ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน ☑ บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ☑ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ☑ บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ☑ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวงแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
05/08/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ ‘ขรก.ต้องตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล’

ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้ ข้าราชการกระทรวงแรงงานตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการให้บริการประชาชนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วันนี้ (5 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการอบรมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมี นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน และ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย นายสุทธิ สุโกศล กล่าวว่า “ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้กำหนดเป้าหมาย
"ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)" ในระยะข้างหน้า ประเทศไทยจะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต

กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย พร้อมทั้งหล่อหลอมบุคลากรดังกล่าวให้มีความตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการให้บริการประชาชนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อทำให้กระทรวงแรงงานมีความโปร่งใส ปราศจากทุจริต มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์”

นายสุรพล พลอยสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่เรื้อรังในสังคมไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม วินัย และความซื่อสัตย์ ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและให้บริการแก่ประชาชน การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ จึงควรมีการพัฒนาและสร้างแนวคิด ทัศนคติ ส่งเสริมความรู้ที่ใช้ในการทำงานควบคู่คุณธรรม จริยธรรม วินัย และความซื่อสัตย์ ซึ่งผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

การสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง
การมีวินัย การมีจิตอาสา และรับทราบถึงกฎ ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ต่อการทุจริต เพื่อให้รู้เท่าทันการทุจริต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้และปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 150 คน”

ก.แรงงาน ปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจร
03/08/2020
ก.แรงงาน ปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจร

ก.แรงงาน ปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปล...

ก.แรงงาน เปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการ
29/07/2020
ก.แรงงาน เปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการ

ก.แรงงาน เปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการ.....

09/07/2020
จำขึ้นใจ

จำขึ้นใจ

มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ตามมาตรา 5 ในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

มาตรฐานทางจริยธรรมข้อที่ 1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ โดยการรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ การปฏิบัติตามหลักศาสนา การเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

#สำนักงาน ก.พ.
#ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
#จำขึ้นใจ
#มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
#มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ #CodeofEthics

บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...
10/06/2020

บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
09/06/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

วันนี้ (9 มิ.ย. 63) เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ตามคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 259/2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ณ ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
03/06/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน

นายสุรพล  พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน  มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ (บุคลากรส่วนกลาง จำนวน 3 คน) ตอบคำถามธรรมะออนไลน์ เนื่องใน...
25/05/2020

นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ (บุคลากรส่วนกลาง จำนวน 3 คน) ตอบคำถามธรรมะออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ชนะตอบคำถามธรรมะออนไลน์ จำนวน 15 คน (บุคลากรส่วนภูมิภาค จำนวน 12 คน และ ส่วนกลาง จำนวน 3 คน)

นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ (บุคลากรส่วนกลาง จำนวน 3 คน) ตอบคำถามธรรมะออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ชนะตอบคำถามธรรมะออนไลน์ จำนวน 15 คน (บุคลากรส่วนภูมิภาค จำนวน 12 คน และ ส่วนกลาง จำนวน 3 คน)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินค...
25/05/2020

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System – ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intenal Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ จำนวนกลุ่มเป้าหมายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System – ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intenal Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และ จำนวนกลุ่มเป้าหมายการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน's cover photo
21/05/2020

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน's cover photo

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน's cover photo
06/05/2020

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน's cover photo

06/05/2020
01/05/2020
Pu Pongsit Official

Pu Pongsit Official

1 พ.ค. วันแรงงานสากล (Labour Day)

"คนใช้แรงงาน พวกฉันนั้นมิเคยหมด
เหงื่อที่รินหยดรดร่างผ่านยังพสุธี
ด้วยหนังหุ้มเนื้อ กอบเกื้อเอื้ออารี
แรงงาน แรงงาน มีแจกจ่ายไปทั่วแดน"

เพลง : จับกัง
ศิลปิน : เล็ก คาราบาว, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
คอนเสิร์ต : ปลั๊กหลุด 2 (2556)

#พงษ์สิทธิ์คำภีร์
#PuPongsitOfficial

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน's cover photo
30/04/2020

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน's cover photo

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2563 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์และตอบคำถามชิงของรางวั
27/04/2020
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2563 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์และตอบคำถามชิงของรางวั

เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2563 ขอเชิญชวนร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์และตอบคำถามชิงของรางวั

>> ร่วมตอบคำถามชิงของรางวัล จำนวน 10 รางวัล ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพั...
13/03/2020

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
กรุงเทพฯ
การสัมมนาดังกล่าวเพื่อรับรู้แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปี 2563 และวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 100 คน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
13/03/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

ก.แรงงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน

วันที 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
การสัมมนาดังกล่าวเพื่อรับรู้แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปี 2563 และวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) และวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 100 คน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
04/03/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

วันนี้ (3 มี.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

https://zerocorruption.mol.go.th/news/
14/02/2020
ประมวลภาพแจกของรางวัลผู้ชนะกิจกรรมตอบคำถามธรรมะออนไลน์ วันมาฆบูชา ปี 2563 – ศูนย์ปฏิบัติก

https://zerocorruption.mol.go.th/news/

ประมวลภาพแจกของรางวัลผู้ชนะกิจกรรมตอบคำถามธรรมะออนไลน์ ชิงของรางวัล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 Related P...

เนื่องในวันมาฆบูชาขอเชิญชวนร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์และตอบคำถามชิงของรางวัล จำนวน 10 รางวัล ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่...
04/02/2020
หน้าหลัก - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน

เนื่องในวันมาฆบูชาขอเชิญชวนร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์และตอบคำถามชิงของรางวัล จำนวน 10 รางวัล ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน
https://zerocorruption.mol.go.th

Related Posts:ส่วนตัว: WPForms Preview

31/01/2020
เหยี่ยว กทม 63

https://www.youtube.com/watch?v=D9_2ez6qlWU

ภาพประมวลการอบรมเหยี่ยว อสร. กทม. และ เครือข่ายภาคประชาชน ต่อต้านการทุจริต ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 ณ The palazzo ร.....

อบรมดวงตาแรงงาน ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563
31/01/2020

อบรมดวงตาแรงงาน ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563

อบรมดวงตาแรงงาน ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
30/01/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตในทุกมิติ
วันพุธที่ 29 มกราคม ๒๕๖3 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” พร้อมกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ กระทรวงแรงงาน รวมพลังเครือข่ายแรงงานต้านทุจริต ณ ห้องแกรนด์พาลาสโซ ชั้น 7 โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายาม ปรับปรุง และเสริมสร้างกลไก รวมทั้งกำหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกัน ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน จึงบูรณาการการทำงานภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต ซึ่งเราคงไม่มุ่งหวังที่จะใช้การลงโทษผู้กระทำผิดจากการทุจริตแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากหากเกิดการทุจริตขึ้นแล้ว ย่อมนำมาซึ่งการสูญเสียงบประมาณ และความล่าช้าในการสร้างความเจริญของประเทศ รวมทั้งความน่าเชื่อถือและเกียรติภูมิของชาติในสายตาของชาวต่างชาติด้วย

กระทรวงแรงงานได้พัฒนาความร่วมมือ และบูรณาการการทำงานระหว่างภาคราชการ และภาคประชาชน เป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ในการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ การกำกับดูแลการทุจริต โดยจัดทำโครงการเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์แก่ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานและการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง โดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศนโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีพุทธศักราช 2563 เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 23 มกราคม 2561) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงแรงงาน ได้ค่าคะแนนผลการประเมินฯ อยู่ที่ร้อยละ 87.88 อยู่ในอันดับที่ 6 ของระดับกระทรวง จากทั้งหมด 21 กระทรวงหรือเทียบเท่า สำหรับในส่วนของภาคประชาชน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการฯ “ดวงตาแรงงาน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งภายหลังจากที่ภาคประชาชนและอาสาสมัครแรงงานได้สมัครเข้าร่วมเป็น อาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต พร้อมกับได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาคประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมุ่งหวังให้การทุจริตหมดสิ้นไป

นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานสภาเหยี่ยวกลาง ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงจากข่าวเด็ก 2 คน หายออกจากบ้าน
08/01/2020
นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานสภาเหยี่ยวกลาง ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงจากข่าวเด็ก 2

นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานสภาเหยี่ยวกลาง ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงจากข่าวเด็ก 2 คน หายออกจากบ้าน

7 ม.ค.2563 นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ประธานสภาเหยี่ยวกลาง18 ได้ลงพื้นที่โรงเรียนวัดจำปา ตำบลบ้านโข้ง อำเภอ.....

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
09/12/2019

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

9 ธันวาคม
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทร...
09/12/2019

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards) จำนวน 34 รางวัล และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความดีจำนวน 4 รางวัล พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายธนพัต ธนัตเจริญ เหยี่ยวสมุทรปราการ  ได้รับรางวัลแกนประสานงานดีเด่น ในส่วนกรุงเทพฯ  และปริมณฑล โดยได้รับการคัดเลือกจาก...
26/11/2019

นายธนพัต ธนัตเจริญ เหยี่ยวสมุทรปราการ ได้รับรางวัลแกนประสานงานดีเด่น ในส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสภาผู้ชม และผู้ฟังรายการสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ นายธนพัต ธนัตเจริญ เหยี่ยวสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า “รางวัลครั้งนี้เป็นผลผลิตจากการเข้ารับ การอบรมโครงการ “ดวงตาแรงงาน” ของกระทรวงแรงงาน ในการปลูกฝังให้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของกระทรวงแรงงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต ในนามเหยี่ยวเวหา 5 สายน้ำ โดยปัจจุบันมีเหยี่ยวครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ขอขอบคุณกระทรวงแรงงาน ที่ให้การสนับสนุนเข้ารับการอบรม โดยมีอาจารย์สมชาย ดวงสวัสดิ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ โรงเรียนการข่าวทหารบก เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รางวัลที่ได้รับนั่นคือ ผลผลิตจากเหยี่ยว”

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2563
25/11/2019

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พุทธศักราช 2563

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบปร...
13/11/2019

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ให้โอวาทเจ้าแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิ...
26/09/2019

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ให้โอวาทเจ้าแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เนื่องในโอกาสที่่ท่านเกษียณอายุราชการ โดยในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จึงได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตและกล่าวคำอำลาโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน

ที่อยู่

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต Admin ประชาสัมพันธ์โครงการครับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี อันจะนำไปสู่การสนับสนุนความร่วมมือและสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ การร่วมสร้างสังคมไม่ทนทุจริต ต่อไป ฝากกด like กด share ด้วยคับ