ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้น

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้น สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
การขอรับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ

เปิดเหมือนปกติ

ประวัติล่าสุดเดือน กรกฏาคม สิงหาคม 2559 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลยสำหรับท่า...
16/08/2016

ประวัติล่าสุดเดือน กรกฏาคม สิงหาคม 2559 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลย
สำหรับท่านใดที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือน ให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5435509 ค่ะ หรือเข้ามาเช็คที่ขนส่งได้เลยนะค่ะ อย่าให้เกิน 90วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารค่ะ ถ้าไม่อย่างนั้นต้องดำเนินการใหม่ทุกขั้นตอนค่ะ

ประวัติล่าสุดเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2559 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลยสำหรับท่า...
01/07/2016

ประวัติล่าสุดเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2559 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลย
สำหรับท่านใดที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือน ให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5435509 ค่ะ หรือเข้ามาเช็คที่ขนส่งได้เลยนะค่ะ อย่าให้เกิน 90วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารค่ะ ถ้าไม่อย่างนั้นต้องดำเนินการใหม่ทุกขั้นตอนค่ะ

ประวัติล่าสุดเดือน มีนาคม เมษายน 2559 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลยสำหรับท่านใด...
16/05/2016

ประวัติล่าสุดเดือน มีนาคม เมษายน 2559 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลย
สำหรับท่านใดที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือน ให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5435509 ค่ะ หรือเข้ามาเช็คที่ขนส่งได้เลยนะค่ะ อย่าให้เกิน 90วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารค่ะ

ประวัติล่าสุดเดือน มกราคม  กุมภาพันธ์2559 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลยสำหรับท...
07/03/2016

ประวัติล่าสุดเดือน มกราคม กุมภาพันธ์2559 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลย
สำหรับท่านใดที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือน ให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5435509 ค่ะ หรือเข้ามาเช็คที่ขนส่งได้เลยนะค่ะ อย่าให้เกิน 90วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารค่ะ

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4's cover photo
05/01/2016

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4's cover photo

ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ไม่มีการยกเลิกกรมการขนส่งทางบก ขอชี้แจงให้ผู้ที่ถือครองใบอนุญาตขับรถตลอดชีพท...
05/01/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ไม่มีการยกเลิก
กรมการขนส่งทางบก ขอชี้แจงให้ผู้ที่ถือครองใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทราบว่า ทางกรมฯ ไม่มีนโยบายยกเลิกใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ และไม่มีนโยบายให้เปลี่ยนจากแบบกระดาษเป็นบัตรแบบพลาสติกค่ะ

การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ ชนิดชั่วคราว (1 ปี) เป็นชนิดส่วนบุคคล (5 ปี) และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี)  ...
05/01/2016

การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ ชนิดชั่วคราว (1 ปี) เป็นชนิดส่วนบุคคล (5 ปี)
และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี)
สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 4 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยการขอเปลี่ยนประเภทและต่ออายุ ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาต (1 ปี เป็น 5 ปี)
เอกสารที่่ต้องใช้
1. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ตัวจริง)
2. ใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูป / รับใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต (5 ปี เป็น 5 ปี)
เอกสารที่ต้องใช้
1. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ตัวจริง)
2. สำเนาบัตรประชาชน

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นเอกสาร
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างการ
3. อบรม 1 ชั่วโมง
4. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูป / รับใบอนุญาตฉบับใหม่

หมายเหตุ** ใบอนุญาตที่ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องเข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) ด้วยก่อนการรับใบอนุญาต สำหรับใบอนุญาตที่ขาดต่ออายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) และทดสอบภาคปฏิบัติ (สอบขับรถ) ด้วยค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 4 ค่ะ

ประวัติล่าสุดเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2558 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลยสำหรับ...
04/01/2016

ประวัติล่าสุดเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2558 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลย
สำหรับท่านใดที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือน ให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5435509 ค่ะ หรือเข้ามาเช็คที่ขนส่งได้เลยนะค่ะ อย่าให้เกิน 90วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารค่ะ

ประวัติล่าสุดเดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม2558 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลยสำห...
29/10/2015

ประวัติล่าสุดเดือน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม2558 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลย
สำหรับท่านใดที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือน ให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5435509 ค่ะ หรือเข้ามาเช็คที่ขนส่งได้เลยนะค่ะ อย่าให้เกิน 90วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารค่ะ

08/09/2015

ท่านใดที่อบรมผ่านไปแล้ว 1 เดือนแล้วยังไม่มีการติดต่อกลับจากสำนักงาน ให้ติดต่อกลับที่หมายเลข 0 2543 5509 ค่ะ

การตรวจสอบประวัติที่ตอบกลับมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่านสามารถตรวจสอบได้เมื่อท่านได้ยื่นหนังสือขอตรวจสอบประวัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้วประมาณ 2 - 3 สัปดาห์
โดยติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่งานใบอนุญาต ชั้น 4
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-543 5509
3. ทาง facebook ที่หน้าเพจ "ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4"
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-543 5509 (รบกวนติดต่อหลังเวลา 14.00 น.ไปแล้วค่ะ)
หมายเหตุ - เอกสารที่ยื่นดำเนินการขอรับใบอนุญาต (ทำใหม่/ต่ออายุ) จะมีอายุเอกสาร 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอไว้กับทางสำนักงาน หากพ้นกำหนดแล้ว จะต้องยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการใหม่ทั้งหมด

ประวัติล่าสุดเดือน กรกฎาคม สิงหาคม 2558 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลยสำหรับท่า...
03/09/2015

ประวัติล่าสุดเดือน กรกฎาคม สิงหาคม 2558 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลย
สำหรับท่านใดที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือน ให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5435509 ค่ะ หรือเข้ามาเช็คที่ขนส่งได้เลยนะค่ะ อย่าให้เกิน 90วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารค่ะ

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4's cover photo
27/08/2015

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4's cover photo

27/08/2015

การตรวจสอบประวัติที่ตอบกลับมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่านสามารถตรวจสอบได้เมื่อท่านได้ยื่นหนังสือขอตรวจสอบประวัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้วประมาณ 2 - 3 สัปดาห์
โดยติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่งานใบอนุญาต ชั้น 4
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-543 5509
3. ทาง facebook ที่หน้าเพจ "ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4"
สำหรับประวัติเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2558 ทางเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ตรวจสอบค่ะ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ให้สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-543 5509 (รบกวนติดต่อหลังเวลา 14.00 น.ไปแล้วค่ะ)

หมายเหตุ - เอกสารที่ยื่นดำเนินการขอรับใบอนุญาต (ทำใหม่/ต่ออายุ) จะมีอายุเอกสาร 90 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอไว้กับทางสำนักงาน หากพ้นกำหนดแล้ว จะต้องยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการใหม่ทั้งหมด

ประวัติล่าสุดเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2558 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลยสำหรับท่...
07/07/2015

ประวัติล่าสุดเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2558 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลย
สำหรับท่านใดที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือน ให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5435509 ค่ะ

28/05/2015

ประวัติล่าสุดเดือนเมษายน พฤษภาคม 2558 แจ้งให้ทราบแล้วนะคะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติได้เลย

สำหรับท่านใดที่ผ่านการอบรมแล้ว ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 เดือน ให้สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5435509 ค่ะ

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนพฤศจิกายน ถึงเดืือนธันวาคม2557ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 ...
09/01/2015

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนพฤศจิกายน ถึงเดืือนธันวาคม2557
ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่4 ได้ทันทีค่ะ

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุ...
26/12/2014

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่4 ได้ทันทีค่ะ

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4's cover photo
25/12/2014

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4's cover photo

สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 4 เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ทาง internet ตั้งแต่บัดนี้เ...
25/12/2014
การจองคิวอบรมในการขอรับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์ ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่)

สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 4 เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ประชาชน สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ทาง internet ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ สามารถเข้าจองได้ทางเว็ปไซต์
http://www.dlt.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=3518

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

25/12/2014

สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 4
ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558
และเปิดให้บริการในวันที่ 5 มกราคม 2558 ค่ะ

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนตุลาคม 2557ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุงเท...
03/12/2014

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนตุลาคม 2557
ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่4 ได้ทันทีค่ะ

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนตุลาคม 2557ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุงเท...
02/12/2014

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนตุลาคม 2557
ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่4 ได้ทันทีค่ะ ( รอบสอง )

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนตุลาคม 2557ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุงเท...
02/12/2014

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร ประจำเดือนตุลาคม 2557
ท่านท่ีมีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่4 ได้ทันทีค่ะ

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญกร ประจำเดือนกันยายน 2557ท่านที่มีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนุญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุง...
01/12/2014

ผลการตรวจสอบประวัติอาชญกร ประจำเดือนกันยายน 2557
ท่านที่มีรายชื่อแล้วให้ติดต่อ งานใบอนุญาตขับรถ ชั้น 4 สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 4 ได้ทันทีค่ะ

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4
25/11/2014

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นที่ 4

ที่อยู่

34 หมู่ 6 ถนนร่วมพัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 543 5509

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ขนส่งพื้นผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีใบรายชื่อประวัติของเดื่อนมีนาคมปี64มั้ยคับ
ท่าจะเปลี่ยนประเภทใบขับขี่จาก​ บ.2เป็น​ ท.2ใช้เวลากี่วันคับ
ขอนุญาติสอบถามครับคือโดนอายัดใบขับขี่รถจักรยานยนต์(ขับเสพ)6เดือนครับตั้งแต่ปี2554จะทำใบขับขี่ใหม่ได้มั้ยครับ
สอบถามค่ะ อบรมผ่าน e learning แล้ว แต่พอจะกดจองคิวในแอป มันเกินสามเดือน แบบนี้สามารถไปต่อได้เลย แบบไม่จองคิวได้มั้ยค่ะ
ขอขอบคุณ หัวหน้าฝ่ายชั้น 4 ใบขับขี่ ท. 2 อบรมผิดประเภท ท่านก็อนุญาติให้อบรมใหม่และต่อใบขับขี่ได้เลย
มีช่องทางติดต่ออื่นอีกมั้ยคะ โทรศัพท์โทรไม่ติดเลยค่ะ ขอช่องทางที่รวดเร็วและขอคุยกับคนค่ะ ไม่เอาระบบอัตโนมัต
Model สอบสายตาทางลึก
อบลมผ่านแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อคะใครรุ้ช่วยบอกหน่อยนะคะ
ผมอยากรุ้ว่าพิมลายนิ้วมือได้เอกสารมาหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารตอนนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วยังสามารถยื่นเอกสารได้ไหมครับ
พีครับตรวจสอบทะเบียนนี้ได้ไหมครับว่าเจ้าของรถใครอยู่ไหนชนแล้วหนีครับน้องที่รู้จักเสียชีวิตครับ ขอบคุณครับ
อยากทราบประวัตินายอดิศักดิ์สกุลเดียวมาหรือยังครับ,