กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโ คลังความรู้โลจิสติกส์ สภาพัฒน์
(1)

เปิดเหมือนปกติ

🚛 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟒 🚂เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ค...
01/06/2021

🚛 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟒 🚂

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานการประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. เห็นชอบกรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทที่คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะทำให้การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวขยายตัว ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสารมีปริมาณเพิ่มขึ้น

2. เห็นชอบกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกรายการสินค้าควบคุม และให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตปรับปรุงข้อมูลสินค้าควบคุมให้เป็นปัจจุบัน

3. รับทราบผลการดำเนินการของกรมศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออก ประกอบด้วย การเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW มีหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลครบถ้วนแล้วทุกพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน จาก 24 หน่วยงาน การเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนของการตรวจสอบสินค้า ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ณ ท่า/ที่ นำเข้า-ส่งออก การดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ Inland Customs House รวมถึง การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

✈️🚛🚂🚢
สามารถดูรายละเอียดผลการประชุมฯ ฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/Summarizing1-2021

🚛 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟒 🚂

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานการประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. เห็นชอบกรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทที่คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะทำให้การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวขยายตัว ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสารมีปริมาณเพิ่มขึ้น

2. เห็นชอบกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกรายการสินค้าควบคุม และให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตปรับปรุงข้อมูลสินค้าควบคุมให้เป็นปัจจุบัน

3. รับทราบผลการดำเนินการของกรมศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออก ประกอบด้วย การเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW มีหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลครบถ้วนแล้วทุกพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน จาก 24 หน่วยงาน การเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนของการตรวจสอบสินค้า ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ณ ท่า/ที่ นำเข้า-ส่งออก การดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ Inland Customs House รวมถึง การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

✈️🚛🚂🚢
สามารถดูรายละเอียดผลการประชุมฯ ฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/Summarizing1-2021

- Last-Mile Delivery -โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDeข้อมูลกา...
27/05/2021

- Last-Mile Delivery -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDe
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

- Last-Mile Delivery -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDe
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟑 -เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะกรรมก...
05/02/2021

- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟑 -

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 521 ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของแผนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบกใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาท่าเรือบกของประเทศไทยที่สามารถส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าสู่ระบบรางและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย โดยให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อให้แผนพัฒนาท่าเรือบกประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเร่งตัวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการขนส่ง โดยให้
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะในการบริหารจัดการการขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจขนส่ง การสนับสนุนการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขจัดอุปสรรคด้านการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้ง เห็นควรให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

นอกจากนี้ ยังรับทราบรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.4 ต่อ GDP หรือมีมูลค่ารวม 2,258.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนคงที่เท่ากับปี 2561 ประกอบด้วย (1) ต้นทุนการขนส่งสินค้าร้อยละ 6.7 ต่อ GDP (2) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ร้อยละ 5.7 ต่อ GDP และ (3) ต้นทุนการบริหารจัดการร้อยละ 1.0 ต่อ GDP และรับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการหรือมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งให้กรมศุลกากรดำเนินการเร่งรัดติดตามการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กบส. เพื่อทราบต่อไป

- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟑 -

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 521 ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของแผนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบกใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาท่าเรือบกของประเทศไทยที่สามารถส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าสู่ระบบรางและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย โดยให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อให้แผนพัฒนาท่าเรือบกประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเร่งตัวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการขนส่ง โดยให้
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะในการบริหารจัดการการขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจขนส่ง การสนับสนุนการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขจัดอุปสรรคด้านการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้ง เห็นควรให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

นอกจากนี้ ยังรับทราบรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.4 ต่อ GDP หรือมีมูลค่ารวม 2,258.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนคงที่เท่ากับปี 2561 ประกอบด้วย (1) ต้นทุนการขนส่งสินค้าร้อยละ 6.7 ต่อ GDP (2) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ร้อยละ 5.7 ต่อ GDP และ (3) ต้นทุนการบริหารจัดการร้อยละ 1.0 ต่อ GDP และรับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการหรือมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งให้กรมศุลกากรดำเนินการเร่งรัดติดตามการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กบส. เพื่อทราบต่อไป

- Cold Chain Management -โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/NewsLetterColdC...
05/02/2021

- Cold Chain Management -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/NewsLetterColdChain
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

- Cold Chain Management -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/NewsLetterColdChain
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

- การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์บนความปกติใหม่ (New Normal) ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -โดยกองยุทธศา...
17/11/2020

- การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์บนความปกติใหม่ (New Normal)
ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -

โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/Covid_Logistics
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDB
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 63) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ“รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562”เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้...
14/10/2020

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ
“รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562”
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อ GDP ณ ราคาประจำปี และยินดีรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง โดยสามารถส่งมาได้ที่
[email protected]
เปิดอ่านได้ที่ https://bit.ly/LogisticsReport2020

NESDC Logistics's cover photo
14/08/2020

NESDC Logistics's cover photo

- Sharing Economy Logistics-โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/SharingEcono...
15/05/2020

- Sharing Economy Logistics-
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/SharingEconomyLogistics
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDB
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 63) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

08/05/2020
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2565)

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) สศช.
ขอนำเสนอวีดิทัศน์แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) (ฉบับภาษาไทย)

📚แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) ฉบับภาษาอังกฤษ📖โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ...
03/03/2020

📚แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565)
ฉบับภาษาอังกฤษ📖

โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

👇👇👇 อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่...
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 (ภาษาอังกฤษ):
http://bit.ly/3ndLogisticsPlan

🚆✈️🚛🚢 ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 👇👇👇
: http://bit.ly/THLogistics

- ร ว ม จ ด ห ม า ย ข่ า ว โ ล จิ ส ติ ก ส์ 2 5 6 2 -กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช.ได้รวบรวมจดหมายข่าวทั้ง 4 ฉ...
08/01/2020

- ร ว ม จ ด ห ม า ย ข่ า ว โ ล จิ ส ติ ก ส์ 2 5 6 2 -

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช.
ได้รวบรวมจดหมายข่าวทั้ง 4 ฉบับ ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา
เพื่อให้ท่านไม่พลาดบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ตลอดทั้งปี 2562
โดยท่านสามารถติดตามได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้:

ฉบับที่ 1 Logistics Trends 2019
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8586&filename=index

ฉบับที่ 2 A Case Study: FINLAND
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8819&filename=index

ฉบับที่ 3 Smart Logistics for Agriculture
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9248&filename=index

ฉบับที่ 4 Dry Port
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9646&filename=index

- การพัฒนาท่าเรือบก -โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: http://bit.ly/Dryportข้อมูลการพัฒน...
20/11/2019

- การพัฒนาท่าเรือบก -

โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: http://bit.ly/Dryport
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDB
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 62) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

NESDC Logistics
24/10/2019

NESDC Logistics

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ“รายงานดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ปี 2561(Interna...
03/10/2019

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ

“รายงานดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ปี 2561
(International Logistics Performance Index 2018 - LPI) ”

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย ประจำปี 2561 และยินดีรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง โดยสามารถส่งมาได้ที่
[email protected]

เปิดอ่านได้ที่ http://bit.ly/LPI-TH-61

กรีณีศึกษา: นวัตกรรมการเคลื่อนที่อัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะของเนเธอร์แลนด์
27/09/2019
Smart City? Smart Logistics! - LOGISTICSMATTER

กรีณีศึกษา: นวัตกรรมการเคลื่อนที่อัจฉริยะในเมืองอัจฉริยะของเนเธอร์แลนด์

Smart City? Smart Logistics! The Netherlands are a hotbed of mobility innovations. We have to be. Just look at the size of our country, the number of people that live there, and the amount of freight moving through it. Thursday September 28 mobility and energy innovations will be the main subjects a...

สภาพัฒน์
27/09/2019

สภาพัฒน์

ความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างไร? และประเทศไทยอยู่จุดใด?
หาคำตอบได้ในจดหมายข่าว Thailand Competitiveness Enhancement ฉบับที่ 1/2562

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ ►►►
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9436&filename=economic_develop

#ความสามารถในการแข่งขัน #thailandcompetitiveness

การท่าเรือ Rotterdam พัฒนาแพลตฟอร์ม ยกระดับประสิทธิภาพการเทียบท่าเรือและลดมลภาวะ - LM Thai | Logistics Manager
25/09/2019
การท่าเรือ Rotterdam พัฒนาแพลตฟอร์ม ยกระดับประสิทธิภาพการเทียบท่าเรือและลดมลภาวะ - LM Thai | Logistics Manager

การท่าเรือ Rotterdam พัฒนาแพลตฟอร์ม ยกระดับประสิทธิภาพการเทียบท่าเรือและลดมลภาวะ - LM Thai | Logistics Manager

การท่าเรือแห่ง Rotterdam ได้เปิดตัวบริษัท PortXchange Products BV (PortXchange) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบบริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคช....

25/09/2019
Chulalongkorn University Transportation Institute

Chulalongkorn University Transportation Institute

โลจิสติกส์ไทยอยู่ตรงไหน?

เราอาจจะวัดสมรรถนะด้านโลจิสติกส์ของไทยได้จาก Logistics Performance Index (LPI) ซึ่งเป็นตัววัดที่พัฒนาขึ้นโดยธนาคารโลก (World Bank) ที่วัดความสามารถของแต่ละประเทศประมาณทุก ๆ 2 ปี ด้วยปัจจัย 6 ด้าน: ศุลกากร, โครงสร้างพื้นฐาน, การขนส่งนานาชาติ, คุณภาพบริการขนส่ง, ความสามารถในการตามสินค้า, และการส่งของได้ทันเวลา


ในระดับโลก ประเทศเยอรมันและสิงคโปร์มักจะครองอันดับหนึ่ง โดยในปีหลัง ๆ อันดับของประเทศสิงคโปร์ลดลง โดยในการจัดอันดับล่าสุดปี 2018 ในระดับเอเชีย สิงคโปร์ได้อันดับน้อยกว่าญี่ปุ่น


ในปี 2018 ประเทศไทยได้อันดับ 32 ของโลก หรืออันดับ 7 ของเอเชีย ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราจะเห็นว่าอันดับเราเริ่มดีขึ้นในปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับประเทศเวียดนาม


หมายเหตุ Visualization นี้ทำโดย Flourish

#logistics #cuti #CUTIเพื่อพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

962 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโ:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด