🎯เพราะเราใช้เทคนิคการเรียนการสอนกึ่งการ coaching ซึ่งผู้เรียนจะได้ผลลัพธ์กลับไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน 🎯เพราะเรามุ่งเน้น needs ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ หากสนใจจัดอบรมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเบญโดยตรงได้ที่ ☎️ 083 447 9911 📩 [email protected] Page m.me/Toplooksimage