Clicky

Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน

Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริห?

เปิดเหมือนปกติ

24/01/2023

วันนี้ (24 มกราคม 2566) นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C กรอบวงเงินลงทุนรวม 30,000,000,000 บาท (สามหมื่นล้านบาทถ้วน) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.493 (บางส่วน) โฉนดที่ดินเลขที่ 279, 281, 10135 และ 11784-7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 81-2-59 ไร่ (32,659 ตารางวา) เพื่อก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ พื้นที่โซน C สร้างเป็นอาคารสูง 11 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 660,000 ตารางเมตร จัดสรรเป็นอาคารสำนักงานส่วนราชการ 510,000 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 13,850 ตารางเมตร ศูนย์ประชุม และลานอเนกประสงค์ โดยออกแบบเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับอาคารโซน A และ B พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และมีพื้นที่สวนหลังคาบนอาคาร
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
2. อนุมัติการจัดสรรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C จำนวน 12 หน่วยงาน รวมพื้นที่ 487,687 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ว่าง 22,313 ตารางเมตร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) รับเป็นผู้บริหารจัดการ โดยต้องสงวนเพื่อให้กรมธนารักษ์จัดสรรพื้นที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ก่อนเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ การจัดสรรพื้นที่ให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
3. อนุมัติให้กรมธนารักษ์ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C เพื่อเป็นค่าเช่าอาคารให้กับ ธพส. พื้นที่ทั้งหมด 510,000 ตารางเมตร เป็นเวลา 30 ปี ในอัตราค่าเช่า 390 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือปีละ 2,386,800,000 บาท (สองพันสามร้อยแปดสิบหกล้าน แปดแสนบาทถ้วน) และปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 ของอัตราค่าเช่าเดิมทุก 3 ปี รวม 30 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 98,931,293,982 บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีสิทธิขอใช้งบประมาณ ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ และเป็นผู้ทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ในโครงการแทนทุกหน่วยงานในโครงการ อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในที่สุด


#กรมธนารักษ์
#ศูนย์ราชการฯ

22/01/2023
ปีชง 2566ไหว้แก้ “ปีชง 2566” คือหนึ่งในกิจกรรมของคนไทยสายมูที่เชื่อกันว่าเปิดปีใหม่ทุกปีจะต้องมีปีชงที่ได้รับผลกระทบต่าง...
22/01/2023

ปีชง 2566

ไหว้แก้ “ปีชง 2566” คือหนึ่งในกิจกรรมของคนไทยสายมูที่เชื่อกันว่าเปิดปีใหม่ทุกปีจะต้องมีปีชงที่ได้รับผลกระทบต่างๆ และต้องหาวิธีแก้ปีชงที่ถูกต้องเพื่อความสบายใจให้ชีวิตราบรื่นตลอดปี

สำหรับ ปีชง 2566 ปีนักษัตรที่ถูกจัดว่าเป็นปีชงในปีนี้ได้แก่

- ปีชง คือ ปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุด หรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง (ชง 100%) ได้แก่ ปีระกา
- ปีคัก คือ ปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ ได้แก่ ปีเถาะ
- ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม ได้แก่ ปีชวด
- ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ ได้แก่ ปีมะเมีย

โดยปีชงตรงๆ หรือ ปีชง 100% จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วน ปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า

วิธีแก้ปีชง 2566
- ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้
- ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆ เช่นการไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา การบริจาคโลหิต ฯลฯ
- ไหว้พระ 9 วัด ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต
- การใส่บาตรทำบุญ ทำสมาธิ ถวายผ้าไตร ถวายสังฆทาน ถวายหลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง เป็นต้น

สามารถเสริมดวงด้วยการไหว้ขอพรพระพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ความหมายของไหว้มงคล ตรุษจีน 2566ใกล้เข้าสู่ช่วงเทษกาลตรุษจีน 2566 แล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเตรียมของไหว้ตรุษจีนเพื่อไ...
21/01/2023

ความหมายของไหว้มงคล ตรุษจีน 2566

ใกล้เข้าสู่ช่วงเทษกาลตรุษจีน 2566 แล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการเตรียมของไหว้ตรุษจีนเพื่อไหว้เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้บรรพบุรุษ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ของที่ใช้ไหว้ในแต่ละชนิดก็มีความหมายของไหว้ตรุษจีน จะประกอบด้วยเนื้อสัตว์ 3 หรือ 5 อย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ อาหารแห้ง และอื่นๆ

ความหมายของไหว้ตรุษจีน
เนื้อสัตว์
ไก่ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ซึ่งต้องเป็นไก่ทั้งตัวเพื่อเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
หมู หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง
เป็ด หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์
ปลา, ปลาหมึก หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ มีกิน มีใช้

ผลไม้
ส้มสีทอง หมายถึง ความมั่งมี ความมงคล
ส้มโอ หมายถึง ความสมบูรณ์
กล้วยหอม หมายถึง มอบโชคลาภ ความมั่งมี
ทับทิม หมายถึง ความอบอุ่นในครอบครัว ไม่มีเรื่องขัดแย้ง
แอปเปิ้ลแดง หมายถึง ความสันติสุข
สาลี่ หมายถึง โชคลาภ
แก้วมังกร หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ เสริมมงคล
ขนม
ขนมเทียน หมายถึง ความหวานชื่น การมีชีวิตอย่างราบรื่น
ขนมถ้วยฟู, ขนมสาลี่ หมายถึง ความเฟื่องฟู เจริญรุ่งเรือง
ขนมเข่ง หมายถึง ความราบรื่นในชีวิต ไร้อุปสรรค
ถั่วตัด หมายถึง เปรียบดั่งแท่งเงิน
อาหารแห้ง และอื่นๆ
บะหมี่เส้นยาวๆ หมายถึง อายุยืนยาว
เม็ดบัว หมายถึง การมีลูกชายจำนวนมาก
สาหร่ายทะเลสีดำ หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย
หน่อไม้ หมายถึง อวยพรให้มีความสุขตลอดไป

วันนี้ 20 มกราคม 2566 วันสุดท้าย กับกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศา...
20/01/2023

วันนี้ 20 มกราคม 2566 วันสุดท้าย กับกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

"พบกันในงาน Intrend market ในวันที่ 23 มกราคม - 3 มีนาคม 2566 จากร้านเดรีโฮม เบเกอรี่ญี่ปุ่น ข้าวคลุกกะปิ ข้าวเหนียวหมู ...
19/01/2023

"พบกันในงาน Intrend market ในวันที่ 23 มกราคม - 3 มีนาคม 2566 จากร้านเดรีโฮม เบเกอรี่ญี่ปุ่น ข้าวคลุกกะปิ ข้าวเหนียวหมู วาฟเฟิล กระหรี่ปั๊บ

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย จะเหลื...
18/01/2023

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย จะเหลืออีก 2 วัน ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ขอแจ้งการดำเนินการขัดล้างพื้น SKY RUNNING
18/01/2023

ขอแจ้งการดำเนินการขัดล้างพื้น SKY RUNNING

17/01/2023

📣 ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ จะเริ่มเปิดให้บริการทางการแพทย์ในส่วนของพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารโดยมีศูนย์การรักษาที่เปิดให้บริการเพิ่มเติม ได้แก่
❇️ หัวใจและหลอดเลือด
❇️ ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด
❇️ อายุรกรรมเฉพาะทาง

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมที่อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ สามารถนำใบนัดหมายของท่านมาติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

#ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
——————————————————
Facebook:
Facebook:
LINE Official:
Add Friend: http://nav.cx/8DqLuQm
——————————————————
www.chulabhornchannel.com
YouTube: CRA Chulabhorn Channel

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเ...
17/01/2023

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ส่วนครั้งต่อไป วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 09.00 - 15.00 น.

13/01/2023
12/01/2023

📣 ประชาสัมพันธ์ การย้ายสถานที่ให้บริการของหน่วย “หัวใจและหลอดเลือด” ที่ออกตรวจ ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ขอแจ้งงดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 เพื่อย้ายสถานที่ออกตรวจจากศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ไปยัง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ชั้น 2 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
⏰ ในเวลาราชการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
⏰️ นอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น.

⚠️ ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิม ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ สามารถนำใบนัดหมายของท่านมาติดต่อเข้ารับบริการได้ที่อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ตามวันที่แจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไป

🚙 Google map ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ >>
📍 https://goo.gl/maps/HxUEULW3NBz7RSCT7

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566

#ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
——————————————————
Facebook:
LINE Official:
Add Friend: http://nav.cx/8DqLuQm
——————————————————
www.chulabhornchannel.com
YouTube: CRA Chulabhorn Channel

มากันแล้วจ้า "สวัสดีปีใหม่ 2566"  กับงาน Intrend marketพบกันในวันที่ 9-13 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป กับร...
09/01/2023

มากันแล้วจ้า "สวัสดีปีใหม่ 2566" กับงาน Intrend market
พบกันในวันที่ 9-13 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป กับร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนม เแสนอร่อย เช่น ร้านข้าวคลุกกะปิ ข้าวเหนียวหมู หมี่โบราณ ข้าวปลาแกะ ขนมจีบ-ซาลาเปาทับหลี ขนมบ้าบิ่น ไข่ปิ้ง ทาโกะ เกี๊ยวซ่า และอีกหลากหลาย

08/01/2023
31/12/2022
กรมธนารักษ์ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี  กรมธนารักษ์ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทร...
29/12/2022

กรมธนารักษ์ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี
กรมธนารักษ์ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลัง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน
โดยจัดทำ “โครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจ ไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์” โดยไม่เก็บค่าเข้าชมและเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566
เพื่อให้ประชาชน ได้เพลิดเพลินและมีความสุข กับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ พร้อมทั้ง ด้รับสาระความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เงินตรา และวิวัฒนาการของเหรียญในแต่ละภูมิภาค
โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ ในกำกับ 5 แห่ง ประกอบด้วย
ในกรุงเทพฯ ( 2 แห่ง) ได้แก่
• พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์
• พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ
ในส่วนภูมิภาค (3 แห่ง) ได้แก่
• พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
• พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
• พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ ทั้ง 5 แห่ง ดังกล่าว จะเปิดให้เข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (ยกเว้นพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา ปิดให้บริการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
🎯 พิกัด... ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่
📍 🏛 พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
☎️ 0 2282 0818
🚗 https://goo.gl/maps/V11QwzNsoW2V3ZDH9
------------------------------------------------
📍 🏛 พิพิธบางลำพู
ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
☎️ 0 2281 9828
🚗 https://goo.gl/maps/yenEV7WpNzUezjc97
------------------------------------------------
📍 🏛 พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
☎️ 0 5322 4237
🚗 https://goo.gl/maps/LPSp2cLwWfqF6ohw7
------------------------------------------------
📍 🏛 พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น
☎️ 09 3124 6914
🚗 https://goo.gl/maps/nF4PZk4vJ2coa7fs9
------------------------------------------------
📍 🏛 พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา
☎️ 0 7430 7071
🚗 https://goo.gl/maps/sEFMEWuEWD2jGvw67

Photos from Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ's post
27/12/2022

Photos from Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ's post

Photos from Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ's post
26/12/2022

Photos from Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ's post

Photos from Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ's post
23/12/2022

Photos from Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ's post

22/12/2022

เกมตามล่าหาของขวัญ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

ร่วมชิงรางวัล Powerbank 10,000 mAh จำนวน 5 รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 มกราคม 2566 เวลา 23.59น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 3 มกราคม 2566

กติการ่วมสนุก
1.กดไลค์ แชร์ และตามหากล่องของขวัญในภาพว่ามีจำนวนกี่ชิ้น ตอบคำถามลงในคอมเมนต์
2.แอดมินเพจจะทำการแจกของรางวัล Powerbank 10,000 mAh จำนวน 5 รางวัล
3.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 3 มกราคม 2566
(การประกาศผล และตัดสินคัดเลือกผู้โชคดีของทางกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด)
4.ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox ของ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ได้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566

22/12/2022

📣โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายบริการแผนกฉุกเฉิน ER

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป แผนกฉุกเฉิน ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ จะย้ายไปเปิดให้บริการทางการแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

🚑 ผู้รับบริการที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการได้ที่อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ประตู2) อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565

🛻🛻ชวนเที่ยว Garden Food Truck ศุกร์แสนอร่อยต้อนรับฤดูหนาว  ❄️เวลา 17.00-20.00 น. บริเวณสวนหลังศาลพระพรหม พบกับคาราวานร้า...
22/12/2022

🛻🛻ชวนเที่ยว Garden Food Truck ศุกร์แสนอร่อยต้อนรับฤดูหนาว ❄️เวลา 17.00-20.00 น. บริเวณสวนหลังศาลพระพรหม พบกับคาราวานร้านอาหาร Food Truck 🥗🥘🍝🍿🍡กว่า 20 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่น พร้อมอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่หลากหลายในบรรยากาศสุดชิว

📷🎉ฟรี.. ถ่ายภาพและเช็คอินบริเวณจุดถ่ายภาพรับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ฟรี..!! (จำนวนจำกัด)

📌โดยมีกติกา ดังนี้📌
1.คอมเม้นท์รูปบรรยากาศภายในงาน ูนย์ราชการฯ ใต้โพสต์
2.กด Like เพจ Goverment Complex ศูนย์ราชการฯแจังวัฒนะ
3.กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ และแชร์เป็นสาธารณะ
4.คอมเม้นท์ใครทำตามกติกาได้ถูกต้อง 10 ท่าน รับกระเป๋าผ้าที่หน้างาน
5.ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน
6.ร่วมกิจกรรมภายในวันนี้ (23 ธันวาคม 2565) เท่านั้น
7.ของมีจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านแรกเท่านั้น


#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

21/12/2022

📣โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการทางการแพทย์ในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะที่ 1 ที่จะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 9 มกราคม 2566 นี้ จะเปิดให้บริการเฉพาะในส่วนของพื้นที่ชั้น 1 ของอาคารโดยมีศูนย์การรักษาที่เปิดให้บริการ ได้แก่

❇️ ออร์โธปิดิกส์
❇️ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
❇️ ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
❇️ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ สามารถนำใบนัดหมายของท่านมาติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

⚠️ สำหรับการเปิดให้บริการของศูนย์การรักษาอื่น ๆ ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ จะประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

Photos from Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ's post
21/12/2022

Photos from Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ's post

20/12/2022

🏥 ศูนย์การแพทย์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการ 9 มกราคม 2566 นี้

ศูนย์การรักษาที่ย้ายจากอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ และอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์มาเปิดให้บริการ ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ในระยะที่ 1 มีดังนี้

✴️ หัวใจและหลอดเลือด
✴️ ออร์โธปิดิกส์
✴️ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
✴️ ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด
✴️ ผิวหนังและเลเซอร์
✴️ อายุรกรรม
✴️ ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
✴️ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
✴️ ตรวจสุขภาพ Bhadra Excellent for Life Health Promotion Clinic

แลนด์มาร์คที่พึ่งสุขภาพแห่งใหม่ ทางฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร
🚙 Google map เดินทางมายังศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ >>
📍 https://goo.gl/maps/HxUEULW3NBz7RSCT7


#ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
——————————————————
www.chulabhornchannel.com
YouTube: Chulabhorn Channel
——————————————————
www.cra.ac.th
www.chulabhornhospital.com
LINE Official:
Add Friend: http://nav.cx/8DqLuQm
Facebook:
Instagram: .hospital

6 วิธีประหยัดพลังงานที่ออฟฟิศแบบง่ายๆ"พลังงาน" เป็นสิ่งที่มีค่า และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคน ดังนั้...
20/12/2022

6 วิธีประหยัดพลังงานที่ออฟฟิศแบบง่ายๆ

"พลังงาน" เป็นสิ่งที่มีค่า และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคน ดังนั้น วิธีการประหยัดพลังงานซึ่งทำได้ทุกที่ และทุกคนสามารถทำได้ ดังนี้
1. ปิดคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยง หรือตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติ
2. ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน
3. ปลดหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งาน
4. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25°-26°C เพื่อประหยัดพลังงาน
5. เปลี่ยนมาใช้บันได ขึ้น-ลง 1 ถึง 2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์
6. ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น หรือตั้งเวลา 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน

QUICK TIPS
การถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกครั้งหลังใช้งานถือเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ช่วยประหยัดไฟฟ้า และป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เพราะการเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กทิ้งไว้เมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะยังมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนเพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ที่มา:https://e-report.energy.go.th/EPPO_files/hb-02.pdf

ภาพงาน Santa's Ville วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒ...
19/12/2022

ภาพงาน Santa's Ville วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ
#มางานนี้ แฮปปี้แน่นอน
#แฮปปี้... กับ อาหารอร่อย
#แฮปปี้... กับ สินค้าหลากหลาย
#แฮปปี้... กับ การลุ้นของรางวัลมากมาย
#แฮปปี้... กับ ลุงซานต้าที่จะมามอบความสุขส่งท้ายปี

ภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ตัดผม) ปี 2565 ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซ...
18/12/2022

ภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ตัดผม) ปี 2565
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 65ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.บริเวณสวนหลังศาล...
16/12/2022

ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 65
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.
บริเวณสวนหลังศาลพระพรหม และพบกันอีกครั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

16/12/2022
16/12/2022
🛻🛻(วันนี้)ชวนเที่ยว Garden Food Truck ศุกร์แสนอร่อยต้อนรับฤดูหนาว  ❄️เวลา 17.00-20.00 น. บริเวณสวนหลังศาลพระพรหม พบกับคา...
16/12/2022

🛻🛻(วันนี้)ชวนเที่ยว Garden Food Truck ศุกร์แสนอร่อยต้อนรับฤดูหนาว ❄️เวลา 17.00-20.00 น. บริเวณสวนหลังศาลพระพรหม พบกับคาราวานร้านอาหาร Food Truck 🥗🥘🍝🍿🍡กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่น พร้อมอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่หลากหลายในบรรยากาศสุดชิว

📷🎉ฟรี.. ถ่ายภาพและเช็คอินบริเวณจุดถ่ายภาพรับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ฟรี..!! (จำนวนจำกัด)

📌โดยมีกติกา ดังนี้📌
1.คอมเม้นท์รูปบรรยากาศภายในงาน ูนย์ราชการฯ ใต้โพสต์
2.กด Like เพจ Goverment Complex ศูนย์ราชการฯแจังวัฒนะ
3.กดแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ และแชร์เป็นสาธารณะ
4.คอมเม้นท์ใครทำตามกติกาได้ถูกต้อง 10 ท่าน รับกระเป๋าผ้าที่หน้างาน
5.ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน
6.ร่วมกิจกรรมภายในวันนี้ (16 ธันวาคม 2565) เท่านั้น
7.ของมีจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านแรกเท่านั้น


#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญเที่ยวงาน “Garden Food Truck” พรุ่งนี้ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ สวนหลังศาลพระพรหม ศูนย์ราชกา...
15/12/2022

ขอเชิญเที่ยวงาน “Garden Food Truck”

พรุ่งนี้ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ สวนหลังศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ พบกับร้านค้ากว่า 22 ร้าน อาทิ ร้านอาหารเป็นลาว ร้านอาหมวยกุ้งอบวุ้นเส้น ร้านรุราปลาระเบิด ร้านหมาล่ามังกร พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีในบรรยากาศสบาย ๆ

15/12/2022

🗓️ ชวนร่วมบริจาค “ปฏิทินปีเก่า เราขอ” ส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ 🗓️

กรุงเทพมหานคร รับบริจาคปฏิทินของปีเก่า ในกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” โดยรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่า เพื่อรวบรวมและส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา 🙇🙇🏼‍♀️

👨🏽‍🦯โดยสามารถนำมามอบให้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ

👩‍🦯ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) อาคารสำนักการโยธา และอาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และอาคารสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

☘️สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2927 หรือทางเพจเฟซบุ๊กสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จะมาให้สาระความรู้ เกี่ยวกับแพทย์แผนจีน ตอนฝัง...
15/12/2022

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จะมาให้สาระความรู้ เกี่ยวกับแพทย์แผนจีน ตอนฝังเข็มกับการรักษาโรคและความงาม โดย คุณหมอจูน แพทย์แผนจีน เช่น การฝังเข็ม ครอบแก้ว แมะชีพจร ยาจีน และฝังเข็มความงาม

ปล. ท่านใดมีความสนใจเรื่องแพทย์แผนจีน สามารถรับฟังสาระความรู้ได้บริเวณเวที Intrend market ใกล้ร้าน 7-11 (อาคาร B )ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30 น.

15/12/2022

💡 เปิดเคล็ดลับ “4 ป.” ที่ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์ 💛 🌍
.
⚡ วิกฤตพลังงานยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะราคาพลังงานที่ขยับสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว จึงต้องเร่งจัดหาเชื้อเพลิงสำรองและดำเนินมาตรการประหยัดอย่างเข้มข้นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานครั้งนี้ วันนี้เลยจะขอแนะนำเทคนิค “4 ป. ประหยัดพลังงาน” ที่จะช่วยทุกคนประหยัดพลังงานแถมประหยัดเงินในกระเป๋า
.
✅ 1. ปิด คือ ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
✅ 2. ปรับ คือ ปรับอุณหภูมิแอร์ที่ 25-26 องศาเซลเซียส เพราะการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสจะช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้ประมาณ 10 %
✅ 3. ปลด คือ ปลดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เพราะการเสียบปลั๊กทิ้งไว้แม้ปิดสวิตซ์ ยังคงมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ และทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพเร็ว เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
✅ 4. เปลี่ยน คือ เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดไฟยิ่งกว่าเดิม
.
🔌 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดใช้พลังงานของพวกเราทุกคนจากจุดเล็ก ๆ ใกล้ตัวที่ลงมือทำได้ทันที นอกจากช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ยังเป็นพลังสำคัญของประเทศที่ช่วยลดใช้พลังงานในภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไปด้วยกัน
.
#ประหยัดไฟ #วิกฤตพลังงาน #ประหยัดพลังงาน #ทราบแล้วเปลี่ยน #ค่าไฟ #กฟผ

15 ธันวาคมนี้เจอกัน SCENARIO ROADSHOW กับลี ฐานัฐพ์ พร้อมจัดเต็มความสนุก ความฟิมากรี๊ดสุดเสียงกับมินิคอนเสิร์ต พร้อมลุ้น...
15/12/2022

15 ธันวาคมนี้เจอกัน SCENARIO ROADSHOW กับลี ฐานัฐพ์ พร้อมจัดเต็มความสนุก ความฟิมากรี๊ดสุดเสียงกับมินิคอนเสิร์ต พร้อมลุ้นรับฟรีตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยเวียตเจ็ท และรางวัลอื่นๆอีกเพียบ เจอกันวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม บริเวณหน้าท๊อปเดลี่ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชาวศูนย์ราชการฯ มาเดินชมช้อปของกินอร่อยๆ ของใช้ราคาดีๆ ฟังเพลงเพลินๆ ร้านเด่นร้านดังประจำศูนย์ราชการฯ  ในระหว่างวั...
13/12/2022

ขอเชิญชาวศูนย์ราชการฯ มาเดินชมช้อปของกินอร่อยๆ ของใช้ราคาดีๆ ฟังเพลงเพลินๆ ร้านเด่นร้านดังประจำศูนย์ราชการฯ ในระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณร้านค้าใกล้ 7-11 และหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น.

ปล.ขอเชิญชวนท่านผู้มีใจรักในการร้องเพลง คาราโอเกะ มาขับกล่อมเสียงอันไพเราะให้เพื่อนๆได้รับฟังด้วยกันนะคะ บริเวณร้านค้าใกล้ 7-11 (12.00-13.00 น.)

ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 65ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.บริเวณสวนหลังศาลพ...
09/12/2022

ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 65
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.
บริเวณสวนหลังศาลพระพรหม และพบกันอีกครั้งในวันที่ 16,23 ธันวาคม 2565

ขอเชิญเที่ยวงาน “Garden Food Truck” วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ สวนหลังศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเ...
08/12/2022

ขอเชิญเที่ยวงาน “Garden Food Truck”

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ สวนหลังศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ พบกับร้านค้ากว่า 22 ร้าน อาทิ ร้านอาหารเป็นลาว ร้านอาหมวยกุ้งอบวุ้นเส้น ร้านรุราปลาระเบิด ร้านหมาล่ามังกร พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีในบรรยากาศสบาย ๆ

ที่อยู่

Government Complex 120 The Government Complex Commemorating His Majesty The King
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621422233

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยกระดับมาตรการเริ่ม 4 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร
โปรดแสดงบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผลตรวจ ATK ที่เป็นเอกสารรับรองจากสถานพยาบาล หรือภาพถ่าย หรือชุดตรวจ ATK ตัวจริง ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันที่ตรวจ
ผลตรวจ ATK ดังนี้
1. สัปดาห์แรก (วันที่ 4-7 มกราคม 2565) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนเข้าอาคาร
2. สัปดาห์ที่ 2 (วันที่10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน ก่อนเข้าอาคาร

กรณีไม่แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำแบบคัดกรองที่บริเวณประตูทางเข้าอาคาร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ขอแจ้งกำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
อาคารจอดรถ (BC) ดังนี้
โมเดลอาคารรักษ์โลก
.
กระแสโลกยุคใหม่มุ่งไปสู่เทรนด์รักษ์โลก พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อมสีเขียว ประเทศต่างๆร่วมมือต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน
.
ขณะที่การก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่โดดเด่นในด้านนี้ต้องยกให้ โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) คว้ารางวัลคุณภาพมาแล้วทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับอาเซียน ระดับเอเชียแปซิฟิก จนถึงระดับโลก
.
#อาคารรักษ์โลก
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
#ธพส

https://www.thairath.co.th/news/local/2274452
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับมาตรการป้องกัน “โอมิครอน”
ย้ำชัด! ให้ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานโชว์ผล ATK ก่อนเข้าอาคาร พร้อมบริการประชาชนรับปีใหม่

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ย้ำชัด!
การให้บริการประชาชนด้วยความปลอดภัยต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง เผย 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานอาคารต่าง ๆ ภายในศูนย์ราชการฯ พร้อมใจยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ขั้นสูงสุด ด้วยการร่วมมือแสดงบัตรประจำตัว พร้อมผลตรวจ ATK เป็นลบ หากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคในช่วง 14 วัน ต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันที่มาปฏิบัติงานและมีผลเป็นลบ ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร

สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการฯ ให้แสดงหลักฐานก่อนเข้าอาคารต่าง ๆ ได้แก่ 1) หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 2) ผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง 3) ทำแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด–19 ที่บริเวณทางเข้าอาคาร หากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ที่มีการระบาดของโรค จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร แต่ถ้ามีความจำเป็นให้ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันทีก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหลักสี่ จะเข้าดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ศบค. ต่อไป
ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
พบกันเย็นนี้นะครับ

GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล
(Universal prevention For covid-19)

#โควิด19

#กรมควบคุมโรค
#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
พบกับงาน Feel Good Food Great พบกับของกิน ของใช้มากมาย
วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 บริเวณลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
พบกันเย็นนี้
งาน GARDEN FOOD TRUCK วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1 ) แล้วพบกันครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ Smart Somsanook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชล ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแ ปลวกแดง 21140