Clicky

PDMO CAMP สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office
08/05/2020

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.40 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม –10 มิถุนายน 2563 ผ่าน BOND DIRECT Application ของ สบน. และ 4 ช่องทางการจำหน่าย ได้แก่ ATM Internet Banking และ Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด BOND DIRECT Application (iOS และ Android) http://onelink.to/dnxj9q

ข้อมูลเพิ่มเติม :https://www.pdmo.go.th/pdmomedia/documents/2020/May/แถลงข่าวออมทรัพย์%2063%20%20(กระทรวงการคลัง).pdf

#พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง #SavingsBond #PDMO #BONDDIRECT
#สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ #กระทรวงการคลัง

Ministry of Finance announced the M*F special savings bond “Thailand Stays Strong” issuance in the fiscal year B.E. 2563
Mrs. Patricia Mongkhonvanit, Director General of Public Debt Management Office announced that M*F will issue 50,000 million baht of the scripless savings bond with 2 tenors: 5-year and 10-year step-up bonds with average coupon rate at 2.40% and 3.00% per annum respectively.
Purchasing period will begin from May 14th- June10th 2020 through BOND DIRECT Application launched by PDMO and 4 other distribution channels (ATM, internet banking and mobile banking, and bank counter) of the Bangkok Bank Public Company Limited (BBL), Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB), Kasikorn Bank Public Company Limited (Kbank), Siam Commercial Bank Public Company (SCB)
BOND DIRECT Application (iOS and Android) can be downloaded through this http://onelink.to/dnxj9q

ข้อมูลเพิ่มเติม :https://www.pdmo.go.th/pdmomedia/documents/2020/May/แถลงข่าวออมทรัพย์%2063%20%20(กระทรวงการคลัง).pdf

#พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง #SavingsBond #PDMO #BONDDIRECT
#สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ #กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office
21/08/2019
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office

Fintech ตัวแรกของรัฐบาลไทย “BOND DIRECT Application”

การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการลงทุน เนื่องจากพันธบัตรออมทรัพย์เป็นตราสารหนี้ที่มีการดำเนินการโดยรัฐบาล จึงมีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงต่ำ ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จากการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในอดีตที่ผ่านมาผู้ลงทุนมีประเด็นข้อกังวลใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์หลากหลายประสบการณ์ เช่น การต้องเข้าไปที่ธนาคารพาณิชย์เพื่อต่อแถวเข้าคิวซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ โดยเฉพาะกับกลุ่มนักลงทุนผู้สูงอายุจึงมีทัศนคติออกมาในเชิงลบเกี่ยวกับการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ว่าจะต้องเสียเวลาและอาจจะไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร ออมทรัพย์ ถ้าจำนวนของพันธบัตรออมทรัพย์หมดก่อนถึงคิวของตนเอง ก็เท่ากับว่าผู้สนใจลงทุนเหล่านั้นเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนผู้สูงวัยซึ่งอาจจะมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมต่อการเข้าคิวรอซื้อพันธบัตรออมทรัพย์เป็นระยะเวลานานและในที่สุดก็ไม่ได้รับการจัดสรร เป็นการสร้างความผิดหวังและการทรมานผู้สูงวัยอย่างที่ยากจะยอมรับได้ในสังคมอันดีของประเทศไทย อีกทั้งยังมีความคิดเห็นเรื่องประชาชนนักลงทุนรายย่อยมีโอกาสน้อยกว่าในการเข้าลงทุนของพันธบัตรออมทรัพย์ เนื่องจากกลุ่ม นักลงทุนดังกล่าวยังมีความเข้าใจผิด ๆ ว่าธนาคารพาณิชย์สนใจหรือมีการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับ นักลงทุนรายใหญ่ก่อน จึงเป็นเหตุให้นักลงทุนรายย่อยไม่ได้รับการจัดสรรอย่างยุติธรรมและโปร่งใส

นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเชื่อมต่อให้กับคนทั่วโลกได้ สามารถส่งข้อมูลและทำธุรกรรมระหว่างกันได้ สังคมออนไลน์ส่งผลให้พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงไปทั้งวิถีชีวิตและการดำรงชีวิต การเข้ามาของนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ (Fintech) ที่ตรงต่อความต้องการของนักลงทุนในยุคดิจิทัล จึงกลายเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินด้วยนวัตกรรมใหม่ ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ในประเด็นปัญหาและข้อกังวลใจต่างๆ ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในสังกัดกระทรวงการคลัง จึงได้พัฒนา BOND DIRECT Application ซึ่งจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ตัวแรกของภาครัฐที่ตรงต่อความต้องการของนักลงทุนในยุคดิจิทัล โดยช่วยลดขั้นตอนในการซื้อและเพิ่มประสิทธิภาพในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ การพัฒนา BOND DIRECT Application จะใช้แนวคิดใหม่ให้ง่ายต่อการใช้งาน การออกแบบจะอาศัยการใช้สื่อรูปภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายเพื่อที่จะใช้เป็นการนำทางผู้ใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ทำงานไปตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน และจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักลงทุนยุคดิจิทัลที่สนใจในการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลได้โดยตรง โดยที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปต่อเข้าแถวซื้อที่ธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถที่จะซื้อพันธบัตรออมทรัพย์และชำระราคาพันธบัตรออมทรัพย์ได้ทันทีโดยเชื่อมต่อกับโมบายแบงค์กิงของธนาคารพาณิชย์ที่เข้ามาร่วมในโครงการ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะดูการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ย้อนหลัง ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์

ทั้งนี้ยังมีการให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่เคยซื้อพันธบัตรออมทรัพย์เดิมซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุนประจำ โดยให้สิทธิพิเศษในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ก่อนในวงเงินที่เคยซื้อในอดีตผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิ์ 30 วันหลังจากวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์ที่เคยซื้อไว้ และยังมี LINE Account ชื่อ BOND DIRECT สำหรับใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับนักลงทุนกลุ่มผู้สูงอายุโดยสามารถใช้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ตอบคำถามข้อสงสัยผ่านแชทบอท รวมถึงการดูการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ย้อนหลังได้อีกด้วย

โดยในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 น. ขอเรียนเชิญประชาชนนักลงทุนร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการทดสอบลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง BOND DIRECT Application จะช่วยให้ประชาชนนักลงทุนไม่ต้องไปต่อแถวที่ธนาคารเพื่อรอลุ้นว่าจะได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์หรือไม่ สามารถซื้อแบบออนไลน์ได้เลย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pdmo.go.th/th/bond-direct-application

https://mgronline.com/daily/detail/9620000079068

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office
20/08/2019

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office

📍ลุ้นรับฟรี!! Power Bank จำนวน 10 รางวัล
📍
กติกาง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1. กด Like หรือถูกใจเพจ “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ: Public Debt Management Office”
2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทดสอบการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ รอบวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 62 ห้องวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. กด Like 👍🏼 โพสกิจกรรมนี้และตอบคำถามใต้ภาพว่า
“คุณกดปุ่ม next ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนทั้งหมด
กี่ครั้ง?” พร้อมบอก ชื่อและนามสกุลของท่าน
4. Share โพสกิจกรรมนี้ไปยัง Facebook ของท่าน
โดยตั้งเป็นสาธารณะ

📍ลงทะเบียนฟรี คลิก https://forms.gle/8DpAVAA6zz1ysC9NA

📆 ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 62
📣 ประกาศผลวันที่ 24 สิงหาคม 62
♥️ #พิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมงานฯ ในวันจันทร์ที่
26 สิงหาคม 62 เป็นลำดับที่ลงท้ายด้วยเลข 7 และเลข 9
รับของรางวัลฟรี!! ที่หน้างาน

#พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง #SavingsBond #PDMO #BONDDIRECT
#สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ #กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office
20/08/2019

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office

📍ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการทดสอบลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี พร้อมชิงของรางวัลภายในงาน

💰รอบที่ 1 💰 #สำหรับผู้สนใจทั่วไป (รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน)
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
เวลา 9.00 - 11.30 น.
สถานที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี ห้อง 602 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

💎รอบที่ 2💎 #สำหรับผู้สนใจทั่วไป (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
เวลา 9.00 - 11.30 น.
สถานที่ ห้องวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

📍ลงทะเบียนฟรี คลิก https://forms.gle/8DpAVAA6zz1ysC9NA

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.pdmo.go.th/th/bond-direct-application

#พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง #SavingsBond #PDMO #BONDDIRECT
#สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ #กระทรวงการคลัง

28/03/2019
: : ระบบรับสมัครออนไลน์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : :

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
(1) ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา
(2) ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 11 อัตรา
(3) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
โดยสมัครได้ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2562 – 2 พฤษภาคม 2562
ตลอด 24 ชั่วโมง
ผ่านระบบสมัครออนไลน์ >> https://pdmo.thaijobjob.com/ <https://pdmo.thaijobjob.com/>
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ PDMO / สำนักงาน ก.พ.
Facebook : PDMO / PDMO CAMP

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office
14/01/2019

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : Public Debt Management Office

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังกับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล !
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับการประเมินจาก DGA เต็ม 100 คะแนน ว่าเป็นหน่วยงานระดับกรมที่มีความพร้อมทางด้านดิจิทัลใน 5 ด้าน ดังนี้
- ด้าน Cyber Security Policy
- ด้าน IT Professional
- ด้าน Promotion for Using Digital Service
- ด้าน Data Management
- ด้าน Cloud Computing
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ycBuai
#DigitalPDMO #สบน.พร้อมแล้วสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้(1) ตำแหน่งเศร...
22/11/2018

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

(1) ตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี)
(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
(3) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)

โดยสมัครได้ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – 11 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผ่านระบบสมัครออนไลน์ >> https://pdmo.thaijobjob.com/

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ PDMO / สำนักงาน ก.พ.
Facebook : PDMO / PDMO CAMP

Exclusive Interview :  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  "ยกระดับ สบน. ก้าวสู่ Digital PDMO" วารสารการเงินธนาคาร ฉบั...
15/11/2018
Exclusive Interview : ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Exclusive Interview : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ "ยกระดับ สบน. ก้าวสู่ Digital PDMO" วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

http://www.moneyandbanking.co.th/new/22539/17/exclusive-interview

ฝากเด็กๆ เป็นกระบอกเสียงบอกต่อกันด้วยนะจ้ะ. 🙏🏻
11/10/2018

ฝากเด็กๆ เป็นกระบอกเสียงบอกต่อกันด้วยนะจ้ะ. 🙏🏻

สบน. ชี้แจงประเด็นยอดหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาล

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เกี่ยวกับตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 โดยเปรียบเทียบกับตัวเลขหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอชี้แจงที่มาของยอดหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวว่า เป็นการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 - 2561 รวมถึงการกู้เงินเพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อสำหรับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในระยะยาว ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการลงทุนดังกล่าวสะท้อนได้จากสัดส่วนการลงทุนของภาครัฐต่อ GDP ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 4 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 6 ในปีปัจจุบัน และสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของรัฐบาลในกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 17.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2557 (หรือ 441,128.6 ล้านบาท) เป็นร้อยละ 22.2
ในปีงบประมาณ 2561 (หรือ 676,469.6 ล้านบาท) รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสาขาคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระบบรถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมโยง
การขนส่งในภูมิภาค ระบบทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นต้น
โดยในช่วงปี 2558 - 2561 มีการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนผ่านโครงการดังกล่าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 330,905.46 ล้านบาท
ทั้งนี้ ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ในเดือนสิงหาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 41.32 ยังอยู่ภายใต้สัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยหากเปรียบเทียบกับระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ในเดือนสิงหาคม 2557 ที่ร้อยละ 43.12 พบว่ามีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของรัฐบาลผ่านระบบงบประมาณและผ่านการลงทุนของรัฐวิสาหกิจส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้นได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็น
สำหรับการบริหารหนี้สาธารณะในอนาคตนั้น นอกจากจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะแล้ว ยังต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งประกาศใช้
ในเดือนเมษายน 2561 ด้วย โดยมีการกำหนดสัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อรักษาวินัยในการก่อหนี้
ของรัฐบาล ซึ่งนอกจากการรักษาระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลเพื่อการชำระหนี้ในอนาคตด้วย โดยรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการชำระหนี้
ในสัดส่วนที่เหมาะสม กล่าวคือชำระดอกเบี้ยตามภาระที่เกิดขึ้นจริงและชำระคืนต้นเงินกู้ตามสัดส่วน
ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ การชำระคืนต้นเงินกู้จะต้องอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 2.5 - 3.5 ของกรอบงบประมาณรายจ่าย
ในแต่ละปี รวมถึงกำหนดสัดส่วนงบลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณในแต่ละปี
โดยกำหนดให้การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเท่านั้น ทำให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอสำหรับรายจ่ายประจำ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินนโยบายการคลังและการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลมีความยั่งยืนในระยะยาว

สามารถฟังแถลงข่าวย้อนหลังได้ตาม link ของ Facebook live ได้ที่ https://www.facebook.com/pdmo.go.th/videos/329514791148952/

กำเงิน เตรียมซื้อออออออออ. 🤩🤩🤩
09/10/2018

กำเงิน เตรียมซื้อออออออออ. 🤩🤩🤩

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
กระทรวงการคลังจะออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปีและรุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผ่าน 4 ช่องทาง (เคาน์เตอร์ ATM Internet Banking และ Mobile Application) ของธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทยฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ฯ

The issuance of M*F Savings Bond for the Fiscal Year B.E. 2562/1
M*F will issue 15 billion baht of the scripless Savings Bond with 2 tenors: the 3 years and 1 month at fixed interest rate of 2.46% per annum, and 7 years and 1 month at fixed interest rate of 3.00% per annum. Purchasing period will begin from October 19th 2018 until March 29th 2019 through KTB BBL Kbank and SCB on 4 distribution channels including bank counter, ATM, Internet Banking and Mobile Banking.

สบน. ติดตามตัวเลขหนี้สาธารณะอย่างใกล้ชิดทุกเดือน โดยล่าสุด ณ สิงหาคม 2561 สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ ...
05/10/2018

สบน. ติดตามตัวเลขหนี้สาธารณะอย่างใกล้ชิดทุกเดือน โดยล่าสุด ณ สิงหาคม 2561 สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 41.32 ทั้งนี้ หนี้สาธารณะตาม
พ.ร.บ. หนี้ฯ มีนิยามที่ครอบคลุมกว่าตัวเลขหนี้สาธารณะตามเอกสารงบประมาณ และเมื่อเปรียบเทียบหนี้ภาครัฐบาลตามมาตรฐานสากล ระดับหนี้ของไทยก็ยังอยู่ในระดับต่ำ. 🏆

หนี้สาธารณะต่างจากหนี้ครัวเรือนอย่างไร?หนี้สาธารณะ คือ หนี้หน่วยงานของรัฐ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (ตามนิยามหน...
27/09/2018

หนี้สาธารณะต่างจากหนี้ครัวเรือนอย่างไร?
หนี้สาธารณะ คือ หนี้หน่วยงานของรัฐ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน (ตามนิยามหนี้สาธารณะใน พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่หนี้ครัวเรือน คือ หนี้เงินกู้ส่วนบุคคลที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และบุคคลอื่นนอกครัวเรือน ทั้งนี้ หนี้สาธารณะมีไว้เพื่อ
(1) พัฒนาประเทศ
(2) ช่วยชาติยามฉุกเฉิน
(3) จัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประชาชน
และ (4) พัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในขณะที่ หนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ซื้อบ้านและที่ดิน หรือประกอบอาชีพ ซึ่งปัจจุบัน หนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่กำหนดในกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยระยะที่ผ่านมาการลงทุนภาครัฐมีส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจภูมิภาคเติบโต ช่วยกระจายรายได้ และส่งเสริมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

💡💡💡💡💡 #pdmo #DigitalPDMO
14/09/2018

💡💡💡💡💡 #pdmo #DigitalPDMO

"สบน. ดิจิทัล" ปรับตรงไหน เปลี่ยนอย่างไร? เพื่อนำการบริการรูปแบบใหม่ๆ มาสู่ลูกค้าและประชาชน พบคำตอบได้ในบทสัมภาษณ์คุณเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ และ CIO ของ สบน.

#DigitalPDMO #สบนดิจิทัล #พัฒนาประเทศกับสบน

12 กันยายน 2561 การประชุม Annual PDMO Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำ...
12/09/2018

12 กันยายน 2561 การประชุม Annual PDMO Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานการประชุม Annual PDMO Market Dialogue ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหนี้ ความต้องการลงทุนของนักลงทุน และแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยในอนาคต รวมไปถึงแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการระดมทุนของรัฐบาลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยมีผู้ร่วมตลาดจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 150 คน

ที่อยู่

Ministry Of Finance, Rama6 Road
Bangkok
10400

BTS อารีย์

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยในระยะแรกมีสถานะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังก่อนจะได้รับการยกระดับเป็นส่วนราชการในระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลังโดยสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จเพียงหน่วยงานเดียว

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-265-8050

เว็บไซต์

www.pdmo.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ PDMO CAMPผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง PDMO CAMP:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด