สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กา

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กา 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

สิ่งที่ต้องระวัง เมื่อไปตลาด  จะได้ไม่พลาดรับเชื้อโควิด-19ระวัง! การสัมผัสเนื้อสัตว์ ระวัง! การสัมผัสธนบัตรและเศษเหรียญ ...
13/07/2021

สิ่งที่ต้องระวัง เมื่อไปตลาด จะได้ไม่พลาดรับเชื้อโควิด-19
ระวัง! การสัมผัสเนื้อสัตว์
ระวัง! การสัมผัสธนบัตรและเศษเหรียญ
ระวัง! การสัมผัสผักและผลไม้
ระวัง! ถุงพลาสติก ที่อาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่

อย่าลืม!! ไปตลาดให้ปลอดภัย สวมใส่หน้ากาก ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสสิ่งของต้องระวัง!!
#สคช #โควิด19

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้...
13/07/2021

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
#ทรงพระเจริญ

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
#ทรงพระเจริญ

ครั้งแรกกับการจัดทำประชาพิจารณ์ออนไลน์ ระดมความเห็นทุกภาคส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ สคช. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)...
12/07/2021

ครั้งแรกกับการจัดทำประชาพิจารณ์ออนไลน์ ระดมความเห็นทุกภาคส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ สคช.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดทำประชาพิจารณ์ ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2565-2570 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันฯ ตอบโจทย์ ความต้องการของทุกภาคส่วน รวมถึงทิศทางการพัฒนาความต้องการกำลังคนของประเทศ ซึ่งในวันนี้ (12 ก.ค.64) มีตัวแทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบ ตัวแทนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า 300 คน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ สอดรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และมาตรการกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการติดและประกระจายเชื้อโรค นอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมแสดงความเห็นได้อีกหนึ่งช่องทาง

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่าทุกความเห็นจะเป็นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันฯ และการขับเคลื่อนกำลังคนในตลาดแรงงานของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับสากล อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ก้าวสู่เส้นทางคุณวุฒิการศึกษา ได้ยกระดับในอาชีพด้วยปริญญาอาชีพ หรือคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะ ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของกำลังคนในอาชีพให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน และเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ ขณะที่สถาบันการศึกษาสามารถนำมาตรฐานสมรรถนะ ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรม พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยไม่จำเป็นต้องไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีบุคลากร ที่เข้าร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพมากกว่า 5,000 คน ครอบคลุมทุกอาชีพกว่า 800 อาชีพ ส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนในสนามอาชีพ

โดยวันนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เห็นชอบกับแนวทาง (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทั้ง 5 ของสถาบันฯ ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพที่สอดรับกับบริบทและทิศทางการพัฒนาเศษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนากำลังคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพและ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบข้อมูลในการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศ พร้อมเสนอแนะให้นำระบบ E-learning มาปรับใช้สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กว้างขวาง และเข้าถึงมากขึ้น มีการจัดทำ ทบทวนมาตรฐานอาชีพที่มีอยู่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและเทคโนโลยีด้วยความรวดเร็ว พร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมารองรับระบบการเมินที่มีทั้งการเทียบโอนประสบการณ์ และการประเมินออนไลน์ ให้สามารถตอบโจทย์การสื่อสาร 2 ทางได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจต่อระบบการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่สำคัญในยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่วนใหญ่เห็นควรให้ดำเนินการเพราะการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจะทำให้ สคช. เป็นคลังข้อมูลกำลังคนมืออาชีพ ที่พร้อมให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย สามารถเลือกใช้กำลังคนจากคลังข้อมูลนี้ในการพัฒนาประเทศได้ และยังสามารถต่อยอดให้เป็นองค์กรต้นแบบ ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไปด้วย

ทั้งนี้ภายหลังการทำประชาพิจารณ์ เบื้องต้นคาดว่า (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2565-2570 จะสามารถประกาศใช้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 นี้

#ประชาพิจารณ์ #ยุทธศาสตร์ #คุณวุฒิวิชาชีพ #สคช.

วันศุกร์นี้พบกับ! หลักสูตร “พัฒนาการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination”  🛎🏬 โดยวิทยากร นายแพทย์สม...
12/07/2021

วันศุกร์นี้พบกับ! หลักสูตร “พัฒนาการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination” 🛎🏬 โดยวิทยากร นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ หลักสูตรเพื่อการพัฒนาและยกระดับการให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

(thumbtack)ลงทะเบียนได้ที่ : https://e-training.tpqi.go.th/courses/241/info

วันศุกร์นี้พบกับ! หลักสูตร “พัฒนาการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination” 🛎🏬 โดยวิทยากร นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ หลักสูตรเพื่อการพัฒนาและยกระดับการให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

(thumbtack)ลงทะเบียนได้ที่ : https://e-training.tpqi.go.th/courses/241/info

12/07/2021
ประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2570

12 ก.ค. 64: “การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2565 – 2570”
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 14.00 น.

Link ลงทะเบียน
https://bit.ly/2TStZ2W

พรุ่งนี้แล้วนะคะขอเชิญ...ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติกา...
11/07/2021

พรุ่งนี้แล้วนะคะ
ขอเชิญ...ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ในการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2565-2570
.
วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 14.00 น.
ลงทะเบียนผ่านทาง Zoom Meeting : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe.../viewform

ขอเชิญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
มาร่วมกันร่างยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนสถาบันฯ
.
ในการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2565-2570
.
วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 14.00 น.
ลงทะเบียนผ่านทาง Zoom Meeting : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-2x2z6nCLlj2YXcyg2SvoTYRHDhZ_g-MbiDNWm9OkA_q80w/viewform

10/07/2021
การประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์ (RESK)

RESK คืออะไร?

RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge) คือ การประเมินสมรรถนะรูปแบบใหม่ ด้วยการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน
เพียงแค่มีเอกสาร หลักฐาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะของอาชีพนั้นๆ ก็สามารถเข้าสู่การประเมินเป็นมืออาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้

#สคช #มืออาชีพ #RESK

อย่าลืมนะ‼️  เรายังคงต้องดูแลตนเอง👏🏻ล้างมือ😷สวมแมสก์🧴พกเจล 😁เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19#สคช #โควิด19
10/07/2021

อย่าลืมนะ‼️ เรายังคงต้องดูแลตนเอง
👏🏻ล้างมือ
😷สวมแมสก์
🧴พกเจล
😁เว้นระยะห่าง
เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19
#สคช #โควิด19

อย่าลืมนะ‼️ เรายังคงต้องดูแลตนเอง
👏🏻ล้างมือ
😷สวมแมสก์
🧴พกเจล
😁เว้นระยะห่าง
เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19
#สคช #โควิด19

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสว...
09/07/2021
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ถวายพระพรออนไลน์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวั....

เช็ก!! มาตรการเข้มคุมโควิด-19 มีผล 12 กรกฎาคมนี้
09/07/2021

เช็ก!! มาตรการเข้มคุมโควิด-19

มีผล 12 กรกฎาคมนี้

เช็ก!! มาตรการเข้มคุมโควิด-19

มีผล 12 กรกฎาคมนี้

09/07/2021
Building Greater Cooperation and Institutional Capacity for Skills Mobility 13:00-15:40 ICT on Friday, July 9, 2021

The virtual seminar will open with a panel discussion casting light on why intra-regional mobility of skilled workforce is important to building a more competitive ASEAN and what benefits it will bring to the ASEAN member states and migrant workers themselves. It will then follow by a series of brief presentations on progresses that have been made regionally and nationally with implications about workforce mobility, recognition of qualifications, and development of TVET systems. The presentations will aim to share recent developments, showcase cooperation successes, and also highlight opportunities for greater collaboration.

09/07/2021
(ช่วงบ่าย) วันที่ 2 กับหลักสูตร Digital Marketing for Tourism Sector วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.

(ช่วงบ่าย) พบกันอีกครั้งกับ หลักสูตร Digital Marketing for Tourism Sector วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยวิทยากรมืออาชีพ : คุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ที่ปรึกษาด้านการนวัตกรรมและตลาดดิจิทัล
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันสูง คุณจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดธุรกิจท่องเที่ยว และทำการตลาดออนไลน์การท่องเที่ยวสำหรับแคมเปญเฉพาะ เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อสอบถาม และเพิ่มยอดการจอง

09/07/2021
วันที่ 2 กับหลักสูตร Digital Marketing for Tourism Sector วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.

พบกันอีกครั้งกับ หลักสูตร Digital Marketing for Tourism Sector วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยวิทยากรมืออาชีพ : คุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ที่ปรึกษาด้านการนวัตกรรมและตลาดดิจิทัล
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันสูง คุณจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดธุรกิจท่องเที่ยว และทำการตลาดออนไลน์การท่องเที่ยวสำหรับแคมเปญเฉพาะ เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อสอบถาม และเพิ่มยอดการจอง

08/07/2021
(ช่วงบ่าย) หลักสูตร "เทรนด์สมุนไพรแปรรูปเสริมรายได้" วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.30

(ช่วงบ่าย) สร้างอาชีพใหม่ กับ "เทรนด์สมุนไพรแปรรูปเสริมรายได้" 🌿
วันที่ 2 กับการฝึกอบรมออนไลน์ สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการลดใช้สารเคมี เริ่มต้นธุรกิจ Start Up แบรนด์เครื่องสำอางแนวธรรมชาติสุดปัง!! ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กับ สมุนไพรไทยเพื่อความงาม บำบัดและดูแลสุขภาพ อาทิ โลชั่นสมุนไพรสด ลูกปะคบ ถุงบุหงาหอม และยาหม่องแก้ฟกช้ำ ทำใช้ในครัวเรือนหรือเพื่อจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้
อีกทั้ง การขอเลขที่จดแจ้ง อย. การขอเข้าร่วมโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และการขอมาตรฐานอุตสาหกรรม

08/07/2021
การอบรมออนไลน์หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination" วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564

8 ก.ค.64 : การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการพัฒนาคน !! กับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination” 🏨🛎️ หลักสูตรเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HR ในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ที่ต้องการยกระดับการให้บริการสู่ Wellness Tourism Destination ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHA WellHotel® โดยวิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

08/07/2021
หลักสูตร "เทรนด์สมุนไพรแปรรูปเสริมรายได้" วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.30

สร้างอาชีพใหม่ กับ "เทรนด์สมุนไพรแปรรูปเสริมรายได้" 🌿
วันที่ 2 กับการฝึกอบรมออนไลน์ สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการลดใช้สารเคมี เริ่มต้นธุรกิจ Start Up แบรนด์เครื่องสำอางแนวธรรมชาติสุดปัง!! ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กับ สมุนไพรไทยเพื่อความงาม บำบัดและดูแลสุขภาพ อาทิ โลชั่นสมุนไพรสด ลูกปะคบ ถุงบุหงาหอม และยาหม่องแก้ฟกช้ำ ทำใช้ในครัวเรือนหรือเพื่อจำหน่ายเพื่อเสริมรายได้
อีกทั้ง การขอเลขที่จดแจ้ง อย. การขอเข้าร่วมโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และการขอมาตรฐานอุตสาหกรรม

สคช. MOU GHA อเมริกา ข้ามประเทศ กู้วิกฤตความเชื่อมั่น เพิ่มมาตรฐานคนในอาชีพเพื่อความปลอดภัยการท่องเที่ยว รองรับเทรนด์เที...
07/07/2021

สคช. MOU GHA อเมริกา ข้ามประเทศ กู้วิกฤตความเชื่อมั่น เพิ่มมาตรฐานคนในอาชีพเพื่อความปลอดภัยการท่องเที่ยว รองรับเทรนด์เที่ยวเพื่อสุขภาพ และบริการทางการแพทย์

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ Ms. Karen H. Timmons, Chief Executive Officer จาก Global Healthcare Accreditation (GHA) สหรัฐอเมริกา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “For Developing Thai Medical and Wellness Travel Professionals” หรือ การร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ผ่าน Video Conference ตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันฯ พร้อมนางสาววรชนาธิป จันทนู, นางสาวจุลลดา มีจุล, นายพงศ์พัฒน์ เทียนศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ รวมไปถึง นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร GHA ประเทศไทยพร้อมคณะ ร่วมกันเป็นสักขีพยาน

นายนคร กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกู้วิกฤตความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความร่วมมือกับ GHA จะช่วยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ ในแบบที่ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลอย่างดี มีมาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง จนเข้าประเทศไทยสู่การรักษาจนเสร็จสิ้น และพักฟื้น ไปจนถึงเดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัย

ดร.นพดล บอกว่าเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอาชีพกลุ่มบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับนโยบายรัฐบาลที่เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากนโยบายเปิดประเทศ รวมไปถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยเฉพาะแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ปรับตัวสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน การบริการที่ครบวงจร และมีราคาการให้บริการที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ด้านนางสาววรชนาธิป ย้ำว่าความร่วมมือกับ GHA ไม่ได้คาดหวังเพียงแค่ผลักดันเฉพาะอาชีพกลุ่มบริการสุขภาพ แต่ยังรวมถึงผู้ดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ให้บริการโรงแรม สปา ผู้ประกอบการร้านอาหาร การท่องเที่ยวท้องถิ่น ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ รวมไปถึงโลจิสต์ติกส์ ซึ่งอนาคตจะเป็นภาพชัดเจนในการพัฒนามาตรฐานอาชีพในกลุ่มนี้ เพื่อให้สอดรับการปรับเปลี่ยนของโลก ที่ทักษะ ศักยภาพของคนในอาชีพก็ต้องปรับตัวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับด้วย

Ms. Karen H. Timmons, Chief Executive Officer กล่าวว่า เป็นความร่วมมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่ง GHA เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical Travel) มีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ในนครชิคาโก เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจาก World Medical Association ว่าเป็นมาตรฐานที่จำเพาะเจาะจงต่อผู้ป่วยที่เดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล และไม่ได้มีเพียงการดูแลผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของการต้อนรับ การบริการผู้ป่วย รวมไปถึงช่วยพัฒนาธุรกิจการให้บริการผู้ป่วยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

#สคช #GHA #มืออาชีพ #การท่องเที่ยว

สัมมาชีพ จัดประกวด "รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4)"มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดรับผลงานวิสาหกิจชุมช...
07/07/2021
สัมมาชีพ จัดประกวดรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564

สัมมาชีพ จัดประกวด "รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 4)"

มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดรับผลงานวิสาหกิจชุมชน ที่ดำเนินการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้สมาชิกและชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2564 การสรรหาและมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ จะให้ความสำคัญกับวิสาหกิจที่มีการปรับตัวและมีแนวทางแก้ไขปัญหา ให้สามารถดำเนินกิจการได้ แม้จะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาที่ดีให้กับวิสาหกิจและผู้ประกอบการอื่นต่อไป

สามารถสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเพจ : มูลนิธิสัมมาชีพ หรือ โทร : 02-5309204-5

สัมมาชีพ จัดประกวดรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2564 มูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล .....

พรุ่งนี้ !! พบกับหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination” หลักสูตรเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยาก...
07/07/2021

พรุ่งนี้ !! พบกับหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination” หลักสูตรเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ที่มีความต้องการพัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่ที่หมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism Destination ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHA WellHotel® โดยวิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://e-training.tpqi.go.th/courses/239/info

พรุ่งนี้ !! พบกับหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination” หลักสูตรเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Destination) เช่น สปา นวดไทย ที่มีความต้องการพัฒนาและยกระดับการให้บริการสู่ที่หมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism Destination ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน GHA WellHotel® โดยวิทยากร : นายแพทย์สมพร คำผง ตัวแทนฝ่ายบริหาร Global Healthcare Accreditation และคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://e-training.tpqi.go.th/courses/239/info

ขอเชิญ ผู้แทนจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา "Stakeholder ...
07/07/2021

ขอเชิญ ผู้แทนจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา "Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี 2565" ในวันที่ 29 ก.ค.64 ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1yN8mKVFMInSvWfy3Ch46Zt6FFybsp9rY3ojh0rdtQGwP9Q/viewform
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090-993-2729 วารุณี / 089-111-2355 ปิติกานต์ ในวันและเวลาราชการ

ขอเชิญ ผู้แทนจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา "Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี 2565" ในวันที่ 29 ก.ค.64 ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1yN8mKVFMInSvWfy3Ch46Zt6FFybsp9rY3ojh0rdtQGwP9Q/viewform
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090-993-2729 วารุณี / 089-111-2355 ปิติกานต์ ในวันและเวลาราชการ

ที่อยู่

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

BTS Ari Stations , BUS No. 29 34

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66(0)2 035 4900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กา:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ข้อสงวนสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา สคช. จึงขอสงวนสิทธิ์การใช้พื้นที่ของแฟนเพจนี้ เป็นไปเพื่อการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ และหากมีข้อความ อันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง หรือกระทบต่อผู้อื่น หรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจมีลักษณะเข้าข่ายการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จอันอาจเป็นความผิด สคช.จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย หรือตามที่พิจารณาเหมาะสม

สคช.ยินดีให้ข้อมูลข่าวสารแก่ท่านผู้ที่สนใจผ่านช่องทางต่างๆ

ทั้งทาง call center โทร 063 373 3926

LINE @TPQI-NET

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การบ้าน Canvas
ส่งงาน2
ส่งการบ้าน1
ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมศัรทธา สร้างกุฏิถวายสงฆ์ ในการเกิดอัคคีภัยที่วัดเด่นกระต่าย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กันน่ะตามแต่ศรัทธา
ขอบพระคุณมากๆค่ะที่แก้ไขในระบบ E-Traning ให้แล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
อบรม 2ชั่วโมง สอบต้องผ่าน80%ถึงได้นะจ๊ะ
เรียนสอบถามค่ะสอบผ่านหลักสูตรเจ้าหน้าที่สอบ(RESK)และได้วุฒิบัตรวันที่ 21 มกราคม 2564 แล้วค่ะ แต่ในระบบetraning ขึ้นว่าไม่ผ่านค่ะ ของTPQI ขอบพระคุณมากค่ะ
เมื่อวานสอบครั้งเดียวผ่านด้วยคะแนน 90 % ครับ
ขอบคุณสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่มีโครงการดีๆให้อบรมเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
Today (20.01.2021) attending the TPQI training and examination by E- Training and E-Exam the result is passed TPQI Automatically issued of certification right after the results were passed (as shown below) Note; TPQI is uses the technologies as a tools to change and improved the traing and exam successfully (Benaefit from the COVID-19) Thanks so much
ข้อสอบควรปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและที่สำคัญ คนออกข้อสอบควรไปสอน ไม่ใช่คนสอนเป็นอีกคน คนข้อออกข้อสอบเป็นอีกคน ขนาดนักเวชระเบียนชั้น3 สอบ 80กว่าคน ผ่าน 6 คน ต้องถามว่า 80 กว่าคนนั้นเขาตอบอะไร (ครั้งแรกใน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) ทำงานโรงพยาบาลเหมือนกัน แต่การปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน (รัฐกับเอกชน) ฝากท่านชี้แนะด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะ, วันนี้ Live ตอนกี่โมงคะ พอดีเห็นว่า 14.00 น. เลยเข้ามาดู แต่ยังไม่เห็น , ยังมีอยู่ใช่มั้ยคะ? ^ ^