GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอว

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอว เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ NASA ERTS-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลก เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2514 ภายใต้การดำเนินงานของโครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ทำหน้าที่ ประสานงาน จัดหาข้อมูลดาวเทียม ดำเนินการวิเคราะห์ข้มูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนจัดหาทุนฝึกอบรม ดูงาน และการประชุม ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยผลสำเร็จของโครงการ จึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพโครงการฯ เป็นหน่วยงานระดับกองชื่อ กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ใน พ.ศ.2522 และใน พ.ศ.2525 ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมขึ้นที่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นับเป็นสถานีรับแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อปี 2541 รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การทำงานคล่องตัวขึ้น จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 และด้วยความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ใน พ.ศ.2543 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยรวมกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ฝ่ายประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ในนามของ " สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) " ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2543

เปิดเหมือนปกติ

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-2 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่...
09/10/2021

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-2 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 303,704 ไร่ โดยขอนแก่นและนครราชสีมามีพื้นที่น้ำท่วมขังรวมกัน 2 จังหวัดแล้วกว่า 220,000 ไร่ ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน โดยมวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ก่อนออกสู่แม่น้ำโขงต่อไป

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #ขอนแก่น #นครราชสีมา #ชัยภูมิ #บุรีรัมย์

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-2 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 303,704 ไร่ โดยขอนแก่นและนครราชสีมามีพื้นที่น้ำท่วมขังรวมกัน 2 จังหวัดแล้วกว่า 220,000 ไร่ ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน โดยมวลน้ำเหล่านี้จะไหลลงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ก่อนออกสู่แม่น้ำโขงต่อไป

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #ขอนแก่น #นครราชสีมา #ชัยภูมิ #บุรีรัมย์

#น้ำท่วมภาพจากดาวเทียม Gaofen-1 (เกาเฟิน-1) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสุโขทั...
08/10/2021

#น้ำท่วม

ภาพจากดาวเทียม Gaofen-1 (เกาเฟิน-1) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมวลน้ำกำลังไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ และที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำยมได้รับผลกระทบจากมวลน้ำก้อนนี้
.
โดยปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก มีพื้นที่น้ำท่วมแล้วทั้งสิ้น 159,029 ไร่ และ 106,215 ไร่ ตามลำดับ
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป
.
ทั้งนี้ “ข้อมูลจากดาวเทียม Gaofen-1 นี้ได้รับการสนับสนุนจาก The international charter space and major disasters, UNESCAP, United Nations Satellite Centre (UNOSAT), China National Space Administration (CNSA) และ China Centre for Resoirces Satellite Data and Application (CRESDA) ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศกับภารกิจภัยพิบัติที่ GISTDA เข้าร่วม”
.
ภาพดังกล่าวอ้างอิงจาก UNOSAT Preliminary satellite-derived flood assessment in upper central part of Thailand โดย UNOSAT รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://unitar.org/maps/map/3382
.
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th
.
#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #สุโขทัย #พิษณุโลก

#น้ำท่วม

ภาพจากดาวเทียม Gaofen-1 (เกาเฟิน-1) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมวลน้ำกำลังไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ และที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำยมได้รับผลกระทบจากมวลน้ำก้อนนี้
.
โดยปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก มีพื้นที่น้ำท่วมแล้วทั้งสิ้น 159,029 ไร่ และ 106,215 ไร่ ตามลำดับ
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป
.
ทั้งนี้ “ข้อมูลจากดาวเทียม Gaofen-1 นี้ได้รับการสนับสนุนจาก The international charter space and major disasters, UNESCAP, United Nations Satellite Centre (UNOSAT), China National Space Administration (CNSA) และ China Centre for Resoirces Satellite Data and Application (CRESDA) ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศกับภารกิจภัยพิบัติที่ GISTDA เข้าร่วม”
.
ภาพดังกล่าวอ้างอิงจาก UNOSAT Preliminary satellite-derived flood assessment in upper central part of Thailand โดย UNOSAT รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://unitar.org/maps/map/3382
.
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th
.
#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #สุโขทัย #พิษณุโลก

08/10/2021
mu Space Virtual Live! “SATELLITE TECH UNVEIL 2021”

LIVE! ร่วมพูดคุยกับ CEO และหัวหน้าทีมวิศวกรของมิว สเปซ เปิดตัวโปรเจ็คใหม่ TECH UNVEIL

ใครฝันอยากไปท่องอวกาศ ต้องดูไลฟ์นี้ มิว สเปซมาแชร์ความคืบหน้าโปรเจ็คการผลิตดาวเทียมและโรงงานผลิตดาวเทียมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#muspacecorp #beyondgravity #satellitefactory #Factory1 #มิวสเปซ #โรงงานดาวเทียมแห่งแรก

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed-4 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของภาคเหนือตอนล่าง...
08/10/2021

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo Skymed-4 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง พบพื้นที่น้ำท่วมขัง กว่า 1.4 ล้านไร่ โดยจังหวัด #นครสวรรค์ มีพื้นที่น้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่ 294,258 ไร่ ตามด้วย #พระนครศรีอยุธยา 248,841 ไร่ #สุโขทัย 159,029 ไร่ #พิจิตร 139,884 ไร่ #พิษณุโลก 106,215 ไร่ #ปราจีนบุรี 104,791 ไร่ #สุพรรณบุรี 97,163 ไร่ #ลพบุรี 62,425 ไร่ #เพชรบูรณ์ 42,885 ไร่ #ฉะเชิงเทรา 38,037 ไร่ #สระบุรี 37,858 ไร่ #อ่างทอง 20,980 ไร่ #ชัยนาท 17,412 ไร่ #สิงห์บุรี 16,541 ไร่ #ชลบุรี 15,058 ไร่ #อุทัยธานี 14,020 ไร่ #กำแพงเพชร 3,544 ไร่ และ #นครปฐม 21 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์“ทรงพระเจริญ”ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้า ค...
07/10/2021

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
“ทรงพระเจริญ”

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และบุคลากร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
“ทรงพระเจริญ”

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ และบุคลากร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

⭕ พรุ่งนี้แล้ว! กับ Live “เปิดตัวเทคโนโลยีขั้นสูง”🛰🚀
07/10/2021

⭕ พรุ่งนี้แล้ว! กับ Live “เปิดตัวเทคโนโลยีขั้นสูง”🛰🚀

Tomorrow is the day! For our live event “Satellite Tech Unveil 2021”, where we will reveal the latest satellite mu Space and its team of engineers have produced.

On top of that, we will dive deep into the process of producing a satellite with our CEO & CTO Mr. James Yenbamroong, and Mr. Phurit Pookayaporn our Senior Aerospace Engineer. We will reveal the obstacles faced during production and what makes a mu Space satellite stand out among the rest.

See you on the mu Space page and YouTube channel.
From 4:30 PM onwards.

----------------------------
พรุ่งนี้แล้ว! กับ Live “เปิดตัวเทคโนโลยีขั้นสูง” ที่ใช้ในการผลิตดาวเทียมของ มิว สเปซ พร้อมนำ “ดาวเทียมของจริง” ที่เราผลิต มาโชว์ในงานนี้เป็นครั้งแรก

พร้อมเจาะลึกถึงขั้นตอนการผลิต โดย คุณเจมส์ วรายุทธ เย็นบำรุง (CEO & CTO) และคุณภูริช พุคยาภรณ์ (Senior Aerospace Engineer) จากบริษัทมิว สเปซ ว่ากว่าที่เราจะได้ดาวเทียม 1 ตัวเราผ่านกระบวนการผลิตอะไรกันมาบ้าง และดาวเทียมของมิว สเปซนั้น มีคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างไร

แล้วเจอกัน! ที่ page และ YouTube ของมิว สเปซ
เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

#BeyondGravity #muSpaceCorp #muSpaceSatellite
You can send in your questions to:
https://forms.gle/cV1urPiaEtADZyru8

ภาพจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) ของวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยังคงพบน้ำท่วมขัง (ลูกศรสีฟ้า) บริเวณอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวั...
07/10/2021

ภาพจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) ของวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยังคงพบน้ำท่วมขัง (ลูกศรสีฟ้า) บริเวณอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ ที่อยู่อาศัย ริมแม่น้ำสายหลักสายรอง รวมถึงบริเวณรอบบึงบอระเพ็ด ปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่า 3 แสนไร่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ “ข้อมูลจากดาวเทียม Pléiades นี้ได้รับการสนับสนุนจาก The international charter space and major disasters, UNESCAP, United Nations Satellite Centre (UNOSAT), CNES และ AIRBUS ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศกับภารกิจภัยพิบัติที่ GISTDA เข้าร่วม”

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #นครสวรรค์

📢 ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้านภูมิสารสนเทศ โดยกระทรวง...
06/10/2021

📢 ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้านภูมิสารสนเทศ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสิรินธร (Sirindhorn Center for Geo-informatics Master’s degree Program) หรือ SCGI Master Program รุ่นที่ 5 เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำด้านภูมิสารสนเทศ
• ปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา และ GISTDA
• ปีที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาองค์วามรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยผ่านความร่วมมือเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาโท 2 ใบ (Double Degrees)
.
คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษา
วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 อายุไม่เกิน 40 ปี และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
.
คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป (ทุนส่วนตัว)
วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 อายุไม่เกิน 45 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2565
.
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่: http://scgi.gistda.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 033 048 091 หรือ [email protected]

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 6 ตุลาคม 2564  ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเ...
06/10/2021

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์และมหาสารคาม รวมกว่า 393,838 ไร่
.
จากการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงสุดถึง 182,026 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป
.
ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th 👈👈

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #นครราชสีมา #ขอนแก่น #ชัยภูมิ #บุรีรัมย์ #สุรินทร์

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์และมหาสารคาม รวมกว่า 393,838 ไร่
.
จากการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงสุดถึง 182,026 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน
.
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป
.
ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th 👈👈

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #นครราชสีมา #ขอนแก่น #ชัยภูมิ #บุรีรัมย์ #สุรินทร์

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 5 ตุลาคม 2564  ติดตามน้ำท่วม ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วน...
05/10/2021

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ติดตามน้ำท่วม ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของบางจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคกลาง รวมกว่า 5 แสนไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบว่าขณะนี...
05/10/2021

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบว่าขณะนี้มีพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของบางจังหวัดในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง รวมแล้วกว่า 2 ล้านไร่ ใน 16 จังหวัด โดยนครสวรรค์ท่วมมากที่สุด ตามด้วยพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบว่าขณะนี้มีพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของบางจังหวัดในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง รวมแล้วกว่า 2 ล้านไร่ ใน 16 จังหวัด โดยนครสวรรค์ท่วมมากที่สุด ตามด้วยพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

พบพื้นที่น้ำท่วมขังในทุ่งนา บริเวณอำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รวมถึงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระน...
05/10/2021

พบพื้นที่น้ำท่วมขังในทุ่งนา บริเวณอำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รวมถึงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันจังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 8,500 ไร่ และ 170,000 ไร่ ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมแม่น้ำสายหลักสายรอง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #สระบุรี

พบพื้นที่น้ำท่วมขังในทุ่งนา บริเวณอำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รวมถึงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันจังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วกว่า 8,500 ไร่ และ 170,000 ไร่ ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมแม่น้ำสายหลักสายรอง

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม #สระบุรี

ที่อยู่

Government Complex Building B
Bangkok
10210

ข้อมูลรถโดยสาร รถประจำทาง สาย 52 ปากเกร็ด - บางซื่อ (จากตลาดปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ เลี้ยวขวาถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์ ถนนเตชะวนิช ถนนโรงปูนซีเมนต์ สุดเส้นทางที่สถานีรถไฟบางซื่อ) สาย 150 ปากเกร็ด - ม.ราม (จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนลาดพร้าว ถนนสุขาภิบาล1 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด) สาย 356 ปากเกร็ด - รังสิต (รถวิ่งเป็นวงกลม เริ่มต้นจากปากเกร็ด ผ่านแยกหลักสี่ เลี้ยวซ้าย ไปยังสนามบินดอนเมือง สะพานใหม่ วิ่งถนนพหลโยธิน ตลาดยิ่งเจริญ ผ่านวงเวียนหลักสี่ เข้าถนนแจ้งวัฒนะ กลับไปวนที่ปากเกร็ด) รถตู้ รถตู้ ต.88 อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ปากเกร็ด - ท่าน้ำนนทบุรี โดยจุดเริ่มต้นจากบริเวณอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปตามถนนพหลโยธิน ขึ้นทางด่วนพหลโยธิน ลงทางด่วนที่ด่านงามวงศ์วาน เข้าสู่ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎ์สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี รถตู้ ต.77 รามคำแหง - ปากเกร็ด โดยจุดเริ่มต้นจากบริเวณถนนรามคำแหงแยกลำสาลี ข้ามสะพานคลองแสนแสบ ไปตามถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนพหลโยธิน ถนนงามวงศ์วาน ถนนประชาชื่น ถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด รถตู้ ต.79 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ท่าน้ำนนทบุรี โดยจุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎ์ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี รถตู้ ต.80 รามคำแหง - ท่าน้ำนนทบุรี โดยเริ่มต้นจากบริเวณถนนรามคำแหงไปตามถนนศรีนครินทร์ ถนนลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ถนนวงศ์สว่าง ถนนพิบูลสงคราม ถนนประชาราษฎ์ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี รถตู้ ต.122 สวนจตุจักร - ท่าน้ำนนทบุรี โดยเริ่มต้นจากบริเวณถนนกำแพงเพชร 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนประชานิเวศ 1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ถนนประชาชื่น แยกพงษ์เพชร ถนนงามวงศ์วาน แยกแคราย ถนนติวานนท์ ถนนประชาราษฎ์ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำนนทบุรี รถตู้ ต.102 สนามหลวง - ปากเกร็ด โดยจุดเริ่มต้นจากบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ถนนพิษณุโลก ขึ้นทางด่วนยมราช ลงทางด่วนที่ด่านแจ้งวัฒนะ เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ สุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีตัวย่อว่า "สทอภ." และมีชื่อภาษาอังกฤษ "Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) - GISTDA" เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621438877

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Geo-Informatics

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอว:

วิดีโอทั้งหมด

THEOS-2

THEOS-2 : เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของประเทศที่หลากหลายมิติและมีประสิทธิภาพ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Theos-2-by-gistda-1755530084761707/

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ที่วงสีแดงไว้เป็นแนวเส้นตรง คืออะไรครับ?
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator..รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถาม Idline: weifo1/0624944693 โทร.092-3624299/062-4944693 02-8124024 Website: www.weifothailand.com
I need ur help
มากันเยอะนะครับทุกคน Guards space gatewy #gistda_thailandspaceagency
วันนี้มา Guarda space gateway #gisda_thailandspaceagency
เปิดรับสมัครทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และ สทอภ. เพื่อพัฒนาบุคลากรพร้อมใช้ของภาครัฐ (Full Scholarship) •ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/mhesi-scholarship/ •กรอกใบสมัคร ส่งกลับมายังอีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 •สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย์ โทรศัพท์ 033-048-091 ต่อ 110
GISTDA รับสมัครทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และ สทอภ. เพื่อพัฒนาบุคลากรพร้อมใช้ของภาครัฐ (Full Scholarship) •ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/mhesi-scholarship/ •กรอกใบสมัคร ส่งกลับมายังอีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 •สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย์ โทรศัพท์ 033-048-091 ต่อ 110
ไปชมกันค่ะ
สวัสดีครับ ขออนุญาตน่ะครับ ท่านไหนที่สนใจสั่งจองไข่เชื้อนกยูง อินเดีย ทักมาได้น่ะครับ 098-7177812
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง... สอบถาม idline:weifo1/0923624299
Weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุม20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..ทักมา idline:weifo1/0923624299
มาเติมเชื้อเพลิงกันสักหน่อย