ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร ฝ่ายพัสดุ เป็นหน่วยงานในกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

เปิดเหมือนปกติ

08/12/2020

เพจใช้ได้แล้ว เฉพาะในโทรศัพท์

29/10/2020

ข้อความบนเฟสใช้ไม่ได้

20/11/2019
กรมศิลปากรจัดสร้างพระคเณศ (สี่กร ขนาดบูชา) แบบประทับนั่งและประทับยืน รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปา

ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชลัญจกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งเป็นลายรูปพระคเณศต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "วรรณคดีสโมสร" ใช้ลายพระราชลัญจกรองค์นี้ และปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตแบบองค์นั่งและแบบองค์ยืนให้ใช้พระคเณศเป็นดวงตราประจำกรมศิลปากร ดวงพระราชลัญจกรเป็นรูปกลม ศูนย์กลางกว้าง ๓ นิ้ว ๓ อนุกระเบียด (๗ เซนติเมตร) ลายเป็นรูปพระคเณศสี่กร ลายพื้นเป็นลายกระหนกลักษณะคล้ายเมฆประหนึ่งเป็นที่ประทับของพระคเณศ ทรงนาคยัชโยปวีต (สวมสังวาลนาค) พระหัตถ์ขวาเบื้องบนถือวัชระเบื้องล่างถืองาหัก พระหัตถ์ซ้ายเบื้องบน ถือบ่วงบาศเบื้องล่างถือถ้วยใส่ปายสะ (ข้าวชนิดหนึ่งที่หุงเจือด้วยน้ำหรือนํ้านมและนํ้าตาล) ลายรอบด้วยวงกลมมีลวดลายเป็นดวงแก้ว ๗ ดวง อันมีความหมายถึง ศิลปวิทยา ๗ แขนง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของกรมศิลปากร ประกอบด้วย ช่างปั้น, จิตรกรรม, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม, อักษรศาสตร์ แม้ว่ารูปลักษณ์ของพระคเณศจะสร้างขึ้นโดยถือตามคัมภีร์ประติมานวิทยาของอินเดียแบบดั้งเดิม แต่ก็ยังคงแสดงลักษณะลวดลายแบบไทยอยู่

ในปีอันเป็นศุภมงคล ครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กรมศิลปากร จึงถือโอกาสนี้ จัดสร้างพระคเณศ (สี่กร) รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากรขึ้น โดยจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมสีเม็ดมะขาม มีด้วยกัน ๒ แบบ คือแบบประทับนั่งขนาดหน้าตักกว้าง ๔ นิ้วครึ่ง ความสูง ๖ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๑๐๐ บาท ราคาหลังจอง ๒,๕๐๐ บาท และแบบประทับยืน ความสูง ๑๐ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๕๐๐ บาท ราคา หลังจอง ๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้ชาวศิลปากร และประชาชน ที่นับถือและศรัทธาในองค์พระคเณศ หรือเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ได้มีไว้บูชา

ผู้สนใจสามารถสั่งจองบูชาได้ที่ กรมศิลปากร ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๑ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ หรือสั่งจองทางไปรษณีย์อออนไลน์ โดยสั่งจ่าย นายบุญนาค โมกงาม ไปรษณีย์หน้า
พระลาน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๔๔๔๓

ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชลัญจกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งเป็นลายรูปพระคเณศต่อมาท...

20/11/2019
พระคเณศ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร

ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชลัญจกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งเป็นลายรูปพระคเณศต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "วรรณคดีสโมสร" ใช้ลายพระราชลัญจกรองค์นี้ และปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตแบบองค์นั่งและแบบองค์ยืนให้ใช้พระคเณศเป็นดวงตราประจำกรมศิลปากร ดวงพระราชลัญจกรเป็นรูปกลม ศูนย์กลางกว้าง ๓ นิ้ว ๓ อนุกระเบียด (๗ เซนติเมตร) ลายเป็นรูปพระคเณศสี่กร ลายพื้นเป็นลายกระหนกลักษณะคล้ายเมฆประหนึ่งเป็นที่ประทับของพระคเณศ ทรงนาคยัชโยปวีต (สวมสังวาลนาค) พระหัตถ์ขวาเบื้องบนถือวัชระเบื้องล่างถืองาหัก พระหัตถ์ซ้ายเบื้องบน ถือบ่วงบาศเบื้องล่างถือถ้วยใส่ปายสะ (ข้าวชนิดหนึ่งที่หุงเจือด้วยน้ำหรือนํ้านมและนํ้าตาล) ลายรอบด้วยวงกลมมีลวดลายเป็นดวงแก้ว ๗ ดวง อันมีความหมายถึง ศิลปวิทยา ๗ แขนง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของกรมศิลปากร ประกอบด้วย ช่างปั้น, จิตรกรรม, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม, อักษรศาสตร์ แม้ว่ารูปลักษณ์ของพระคเณศจะสร้างขึ้นโดยถือตามคัมภีร์ประติมานวิทยาของอินเดียแบบดั้งเดิม แต่ก็ยังคงแสดงลักษณะลวดลายแบบไทยอยู่

ในปีอันเป็นศุภมงคล ครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กรมศิลปากร จึงถือโอกาสนี้ จัดสร้างพระคเณศ (สี่กร) รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากรขึ้น โดยจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมสีเม็ดมะขาม มีด้วยกัน ๒ แบบ คือแบบประทับนั่งขนาดหน้าตักกว้าง ๔ นิ้วครึ่ง ความสูง ๖ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๑๐๐ บาท ราคาหลังจอง ๒,๕๐๐ บาท และแบบประทับยืน ความสูง ๑๐ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๕๐๐ บาท ราคา หลังจอง ๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้ชาวศิลปากร และประชาชน ที่นับถือและศรัทธาในองค์พระคเณศ หรือเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ได้มีไว้บูชา

ผู้สนใจสามารถสั่งจองบูชาได้ที่ กรมศิลปากร ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๑ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ หรือสั่งจองทางไปรษณีย์อออนไลน์ โดยสั่งจ่าย นายบุญนาค โมกงาม ไปรษณีย์หน้า
พระลาน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๔๔๔๓

ในปีอันเป็นศุภมงคล ครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กรมศิลปากร จึงถือโอกาสนี้ จัดสร้างพระคเ....

ที่อยู่

ฝ่ายพัสดุ เลขที่ 1 อาคารกรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เ
Bangkok
10200

รถยนต์สาธารณะที่มายังสนามหลวง

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 10:00 - 15:00
อาทิตย์ 10:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622244491

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร:


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าตอนนี้เปิดให้เข้าไปเช่าบูชาพระพิฆเนศได้หรือยังครับ
ขอแนะนำบริษัทหน่อยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับกองคลัง/พัสดุของท่านครับ..เราเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบสินทรัพย์/พัสดุให้กับหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้าของเราคือ กรมประมง,สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ,สปก.ฯลฯ ครับ สนใจอยากเข้าไปนำเสนอระบบ..ติดต่อ คุณเชิด 087-514-2380 ได้นะครับ
เสื้อกีฬาสี 107 ปี กรมศิลปากร