Clicky

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส กลุ่มภาษาและวรรณกรรม
กลุ่มประวัติ? สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศิลปากรที่ปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษาและหนังสือ โดยแบ่งกลุ่มงานทางวิชาการออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มประวัติศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี กลุ่มแปลและเรียบเรียง และกลุ่มภาษาและวรรณกรรม

เปิดเหมือนปกติ

องค์ความรู้เรื่อง บ้านแฮรีส : พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คู่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยนางสาวรัตติกาล  สร้อยทอง นักอักษรศาส...
09/05/2022

องค์ความรู้เรื่อง บ้านแฮรีส : พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คู่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
นางสาวรัตติกาล สร้อยทอง
นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มแปลและเรียบเรียง
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ค้นคว้าเรียบเรียง

07/05/2022
ร่วมชมการเสวนาทางวิชาการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

ร่วมชมการเสวนาทางวิชาการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
หัวข้อ "พระพุทธบาทสระบุรี : เส้นทางแห่งศรัทธา และวิถีไทย อดีต - ปัจจุบัน" ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

องค์ความรู้เรื่อง "ปลาตะเพียนสาน งานหัตถกรรมอยุธยา" ค้นคว้าเรียบเรียงโดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่...
05/05/2022

องค์ความรู้เรื่อง "ปลาตะเพียนสาน งานหัตถกรรมอยุธยา" ค้นคว้าเรียบเรียงโดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

วันฉัตรมงคล" ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล (Coronation Day) คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราช...
04/05/2022

วันฉัตรมงคล" ๔ พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงรับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ด้วยการถวายน้ำอภิเษก การพระราชพิธีนี้ แบ่งออกเป็น ๒ พระราชพิธีสำคัญคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ซึ่งวันฉัตรมงคลนั้น จะกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ ๕ พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงถือกันว่า วันที่ ๕ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคลในสมัยรัชกาลที่ ๙

สำหรับวันฉัตรมงคล" วันที่ ๔ พฤษภาคม คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในปีต่อ ๆ มา ไป จึงถือว่าวันนี้เป็น "วันฉัตรมงคล" รัชกาลปัจจุบัน

**ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากจังหวัดสระบุรี**จังหวัดสระบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ร่วมชมนิทรรศ และก...
02/05/2022

**ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากจังหวัดสระบุรี**

จังหวัดสระบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ร่วมชมนิทรรศ และการแสดงมหรสพจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในโครงการการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โดยกิจกรรมเสวนาจัดขึ้นในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

***ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ปลัดอำเภอพระพุทธบาท โทร. ๐๘๐-๖๖๗-๖๖๑๗ หรือ คุณสุดาพร ผู้ประสานงานโครงการ โทร. ๐๘๕-๐๔๔-๐๙๐๙**

#เที่ยวสบายใจไหว้พระพุทธบาทสระบุรี

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "นาค" ในวัฒนธรรมไทย วัน...
29/04/2022

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "นาค" ในวัฒนธรรมไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

***ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการครบแล้ว ท่านที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถติดต่อรับชมได้ทาง live สดในวันงานหรือชมย้อนหลังได้ที่เพจสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และเพจ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ****

🙏🙏🙏

29/04/2022
แนะนำหนังสือใหม่จากสำนักวรรรกรรมและประวัติศาสตร์ หนังสือเรื่อง “แถลงงานคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔” เ...
26/04/2022

แนะนำหนังสือใหม่จากสำนักวรรรกรรมและประวัติศาสตร์

หนังสือเรื่อง “แถลงงานคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔” เป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและคณะอนุกรรมการฯ ที่นำเสนอในที่ประชุม โดยกลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และได้ทำการรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์มาจัดพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้
#แนะนำหนังสือใหม่ #คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย #หนังสือกรมศิลปากร

องค์ความรู้ เรื่อง สงกรานต์ในวรรณคดี โดย นายพิทักษ์พงศ์  เก้าเอี้ยน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักว...
14/04/2022

องค์ความรู้ เรื่อง สงกรานต์ในวรรณคดี โดย นายพิทักษ์พงศ์ เก้าเอี้ยน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #สงกรานต์ #ประเพณี #กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก #โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส #รำพันพิลาป #นิราศเดือน #นิราศรำพึง #ขุนช้างขุนแผน

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕  สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ...
13/04/2022

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ท่านที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา ขอให้เดินทางปลอดภัย ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

13/04/2022

กรมศิลปากร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญเที่ยวงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์"๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สถานที่สำคัญ ๒๐ แห่ง รอบเกาะรั...
13/04/2022

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญเที่ยวงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์"
๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
ณ สถานที่สำคัญ ๒๐ แห่ง รอบเกาะรัตนโกสินทร์
ชมมรดกวัฒนธรรมไนต์มิวเซียม ทั้งที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และมิวเซียมสยาม เปิดให้เข้าชมได้ถึง ๒๓.๐๐ น.
มาช้อปมาชิมสินค้าอาหาร ของดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ชมการแสดงแสงสีเสียงจินตนฤมิต ณ เวทีใหญ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรกำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "เสภารัตนโกสินทร์"เนื่องในงาน "ใต้ร่มพระบารมี ...
11/04/2022

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
กำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "เสภารัตนโกสินทร์"
เนื่องในงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"
ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขณะนี้ มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมการแพร่ภาพสด ผ่าน facebook live และ youtube live ของกรมศิลปากรได้ตลอดการเสวนา

องค์ความรู้เรื่อง "กระยาสารท" ค้นคว้าเรียบเรียงโดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรร...
08/04/2022

องค์ความรู้เรื่อง "กระยาสารท" ค้นคว้าเรียบเรียงโดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

#องค์ความรู้กรมศิลปากร #กระยาสารท #สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #กรมศิลปากร

องค์ความรู้เรื่อง ทองคำในกรุงศรีอยุธยาจากบันทึกของชาวต่างชาตินายชรัตน์ สิงหเดชากุลนักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มแปลแล...
04/04/2022

องค์ความรู้เรื่อง ทองคำในกรุงศรีอยุธยาจากบันทึกของชาวต่างชาติ
นายชรัตน์ สิงหเดชากุล
นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มแปลและเรียบเรียง
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ค้นคว้าเรียบเรียง

02/04/2022
Photos from ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร's post
01/04/2022

Photos from ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร's post

แนะนำหนังสือใหม่จากกลุ่มแปลและเรียบเรียง เรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒...
01/04/2022

แนะนำหนังสือใหม่จากกลุ่มแปลและเรียบเรียง เรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๔ (ค.ศ. ๑๘๔๐ - ๑๘๔๑)

ขณะนี้มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร และบูธกรมศิลปากรในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ รวมถึงบูธขายหนังสือในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมศิลปากร

#แนะนำหนังสือใหม่ #หนังสือแปล #หนังสือกรมศิลปากร

องค์ความรู้ เรื่อง พระราชกรณียกิจด้านการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจากเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติของหมื่นพร...
31/03/2022

องค์ความรู้ เรื่อง พระราชกรณียกิจด้านการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจากเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติของหมื่นพรหมสมพัตสร (มี) โดย นายพิทักษ์พงศ์ เก้าเอี้ยน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #วรรณคดียอพระเกียรติ #เพลงยาว #เพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่๓ #หมื่นพรหมสมพัตสร #นายมี #ประวัติศาสตร์

"เรื่องอนัมนิกายในสยาม" หนังสือใหม่จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  ค้นคว้าเรียบเรียงโดย นางสาวพลอยชมพู ยามะเพวัน นักอั...
31/03/2022

"เรื่องอนัมนิกายในสยาม" หนังสือใหม่จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียงโดย นางสาวพลอยชมพู ยามะเพวัน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี ที่ทำการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางประวัติศาสตร์และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ์คณะสงฆ์อนัมนิกายและพุทธศาสนิกชนรวมทั้งคนในชุมชนรอบวัด และร่วมสังเกตการณ์ในงานประเพณีต่าง ๆ ในรอบปีของคณะสงฆ์อนัมนิกาย ก่อนจะนำมาถ่ายทอดเรื่องราวที่รวมรวบไว้ในหนังสือเล่มนี้

ขณะนี้มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร และในบูธกรมศิลปากรที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ รวมถึงงานออกร้านในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยกรมศิลปากร

#แนะนำหนังสือใหม่ #เรื่องอนัมนิกายในสยาม #ตำนานพระญวน #คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย #อนัมนิกาย #สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #หนังสือกรมศิลปากร

องค์ความรู้เรื่อง "หลักเมือง - พระหลักเมือง"นายทัตพล พูลสุวรรณ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณีสำนักวรรณกรรมแล...
28/03/2022

องค์ความรู้เรื่อง "หลักเมือง - พระหลักเมือง"
นายทัตพล พูลสุวรรณ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ค้นคว้าเรียบเรียง

25/03/2022

เนื่องในโอกาส ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ศูนย์หนังสือกรมศิลปากรจัดกิจกรรมพิเศษ!!! ลดราคาหนังสือสูงสุดถึง ๒๐% (ลดราคาเฉพาะในงาน ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร และในระบบออนไลน์) ยกขบวนหนังสือทรงคุณค่ามากมาย อาทิ หนังสือตู้ลายทอง ภาค ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์) เล่มที่ ๑ จากราคา ๗๐๐ บาท ลดเหลือ ๕๖๐ บาท , หนังสืออาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี จากราคา ๔๕๐ บาท ลดเหลือ ๓๖๐ บาท , หนังสือวัฒนธรรมบ้านเก่า จากราคา ๓๓๐ บาท ลดเหลือ ๒๖๔ บาท , หนังสือมรดกศิลป์ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ จังหวัดพังงา จากราคา ๔๐๐ บาท ลดเหลือ ๓๒๐ บาท , หนังสือลาพพระนาสวน รามเกียรติ์ฉบับหนังสือใบลานของจังหวัดเลย จากราคา ๒๐๐ บาท ลดเหลือ ๑๖๐ บาท , หนังสือชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยาม ในทัศนะของชาวต่างประเทศ ระหว่าง พุทธศักราช ๒๓๘๓ – ๒๓๘๔ จากราคา ๒๑๐ บาท ลดเหลือ ๑๖๘ บาท , หนังสือประทีปวิทรรศน์ รวมเรื่องโบราณคดีอยุธยา จากราคา ๕๐๐ บาท ลดเหลือ ๔๐๐ บาท เป็นต้น ลดราคาเฉพาะวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้เท่านั้น รีบๆ กันหน่อยนะคะ หนังสือมีจำนวนจำกัดค่ะ
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือเฉพาะในงาน ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th (ขอให้ผู้ทำรายการสั่งซื้อออนไลน์ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดแล้วทางศูนย์หนังสือขออนุญาตยกเลิกทุกรายการ)
(หมายเหตุ : ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) ปิดทำการ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

เกร็ดความรู้เรื่อง "หยำฉ่า : ความเป็นมาและความหมายที่แปรเปลี่ยน" ค้นคว้าเรียบเรียงโดย พลอยชมพู ยามะเพวัน นักอักษรศาสตร์ป...
11/03/2022

เกร็ดความรู้เรื่อง "หยำฉ่า : ความเป็นมาและความหมายที่แปรเปลี่ยน"
ค้นคว้าเรียบเรียงโดย พลอยชมพู ยามะเพวัน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

Photos from เพชรในเพลง กรมศิลปากร's post
06/03/2022

Photos from เพชรในเพลง กรมศิลปากร's post

องค์ความรู้ เรื่อง บทแอ่วเรื่องนิทานนายคำสอน : มรดกวรรณศิลป์ “พระปิ่นเกล้า” โดย นายพิรชัช  สถิตยุทธการ นักอักษรศาสตร์ปฏิ...
04/03/2022

องค์ความรู้ เรื่อง บทแอ่วเรื่องนิทานนายคำสอน : มรดกวรรณศิลป์ “พระปิ่นเกล้า” โดย นายพิรชัช สถิตยุทธการ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #บทแอ่วเรื่องนิทานนายคำสอน #พระปิ่นเกล้า #นายคำสอน #ท้าวคำสอน #บัณฑิตคำสอน #แอ่วลาว #นิทานท้องถิ่นอีสาน #วรรณกรรมคำสอน

องค์ความรู้เรื่อง ย้อนอดีตเด็กไทยในสายตาครูฝรั่ง "เออร์เนสต์ ยัง"นางสาวกมลทิพย์ ชัยศุภมงคลลาภนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กล...
03/03/2022

องค์ความรู้เรื่อง ย้อนอดีตเด็กไทยในสายตาครูฝรั่ง "เออร์เนสต์ ยัง"
นางสาวกมลทิพย์ ชัยศุภมงคลลาภ
นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มแปลและเรียบเรียง
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ค้นคว้าเรียบเรียง

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลาก...
23/02/2022

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยนางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดในการบูรณาการข้อมูลด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ จารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นภารกิจของบุคลากรสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ โดยนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา และผู้รู้ท้องถิ่นเมืองสระบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ แหล่งปูชนียสถานและสถานที่สำคัญเมืองสระบุรี ได้แก่ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร วัดพระพุทธฉาย วัดสมุหประดิษฐาราม วัดหนองยาวสูง ศาลเจ้าพ่อเขาตก พระราชวังสีทา พระตำหนักท้ายพิกุล พระตำหนักสระยอ ถนนฝรั่งส่องกล้อง และบ่อดงโอบ

ทั้งนี้ ได้มีมาตรการตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามความเหมาะสม

องค์ความรู้เรื่อง "ตรุษ"ค้นคว้าเรียบเรียงโดย นางสาวกมลพรรณ บุญสุทธิ์นักอักษรศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณีสำนักวรรรกรรมและประว...
23/02/2022

องค์ความรู้เรื่อง "ตรุษ"
ค้นคว้าเรียบเรียงโดย นางสาวกมลพรรณ บุญสุทธิ์
นักอักษรศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี
สำนักวรรรกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือออกใหม่ เรื่อง ตู้ลายทอง ภาค ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์) เล่มที่ ๑ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ตู้ลายทอง ต...
18/02/2022

กรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือออกใหม่ เรื่อง ตู้ลายทอง ภาค ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์) เล่มที่ ๑ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ตู้ลายทอง ตู้ไทยโบราณที่ใช้เก็บหนังสือและพระคัมภีร์ต่าง ๆ ภายนอกลงรักปิดทองประดับตกแต่งเป็นลวดลายอันวิจิตร ด้วยภูมิปัญญาของช่างศิลปะไทย ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นการกลับมาตีพิมพ์ใหม่ในรอบ ๔๐ ปี
หนังสือตู้ลายทอง ภาค ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์) เล่มที่ ๑ กรมศิลปากรได้เคยจัดพิมพ์มาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ปัจจุบันนำมาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ เป็นครั้งที่ ๒ มีเนื้อหาว่าด้วยตู้ลายทองที่เป็นฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ เลขที่ กท.๑ – กท.๕๐ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักหอสมุดแห่งชาติ และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร มีภาพประกอบ พร้อมทะเบียน ประวัติ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตู้ อาทิ รูปลักษณะ ขนาด สภาพ ฝีมือช่าง ประวัติ ตลอดถึงเรื่องราวประกอบลวดลายศิลปะไทย รวมถึงให้คำอธิบายส่วนต่าง ๆ

หนังสือตู้ลายทอง ภาค ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์) เล่ม ๑ นอกจากความสวยงามของภาพและรูปเล่มแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอารยธรรม และความเจริญของไทยในด้านอักษรศาสตร์และศิลปะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะลายไทยและการประดิษฐ์ลายรดน้ำ หนังสือเล่มนี้มีจำนวน ๒๒๔ หน้า ปกแข็ง จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ราคา ๗๐๐ บาท ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามเพิ่มเติม facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือออกใหม่ เรื่อง ตู้ลายทอง ภาค ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์) เล่มที่ ๑ ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
ตู้ลายทอง ตู้ไทยโบราณที่ใช้เก็บหนังสือและพระคัมภีร์ต่าง ๆ ภายนอกลงรักปิดทองประดับตกแต่งเป็นลวดลายอันวิจิตร ด้วยภูมิปัญญาของช่างศิลปะไทย ซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นการกลับมาตีพิมพ์ใหม่ในรอบ ๔๐ ปี
หนังสือตู้ลายทอง ภาค ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์) เล่มที่ ๑ กรมศิลปากรได้เคยจัดพิมพ์มาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ปัจจุบันนำมาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ เป็นครั้งที่ ๒ มีเนื้อหาว่าด้วยตู้ลายทองที่เป็นฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ เลขที่ กท.๑ – กท.๕๐ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักหอสมุดแห่งชาติ และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร มีภาพประกอบ พร้อมทะเบียน ประวัติ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตู้ อาทิ รูปลักษณะ ขนาด สภาพ ฝีมือช่าง ประวัติ ตลอดถึงเรื่องราวประกอบลวดลายศิลปะไทย รวมถึงให้คำอธิบายส่วนต่าง ๆ
สิ่งที่ใช้พิจารณาแบ่งสมัยของศิลปะลายไทยที่ใช้ตกแต่งตู้ลายทองก็คือความอ่อนช้อยของเส้นกนก สำหรับสมัยรัตนโกสินทร์ นิยมทำเถาของกนกยาวจากขอบล่างของตู้พุ่งเถากนกขึ้นไปจรดหรือเกือบจรดขอบบนของตู้ ตัวกนกอ้วนสั้นหรือป้อม มีความอ่อนไหวน้อยลง ช่องว่างระหว่างตัวกนกมีความถี่มาก ทำให้ดูราวกับว่าเส้นกนกอยู่ในกรอบหรือเป็นแผงกนก ซึ่งถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ จึงทำให้ดูค่อนข้างขึงขังและกระด้าง แต่ก็เป็นความงามที่เป็นลักษณะเฉพาะของลายกนกในสมัยรัตนโกสินทร์
หนังสือตู้ลายทอง ภาค ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์) เล่ม ๑ นอกจากความสวยงามของภาพและรูปเล่มแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอารยธรรม และความเจริญของไทยในด้านอักษรศาสตร์และศิลปะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะลายไทยและการประดิษฐ์ลายรดน้ำ หนังสือเล่มนี้มีจำนวน ๒๒๔ หน้า ปกแข็ง จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ราคา ๗๐๐ บาท ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามเพิ่มเติม facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

ที่อยู่

ถนน ศรีอยุธยา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621642517

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กฎหมาย มนุษย์ คนทุกคนเกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นคนดีทุกคน ทั้งชีวิต ความคิด พฤติกรรม การกระทำ ทุกคนไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำสงคราม ตลอดไป ทุกชาติไป โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง ระบบการเงินทุกระบบ มีไว้ สร้างไว้ให้ทุกคนทำงานมีเงินมีรายได้ใช้จ่ายดูแลตัวเองดูแลครอบครัว มีเงินซื้อที่ดินที่อยู่อาศัย มีเงินซื้อสินค้า มีเงินเดินทาง ท่องเที่ยว มีเงินลงทุน รวยทุกคน รวยทุกประเทศ www.bot.or.th www.scb.co.th www.worldbank.com
ไม่ทราบว่ามีหนังสือเล่มนี้จำหน่ายไหมครับ
งานบรรยายดีๆ เพื่อคนรัก จินดามณี
งานวรรณกรรมธนบุรีไม่ถ่ายทอดสดหรือครับ
การเปิดจำหน่ายหนังสือจินดามณี น่าจะเปิดให้จองออนไลน์หรือ made to order บ้างนะคะ คนไม่สะดวกไปซื้อด้วยตัวเองจะได้เก็บสะสมได้บ้างค่ะ รบกวนพิจารณาด้วยค่ะ
อยากให้จัดพิมพ์หนังสือ "ห้าปีในสยาม เล่ม๑" ขึ้นมาใหม่ค่ะ เพราะปัจจุบันหาอ่านได้ยากมากค่ะ
ขอความกระจ่างในเรื่อง กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน..ช่อม่วงhttps://www.facebook.com/nillavann/posts/1428675733888733
คุณครูต๋อย ณัฐสินี พจน์ฐศักดิ์ เธอคือข้าราชการครู ผู้ทุ่มเทให้กับอาชีพนี้สุดหัวใจ ช่วงเวลาแทบทั้งชีวิตของเธอ ใช้ไปกับการ...เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เธอช่วยเหลือลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี...มีชีวิตที่ดี ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ... แต่ตัวเธอเอง...กลับใช้ชีวิตอยู่กับหนี้ก้อนโต แล้วอะไรคือคำตอบที่แท้จริง ที่จะทำให้เธอได้...ใช้ช่วงชีวิตหลังเกษียณ...ด้วยความสุขอันแท้จริง พบคำตอบได้ที่...!!! 👇เชิญรับชมVTRของคุณครูต๋อย👇 https://youtu.be/c0-_94DjlCo 👇สงสัยสนใจแอดLinkLineมาคุยกับตั้มกันครับ👇 👉http://line.me/ti/p/~Naytortumsamrong 👉http://line.me/ti/p/[email protected]
คำประพันธ์...อาลัยพ่อหลวง มานพ หงษาคำ...ผู้ประพันธ์ ธ ยุคล ดลใจ ไทยผ่องแผ้ว ธ ดุจแก้ว ในใจ ไทยทั้งผอง ธ ดำริ อยากให้ ไทยปรองดอง ธ สนอง คนไทย ให้ร่มเย็น ธ เสด็จ ทั่วแคว้น แดนพิลาศ ธ ประพาส ทั่วไทย คลายทุกข์เข็ญ ธ ทรงงาน หนักเบา ทุกเช้าเย็น ธ ลำเค็ญ เพียงใด ไม่วางวาย ธ สถิต ในดวงใจ ไทยถ้วนหน้า ธ เจิดจ้า ดุจแสงธรรม นำขยาย ธ คิดค้น เทคโนฯไทย ไว้มากมาย ธ ทลาย ความทุกข์ สุขนิรันดร์ ธ ทรงเป็น ยอดกษัตริย์ ขัตติยะ ธ สละ ราชวิถี ที่สุขสันต์ ธ ทรงเกื้อ ให้ผองไทย ไร้จาบัลย์ ธ สร้างสรรค์ กิจพอเพียง เลี้ยงแผ่นดิน ธ เสด็จ สู่มรรคา ภพพาหรรษ์ ธ พรากขวัญ คนทั้งโลก โศกถวิล ธ ธ ธ ซะน้ำตา ประชาริน ธ ราชินทร์ ธ ราชา ธ ราชันย์ เจ้าแผ่นดิน สิ้นพระชนม์ พลทั้งชาติ คงมิอาจ กลั้นน้ำตา ศรัทธาฉันท์ ที่สิบสาม เดือนตุลา จารึกพลัน วันสำคัญ มหาราช ชาติไทยแฮ อันด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สักการะ พระวิญญาณ สานกระแส ยลที่ชอบ กอปรที่ใช่ ใฝ่ที่แล กายดวงแด น้อมถวาย ใต้ธุลี ขออนุญาต ให้นิยามของคำที่ไม่เคยปรากฏ เพราะเป็นคำที่คิดขึ้นมาเพื่อให้ “ฉันทลักษณ์” นี้ดูสละสลวย เท่านั้น  พิลาศ เป็นคำแผลงมาจาก พินาศ(ซึ่งดูแรงไปถ้าใช้คำนี้) ผู้ประพันธ์ให้ความหมายคำนี้ว่า พื้นที่แห้งแล้งและกันดารมาก  หรรษ์ เป็นคำที่นำมาจาก หรรษา เพียงแปลงสระอาเป็นตัวการันต์ ความหมายตาม “วลี” ที่ประพันธ์ “ภพพาหรรษ์” หมายถึง ดินแดนที่พบพา แต่ความสนุกสนาน เบิกบานใจ  ราชินทร์ ผู้ประพันธ์พยายามสนธิจาก ราชา+องค์อินทร์ โดยมีจุดประสงค์ให้คำนี้หมายถึง พระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพระอินทร์
คำประพันธ์...อาลัยพ่อหลวง มานพ หงษาคำ...ผู้ประพันธ์ ธ ยุคล ดลใจ ไทยผ่องแผ้ว ธ ดุจแก้ว ในใจ ไทยทั้งผอง ธ ดำริ อยากให้ ไทยปรองดอง ธ สนอง คนไทย ให้ร่มเย็น ธ เสด็จ ทั่วแคว้น แดนพิลาศ ธ ประพาส ทั่วไทย คลายทุกข์เข็ญ ธ ทรงงาน หนักเบา ทุกเช้าเย็น ธ ลำเค็ญ เพียงใด ไม่วางวาย ธ สถิต ในดวงใจ ไทยถ้วนหน้า ธ เจิดจ้า ดุจแสงธรรม นำขยาย ธ คิดค้น เทคโนฯไทย ไว้มากมาย ธ ทลาย ความทุกข์ สุขนิรันดร์ ธ ทรงเป็น ยอดกษัตริย์ ขัตติยะ ธ สละ ราชวิถี ที่สุขสันต์ ธ ทรงเกื้อ ให้ผองไทย ไร้จาบัลย์ ธ สร้างสรรค์ กิจพอเพียง เลี้ยงแผ่นดิน ธ เสด็จ สู่มรรคา ภพพาหรรษ์ ธ พรากขวัญ คนทั้งโลก โศกถวิล ธ ธ ธ ซะน้ำตา ประชาริน ธ ราชินทร์ ธ ราชา ธ ราชันย์ เจ้าแผ่นดิน สิ้นพระชนม์ พลทั้งชาติ คงมิอาจ กลั้นน้ำตา ศรัทธาฉันท์ ที่สิบสาม เดือนตุลา จารึกพลัน วันสำคัญ มหาราช ชาติไทยแฮ อันด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สักการะ พระวิญญาณ สานกระแส ยลที่ชอบ กอปรที่ใช่ ใฝ่ที่แล กายดวงแด น้อมถวาย ใต้ธุลี ขออนุญาต ให้นิยามของคำที่ไม่เคยปรากฏ เพราะเป็นคำที่คิดขึ้นมาเพื่อให้ “ฉันทลักษณ์” นี้ดูสละสลวย เท่านั้น  พิลาศ เป็นคำแผลงมาจาก พินาศ(ซึ่งดูแรงไปถ้าใช้คำนี้) ผู้ประพันธ์ให้ความหมายคำนี้ว่า พื้นที่แห้งแล้งและกันดารมาก  หรรษ์ เป็นคำที่นำมาจาก หรรษา เพียงแปลงสระอาเป็นตัวการันต์ ความหมายตาม “วลี” ที่ประพันธ์ “ภพพาหรรษ์” หมายถึง ดินแดนที่พบพา แต่ความสนุกสนาน เบิกบานใจ  ราชินทร์ ผู้ประพันธ์พยายามสนธิจาก ราชา+องค์อินทร์ โดยมีจุดประสงค์ให้คำนี้หมายถึง พระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพระอินทร์