Clicky

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 สำนัก

เปิดเหมือนปกติ

27/03/2023
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย นักวิชา...
27/03/2023

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย นักวิชาการประกันสังคม 4 นายชูเดช ผิวสอาด นักวิชาการประกันสังคม 4 และนายธนพงษ์ นาจีน นักกายภาพบำบัด 3 จัดกิจกรรมกายภาพบำบัดกับการออกกำลังกายกีฬาและสันทนาการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยพาผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดินทางไปจัดกิจกรรมกีฬาโบว์ลิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมออกกำลังกายในส่วนต่างๆ ของร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น และช่วยผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ณ เมเจอร์โบว์ลิ่ง สาขารังสิต ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้...
27/03/2023

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์คนพิการ แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ห้องประชุมงานกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 บูรณาการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับ ...
27/03/2023

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 บูรณาการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการวันความปลอดภัยในสถานประกอบการ โดยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาความปลอดภัยในการทำงาน และการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ประสบอันตรายจากการทำงาน โดยนางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายมานิต กถาไชย เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญงาน และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมเป็นวิทยากร ณ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะอน...
24/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Office) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว สำนักงานสวัสดิการและเงินทดแทนของ ลูกจ้างแห่งชาติเกาหลีใต้ (Korea Workers'Compensation & Welfare Service : COMWEL) และกองทุนประกันสังคมแห่งชาติกัมพูชา (The National Social Security Fund : NSSF) ที่มาศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางศศิธร ชูนิล นักวิชาการแรงง...
24/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางศศิธร ชูนิล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายถนอม ชูทอง ครูฝึกฝีกฝีมือแรงงาน ช 3 และนางพิมพ์ลภัส วงษ์สืบ เจ้าพนักงานประกันสังคม 3 เข้าร่วมประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประกันสังคม พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประชุมผ่านระบบCisco Systems โดยมีนางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ รักษาการที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภา...
24/03/2023

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committee) ครั้งที่ 3/2566 นำโดยนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อให้ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และผู้ประกันตนทุพพลภาพ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

23/03/2023
นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น หลักสูตร "เบเก...
22/03/2023

นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น หลักสูตร "เบเกอรี่สร้างอาชีพ" เพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือทำเป็นธุรกิจ และเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ วิทยากรโดยผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้น...
22/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ จัดกิจกรรมสอนพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ด้านภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2 ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 วิทยากรโดยนางสุนทรี เพ่งภูมิพณิช ณ ห้องประชุมงานกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย นักวิช...
22/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย นักวิชาการประกันสังคม 4 และนายธนพงษ์ นาจีน นักกายภาพบำบัด 3 จัดกิจกรรมกายภาพบำบัดกับการออกกำลังทายทางน้ำ เพื่อได้ออกกำลังกายในส่วนต่างๆ ของร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น และช่วยผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับการพื้นฟูสมรรถภาพ ณ สระว่ายน้ำ หมู่บ้านสินธร จังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566  นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมด้วยนายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต ...
22/03/2023

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมด้วยนายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำ (ร่าง) กรอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยประชุมผ่านทางระบบ VDO Conference

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post
21/03/2023

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมบำ...
14/03/2023

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จัดกิจกรรมศิลปะการเขียนภาพ ครั้งที่ 2 ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะในการเขียนภาพ ได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ ผ่อนคลายความเครียด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มโอกาสทางเลือกในการพัฒนาตนเองเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ วิทยากรโดยอาจารย์สาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล ณ ห้องกิจกรรมบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการ "คนค้นคน" ขอความอนุเคราะห์เข้ามาสัมภาษณ์ นางประไพ รอดเน...
14/03/2023

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการ "คนค้นคน" ขอความอนุเคราะห์เข้ามาสัมภาษณ์ นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมทั้งถ่ายทำเรื่องราวชีวิตของ คุณสาโรจน์ ตั้งตฤษณกุล ศิลปินแขนเดียว ซึ่งเป็นวิทยากรพิเศษสอนวาดภาพ แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เพื่อนำเสนอเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และถ่ายทำกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของศูนย์ฯ และเก็บภาพบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่และสถานที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี โดยจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 13.00-14.00 น. ทางช่อง 9

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post
14/03/2023

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post

วันที่ 10-11 มีนาคม 2566  นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศู...
13/03/2023

วันที่ 10-11 มีนาคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมสู่ความสำเร็จ “SSO TRUST” พร้อมฟังบรรยาย “งานประกันสังคมที่ควรรู้ และสิทธิประโยชน์ที่พึงทราบ” โดยนางศศววณ อนันตนมณี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายสมคิด ชัยชัชนันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และจัดกิจกรรมกลุ่มหัวข้อ “วิธีการสร้าง Teamwork ให้เกิดขึ้นในองค์กรยุคใหม่” ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ และ T.S.C. Ski Resort & Spa Hotel จังหวัดนครราชสีมา และจัดกิจกรรมประกันสังคมมอบสุขเพื่อผู้ประกันตน (CSR) โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน แก่ผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566  นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชมรมดนตรีและกา...
09/03/2023

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชมรมดนตรีและการแสดง จัดกิจกรรมสอนพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ (ด้านดนตรี) ครั้งที่ 1 ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ผ่อนคลายความเครียด เพิ่มทางเลือกในการฝึกฝนด้านดนตรี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกได้อย่างดี วิทยากรโดยอาจารย์วิมล พงษ์เตรียง ณ ห้องดนตรี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ...
03/03/2023

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยประชุมผ่านทางระบบ VDO Conference

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกา...
03/03/2023

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Pratices: GLP) และตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารกิจการ โดยมีนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสม...
03/03/2023

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จำนวน 11 คน ไปศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อประโยชน์แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนทุพพลภาพ

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post
03/03/2023

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมด้วยนางสาวจิรัฐติญา เสาสมภพ...
02/03/2023

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมด้วยนางสาวจิรัฐติญา เสาสมภพ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ และนางมรกต จินสุยานนท์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศาถารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

รวมกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
02/03/2023

รวมกิจกรรมสำคัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 บูรณาการร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โดยนางป...
02/03/2023

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 บูรณาการร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โดยนางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ โรงพยาบาลปทุมเวช จังหวัดปทุมธานี เพื่อประเมินอาการและชี้แจงสิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้ารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 โอกาสต่อไป

28/02/2023
27/02/2023
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายมรกต อินต๊ะสาร นั...
24/02/2023

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายมรกต อินต๊ะสาร นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ และนายสมบูรณ์ อินทร์จันทร์ ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน ดำเนินการจัดทำหล่อแบบแขนเทียมและทดลองการใช้แขนเทียม ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จำนวน 3 ราย ที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามารับบริการงานกายอุปกรณ์ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย นัก...
24/02/2023

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย นักวิชาการประกันสังคม 4 นายชูเดช ผิวสอาด นักวิชาการประกันสังคม 4 และนายธนพงษ์ นาจีน นักกายภาพบำบัด 3 จัดกิจกรรมกายภาพบำบัดกับการออกกำลังกายกีฬาและสันทนาการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยพาผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดินทางไปจัดกิจกรรมกีฬาโบว์ลิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมออกกำลังกายในส่วนต่างๆ ของร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น และช่วยผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ณ เมเจอร์โบว์ลิ่ง สาขารังสิต ปทุมธานี

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post
24/02/2023

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมกา...
24/02/2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาการใช้รถใช้ถนน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง Application Zoom

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางสาวศรัญญา สงสัย  นั...
23/02/2023

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางสาวศรัญญา สงสัย นักจิตวิทยาชำนาญการ และนางสาวนิกร วันนุบล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานประกันสังคม ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพาโน รามา 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. และเพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย นักวิ...
22/02/2023

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย นักวิชาการประกันสังคม 4 และนายธนพงษ์ นาจีน นักกายภาพบำบัด 3 จัดกิจกรรมกายภาพบำบัดกับการออกกำลังทายทางน้ำ เพื่อได้ออกกำลังกายในส่วนต่างๆ ของร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น และช่วยผ่อนคลายให้กับผู้เข้ารับการพื้นฟูสมรรถภาพ ณ สระว่ายน้ำ หมู่บ้านสินธร จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ ประเสริ...
22/02/2023

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม โดยมีนางสาวณัฐชนน วัฒนญาณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ประชุมผ่านทางระบบ VDO Conference

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้...
22/02/2023

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ประชุมหารือ ทีมสหวิชาชีพ (Case Conference) ครั้งที่2/2566 ร่วมกับนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เพื่อหารือ ดังนี้ 1. การพิจารณาให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ด้านจิตใจสังคม และด้านอาชีพ แก่ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพรายใหม่ 2. ติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ รายเดิม 3. วางแผนการติดตามและประเมินผลสำหรับผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่สิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ เรียบร้อยแล้ว

21/02/2023
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูส...
21/02/2023

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ประชุมพิจารณารายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2567 ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกายภา...
21/02/2023

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ อำนวยความสะดวก แก่ นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 17 คน เข้ามาฝึกปฏิบัติการในผู้ป่วยจริง หัวข้อการจัดการภาวะระบบกล้ามเนื้อกระดูกทางกายภาพบำบัด และการจัดการทางกายภาพในผู้ป่วยที่ถูกตัดแขนและขา ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกรม ครั้งที่ 2/2566...
21/02/2023

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางประไพ รอดเนียม ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกรม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หารือข้อราชการตามภารกิจงาน ของสำนักงานประกันสังคม พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ VDO Conference โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post
20/02/2023

Photos from ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1's post

ที่อยู่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวง
Bangkok
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625670847

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทัศนศึกษาลพบุรีจร้า
มาให้กำลังใจคนป่วย
มีความสุขทุกครั้งที่มาเยือน เรายังดีมีแขนขาครบ สู้ต่อไปค่ะ....อุดหนุนฝีมืออันงดงามของผู้พิการ
งานสถาปนา 0ปีนี้จัดไหมครับ
ยุนี่นะคะ
Field Trips for student exchange program at The industrial rehabilitation centre,Pathumthani.
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Kriangsak Digital Multifunction Copier สำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุ ติวเข้า ม.1 รร.ดัง ปทุมธานี - รั P-Kar Your page เทศบาลนครรังสิต มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขา ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ส กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทห สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีก Top Girl Thailand กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กร หน่วยสัตวรักษ์ กองสวัสดิภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ