กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโ คลังความรู้โลจิสติกส์ สภาพัฒน์

เปิดเหมือนปกติ

- Cross-border Logistics -โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/CrossBorderLog...
19/10/2021

- Cross-border Logistics -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/CrossBorderLogistics
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

- Cross-border Logistics -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/CrossBorderLogistics
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

Logistics Development Strategy Division (L*D) Presents“Thailand’s Logistics Report 2020” to announce national logistics ...
12/10/2021

Logistics Development
Strategy Division (L*D) Presents
“Thailand’s Logistics Report 2020” to announce national logistics costs to GDP at current prices (%). And, for any additional comments and suggestions for further improvement, please send them to [email protected].
For more detail: https://bit.ly/LogisticsReport2021ENG

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ“รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2563”เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้...
07/09/2021

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ
“รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2563”

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อ GDP ณ ราคาประจำปี และยินดีรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง โดยสามารถส่งมาได้ที่
[email protected]
เปิดอ่านได้ที่ https://bit.ly/LogisticsReport2021

🚛 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟒 🚂เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ค...
01/06/2021

🚛 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟒 🚂

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานการประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. เห็นชอบกรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทที่คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะทำให้การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวขยายตัว ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสารมีปริมาณเพิ่มขึ้น

2. เห็นชอบกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกรายการสินค้าควบคุม และให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตปรับปรุงข้อมูลสินค้าควบคุมให้เป็นปัจจุบัน

3. รับทราบผลการดำเนินการของกรมศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออก ประกอบด้วย การเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW มีหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลครบถ้วนแล้วทุกพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน จาก 24 หน่วยงาน การเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนของการตรวจสอบสินค้า ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ณ ท่า/ที่ นำเข้า-ส่งออก การดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ Inland Customs House รวมถึง การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

✈️🚛🚂🚢
สามารถดูรายละเอียดผลการประชุมฯ ฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/Summarizing1-2021

🚛 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟒 🚂

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานการประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้

1. เห็นชอบกรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทที่คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะทำให้การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวขยายตัว ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสารมีปริมาณเพิ่มขึ้น

2. เห็นชอบกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกรายการสินค้าควบคุม และให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตปรับปรุงข้อมูลสินค้าควบคุมให้เป็นปัจจุบัน

3. รับทราบผลการดำเนินการของกรมศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออก ประกอบด้วย การเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW มีหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลครบถ้วนแล้วทุกพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน จาก 24 หน่วยงาน การเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนของการตรวจสอบสินค้า ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ณ ท่า/ที่ นำเข้า-ส่งออก การดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ Inland Customs House รวมถึง การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

✈️🚛🚂🚢
สามารถดูรายละเอียดผลการประชุมฯ ฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/Summarizing1-2021

- Last-Mile Delivery -โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDeข้อมูลกา...
27/05/2021

- Last-Mile Delivery -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDe
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

- Last-Mile Delivery -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDe
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟑 -เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะกรรมก...
05/02/2021

- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟑 -

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 521 ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของแผนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบกใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาท่าเรือบกของประเทศไทยที่สามารถส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าสู่ระบบรางและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย โดยให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อให้แผนพัฒนาท่าเรือบกประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเร่งตัวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการขนส่ง โดยให้
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะในการบริหารจัดการการขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจขนส่ง การสนับสนุนการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขจัดอุปสรรคด้านการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้ง เห็นควรให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

นอกจากนี้ ยังรับทราบรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.4 ต่อ GDP หรือมีมูลค่ารวม 2,258.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนคงที่เท่ากับปี 2561 ประกอบด้วย (1) ต้นทุนการขนส่งสินค้าร้อยละ 6.7 ต่อ GDP (2) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ร้อยละ 5.7 ต่อ GDP และ (3) ต้นทุนการบริหารจัดการร้อยละ 1.0 ต่อ GDP และรับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการหรือมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งให้กรมศุลกากรดำเนินการเร่งรัดติดตามการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กบส. เพื่อทราบต่อไป

- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟑 -

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 521 ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของแผนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบกใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาท่าเรือบกของประเทศไทยที่สามารถส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าสู่ระบบรางและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย โดยให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อให้แผนพัฒนาท่าเรือบกประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเร่งตัวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการขนส่ง โดยให้
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะในการบริหารจัดการการขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจขนส่ง การสนับสนุนการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขจัดอุปสรรคด้านการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้ง เห็นควรให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

นอกจากนี้ ยังรับทราบรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.4 ต่อ GDP หรือมีมูลค่ารวม 2,258.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนคงที่เท่ากับปี 2561 ประกอบด้วย (1) ต้นทุนการขนส่งสินค้าร้อยละ 6.7 ต่อ GDP (2) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ร้อยละ 5.7 ต่อ GDP และ (3) ต้นทุนการบริหารจัดการร้อยละ 1.0 ต่อ GDP และรับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการหรือมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งให้กรมศุลกากรดำเนินการเร่งรัดติดตามการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กบส. เพื่อทราบต่อไป

- Cold Chain Management -โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/NewsLetterColdC...
05/02/2021

- Cold Chain Management -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/NewsLetterColdChain
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

- Cold Chain Management -
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/NewsLetterColdChain
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

- การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์บนความปกติใหม่ (New Normal) ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -โดยกองยุทธศา...
17/11/2020

- การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์บนความปกติใหม่ (New Normal)
ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -

โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/Covid_Logistics
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDB
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 63) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ“รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562”เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้...
14/10/2020

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ
“รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562”
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อ GDP ณ ราคาประจำปี และยินดีรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง โดยสามารถส่งมาได้ที่
[email protected]
เปิดอ่านได้ที่ https://bit.ly/LogisticsReport2020

NESDC Logistics's cover photo
14/08/2020

NESDC Logistics's cover photo

- Sharing Economy Logistics-โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/SharingEcono...
15/05/2020

- Sharing Economy Logistics-
โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/SharingEconomyLogistics
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDB
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 63) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

08/05/2020
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2565)

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) สศช.
ขอนำเสนอวีดิทัศน์แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2565) (ฉบับภาษาไทย)

📚แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565) ฉบับภาษาอังกฤษ📖โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ...
03/03/2020

📚แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2565)
ฉบับภาษาอังกฤษ📖

โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

👇👇👇 อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่...
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 (ภาษาอังกฤษ):
http://bit.ly/3ndLogisticsPlan

🚆✈️🚛🚢 ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 👇👇👇
: http://bit.ly/THLogistics

- ร ว ม จ ด ห ม า ย ข่ า ว โ ล จิ ส ติ ก ส์ 2 5 6 2 -กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช.ได้รวบรวมจดหมายข่าวทั้ง 4 ฉ...
08/01/2020

- ร ว ม จ ด ห ม า ย ข่ า ว โ ล จิ ส ติ ก ส์ 2 5 6 2 -

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช.
ได้รวบรวมจดหมายข่าวทั้ง 4 ฉบับ ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา
เพื่อให้ท่านไม่พลาดบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ตลอดทั้งปี 2562
โดยท่านสามารถติดตามได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้:

ฉบับที่ 1 Logistics Trends 2019
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8586&filename=index

ฉบับที่ 2 A Case Study: FINLAND
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8819&filename=index

ฉบับที่ 3 Smart Logistics for Agriculture
https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9248&filename=index

ฉบับที่ 4 Dry Port
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9646&filename=index

- การพัฒนาท่าเรือบก -โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)จดหมายข่าวฉบับเต็ม: http://bit.ly/Dryportข้อมูลการพัฒน...
20/11/2019

- การพัฒนาท่าเรือบก -

โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.)
จดหมายข่าวฉบับเต็ม: http://bit.ly/Dryport
ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDB
---------------------------------------------------------
จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 62) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ
ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]

ที่อยู่

Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโ:

วิดีโอทั้งหมด


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

- Cross-border Logistics - โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/CrossBorderLogistics ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC --------------------------------------------------------- จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]
Logistics Development Strategy Division (L*D) Presents “Thailand’s Logistics Report 2020” to announce national logistics costs to GDP at current prices (%). And, for any additional comments and suggestions for further improvement, please send them to [email protected]. For more detail: https://bit.ly/LogisticsReport2021ENG
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ “รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2563” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ณ ราคาประจำปี และยินดีรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง โดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected] เปิดอ่านได้ที่ https://bit.ly/LogisticsReport2021
🚛 ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟒 🚂 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธานการประชุม สรุปผลการประชุม ดังนี้ 1. เห็นชอบกรอบแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทที่คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะทำให้การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวขยายตัว ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสารมีปริมาณเพิ่มขึ้น 2. เห็นชอบกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อมูลรายการสินค้าควบคุม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือยกเลิกรายการสินค้าควบคุม และให้หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตปรับปรุงข้อมูลสินค้าควบคุมให้เป็นปัจจุบัน 3. รับทราบผลการดำเนินการของกรมศุลกากรในการอำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออก ประกอบด้วย การเชื่อมโยงใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW มีหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลครบถ้วนแล้วทุกพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน จาก 24 หน่วยงาน การเชื่อมโยงข้อมูล ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนของการตรวจสอบสินค้า ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ณ ท่า/ที่ นำเข้า-ส่งออก การดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ที่จะสามารถพัฒนาไปสู่ Inland Customs House รวมถึง การปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ✈️🚛🚂🚢 สามารถดูรายละเอียดผลการประชุมฯ ฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/Summarizing1-2021
- Last-Mile Delivery - โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/LastMileDe ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC --------------------------------------------------------- จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]
- ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 𝟏/𝟐𝟓𝟔𝟑 - เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 521 ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยสรุปผลการประชุมและข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการของแผนการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ของกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบกใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาท่าเรือบกของประเทศไทยที่สามารถส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าสู่ระบบรางและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย โดยให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการโครงการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน เพื่อให้แผนพัฒนาท่าเรือบกประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเร่งตัวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการขนส่ง โดยให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะในการบริหารจัดการการขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจขนส่ง การสนับสนุนการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ที่มีความปลอดภัยและมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขจัดอุปสรรคด้านการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้ง เห็นควรให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป นอกจากนี้ ยังรับทราบรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 13.4 ต่อ GDP หรือมีมูลค่ารวม 2,258.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนคงที่เท่ากับปี 2561 ประกอบด้วย (1) ต้นทุนการขนส่งสินค้าร้อยละ 6.7 ต่อ GDP (2) ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ร้อยละ 5.7 ต่อ GDP และ (3) ต้นทุนการบริหารจัดการร้อยละ 1.0 ต่อ GDP และรับทราบข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการหรือมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งให้กรมศุลกากรดำเนินการเร่งรัดติดตามการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างภาครัฐ (G2G) และระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ (B2G) ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และให้นำเสนอคณะกรรมการ กบส. เพื่อทราบต่อไป
- Cold Chain Management - โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/NewsLetterColdChain ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDC --------------------------------------------------------- จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 64) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]
- การขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์บนความปกติใหม่ (New Normal) ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) จดหมายข่าวฉบับเต็ม: https://bit.ly/Covid_Logistics ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์: http://bit.ly/LSO-NESDB --------------------------------------------------------- จดหมายข่าว กลจ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 63) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และยินดีรับบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป รวมทั้งรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงโดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected]
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) ขอนำเสนอ “รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2562” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ณ ราคาประจำปี และยินดีรับข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุง โดยสามารถส่งมาได้ที่ [email protected] เปิดอ่านได้ที่ https://bit.ly/LogisticsReport2020