กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 5 อาคารตึก 6 ชั้น โทรศัพท์/โทรสาร 0-2579-7740 หรือ 1335 E-mail : [email protected] หรือ [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

รับฟังความคิดเห็น
12/11/2020

รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความเห็นหน่วยงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ
ณ ห้องเคนซิงตัน โรงแรมเบอร์เคอรี่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้ง 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในการประชุม

ในการประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทรางวัล เงื่อนไขแต่ละประเภทรางวัล เกณฑ์การประเมิน ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลในปัจจุบันมีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มประเภทรางวัลให้สอดคล้องกับรางวัลขององค์การสหประชาชาติ ในประเภทการเตรียมความพร้อมเชิงสถาบันและการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ รางวัลประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ควรให้เกิดการขยายผลได้เร็ว หรือขยายผลในปีถัดไป การพิจารณาให้คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้รับบริการที่ได้รับจากผลงานที่ส่งรับรางวัล การพิจารณาคะแนนให้ความสำคัญกับผลความสำเร็จของผลงานในภาพรวม เน้นผลลัพธ์ที่ได้ และพิจารณาความยั่งยืนของการทำงานโดยเชื่อมโยงตัวชี้วัด SDGs

2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ให้ปรับหลักเกณฑ์ให้เข้าใจง่าย ทบทวนเกณฑ์การขยายผลที่กำหนดระยะเวลาของผลงานว่าต้องได้รับรางวัลไม่เกิน 5 ปี เนื่องจากบางผลงานต้องใช้ระยะเวลาจึงจะเห็นผลลัพธ์ในการดำเนินการ การปรับค่าคะแนนเน้นมิติผลลัพธ์มากขึ้น และปรับแบบฟอร์มใบสมัครให้สามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่อธิบายได้ชัดเจนเช่นเดียวกับแบบฟอร์มการสมัครรางวัล
บริการภาครัฐ รวมทั้งควรผนวกแบบฟอร์มประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมกับประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกัน

3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ควรเพิ่มการดำเนินการในส่วนของคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ให้ครอบคลุม เช่น การยกตัวอย่างที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางดำเนินการ การระบุแนวทางการดำเนินการในส่วนของจังหวัดให้มีความชัดเจน เนื่องจากมีความแตกต่างจากของส่วนราชการ รวมทั้งเพิ่ม Best practice

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้พัฒนาฐานข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ให้ค้นหาได้ง่าย พัฒนาเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านรางวัล ตลอดจนปรับกรอบระยะเวลา ปฏิทินในการสมัครรางวัล

สำหรับผลการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำไปพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์รางวัล เสนอคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลในแต่ละสาขา ก่อนที่จะนำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ และชี้แจงเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564 ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ต่อไป

สำนักกงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลงาน รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวั...
02/11/2020

สำนักกงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลงาน รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัล
ขยายผลมาตรฐานการบริการ "ระดับดีเด่น"

ผลงาน : การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) (หน้า 84-85-86)

E-Book

https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NjQ0MXx8MXx8dGh8fHNpT0Ew#book/

World Soil Day วันดินโลก
30/10/2020

World Soil Day วันดินโลก

กิจกรรมนี้แจกเงิน เงิน เงิน 😍😍😍

📷 ร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท 💸

กติกาและเงื่อนไข
- ส่งภาพถ่ายจากกล้องหรือโทรศัพท์มือถือ ขนาด 1920x1080 pixel ขึ้นไป มายังอีเมล์ [email protected] พร้อมคำอธิบายอย่างสั้น ชื่่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และชื่อ Facebook ภายในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น.
- คัดเลือกภาพจำนวน 30 ภาพ ลงในเพจ Facebook: World Soil Day วันดินโลก เพื่อเปิดโหวตจากยอด Like และ Share ในเพจเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16-22 พ.ย. 63
- คัดเลือกรูปที่มีจำนวนยอด Like และ ยอด Share สูงสุด จำนวน 5 รางวัล (รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท)

📲 ระยะเวลาส่งภาพประกวด : วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2563
👍 ระยะเวลาโหวต : 16-22 พฤศจิกายน 2563
🎊 ประกาศผลผู้ชนะรางวัล : วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 shorturl.at/ezNV5

#วันดินโลก #WorldSoilDay #SoilBiodiversity
#ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #Soilsserveusall
#ดินดีคือดินร่วนคนอ้วนคือคนหิว #CESRA

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 63 เวลา 09.00 น. นางสาววิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำ...
30/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 63 เวลา 09.00 น. นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน
โดย นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผอ.กองแผนงาน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผอ.กอง/สำนัก ,ผชช. ,ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กพร. ได้เชิญอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ให้คำปรึกษา ผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 กรมพัฒนาที่ดิน

ขอบคุณภาพ : กองแผนงาน
รายงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ข้ารา...
23/10/2020

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนานะบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ...
13/10/2020

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist ของโลกคุณรู้หรือไม่ 90 % ของอาหารที่เรารับประทาน รวมทั้ง...
12/10/2020

องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist ของโลก

คุณรู้หรือไม่ 90 % ของอาหารที่เรารับประทาน รวมทั้งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตล้วนก่อกำเนิดจากดิน ในขณะที่ดินถูกใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการอยู่รอดของมนุษย์ ดินต้องพบกับสภาวะที่เสื่อมโทรมลงทุกขณะ การฟื้นฟูใช้เวลานับร้อยนับพันปี หากยังปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ดินจะสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกได้อีกเพียง 55 ปี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้น จึงได้ทรงศึกษา ค้นคว้า และพระราชทานแนวทางฟื้นฟูดินตามหลักธรรมชาติ ผ่านทางโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ จนเป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist และการประกาศวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก”

#วันดินโลก #worldsoilday #soilbiodiversity #ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #soilsserveusall

#cesra

🏆  สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำในรูปแบบ Infographic สำหรับวันนี้ขอเสนอ ผลงา...
02/10/2020

🏆 สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำในรูปแบบ Infographic

สำหรับวันนี้ขอเสนอ ผลงานเรื่องที่ 9 ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 🥇 ในระดับดีเด่น

ผลงาน : การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

การจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานการผลิต (ดิน น้ำ พืช) ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลเกษตรกร และ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะมีการปรับปรุงและมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา (Adaptive Data) ทั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนด้านการผลิตสินค้าเกษตรภายในพื้นที่ ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพความเหมาะสมของปัจจัยการผลิตและการตลาดในพื้นที่ได้อย่างดี

กรมพัฒนาที่ดิน
29/09/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

พด. มุ่งยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยนำเครื่องมือ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA 4.0) มาใช้ส่งเสริมวางแผนพัฒนาองค์การเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระบบราชการ 4.0 เกิดขึ้นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยระบบราชการต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อพลิกโฉมให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์ประกอบของระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วย 1) เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องทำงานเปิดเผยโปร่งใส บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ หรือแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ 2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำงานเชิงรุก สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องได้รับการร้องขอก่อน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐและระบบดิจิทัลในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันเวลา สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้เข้ามาใช้ในการรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัยปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ การสร้างพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคม การสร้างนวัตกรรม และการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล สำหรับการปรับตัวและพัฒนาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขของประชาชน

ดังนั้น กรมฯ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครื่องมือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0” ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำความรู้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถจัดทำแผนพัฒนาองค์การ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การระบบราชการ 4.0 สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกษตรกร รวมทั้งรักษาทรัพยากรดินที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญทางการเกษตรของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630929_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กพร. ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมชมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ 🏆ประจำปี พ.ศ. 2563🗓 16 ก.ย. 63   ⏰เวลา 09.30 น. ร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกัน...
16/09/2020
สํานักงาน ก.พ.ร.

กพร. ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมชมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ 🏆ประจำปี พ.ศ. 2563

🗓 16 ก.ย. 63 ⏰เวลา 09.30 น. ร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกัน ❤❤❤

👉🏻ผ่าน Youtube สำนักงาน ก.พ.ร.
รับชมที่ 👉🏻 ( https://www.youtube.com/channel/UCedvHyWHYZZWmSZbcib6URA )👈

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ ทำหน้าที่สนับสนุน...

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัล จำนวน...
11/09/2020

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
โดย กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัล จำนวน 7 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
1.1 ประเภทรางวัลขยายผลมาตรฐานการบริการ ระดับดีเด่น 1 รางวัล
1) ผลงานเรื่อง "การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)" หน่วยงาน กนผ.

2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 6 รางวัล ดังนี้
2.1 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี 4 รางวัล
1) ผลงานเรื่อง "ด่านช้างโมเดล : การจัดการดินเค็มโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็งและทรัพยากรดินที่ยั่งยืน" หน่วยงาน สพข.3
2) ผลงานเรื่อง "พลิกวิกฤตการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน" หน่วยงาน สพด.สุราษฎร์ธานี สพข.11
3) ผลงานเรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างดินก่อกำเนิดส้มโอทับทิมสยาม GI อัตลักษ์ลุ่มน้ำปากพนัง" หน่วยงาน สพด.นครศรีธรรมราช สพข.11
4) ผลงานเรื่อง "ชุมชนร่วมสร้าง ฟื้นฟูนาร้าง สู่ความยั่งยืน" หน่วยงาน ศพท. สพข.12
2.2 ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ระดับดี 2 รางวัล
1) ผลงานเรื่อง "พลิกดินเค็ม พลิกแล้ง ปลูกมะขามเทศแก้จน" หน่วยงาน สพข.3
2) ผลงานเรื่อง "พัฒนาที่ดิน พลิกผืนดิน ถิ่นใต้ 200 ไร่ แก้จน" หน่วยงาน สพด.กระบี่ สพข.11

กพร OPDC
02/09/2020

กพร OPDC

สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัลนำระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางมาใช้ ลดภาระการจัดเก็บเอกสาร ประหยัดงบประมาณ สืบค้นได้ง่าย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2563ขอพระองค์ท...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

31/07/2020
กพร OPDC

กพร OPDC

ประชุมสัมมนา "บริการภาครัฐ...ยุค New Normal"
ช่วงบ่ายนี้พบกับ คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
บรรยายหัวข้อ เรื่อง “เมื่อภาครัฐ ต้องเป็นภาครัฐดิจิทัล”

31/07/2020
กพร OPDC

กพร OPDC

การประชุมสัมมนา "บริการภาครัฐ...ยุค New Normal"

ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่...
28/07/2020

ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน

กพร OPDC
24/07/2020

กพร OPDC

เปิดแผน BCP เตรียมพร้อมรับมือ COVID-19 รอบสอง

23/07/2020
กรมพัฒนาที่ดิน

LDD Virtual run ครั้งที่ 2

Link สมัคร >> http://webapp.ldd.go.th/VirtualRun/Integration/Index.aspx

Link [email protected] >> https://line.me/R/ti/p/@lddrun

มาแล้วจร้า!!!!
LDD Virtual run ครั้งที่ 2 เปิดระบบรับสมัครแล้ว วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563
สมัครแล้วรับทันทีเสื้อเดิน- วิ่ง สวยๆ ในราคา 250 บาท เท่านั้น

สมัครกันมาเยอะๆนะคะ

Link สมัคร >> http://webapp.ldd.go.th/VirtualRun/Integration/Index.aspx

Link [email protected] >> https://line.me/R/ti/p/@lddrun

กรมพัฒนาที่ดิน
22/07/2020

กรมพัฒนาที่ดิน

พด. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจําปี 2563 โดยเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630722_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า...
22/07/2020

ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ

โดยนางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ข้าราช และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมปลูกไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ภาพ/รายงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

#ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถควรมิควรแล้วแต่จะโป...
13/07/2020

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 17
11/07/2020
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 17

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 17

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กรม...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11/07/2020

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📣📣 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)" ประจำปี 2564
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www3.moac.go.th/news-preview-421491791309

09/07/2020

กพร. ประกาศข่าวดี

กรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลเลิศรัฐเพิ่มอีก 2 ผลงาน
สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2563 โดยปีนี้ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลระดับดีเด่น แต่มีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับ “ดี” จำนวน 17 ผลงาน โดยเป็นผลงานของ

กรมพัฒนาที่ดิน 2 ผลงานคือ

1. ผลงาน : พลิกดินเค็ม พลิกแล้ง ปลูกมะขามเทศแก้จน หน่วยงาน สพข.3

2. ผลงาน : “พัฒนาที่ดิน พลิกผืนดิน ถิ่นใต้ 200 ไร่ แก้จน” หน่วยงาน สพด.กระบี่ สพข.11

สรุป ปี 2563 กรมได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 7 ผลงาน โดยมี 1 ผลงาน รอประกาศผลรางวัลระดับ “ดีเด่น”

กรมฯ ได้รับรางวัล (เพิ่มเติม) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จ...
09/07/2020

กรมฯ ได้รับรางวัล (เพิ่มเติม) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล ร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รางวัล

ทรงพระเจริญ​ 4 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีส...
04/07/2020

ทรงพระเจริญ​ 4 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

02/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาต้านภัยแล้ง

[ 💧 ความรู้สึก คำขอบคุณ จากโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ]
.
ภารกิจจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและฝนทิ้งช่วง สามารถปลูกพืชทดแทน เพื่อเพิ่มรายได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแก้ไขภัยแล้งด้วยพลังจิตอาสา ยังได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำด้วยการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและแหล่งอาหารให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
.
#จิตอาสาพระราชทาน
#ภัยแล้ง

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-7740

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

(fire)ยินดีต้อนรับa💗 เข้าสู่เว็บออนไลน์ที่คนนิยมเล่นมากที่สุดในตอนนี้ (crown)JOKERTH 789 ชื่อนี้ บริการดี การันตี เรื่องการเงิน (2 stars)สมัครวันนี้รวยทันที (star)สล็อต ยิงปลา คาสิโนมากกว่า1000เกมส์ กล้าท้าให้คุณลอง (yes)ฝาก-ถอนไว ยิ่งกว่า4G (gift)มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิคะ (fourleafclover)กิจกรรมเครดิตฟรีให้ทุนไปปั่นก่อน ไม่ต้องฝากก่อน (fourleafclover)สนใจร่วมกิจกรรมเครดิตฟรี กด88