กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 5 อาคารตึก 6 ชั้น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2579-7740 หรือ 1335
E-mail : [email protected] หรือ [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradicati...
03/09/2021

กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน ป.ย.ป.

"ระดับดีเด่น" ผลงาน : โครงการโคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ภาพ : สำนักงาน ป.ย.ป.
รายงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)
ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน ป.ย.ป.

"ระดับดีเด่น" ผลงาน : โครงการโคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ภาพ : สำนักงาน ป.ย.ป.
รายงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลคะแนน ITA
28/08/2021

ผลคะแนน ITA

🥇🎉ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปี พ.ศ.2564
โดย สำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ 26 ส.ค. 64

กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) ได้รับผลคะแนน 94.47 คะแนน อยู่ในระดับ A อยู่ในลำดับที่ 36 จาก 146 หน่วยงานในระดับกรมหรือเทียบเท่าทั้งประเทศ ลำดับที่ 6 จาก 23 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งในปี พ.ศ.2564 มีจำนวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งประเทศ 8,300 แห่ง ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยทั้งประเทศ 81.25 คะแนน จาก 100 คะแนน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

#กรมพัฒนาที่ดิน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2564ขอพระองค์ท...
12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

รางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2564 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication...
06/08/2021
โคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน_สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

รางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2564 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication)

"โคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน"
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ขอบคุณคลิปวีดีโอ : สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

https://www.youtube.com/watch?v=-FCMI3-4e0A

ในศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกำกับดูแลด้านบริหาร พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์...
06/08/2021

ในศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกำกับดูแลด้านบริหาร พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผอ.สพข.4 นายยุทธสงค์ นามสาย รก.ผชช.สพข.4 นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผอ.กพร. นางสาวนตนภา คูณพันธ์ ผอ.สพด.ศรีสะเกษ นางยุพาพิน ศรียงยศ (หมอดินอาสา) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม รับตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2564 สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน(Collaboration towards Poverty Eradication) ผลงาน : โคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน จากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยนำเสนอผลงานที่โดดเด่น แนวทางการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์การดำเนินการ และแนวทางการสร้างความยั่งยืน

รายงาน/ภาพ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ในศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ ร...
30/07/2021

ในศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผอ.กอง/สำนัก ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม รับตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA 4.0) ประจำปี 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยนำเสนอผลงานที่โดดเด่นและแนวทางการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ การใช้เครื่องมือ LDD Excellent Model บริหารจัดการองค์การ และการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วย Smart LDD ผลลัพธ์การดำเนินการ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2565-2570) ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน

รายงาน/ภาพ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ตรวจประเมิน PMQA 4.0
30/07/2021

ตรวจประเมิน PMQA 4.0

ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2564พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห...
27/07/2021

ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ รองอธิบดีกำกับดูแลด้านบริหาร  ผอ.กอง/สำนั...
23/07/2021

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกำกับดูแลด้านบริหาร ผอ.กอง/สำนักส่วนกลาง/ผอ.สพข.1,9,10,12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ข่าว/ภาพ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถควรมิควรแล้วแต่จะโป...
13/07/2021

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ​ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีส...
04/07/2021

ทรงพระเจริญ​ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ​ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เตรียมความพร้อม
01/07/2021

เตรียมความพร้อม

26/06/2021

📖✍️🌏🏞งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
มุ่งเน้นตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดิน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
สร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้
สู่การใช้งานได้จริงของเกษตรกร
--------------------------------------------------
58 ปี #กรมพัฒนาที่ดิน
มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
ใช้ที่ดินทำเกษตรอย่างเหมาะสม

18/06/2021

รางวัลชนะเลิศ ประเภท : เยาวชน การประกวดคลิปวีดีโอสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน ในระดับพื้นที่

เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 (Desertification & Drought Day)

เด็กหญิงธรรมรส ผ่องพันธ์
โรงเรียน : นารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
ผลงาน : ฟื้นฟูดินทรายสู่การผลิตพืชอินทรีย์

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564 #RestorationLandRecovery
17/06/2021

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564

#RestorationLandRecovery

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564 #RestorationLandRecovery
17/06/2021

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564

#RestorationLandRecovery

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564

#RestorationLandRecovery

ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 ขั้นตอนที่ 2กรมพัฒนาที่ดิน  ผ่านทั้ง 2 รางวัล1. รางวัล...
14/06/2021

ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปี 2564 ขั้นตอนที่ 2

กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านทั้ง 2 รางวัล

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)

2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด : หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยจะได้รับการตรวจประเมินผลงาน (site visit)
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

ทรงพระเจริญ​ ๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ด้...
03/06/2021

ทรงพระเจริญ​ ๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ข้าพระพุทธเจ้า​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ​ ๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ข้าพระพุทธเจ้า​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📢📢📢  สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบ...
27/05/2021

📢📢📢 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1
https://www.opdc.go.th/content/MzM หรือ
https://drive.google.com/file/d/13uWfBsGcH4IG28YJHrmJhXgE-YrAxSgT/view?usp=sharing

โดย กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

🎉🎉🎉🎉🎉

📢📢📢 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1
https://www.opdc.go.th/content/MzM หรือ
https://drive.google.com/file/d/13uWfBsGcH4IG28YJHrmJhXgE-YrAxSgT/view?usp=sharing

โดย กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

🎉🎉🎉🎉🎉

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริห...
27/05/2021
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียด ดังนี้

https://www.opdc.go.th/content/MzM หรือ
https://drive.google.com/file/d/13uWfBsGcH4IG28YJHrmJhXgE-YrAxSgT/view?usp=sharing

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: [email protected]

26/05/2021

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ความว่า

“ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ เมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้ ดังปรากฏเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่า พระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ทอดพระเนตรทิศทั้งหลาย ทรงพระดำเนินย่างพระบาทไปเจ็ดก้าว แล้วทรงเปล่งพระอาสภิวาจาว่า ‘เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก’ ดังนี้ อุปมาดั่งการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ให้ต่างตระหนักว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง สามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐ ให้พ้นทุกข์ ให้มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ถึงขั้นจะรู้แจ้งสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้ โดยหาใช่เพราะการดลบันดาลของพรหม เทพ หรือชะตาฟ้าดินแต่อย่างใด

พุทธบริษัททั้งหลาย จึงพึงพิจารณาถึงย่างก้าวแห่งธรรมะ ๗ ประการ อันนำไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่า ‘โพชฌงค์ ๗’ ประกอบด้วย สติ ความระลึกได้, ธรรมวิจยะ การศึกษาสอดส่องธรรมะ, วิริยะ ความพากเพียร, ปีติ ความเอิบอิ่มใจโดยปราศจากอามิส, ปัสสัทธิ ความสงบกายใจ, สมาธิ ความมีจิตตั้งมั่น และ อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง

อย่างไรก็ดี ก่อนจะย่างไปให้ครบทั้ง ๗ ก้าว สู่ความเป็นเลิศในโลกนั้น มนุษย์ผู้ปรารถนาอิสรภาพ จำเป็นต้องเริ่มต้นฝึกฝนตนเองให้มั่นคงในย่างก้าวสำคัญก้าวแรกแห่งการพัฒนา ได้แก่ ‘สติ’ กล่าวคือ ให้รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต และในความคิดทั้งหลายให้ได้ หากปราศจากสติเสียแล้ว องค์ธรรมแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับมนุษยชาติประการอื่น ๆ ย่อมไม่อาจจะติดตามมาได้เลย

ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา และใจของตนเอง อันนับเป็น ‘ปฏิบัติบูชา’ ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ.”

แนวทางการประชุมผ่านระบบออนไลน์
25/05/2021

แนวทางการประชุมผ่านระบบออนไลน์

🎉🎉🎉📢📢📢  ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ได้รับรางวัล"ผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564"...
24/05/2021

🎉🎉🎉

📢📢📢 ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ได้รับรางวัล
"ผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564"
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี

❤️🙂🙂🙂❤️

🎉 ครบรอบ 58 ปี "วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน"แบบ New Normal 🎉“58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน ใช้ที่ดิน...
23/05/2021

🎉 ครบรอบ 58 ปี "วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน"
แบบ New Normal 🎉

“58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน ใช้ที่ดินทำเกษตรอย่างเหมาะสม"

📌 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสด
23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านทาง Live Facebook 👇

https://www.facebook.com/ldd.go.th

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปีการสถาปนากรมพัฒนาที่ดินวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์http://w...
23/05/2021

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี
การสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
http://webapp.ldd.go.th/congratulations/index.aspx

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี
การสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
http://webapp.ldd.go.th/congratulations/index.aspx

📢 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ประกาศผลงานที่ผ่านการ...
22/05/2021

📢 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ประกาศผลงานที่ผ่านการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ขั้นตอนที่ 1 (ประเมินจากเอกสาร) โดยผ่านการประเมิน "ระดับดี"

📌 ผลงาน : โครงการโคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดีผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน
📌 หน่วยงาน : สพด.ศรีสะเกษ สพข. 4

📝 ทั้งนี้จะมีการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดย คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานใน "ระดับดีเด่น" ต่อไป

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

📢 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ประกาศผลงานที่ผ่านการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ขั้นตอนที่ 1 (ประเมินจากเอกสาร) โดยผ่านการประเมิน "ระดับดี"

📌 ผลงาน : โครงการโคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดีผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน
📌 หน่วยงาน : สพด.ศรีสะเกษ สพข. 4

📝 ทั้งนี้จะมีการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดย คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานใน "ระดับดีเด่น" ต่อไป

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

22/05/2021

⭐️เชิญรับฟัง การเสวนา "การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ(รุนแรง)ต่อภาคการเกษตร" ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

🎤มาฟังแนวทางดี ๆ กับผู้ร่วมเสวนาที่น่าสนใจและเปี่ยมไปด้วยความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก :
👏นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
👏นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
👏นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
👏ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาดิน
👏และ ดร. อรรณพ พุทธโส ผู้ดำเนินรายการ

💐ผ่านระบบ Video Conference และ Live page : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#ของดีต้องบอกต่อ #กรมพัฒนาที่ดิน #58ปีสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน #LDD

ประชุม การจัดทำระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2
18/05/2021

ประชุม การจัดทำระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2

กพร. ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19
11/05/2021

กพร. ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19

กพร. ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E : Establish  สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิ...
11/05/2021

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

E : Establish สร้างสรรค์
กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

E : Establish สร้างสรรค์
กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ P : Prompt to change  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอย่างต่อ...
07/05/2021

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

P : Prompt to change พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยอมรับฟังความคิดเห็น

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

P : Prompt to change พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยอมรับฟังความคิดเห็น

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร...
05/05/2021

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กลุ่ม...
04/05/2021

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-7740

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

.....ผมได้เสนอกรมฯ เมื่อปีที่แล้วว่า สมควรนับต้นกันเกราซึ่งเป็นไม้มงคลที่โดดเด่นชนิดหนึ่งและขึ้นอยู่ทุกภาคของประเทศไทยให้เป็นต้นไม้ประจำกรมพัฒนาที่ดิน แล้วผมได้ขอให้กวีร่วมสมัยท่านหนึ่ง คือ ดร. อภิชาติ ดำดี (ปีนี้ท่านได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น) ให้แต่งเพลง "ดั่งกันเกรา" โดยบรรยายคุณลักษณะที่ดีเด่นหลายประการของต้นไม้ชนิดนี้ แล้วนำกรมพัฒนาที่ดินและคณะ จนท. กรมฯ ไปเทียบเคียง ก่อนหน้านี้กลุ่มรักกรมพัฒน์ได้จัดทำเพลงให้กรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 6 เพลง โดยมีเป้าหมายจะทำให้ทั้งสิ้น 12 เพลง เพลงนี้จึงนับได้ว่าเป็นเพลงที่ 7 ณ บัดนี้ ทางเจ้าหน้าที่คณะดุริยางค์ทหารอากาศได้กรุณาใส่ทำนองเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจึงขอนำส่งมาให้เพื่อนๆ ในกรมพัฒนาที่ดินได้ลองฟังดู เพื่อโปรดกรุณาวิจารณ์(อย่างตรงไปตรงมา)ว่า ดีไม่ดีอย่างไร ชอบไม่ชอบอย่างไร มีจุดใดที่ควรแก้ไข ทั้งเนื้อร้องและทำนอง แล้วก็อาจมีคำบางคำที่สมควรแก้เพราะตอนออกเสียงเวลาร้องอาจมีปัญหาอยู่บ้าง ทั้งนี้ เพื่อเวลามีโอกาสจะแก้ไขในอนาคตอันใกล้ จะได้จัดทำให้เรียบร้อยไปเลยครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนหลายร้อยคนที่กรุณาออกทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้ เอ้อ...ผมใคร่ขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบด้วยเลยว่า ปัจจุบันต้นกันเกราได้รับการยอมรับให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่หน่วยงานอื่นๆ ที่ชอบและศรัทธาในคุณลักษณะของต้นกันเกราสามารถตั้งให้เป็นต้นไม้ประจำหน่วยงานได้เลย เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ มากำหนดในเรื่องนี้
…สพข. 1 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ …จากนั้นร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ทำแปลงสาธิต และกิจกรรม 5 ส อันเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย . เพลงประกอบ: สดุดีพระแม่ไทย
ไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิด
..... (12 ก.ค. 2564) ขอมอบของขวัญให้กรมฯ เมื่อผมมีอายุครบ 80 ปี . ผมเข้าทำงานในกรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2506 (หลังวันสถาปนากรมฯ 5 เดือนกับ 8 วัน) และทำต่อเนื่องมาเรื่อยจนเกษียณ (เออลี่ 2 ปี) แล้วทำงานให้กรมฯ แบบจิตอาสาต่อมาจนทุกวันนี้ นับถึงวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึง จะเป็นระยะเวลาที่ผมเป็นจิตอาสานาน 22 ปีเต็ม .....เนื่องจากผมได้ใช้ชีวิตมาครบ 80 ปีแล้ว เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรที่จะสรุปงานสำคัญๆ ที่ผมทำมา โดยเฉพาะตอนปีท้ายๆ สำหรับให้น้องๆ เก็บไว้ใช้ประโยชน์ ตอนนี้จึงได้จัดทำสไลด์โชว์งานพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ (23 พ.ค. 2564) ครบ 58 ปีที่ท่าน รมช. ธรรมนัส พรหมเผ่า เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยได้รวบรวมภาพงามๆ ที่ช่างภาพกรมฯ และ จนท. ท่านอื่นๆ ได้ถ่ายไว้ แล้วนำมาใส่เพลง พด. ที่มีเนื้อหาเข้ากันได้กับพิธีการดังกล่าว ถึงขณะนี้ได้ทำเสร็จ 2 งาน คือ สไลด์โชว์งานดังกล่าวที่มีเพลงประกอบแยกกัน 2 เพลง คือเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" และ "รักกรมพัฒน์" เพลงทั้งสองมีเนื้อหาโดยรวมคือ เป็นการบรรยายหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา ไปจนถึงการใช้ศาสตร์ด้านดินและน้ำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับเป็นการรวบรวมความรู้สึกของผู้ทำงานในกรมฯ ว่ารักองค์กรของเราอย่างไรบ้าง และแต่ละคนรักมากน้อยเพียงใด .....จากที่ได้จับงานด้านการทำเพลงให้กรมฯ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา (เริ่มในสมัยท่านอธิบดีอภิชาต จงสกุล โดยกรมฯ ได้เชิญคณะนักร้องจิตอาสา "สานใจคอรัส" มาฝึกอบรมการร้องเพลงให้ จนท. กรมฯ อยู่ระยะหนึ่ง) ผมคิดว่าเนื้อหาของเพลงทั้งสองครอบคลุมเรื่องราวอย่างพอเพียง เมื่อเรานำเพลงมาร้องหลายๆ ครั้งจนคล่องและเข้าใจความหมายดี จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งแก่บุคลากรเอง หน่วยงาน ชุมชน และประเทศชาติ ผมจึงขอแนะนำให้น้องๆ ที่ทำงานกรมฯ นำเพลงทั้งสองมาร้องตามโอกาสที่เหมาะสม เช่นในช่วงงานเกษียณอายุ ระหว่างการฝึกอบรม (เช่นอบรมหมอดิน) งานวันดินโลก งานวันขึ้นปีใหม่ โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย ------ จากนี้ไป เนื่องจากวัยที่สูงขึ้นๆ ผมคงทำงานจิตอาสาให้กรมฯ น้อยลงกว่าเดิม จึงขออวยพรให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมทั้งการนำเพลงที่กลุ่มรักกรมพัฒน์ทำให้กรมฯ ซึ่งถึงขณะนี้ทำได้ 6 เพลงแล้ว (นอกจาก 2 เพลงที่เกี่ยวข้องในที่นี้แล้วยังมี "หมอดินอาสา" "ทุ่งปอเทือง" "รักษ์ดินน้ำ" และ "วันดินโลก") มาร้องตามโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ทั้ง 10 ที่การร้องเพลงหมู่มีอยู่ อันจะมีผลไปสู่การเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน (ตามแผนที่มีอยู่ กลุ่มรักกรมพัฒน์จะจัดทำเพลงให้กรมฯ รวมทั้งหมด 12 เพลงด้วยกัน คิดเอาว่าทำให้สาสมกับที่กรมฯ ไม่เคยมีเพลงประจำองค์กรมาก่อนเลยก่อนหน้านี้) .....สุดท้ายนี้ ผมขอยืนยันอีกสักครั้งว่า การนำภาพหลายภาพจากเหตุการณ์หนึ่งมารวมทำเป็นสไลด์โชว์ และนำเพลงที่เกี่ยวข้องมาใส่ไว้ด้วยหรือจะไม่ใส่ก็ได้ (เช่นไฟล์ทั้งสองในโพสต์นี้) ทำให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการ จึงขอเสนอน้องๆ ที่มีหน้าที่ด้านบริหารในกรมพัฒนาที่ดินให้ช่วยพิจารณาสิ่งนี้ให้ถ่องแท้สักหน่อย หากเห็นดีด้วยตามนั้น ก็ขอได้โปรดกำหนดเป็นแนวทางการทำงานในกรมฯ ไว้ด้วยเลย .....ท้ายที่สุดจริงๆ ขอยกเอาคำพูดจากท่าน ปธน. เติ้ง เสี่ยว ผิง ของจีนมากระจายให้ทราบทั่วกันในกรมพัฒนาที่ดิน นั่นคือ ท่านได้กล่าวไว้ว่า "การจับหนู ไม่ว่าจะเป็นแมวสีขาวหรือสีดำ หากจับหนูได้ละก็ใช้ได้ทั้งนั้น" หวังว่าน้องๆ จะเข้าใจนะครับ หากใครยังไม่เข้าใจว่าคำพูดของท่านเติ้งมาเกี่ยวกับสังคมในกรมพัฒนาที่ดินอย่างไร เชิญถามผมได้เลยครับ (Deng Xiaoping famously said that it doesn’t matter if a cat is black or white so long as it catches mice.) . .....เพลงทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้ . ...เพลงบน: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง' . 43 ภาพ 17.7MB 3.12 นาที . 210711 ...เพลงล่าง: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'รักกรมพัฒน์' . 43 ภาพ 17.5MB 3.11 นาที . 210711 . .....เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง” แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียงสานใจคอรัส . ~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้ แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์ (สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย ~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย (สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย (สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △ (บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน) . .....เพลง “รักกรมพัฒน์” เนื้อร้อง: ชาวพัฒนาที่ดิน 61 คน ทำนอง/ขับร้อง: กองดุริยางค์กองทัพอากาศ . …ขอบอกรัก รัก-รัก รักกรมพัฒน์...ที่ยืนหยัด ยึดมั่น ในหน้าที่ เพื่อให้ดิน และน้ำ สภาพดี...นับแต่ปี ศูนย์หก เป็นต้นมา …หน้าที่หลัก คือสำรวจ จำแนกดิน...อนุรักษ์ ปรับปรุงดิน มีปัญหา ข้อสำคัญ อย่าให้ดิน ถูกพัดพา...และเร่งหา น้ำเอาไว้ ใช้นานนาน …*บ้านหลังใหญ่ หลังนี้ ที่ผูกพัน...เราแบ่งปัน ความสุข ทุกสถาน ได้อบรม ได้ฝึกฝน ได้รู้งาน...จนทำได้ หลายๆ ด้าน โดยทั่วกัน …กรมพัฒน์เป็น เหมือนบ้าน หลังที่สอง...เรารู้สึก ดุจพี่น้อง แสนสุขสันต์ ต่างหันหน้า เข้าหา มาจำนรรจ์...งานลุล่วง นับร้อยพัน แผ่กว้างไกล ...รักกรมพัฒน์ เหมือนรักดิน ถิ่นกำเนิด...แดนเราเกิด เราอยู่ เราเติบใหญ่ จะมุ่งมั่น พัฒนา แผ่นดินไทย...เพื่อให้คง ความสมบูรณ์ ยั่งยืน △ *ร้องซ้ำจากที่นี่จนจบ
.....งานพัฒนาที่ดินที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สพข. 10 ระหว่าง 20-26 มิถุนายน 2564 . โดย ผอ. วันชัย วงษา . 83 ภาพ 116MB 8.29 นาที . Enjoy!!! ครับ ------ เอ้อ..ผมอยากแนะนำให้พวกเราชาวพัฒนาที่ดินใช้โปรแกรมทำสไลด์โชว์ (4k slidemaker) ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อรวมภาพหลายๆ ภาพจากงานเดียวกัน และเปิดชมเป็นสไลด์โดยกดเพียงครั้งเดียว พร้อมกันนั้นมีเพลงที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ซึ่งผู้ชมจะเปิดเสียงหรือไม่เปิดเสียงก็แล้วแต่ความต้องการขณะนั้นครับ ทาง สพข. สพด. อาจขอให้ทางกรมฯ โดยฝ่ายเผยแพร่ฯ จัดการอบรมเรื่องนี้สักครึ่งวัน จนท. ของเราก็จะเรียนรู้พอเพียงทีเดียว
.....ผมทำไฟล์จากภาพและเสียงร้องเดิมเพื่อสาธิตวิธียืนและนั่งเวลาร้องเพลงหมู่ของชาวพัฒนาที่ดิน เสียดายตอนนี้มีโรคระบาด Covid-19 รุนแรง ไม่เหมาะที่จะจัดให้ร้องเพลงหมู่ แต่เปิดฟังดีครับ เพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาวันเกิดกรมฯ เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกรมฯ ที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ . Enjoy!!! ครับ เอ้อ...แล้วเผื่อใครมีอารมณ์จะฝึกร้อง นี่เป็นเนื้อร้องสำหรับเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" ที่เป็นเพลงองค์กรเพลงแรกของกรมพัฒนาที่ดินครับ เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง” แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียง "สานใจคอรัส" ~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้ แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์ (สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย ~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย (สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย (สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △ (บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน) (ยาว 2.14 นาที . จัดทำเสร็จ 170315)
.....ผมทำไฟล์จากภาพและเสียงร้องเดิมเพื่อสาธิตวิธียืนและนั่งเวลาร้องเพลงหมู่ของชาวพัฒนาที่ดิน เสียดายตอนนี้มีโรคระบาด Covid-19 รุนแรง ไม่เหมาะที่จะจัดให้ร้องเพลงหมู่ แต่เปิดฟังดีครับ เพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาวันเกิดกรมฯ เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกรมฯ ที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ . Enjoy!!! ครับ เอ้อ...แล้วเผื่อใครมีอารมณ์จะฝึกร้อง นี่เป็นเนื้อร้องสำหรับเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" ที่เป็นเพลงองค์กรเพลงแรกของกรมพัฒนาที่ดินครับ เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง” แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียง "สานใจคอรัส" ~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้ แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์ (สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย ~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย (สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย (สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △ (บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน) (ยาว 2.14 นาที . จัดทำเสร็จ 170315)