สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ เว็บไซต์ของ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน www.bureausrs.org ดูแล พัฒนา ปรับปรุง โดย นางปริศนา เรืองศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สกก.สป.ศธ.

กิจกรรมวันที่ 3
11/08/2018

กิจกรรมวันที่ 3

กิจกรรมวันที่ 3

กิจกรรมวันที่ 2
11/08/2018

กิจกรรมวันที่ 2

กิจกรรมวันที่ 2

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. เปิดการฝึกการเตร...
11/08/2018

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. เปิดการฝึกการเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารี ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 1ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สกก.สป.ศธ. ชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารีฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ความรู้ด้านภา ด้านทักษะลูกเสือ ด้านการอยู่ค่ายพักแรมและด้านการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนขนบธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ที่เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงาน ชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 11-18 สิงหาคม 2561 ประเทศอังกฤษ
ประธานกล่าวว่า “ทุกคนคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน และลูกเสือไทย” และได้ให้โอวาทกับลูกเสือและเนตรนารี ว่า
1. เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
2. ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือดูแลกัน
3. ทุกคนคือผู้แทนประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับลูกเสือไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม จงเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนลูกเสือทั่วโลก และนำความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. เปิดการฝึกการเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารี ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 1ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สกก.สป.ศธ. ชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารีฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ความรู้ด้านภา ด้านทักษะลูกเสือ ด้านการอยู่ค่ายพักแรมและด้านการแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนขนบธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ที่เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงาน ชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ 15 11-18 สิงหาคม 2561 ประเทศอังกฤษ
ประธานกล่าวว่า “ทุกคนคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน และลูกเสือไทย” และได้ให้โอวาทกับลูกเสือและเนตรนารี ว่า
1. เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
2. ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือดูแลกัน
3. ทุกคนคือผู้แทนประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับลูกเสือไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม จงเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนลูกเสือทั่วโลก และนำความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนาตัวเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
31/07/2018

ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ
31/07/2018

ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
31/07/2018

ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานกิจ...
25/07/2018

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ  และคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำนักการลูกเสือฯ
25/07/2018

ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำนักการลูกเสือฯ

ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำนักการลูกเสือฯ

ขอขอบคุณทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ที่มาสร้างระบบให้ สกก.สป.ศธ. ด้วยใจจริงจากชาวสกก.
24/07/2018

ขอขอบคุณทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ที่มาสร้างระบบให้ สกก.สป.ศธ. ด้วยใจจริงจากชาวสกก.

ขอขอบคุณทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ที่มาสร้างระบบให้ สกก.สป.ศธ. ด้วยใจจริงจากชาวสกก.

ระบบฐานข้อมูล
21/07/2018

ระบบฐานข้อมูล

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปิด...
21/07/2018

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล สกก.สป. ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่า บี ถ.จรัญสนิทวงค์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล สกก.สป. ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่า บี ถ.จรัญสนิทวงค์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
19/07/2018

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17/07/2018

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธ...
17/07/2018

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานเปิด “โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานเปิด “โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน

กิจกรรมวันที่ 3
09/07/2018

กิจกรรมวันที่ 3

กิจกรรมวันที่ 3

กิจกรรมวันที่ 2
09/07/2018

กิจกรรมวันที่ 2

กิจกรรมวันที่ 2

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธา...
09/07/2018

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานเปิด “การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด” ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
“การปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต นั้น ไม่เพียงแต่จะต้องดำเนินการปลูกฝังให้กับผู้ใหญ่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแล้ว ยังต้องปลูกฝังกับเยาวชนของชาติตั้งแต่เด็กและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานเปิด “การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด” ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
“การปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต นั้น ไม่เพียงแต่จะต้องดำเนินการปลูกฝังให้กับผู้ใหญ่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแล้ว ยังต้องปลูกฝังกับเยาวชนของชาติตั้งแต่เด็กและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ”

กิจกรรมวันที่ 3 พิธีปิดค่ายฯ
17/06/2018

กิจกรรมวันที่ 3 พิธีปิดค่ายฯ

กิจกรรมวันที่ 3 พิธีปิดค่ายฯ

กิจกรรมงานวัด
17/06/2018

กิจกรรมงานวัด

กิจกรรมงานวัด

กิจกรรมว้นที่ 2
17/06/2018

กิจกรรมว้นที่ 2

กิจกรรมว้นที่ 2

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน ประธ...
17/06/2018

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน ประธานเปิด “โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 126 คน
นางภัทรวิภา จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน รายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
ประธานกล่าวว่า “เยาวชนที่เข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายจากการเรียนรู้โดยตรงจากวิทยากร ทั้งด้านกิจกรรม ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่หล่อหลอมและช่วยปลูกฝังให้เยาวชนทุกคน รู้จักการใช้ชีวิต การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี บนหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ำใจ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้รักสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีค่านิยมที่ดีงาม มีจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาคุณค่าของความเป็นไทย ศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพอย่างแท้จริง” และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนนวลนรดิสวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่ให้การสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมครังนี้

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน ประธานเปิด “โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม” ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 126 คน
นางภัทรวิภา จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน รายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
ประธานกล่าวว่า “เยาวชนที่เข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายจากการเรียนรู้โดยตรงจากวิทยากร ทั้งด้านกิจกรรม ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นกระบวนการที่หล่อหลอมและช่วยปลูกฝังให้เยาวชนทุกคน รู้จักการใช้ชีวิต การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี บนหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ำใจ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สามารถอุ้มชูตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้รักสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีค่านิยมที่ดีงาม มีจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาคุณค่าของความเป็นไทย ศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพอย่างแท้จริง” และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนนวลนรดิสวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่ให้การสนับสนุนโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมครังนี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานประช...
30/05/2018

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานประชุมการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการดำเนินงานในการวางแผนจัดทำฐานข้อมูลต่างฯ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลของอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องฯ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานประชุมการพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการดำเนินงานในการวางแผนจัดทำฐานข้อมูลต่างฯ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลของอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องฯ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานประ...
28/05/2018

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานประชุมการขับเคลื่อนคู่มือแผนกิจกรรมลูกเสือสร้างทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานประชุมการขับเคลื่อนคู่มือแผนกิจกรรมลูกเสือสร้างทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สกก.สป.ศธ. ...
09/05/2018

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สกก.สป.ศธ. ประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการวิทยากรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารี ก่อนเดินทางไปเข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NorJam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีนางสุวัฒนา ธรรมประภาส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการลูกเสือ สกก. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศฯ การเตรียมตัว ก่อน ระหว่างและกลับจากการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือที่ต่างประเทศ การบุกเบิก ทักษะชาวค่ายฯ กิจกรรมการนำเพลงและนันทนาการ การฝึกระเบียบวินัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในครั้งนี้นำไปใช้ในกิจกรรมทางด้านลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการลูกเสือ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สกก.สป.ศธ. ประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการวิทยากรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารี ก่อนเดินทางไปเข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NorJam 2018 ครั้งที่ 15 ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีนางสุวัฒนา ธรรมประภาส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการลูกเสือ สกก. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศฯ การเตรียมตัว ก่อน ระหว่างและกลับจากการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือที่ต่างประเทศ การบุกเบิก ทักษะชาวค่ายฯ กิจกรรมการนำเพลงและนันทนาการ การฝึกระเบียบวินัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในครั้งนี้นำไปใช้ในกิจกรรมทางด้านลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการลูกเสือ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธา...
30/04/2018

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการเกี่ยวกับลูกเสือฯ เพื่อเผยแพร่ทางช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีนายนภดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประธาน กล่าวว่า “การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านลูกเสือได้หลากหลายมากขึ้น มีการนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตสื่อ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและครูผู้สอนวิชาลูกเสือ สามารถนำสื่อที่ผลิตได้ในครั้งนี้ ไปใช้ในกิจกรรมทางด้านลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการลูกเสือ”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตรายการเกี่ยวกับลูกเสือฯ เพื่อเผยแพร่ทางช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีนายนภดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ประธาน กล่าวว่า “การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านลูกเสือได้หลากหลายมากขึ้น มีการนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตสื่อ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและครูผู้สอนวิชาลูกเสือ สามารถนำสื่อที่ผลิตได้ในครั้งนี้ ไปใช้ในกิจกรรมทางด้านลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการลูกเสือ”

ที่อยู่

Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย 1 ศูนย์ ได้แก่ :- 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด 3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5. ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

เบอร์โทรศัพท์

02-6285628

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 418 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ สามารถดูได้จากที่ไหนคะ
สร้างกลไกเครือข่าย"พสน."ให้กับสพม.41(กำแพงเพชร/พิจิตร) จำนวน124คนเพื่อคุ้มครองดูแลความประพฤตินร.นศ.และเปนเครือข่ายให้กับศธจ.กำแพงฯและพิจิตรในอนาคตต่อไป