สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ http://culture.bsru.ac.th/ โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2473-7000 ต่อ 1500 Fax : 0-2466-6664

เปิดเหมือนปกติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวนร่วมอบรมโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุม...
15/07/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนร่วมอบรม
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application และถ่ายทอดสดในเพจ Facebook
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
Meeting ID : 935 7963 8592
Passcode : 764034
Link Zoom : https://link.bsru.ac.th/4c6

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนร่วมอบรม
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application และถ่ายทอดสดในเพจ Facebook
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
Meeting ID : 935 7963 8592
Passcode : 764034
Link Zoom : https://link.bsru.ac.th/4c6

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวนร่วมอบรมโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุม...
15/07/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนร่วมอบรม
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ การสร้างหลักการและแนวคิดในการเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่แสดงถึง อัตลักษณ์ของชุมชน และแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application และถ่ายทอดสดในเพจ Facebook
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

Meeting ID : 934 5848 7237
Passcode : 201521
Link Zoom : https://link.bsru.ac.th/4c2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนร่วมอบรม
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ การสร้างหลักการและแนวคิดในการเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่แสดงถึง อัตลักษณ์ของชุมชน และแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application และถ่ายทอดสดในเพจ Facebook
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

Meeting ID : 934 5848 7237
Passcode : 201521
Link Zoom : https://link.bsru.ac.th/4c2

13/07/2021
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินี...
25/06/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขยายเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3hDMNMO
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขยายเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3hDMNMO
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศรับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์...
25/06/2021

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
รับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศเยอรมนี
ครูประจำการ ๑ ปี
***รับเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา***
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2STs4Lb
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
รับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศเยอรมนี
ครูประจำการ ๑ ปี
***รับเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา***
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2STs4Lb
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้...
21/06/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด
วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3hDMNMO
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด
วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3hDMNMO
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

03/06/2021
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ...
02/06/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล : https://www.bsru.ac.th/queen-suthida/

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล : https://www.bsru.ac.th/queen-suthida/

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลข...
20/05/2021
วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เรียนรู้ธรรมะออนไลน์วิถีใหม่ และเวียนเทียนออนไลน์ ได้ที่ :
https://bit.ly/2Rpkk2N

🌷🌷เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช ๒๕๖๔ 🙏🏻🙏🏻ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ตั้งจิตน้อมใจเป็น....

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้...
19/05/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด
วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3hDMNMO
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด
วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3hDMNMO
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม“ด้านประวัติศาสตร...
18/05/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง”
เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม”
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ {กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ
สามารถโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3hOeEI1
ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล [email protected]
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง”
เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม”
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ {กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ
สามารถโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3hOeEI1
ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล [email protected]
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศรับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์...
18/05/2021

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
รับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศเยอรมนี
ครูประจำการ ๑ ปี
***รับเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา***
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/33T0m2M
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
รับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศเยอรมนี
ครูประจำการ ๑ ปี
***รับเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา***
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/33T0m2M
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

07/05/2021

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2
——
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง #BSRUNews

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้คณาจารย์และบ...
29/04/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย โดยร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้
ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
๑. รางวัลชนะเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
๑. รางวัลชนะเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
๑. รางวัลชนะเลิศ คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คุณนันท์ปภัทร์ ไทยกิ่ง
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คุณกาญจนาพร นนทรัตน์
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
ประเภทหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทหน่วยงาน สถาบัน/ศูนย์/สำนัก
รางวัลชนะเลิศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ประกาศผล การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔- ประเภทกลุ่มผู้บริหาร๑....
23/04/2021

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
ประกาศผล การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔
- ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
๑. รางวัลชนะเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช

- ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
๑. รางวัลชนะเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม

-ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
๑. รางวัลชนะเลิศ คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คุณนันท์ปภัทร์ ไทยกิ่ง
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คุณกาญจนาพร นนทรัตน์
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์

- ประเภทคณะ / วิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-ประเภทสถาบัน / ศูนย์ / สำนัก
รางวัลชนะเลิศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถามกันมาเยอะ 📌📌สำหรับซีเรียลคีย์ โครงการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๙
19/04/2021

ถามกันมาเยอะ 📌📌สำหรับซีเรียลคีย์ โครงการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๙

วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี “ยืน ๑ กรุงธนบุรี”
16/04/2021
การจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี “ยืน ๑ ก

วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี “ยืน ๑ กรุงธนบุรี”

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการ และการแข่งขันตอบคำถาม เ.....

ผู้เข้าร่วมการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙{หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม}สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที...
16/04/2021

ผู้เข้าร่วมการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม}
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/3agISkC

ผู้เข้าร่วมการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม}
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/3agISkC

ร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ประเภทกลุ่มผู้บริหารประเภ...
09/04/2021

ร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
“การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔
ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
โดยกดไลค์ กดแชร์
เพื่อรับรางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย”

07/04/2021
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยืน ๑ กรุงธนบุรี สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/2PwyWMF
04/04/2021

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยืน ๑ กรุงธนบุรี
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/2PwyWMF

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยืน ๑ กรุงธนบุรี
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/2PwyWMF

ที่อยู่

1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10600

ข้อมูลทั่วไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มดำเนินงานในชื่อของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบทบาทและภารกิจที่สำคัญของกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติในด้านการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย รวมทั้งตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับคนและภูมิปัญญา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตไทย และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีแสดงออก ระบบความหมายและคุณค่า อันจะนำไปสู่การเลือกสรรและการตัดสินใจ รวมทั้งการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยบูรณาการกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสร้างคุณภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับสภาพของวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักความอ่อนโยน มีสุนทรียะ ประกอบด้วยเหตุผล ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อันจะเป็นแนวทางสำหรับการนำมาอนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่ ในสังคมยุคใหม่ได้อย่างราบรื่น ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน มีชมรมที่มีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณอาคารหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมในบริเวณโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624737000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Culture.bsru.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส.

www.culture.bsru.ac.th

โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓๗๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ...*** คณาจารย์ประจำลงคะแนนเสียงเลือกประธานคณาจารย์และข้าราชการ ณ สำนักงานคณะแต่ละคณะและสำนักโรงเรียนสาธิต ...***ข้าราชการและบุคลาการสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน ไปลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ *** ฝากท่านพิจารณาเบอร์ 3 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ..กระผมฝากทุกท่านพิจารณาเบอร์ 3 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์ เข้าไปทำหน้าที่เป็นประธานสภาคณาจารย์ฯ ครับ
ขอทราบเวลาช่วงของศิลปะการแสดงด้วยครับ เริ่มเวลาไหน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ ผมทำวีดิโอสั้นๆ เกี่ยวกับบ้านเอกะนาคไว้ (ถ่ายวีดิโอด้วยกล้อง DSLR แบบมือสมัครเล่นน่ะครับ) เผื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับทาง มรภ.บ้านสมเด็จฯ และทางสำนักศิลปะฯ บ้างน่ะครับ ตามลิงค์ยูทูบนี้ครับผม ขอบคุณมากครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่สนใจ ส่งวงดนตรีไทย (เครื่องสายผมสมปี่พาทย์) เข้าร่วมการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบทเพลง "พระอาทิตย์ชิงดวง" กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2561