สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ http://culture.bsru.ac.th/ โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2473-7000 ต่อ 1500 Fax : 0-2466-6664
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลข...
20/05/2021
วันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญร่วมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เรียนรู้ธรรมะออนไลน์วิถีใหม่ และเวียนเทียนออนไลน์ ได้ที่ :
https://bit.ly/2Rpkk2N

🌷🌷เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช ๒๕๖๔ 🙏🏻🙏🏻ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ตั้งจิตน้อมใจเป็น....

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้...
19/05/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด
วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3hDMNMO
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด
วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3hDMNMO
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม“ด้านประวัติศาสตร...
18/05/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง”
เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม”
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ {กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ
สามารถโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3hOeEI1
ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล [email protected]
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง”
เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม”
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ {กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ
สามารถโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3hOeEI1
ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล [email protected]
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศรับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์...
18/05/2021

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
รับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศเยอรมนี
ครูประจำการ ๑ ปี
***รับเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา***
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/33T0m2M
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
รับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศเยอรมนี
ครูประจำการ ๑ ปี
***รับเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา***
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/33T0m2M
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

07/05/2021

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2
——
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง #BSRUNews

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้คณาจารย์และบ...
29/04/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย โดยร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้
ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
๑. รางวัลชนะเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
๑. รางวัลชนะเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
๑. รางวัลชนะเลิศ คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คุณนันท์ปภัทร์ ไทยกิ่ง
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คุณกาญจนาพร นนทรัตน์
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
ประเภทหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภทหน่วยงาน สถาบัน/ศูนย์/สำนัก
รางวัลชนะเลิศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ประกาศผล การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔- ประเภทกลุ่มผู้บริหาร๑....
23/04/2021

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
ประกาศผล การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔
- ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
๑. รางวัลชนะเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช

- ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
๑. รางวัลชนะเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม

-ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
๑. รางวัลชนะเลิศ คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คุณนันท์ปภัทร์ ไทยกิ่ง
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คุณกาญจนาพร นนทรัตน์
๔. รางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย" คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์

- ประเภทคณะ / วิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-ประเภทสถาบัน / ศูนย์ / สำนัก
รางวัลชนะเลิศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถามกันมาเยอะ 📌📌สำหรับซีเรียลคีย์ โครงการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๙
19/04/2021

ถามกันมาเยอะ 📌📌สำหรับซีเรียลคีย์ โครงการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๙

วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี “ยืน ๑ กรุงธนบุรี”
16/04/2021
การจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี “ยืน ๑ ก

วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี “ยืน ๑ กรุงธนบุรี”

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการ และการแข่งขันตอบคำถาม เ.....

ผู้เข้าร่วมการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙{หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม}สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที...
16/04/2021

ผู้เข้าร่วมการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม}
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/3agISkC

ผู้เข้าร่วมการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม}
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/3agISkC

ร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ประเภทกลุ่มผู้บริหารประเภ...
09/04/2021

ร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
“การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔
ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
โดยกดไลค์ กดแชร์
เพื่อรับรางวัลขวัญใจ "BSRU รักษ์ผ้าไทย”

07/04/2021
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยืน ๑ กรุงธนบุรี สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/2PwyWMF
04/04/2021

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยืน ๑ กรุงธนบุรี
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/2PwyWMF

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยืน ๑ กรุงธนบุรี
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : https://bit.ly/2PwyWMF

ทรงพระเจริญ๒ เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีด้วยเกล้าด้ว...
02/04/2021

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

31/03/2021
ยิน๑กรุงธนบุรี ๒

ถ่ายทอดสด (ต่อ)
กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ "ยืน ๑ กรุงธนบุรี"
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

31/03/2021
ยืน ๑ กรุงธนบุรี

ถ่ายทอดสด
กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ "ยืน ๑ กรุงธนบุรี"
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศเลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธ...
30/03/2021

ประกาศ
เลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
จากวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
- พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
- พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- พิธีสงฆ์ และตักบาตรอาหารแห้ง
- สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
***งดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส***
ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย
เพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
กำหนดการ : https://bit.ly/3cwS1a3
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

ประกาศ
เลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
จากวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
- พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
- พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- พิธีสงฆ์ และตักบาตรอาหารแห้ง
- สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
***งดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส***
ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย
เพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
กำหนดการ : https://bit.ly/3cwS1a3
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร...
24/03/2021

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
และอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
- พิธีถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
- พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เนื่องในวันปีใหม่ไทย
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย
เพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
กำหนดการ : https://bit.ly/3f9a1cl
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
และอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
- พิธีถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
- พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เนื่องในวันปีใหม่ไทย
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย
เพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
กำหนดการ : https://bit.ly/3f9a1cl
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

ยืน ๑ กรุงธนบุรีประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแข่งขัน ๓๐ ท่านและรายชื่อสำรอง ๓ ท่านและกำหนดการ กิจกรรมสัญจร ทอดน่อง...ล่องเรือ ...
22/03/2021

ยืน ๑ กรุงธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแข่งขัน ๓๐ ท่านและรายชื่อสำรอง ๓ ท่าน
และกำหนดการ กิจกรรมสัญจร ทอดน่อง...ล่องเรือ ครั้งที่ ๓๗

19/03/2021
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโ...
25/02/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{ หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม }
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
- Facebook Live -
* สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดตอบคำถามทั้ง ๓ ครั้ง
จึงได้รับซีเรียลคีย์กิจกรรมเลือกมหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตร
* สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดตอบคำถามทั้ง ๓ ครั้ง
จึงได้รับประกาศนียบัตร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2NtJhbj
Live Facebook : www.facebook.com/culture.bsru
Live Fanpage : www.facebook.com/Culture.bsru.ac.th/
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{ หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม }
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
- Facebook Live -
* สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดตอบคำถามทั้ง ๓ ครั้ง
จึงได้รับซีเรียลคีย์กิจกรรมเลือกมหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตร
* สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดตอบคำถามทั้ง ๓ ครั้ง
จึงได้รับประกาศนียบัตร
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/2NtJhbj
Live Facebook : www.facebook.com/culture.bsru
Live Fanpage : www.facebook.com/Culture.bsru.ac.th/
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

ที่อยู่

1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10600

ข้อมูลทั่วไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มดำเนินงานในชื่อของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบทบาทและภารกิจที่สำคัญของกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติในด้านการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย รวมทั้งตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับคนและภูมิปัญญา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตไทย และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีแสดงออก ระบบความหมายและคุณค่า อันจะนำไปสู่การเลือกสรรและการตัดสินใจ รวมทั้งการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้โดยบูรณาการกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน และกระบวนการพัฒนาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสร้างคุณภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับสภาพของวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักความอ่อนโยน มีสุนทรียะ ประกอบด้วยเหตุผล ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อันจะเป็นแนวทางสำหรับการนำมาอนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่ ในสังคมยุคใหม่ได้อย่างราบรื่น ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน มีชมรมที่มีกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณอาคารหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมในบริเวณโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624737000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Culture.bsru.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิ:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส.

www.culture.bsru.ac.th

โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓๗๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ...*** คณาจารย์ประจำลงคะแนนเสียงเลือกประธานคณาจารย์และข้าราชการ ณ สำนักงานคณะแต่ละคณะและสำนักโรงเรียนสาธิต ...***ข้าราชการและบุคลาการสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน ไปลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ *** ฝากท่านพิจารณาเบอร์ 3 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ..กระผมฝากทุกท่านพิจารณาเบอร์ 3 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์ เข้าไปทำหน้าที่เป็นประธานสภาคณาจารย์ฯ ครับ
ขอทราบเวลาช่วงของศิลปะการแสดงด้วยครับ เริ่มเวลาไหน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ ผมทำวีดิโอสั้นๆ เกี่ยวกับบ้านเอกะนาคไว้ (ถ่ายวีดิโอด้วยกล้อง DSLR แบบมือสมัครเล่นน่ะครับ) เผื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับทาง มรภ.บ้านสมเด็จฯ และทางสำนักศิลปะฯ บ้างน่ะครับ ตามลิงค์ยูทูบนี้ครับผม ขอบคุณมากครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่สนใจ ส่งวงดนตรีไทย (เครื่องสายผมสมปี่พาทย์) เข้าร่วมการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบทเพลง "พระอาทิตย์ชิงดวง" กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2561