Clicky

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส กลุ่มภาษาและวรรณกรรม
กลุ่มประวัติ?

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศิลปากรที่ปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษาและหนังสือ โดยแบ่งกลุ่มงานทางวิชาการออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มประวัติศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี กลุ่มแปลและเรียบเรียง และกลุ่มภาษาและวรรณกรรม

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารกรมศิลปากร เทเวศ...
30/01/2023

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยกรรมการและอนุกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวรรณคดีและอักษรศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา รองศาสตราจารย์มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส รองศาสตราจารย์ศานติ ภักดีคำ รองศาสตราจารย์ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ธนโชติ เกียรติณภัทร นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์ นางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ พร้อมด้วยนักอักษรศาสตร์กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำบทเรียบเรียงประวัติวรรณคดีไทยสืบเนื่องจากหนังสือประวัติวรรณคดีไทยเรื่อง "วรรณคดีแห่งชาติ เล่ม ๑ สมัยสุโขทัย" และ "วรรณคดีแห่งชาติ เล่ม ๒ สมัยอยุธยา" ซึ่งกรมศิลปากร โดยคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๑ ตามลำดับ

#วรรณคดีแห่งชาติ #กรมศิลปากร #สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #ภาษาและวรรณกรรม #วรรณคดี

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร...
27/01/2023

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การดำเนินการประกวดเพชรในเพลง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีคีตศิลป์และด้านภาษาไทย ได้แก่ นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ นางสาวนิตยา อรุณวงศ์ (โฉมฉาย อรุณฉาน) นายบูรพา อารัมภีร นายพิเชฏฐ ศุขแพทย์ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ นายอานันท์ นาคคง พันเอก อรรถวุฒิ มิ่งมิตร นายวัฒนะ บุญจับ นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์ นางสาวธนพร แวกประยูร และนางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการ
ทั้งนี้ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ โดยกลุ่มภาษาและวรรณกรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะนำผลการประชุมดำเนินการจัดทำประกาศกรมศิลปากรเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานเพลงเข้าร่วมประกวดรางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่อไป

องค์ความรู้ เรื่อง เพลงยาวเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิตทรงปฏิสังขรณ์วัดอไภยทาราม บันทึกการปฏิสังขรณ์พระอารามครั้งใหญ่สมัยรั...
24/01/2023

องค์ความรู้ เรื่อง เพลงยาวเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิตทรงปฏิสังขรณ์วัดอไภยทาราม บันทึกการปฏิสังขรณ์พระอารามครั้งใหญ่สมัยรัชกาลที่ ๑ โดย นายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #เพลงยาว #กรมขุนกระษัตรานุชิต #วัดอไภยทาราม #วัดอภัยทายาราม #วัดมะกอก #กลอน #จดหมายเหตุ #รัชกาลที่๑

องค์ความรู้เรื่อง เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทสมัยรัชกาลที่ ๕ ในความทรงจำของมิสแมรี โลวีนา คอร์ต มิชชันนารีชาวอเมริกันนางส...
18/01/2023

องค์ความรู้เรื่อง เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทสมัยรัชกาลที่ ๕ ในความทรงจำของมิสแมรี โลวีนา คอร์ต มิชชันนารีชาวอเมริกัน
นางสาวกมลทิพย์ ชัยศุภมงคลลาภ
นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มแปลและเรียบเรียง
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ค้นคว้าเรียบเรียง

องค์ความรู้ เรื่อง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา บทหัดอ่านเขียนเรื่องมาตราตัวสะกดของสุนทรภู่ โดย นางสาวนิศารัตน์  แขงามขำ นักอ...
16/01/2023

องค์ความรู้ เรื่อง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา บทหัดอ่านเขียนเรื่องมาตราตัวสะกดของสุนทรภู่ โดย นางสาวนิศารัตน์ แขงามขำ นักอักษรศาสตร์ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #สุนทรภู่ #พระไชยสุริยา #กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา #กาพย์พระไชยสุริยา #กาพย์ #แบบเรียนไทย #แบบสอนอ่าน #มาตราตัวสะกด

07/01/2023
องค์ความรู้ เรื่อง โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี โดย นายพิทักษ์พงศ์  เก้าเอี้ยน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาแล...
27/12/2022

องค์ความรู้ เรื่อง โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี โดย นายพิทักษ์พงศ์ เก้าเอี้ยน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี #สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #สมเด็จพระเจ้าตากสิน #วรรณคดีสมัยธนบุรี #วรรณคดียอพระเกียรติ #โคลง #นายสวนมหาดเล็ก #ประวัติศาสตร์ #ธนบุรี

องค์ความรู้ เรื่อง "พระโคในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ตอนที่ ๒)" โดย นางสาวรุ่งนภา สงวนศักดิ์ศรี นักอักษรศา...
20/12/2022

องค์ความรู้ เรื่อง "พระโคในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ตอนที่ ๒)"
โดย นางสาวรุ่งนภา สงวนศักดิ์ศรี นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญได้ในหนังสือ "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ: การเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน" และสามารถซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร เทเวศร์ หรือช่องทางออนไลน์ที่
https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/627/พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ-การเปลี่ยนแปลงผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน

15/12/2022
องค์ความรู้ เรื่อง พระยาอนุมานราชธน หัวหน้ากองวรรณคดีคนแรก โดย นางสาวทิพพวรรณ  บุญส่งเจริญ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มภ...
14/12/2022

องค์ความรู้ เรื่อง พระยาอนุมานราชธน หัวหน้ากองวรรณคดีคนแรก โดย นางสาวทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #พระยาอนุมานราชธน #เสฐียรโกเศศ #กองวรรณคดี #ประวัติ #บุคคลสำคัญ

องค์ความรู้ เรื่อง "หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ์) ตุลาการผู้วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย"โดย นายธันวา ...
10/12/2022

องค์ความรู้ เรื่อง "หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ไกรฤกษ์) ตุลาการผู้วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย"
โดย นายธันวา วงศ์เสงี่ยม นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

06/12/2022
องค์ความรู้ เรื่อง พระดาบสผู้ตั้งชื่อเมืองอยุธยาในโคลงภาพฤๅษีดัดตน พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โด...
06/12/2022

องค์ความรู้ เรื่อง พระดาบสผู้ตั้งชื่อเมืองอยุธยา
ในโคลงภาพฤๅษีดัดตน พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โดย นายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #โคลงภาพฤๅษีดัดตน #โคลง #กรมพระปรมานุชิต #วัดพระเชตุพน

05/12/2022
องค์ความรู้ เรื่อง "พระโคในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ตอนที่ ๑)" โดย นางสาวรุ่งนภา สงวนศักดิ์ศรี นักอักษรศา...
01/12/2022

องค์ความรู้ เรื่อง "พระโคในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ตอนที่ ๑)"
โดย นางสาวรุ่งนภา สงวนศักดิ์ศรี นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการประกอบนิทรรศการฯ ในหัวข้อ HizenCeramics and Its Export to Worldwid...
29/11/2022

กรมศิลปากร ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการประกอบนิทรรศการฯ ในหัวข้อ Hizen
Ceramics and Its Export to Worldwide Markets - Especially in Southeast Asia โดยนายโคจิ โอฮาชิ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พิพิธภัณฑสถานเซรามิกแห่งคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕'๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

แนะนำหนังสือใหม่ หนังสือ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ : การเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน” มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๒...
25/11/2022

แนะนำหนังสือใหม่ หนังสือ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ : การเปลี่ยนผ่านจากอดีตสู่ปัจจุบัน” มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ภาค
ภาค ๑ มีเนื้อหาว่าด้วยความสำคัญ ภูมิหลัง คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งส่วนของราชสำนักและส่วนราษฎร และ
ภาค ๒ เป็นการตรวจสอบชำระเอกสารเก่าว่าด้วยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญและครอบคลุมเรื่องราววิถีชีวิตของประชาชนในห้วงเวลานั้น อันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อคนรุ่นหลังในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ Facebook สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และ Facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร โทรศัพท์ ๐-๒๑๖๔-๒๕๐๑ ต่อ ๑๐๐๔ (ในวันและเวลาราชการ)

23/11/2022
17/11/2022

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” วิทยากรโดย นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร, นางวีรยา จันทรดี ผู้อำนวยการกลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่, นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ และนายวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ มัณฑนากรชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ไทย - ญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ในสายธารประวัติศาสตร์” ในวันเสาร์ท...
14/11/2022

เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ไทย - ญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ในสายธารประวัติศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์ด้านล่างครับ

https://docs.google.com/forms/d/1O9biIwmtaPpRf9mI8jKbdHx2aD0mv9mF4e4fzXeue54

องค์ความรู้ เรื่อง "ไฟพระฤกษ์" โดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศ...
09/11/2022

องค์ความรู้ เรื่อง "ไฟพระฤกษ์"
โดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

องค์ความรู้ เรื่อง "สมดุลทางวัฒนธรรมระหว่างคุณค่ากับมูลค่า" โดย นางสาวฉัตราภรน์ จินดาเดช นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ...
08/11/2022

องค์ความรู้ เรื่อง "สมดุลทางวัฒนธรรมระหว่างคุณค่ากับมูลค่า"
โดย นางสาวฉัตราภรน์ จินดาเดช นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

เมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แวะเยี่ยมบูธของศูนย์หนังสือกรมศิลปากรที่งานม...
13/10/2022

เมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แวะเยี่ยมบูธของศูนย์หนังสือกรมศิลปากรที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แอดมินส่องดูในไลฟ์ของอาจารย์ชัชชาติ เห็นท่านเลือกหนังสือของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ไปหลายเล่ม อาทิ เมืองบางกอก ย้อนรอยพิธีโล้ชิงช้าในสยาม เอกสารเสด็จตรวจราชการเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ร.ศ. 111-117 (พ.ศ. 2435-2441) ไปตามรอยอาจารย์กันได้นะคะ

แนะนำหนังสือออกใหม่ของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เล่มเล็กน่ารักปุ๊กปิ๊ก ราคาก็น่ารัก พบกันได้ที่งานมหกรรมหนังสือระดับ...
13/10/2022

แนะนำหนังสือออกใหม่ของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เล่มเล็กน่ารักปุ๊กปิ๊ก ราคาก็น่ารัก พบกันได้ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 27 (วันที่ 12 - 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00​ - 21.00 น. ณ​ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG บูธ​ G44 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ 😁

#ข่าวประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการ
03/10/2022

#ข่าวประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการ

องค์ความรู้ เรื่อง โคลงรามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ห้องที่ ๙ ห้องที่ ๑๑๕ - ๑๑๗ ห้องที่ ๑๗๑ และห้องที่ ๑๗๗ ผลงาน “ข...
28/09/2022

องค์ความรู้ เรื่อง โคลงรามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ห้องที่ ๙ ห้องที่ ๑๑๕ - ๑๑๗ ห้องที่ ๑๗๑ และห้องที่ ๑๗๗ ผลงาน “ขุนท่องสื่อคนเก่า” (หลวงมงคลรัตนราชมนตรี (ช่วง ไกรฤกษ์)) โดย นางสาวชนิดา สีหามาตย์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #รามเกียรติ์ #โคลงรามเกียรติ์ #รามเกียรติ์วัดพระแก้ว #โคลงภาพรามเกียรติ์ #โคลงเรื่องรามเกียรติ์ #ขุนท่องสื่อคนเก่า #หลวงมงคลรัตนราชมนตรี #วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

องค์ความรู้ เรื่อง พระแว่นสูรยกานต์ โดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณีสำนักวรรณกรรมและประว...
20/09/2022

องค์ความรู้ เรื่อง พระแว่นสูรยกานต์
โดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มจารีตประเพณี
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร

องค์ความรู้เรื่อง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ พระราชินีผู้ยิ่งใหญ่แห่งสหราชอาณาจักรนายเชิดพงศ์ สุทธิวงษ์นักอักษรศาส...
19/09/2022

องค์ความรู้เรื่อง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ พระราชินีผู้ยิ่งใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
นายเชิดพงศ์ สุทธิวงษ์
นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มแปลและเรียบเรียง
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ค้นคว้าเรียบเรียง

องค์ความรู้ เรื่อง ศรีสวัสดิ์วัด วรรณกรรมคำสอนศิษย์วัด โดย นายปารเมศ  อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและ...
09/09/2022

องค์ความรู้ เรื่อง ศรีสวัสดิ์วัด วรรณกรรมคำสอนศิษย์วัด โดย นายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #วรรณกรรมคำสอน #แบบเรียนไทย #ศรีสวัสดิ์วัด #หมื่นพรหมสมพัตสร #นายมี

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการสั...
06/09/2022

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการหนังสือลิขสิทธิ์กรมศิลปากร" ซึ่งสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จัดขึ้นระหว่างเวลา ๐๘.๔๕ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยนายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ตลอดจนผู้แทนสำนักพิมพ์ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ กิจกรรมประกอบด้วย ในช่วงเช้านายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร บรรยายพิเศษ เรื่อง "งานหนังสือของกรมศิลปากร" และนางสาววิภัชบุญ กล่าวสุนทร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบลิขสิทธิ์ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ บรรยายเรื่อง "ความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธิ์และสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย" และในช่วงบ่ายมีการเสวนาเรื่อง "ลิขสิทธิ์กับการจัดพิมพ์หนังสือของกรมศิลปากร" โดยมีนางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ กรมศิลปากร และนางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ กรมศิลปากร ร่วมเสวนา กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ นักกฎหมาย นักวิชาการ และผู้แทนสำนักพิมพ์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการหนังสือลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากรให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อันเป็นการปกป้องมรดกวัฒนธรรมด้านภาษาและหนังสือของชาติ

02/09/2022
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการ
24/08/2022

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการ

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๕ น. นางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ พร้อมด้วยผ...
23/08/2022

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๕ น. นางสาวศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายในสังกัด นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสถาพร เที่ยงธรรม นางรักชนก โคจรานนท์ และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมศิลปากร

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ  ทรัพย์พลอย  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์  (ประวั...
23/08/2022

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี) นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรองอธิบดีกรมศิลปากรทั้ง ๓ ท่าน

องค์ความรู้เรื่อง : สรรสาระ "ดอกมะลิ" เรียบเรียงโดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศา...
17/08/2022

องค์ความรู้เรื่อง : สรรสาระ "ดอกมะลิ" เรียบเรียงโดย นายธนากรณ์ มณีกุล นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี กรมศิลปากร

Photos from สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์'s post
11/08/2022

Photos from สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์'s post

องค์ความรู้เรื่อง :  ตำแหน่ง "พระพันปี" และ "พระพันวรรษา" ในประวัติศาสตร์ไทย เรียบเรียงโดย นายชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์ นักอัก...
11/08/2022

องค์ความรู้เรื่อง : ตำแหน่ง "พระพันปี" และ "พระพันวรรษา" ในประวัติศาสตร์ไทย เรียบเรียงโดย นายชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการกลุ่มประวัติศาสตร์

11/08/2022
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การบรรยายทางวิชาการ
08/08/2022

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การบรรยายทางวิชาการ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการ
08/08/2022

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการ

ที่อยู่

ถนน ศรีอยุธยา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621642517

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กฎหมาย มนุษย์ คนทุกคนเกิดมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นคนดีทุกคน ทั้งชีวิต ความคิด พฤติกรรม การกระทำ ทุกคนไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำสงคราม ตลอดไป ทุกชาติไป โรงงานผลิตเงินผลิตธนบัตรถูกกฎหมายทุกแห่ง ระบบการเงินทุกระบบ มีไว้ สร้างไว้ให้ทุกคนทำงานมีเงินมีรายได้ใช้จ่ายดูแลตัวเองดูแลครอบครัว มีเงินซื้อที่ดินที่อยู่อาศัย มีเงินซื้อสินค้า มีเงินเดินทาง ท่องเที่ยว มีเงินลงทุน รวยทุกคน รวยทุกประเทศ www.bot.or.th www.scb.co.th www.worldbank.com
ไม่ทราบว่ามีหนังสือเล่มนี้จำหน่ายไหมครับ
งานบรรยายดีๆ เพื่อคนรัก จินดามณี
งานวรรณกรรมธนบุรีไม่ถ่ายทอดสดหรือครับ
การเปิดจำหน่ายหนังสือจินดามณี น่าจะเปิดให้จองออนไลน์หรือ made to order บ้างนะคะ คนไม่สะดวกไปซื้อด้วยตัวเองจะได้เก็บสะสมได้บ้างค่ะ รบกวนพิจารณาด้วยค่ะ
อยากให้จัดพิมพ์หนังสือ "ห้าปีในสยาม เล่ม๑" ขึ้นมาใหม่ค่ะ เพราะปัจจุบันหาอ่านได้ยากมากค่ะ
ขอความกระจ่างในเรื่อง กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน..ช่อม่วงhttps://www.facebook.com/nillavann/posts/1428675733888733
คุณครูต๋อย ณัฐสินี พจน์ฐศักดิ์

เธอคือข้าราชการครู
ผู้ทุ่มเทให้กับอาชีพนี้สุดหัวใจ

ช่วงเวลาแทบทั้งชีวิตของเธอ
ใช้ไปกับการ...เป็นแม่พิมพ์ของชาติ

เธอช่วยเหลือลูกศิษย์
ให้เป็นคนดี...มีชีวิตที่ดี

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ...
แต่ตัวเธอเอง...กลับใช้ชีวิตอยู่กับหนี้ก้อนโต
แล้วอะไรคือคำตอบที่แท้จริง

ที่จะทำให้เธอได้...ใช้ช่วงชีวิตหลังเกษียณ...ด้วยความสุขอันแท้จริง

พบคำตอบได้ที่...!!!
👇เชิญรับชมVTRของคุณครูต๋อย👇
https://youtu.be/c0-_94DjlCo

👇สงสัยสนใจแอดLinkLineมาคุยกับตั้มกันครับ👇

👉http://line.me/ti/p/~Naytortumsamrong

👉http://line.me/ti/p/~
คำประพันธ์...อาลัยพ่อหลวง
มานพ หงษาคำ...ผู้ประพันธ์
ธ ยุคล ดลใจ ไทยผ่องแผ้ว
ธ ดุจแก้ว ในใจ ไทยทั้งผอง
ธ ดำริ อยากให้ ไทยปรองดอง
ธ สนอง คนไทย ให้ร่มเย็น
ธ เสด็จ ทั่วแคว้น แดนพิลาศ
ธ ประพาส ทั่วไทย คลายทุกข์เข็ญ
ธ ทรงงาน หนักเบา ทุกเช้าเย็น
ธ ลำเค็ญ เพียงใด ไม่วางวาย
ธ สถิต ในดวงใจ ไทยถ้วนหน้า
ธ เจิดจ้า ดุจแสงธรรม นำขยาย
ธ คิดค้น เทคโนฯไทย ไว้มากมาย
ธ ทลาย ความทุกข์ สุขนิรันดร์
ธ ทรงเป็น ยอดกษัตริย์ ขัตติยะ
ธ สละ ราชวิถี ที่สุขสันต์
ธ ทรงเกื้อ ให้ผองไทย ไร้จาบัลย์
ธ สร้างสรรค์ กิจพอเพียง เลี้ยงแผ่นดิน
ธ เสด็จ สู่มรรคา ภพพาหรรษ์
ธ พรากขวัญ คนทั้งโลก โศกถวิล
ธ ธ ธ ซะน้ำตา ประชาริน
ธ ราชินทร์ ธ ราชา ธ ราชันย์
เจ้าแผ่นดิน สิ้นพระชนม์ พลทั้งชาติ
คงมิอาจ กลั้นน้ำตา ศรัทธาฉันท์
ที่สิบสาม เดือนตุลา จารึกพลัน
วันสำคัญ มหาราช ชาติไทยแฮ
อันด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
สักการะ พระวิญญาณ สานกระแส
ยลที่ชอบ กอปรที่ใช่ ใฝ่ที่แล
กายดวงแด น้อมถวาย ใต้ธุลี
ขออนุญาต ให้นิยามของคำที่ไม่เคยปรากฏ เพราะเป็นคำที่คิดขึ้นมาเพื่อให้ “ฉันทลักษณ์” นี้ดูสละสลวย เท่านั้น
 พิลาศ เป็นคำแผลงมาจาก พินาศ(ซึ่งดูแรงไปถ้าใช้คำนี้) ผู้ประพันธ์ให้ความหมายคำนี้ว่า พื้นที่แห้งแล้งและกันดารมาก
 หรรษ์ เป็นคำที่นำมาจาก หรรษา เพียงแปลงสระอาเป็นตัวการันต์ ความหมายตาม “วลี” ที่ประพันธ์ “ภพพาหรรษ์” หมายถึง ดินแดนที่พบพา
แต่ความสนุกสนาน เบิกบานใจ
 ราชินทร์ ผู้ประพันธ์พยายามสนธิจาก ราชา+องค์อินทร์ โดยมีจุดประสงค์ให้คำนี้หมายถึง พระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพระอินทร์
คำประพันธ์...อาลัยพ่อหลวง
มานพ หงษาคำ...ผู้ประพันธ์
ธ ยุคล ดลใจ ไทยผ่องแผ้ว
ธ ดุจแก้ว ในใจ ไทยทั้งผอง
ธ ดำริ อยากให้ ไทยปรองดอง
ธ สนอง คนไทย ให้ร่มเย็น
ธ เสด็จ ทั่วแคว้น แดนพิลาศ
ธ ประพาส ทั่วไทย คลายทุกข์เข็ญ
ธ ทรงงาน หนักเบา ทุกเช้าเย็น
ธ ลำเค็ญ เพียงใด ไม่วางวาย
ธ สถิต ในดวงใจ ไทยถ้วนหน้า
ธ เจิดจ้า ดุจแสงธรรม นำขยาย
ธ คิดค้น เทคโนฯไทย ไว้มากมาย
ธ ทลาย ความทุกข์ สุขนิรันดร์
ธ ทรงเป็น ยอดกษัตริย์ ขัตติยะ
ธ สละ ราชวิถี ที่สุขสันต์
ธ ทรงเกื้อ ให้ผองไทย ไร้จาบัลย์
ธ สร้างสรรค์ กิจพอเพียง เลี้ยงแผ่นดิน
ธ เสด็จ สู่มรรคา ภพพาหรรษ์
ธ พรากขวัญ คนทั้งโลก โศกถวิล
ธ ธ ธ ซะน้ำตา ประชาริน
ธ ราชินทร์ ธ ราชา ธ ราชันย์
เจ้าแผ่นดิน สิ้นพระชนม์ พลทั้งชาติ
คงมิอาจ กลั้นน้ำตา ศรัทธาฉันท์
ที่สิบสาม เดือนตุลา จารึกพลัน
วันสำคัญ มหาราช ชาติไทยแฮ
อันด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
สักการะ พระวิญญาณ สานกระแส
ยลที่ชอบ กอปรที่ใช่ ใฝ่ที่แล
กายดวงแด น้อมถวาย ใต้ธุลี
ขออนุญาต ให้นิยามของคำที่ไม่เคยปรากฏ เพราะเป็นคำที่คิดขึ้นมาเพื่อให้ “ฉันทลักษณ์” นี้ดูสละสลวย เท่านั้น
 พิลาศ เป็นคำแผลงมาจาก พินาศ(ซึ่งดูแรงไปถ้าใช้คำนี้) ผู้ประพันธ์ให้ความหมายคำนี้ว่า พื้นที่แห้งแล้งและกันดารมาก
 หรรษ์ เป็นคำที่นำมาจาก หรรษา เพียงแปลงสระอาเป็นตัวการันต์ ความหมายตาม “วลี” ที่ประพันธ์ “ภพพาหรรษ์” หมายถึง ดินแดนที่พบพา
แต่ความสนุกสนาน เบิกบานใจ
 ราชินทร์ ผู้ประพันธ์พยายามสนธิจาก ราชา+องค์อินทร์ โดยมีจุดประสงค์ให้คำนี้หมายถึง พระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพระอินทร์
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

รถพิพิธภัณฑ์สัญจร กรมศิลปาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาล กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD กองประสานงานโครงการพระราชด Feflic ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห ศูนย์นิรภัย INSARAG Thailand ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand