Clicky

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ

งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ งานพัสดุ อาคาร 5 ชั้น 1 โทร.02-4737000 ต่อ 1203,1204 ?

เปิดเหมือนปกติ

📚โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256...
28/03/2022

📚โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แนบท้าย ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 อาคาร 8 ชั้น 6)

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
15/02/2022

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

15/02/2022

#ราคากลาง
ราคาที่ใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
(3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
*ให้ใช้ราคาในข้อ 1 ก่อน
*ในกรณีที่ไม่มีราคาข้อ 1 ให้ใช้ราคาตามข้อ 2 หรือ 3 ก่อน
*ในกรณีที่ไม่มีราคาตามข้อ 1, 2 และ 3 ให้ใช้ราคา ข้อ 4, 5 หรือ 6
โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
#สาระดีดี #ดอกบัวใต้เสาชิงช้า #ระเบียบพัสดุ

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
02/02/2022

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
18/08/2021

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

บรรยาย Made in Thailand กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามหนังสือเวียน ว 89
28/07/2021
Made in Thailand กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครั้งที่ 1

บรรยาย Made in Thailand กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามหนังสือเวียน ว 89

บรรยาย Made in Thailand กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
27/07/2021
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนนางสาวสุธาสินี ศรีม.....

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รั...
11/06/2021
ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัส

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 89 / 18 ก.พ. 2564)

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้...

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ Covid - 19
11/06/2021
การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ Covid - 19

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ Covid - 19

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ Covid - 19 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 #ก.....

Photos from จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ's post
05/05/2021

Photos from จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ's post

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post
31/03/2021

Photos from กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department's post

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้รับจ้าง        ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผู้ว่าจ้าง .ศาลวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางว่า ผู้รับจ้างได้เข้าไปตรว...
09/12/2020

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้รับจ้าง
ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผู้ว่าจ้าง
.
ศาลวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางว่า
ผู้รับจ้างได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจากการมีเสาไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อเมนประปา อยู่ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างเป็นอย่างดีแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าทำสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง
.
ผู้รับจ้างจึงสามารถที่จะวางแผนการก่อสร้างและประมาณการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถทำการก่อสร้างได้โดยไม่มีข้อขัดข้อง และผู้รับจ้างยังสามารถแจ้งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง
.
การที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งปัญหาอุปสรรคให้ผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำสัญญา แต่กลับแจ้งภายหลังจากนั้น จึงเป็นความผิดพลาดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้างเอง 📌แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างเองก็คาดหมายได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคที่ผู้ว่าจ้างย่อมทราบดีตั้งแต่กำหนดแบบแปลนและสถานที่ก่อสร้างแล้ว และปัญหาดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตนเอง
.
กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างด้วย ความรับผิดของผู้รับจ้างจึงควรจะลดลงตามส่วนของความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับจ้าง
.
ดังนั้น ศาลจึงให้ขยายเวลาก่อสร้างตามจำนวนวันที่พื้นที่ยังคงมีอุปสรรคตั้งแต่วันเริ่มทำงานไปถึงวันที่อุปสรรคนั้นหายไป หักออกด้วยช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างสามารถแจ้งปัญหาอุปสรรคจนถึงวันก่อนที่ผู้รับจ้างจะแจ้งอุปสรรคให้ผู้ว่าจ้างทราบ

✅ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 15.30 น.🗂 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับครุ...
09/11/2020

✅ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 - 15.30 น.
🗂 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน “วิทยาลัยการดนตรี “กับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.🗂 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับ...
05/11/2020

✅ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
🗂 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 กับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.5 ปี) และสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกา...
07/10/2020

เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อนของสำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยงาน (ยกเว้นเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร) บันทึกรายการในระบบ GFMIS โดยระบุรายละเอียดดังนี้
สามารถดาว์นโหลด ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://gfmisreport.gfmis.go.th/public/news20201002_2.htm

21/08/2020

📣📣กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี

▶️▶️ กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 กำหนดให้การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินได้อีกไม่เกิน 6 เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ 106 กำหนดในเรื่องการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการโดยไม่กำหนดวงเงิน) ให้หน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ดำเนินการผ่านระบบ GFMIS Web Online เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางตามกฎหมาย ดังนี้
1. หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ ให้บันทึก PO
2. หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ และหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX
3. หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามแนวทางปฏิบัติ ในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน

เมื่อได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเรียบร้อยแล้วให้แก้ไขการบันทึกรายการดังกล่าว จากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
4. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในรายการต่าง ๆ ที่กำหนด ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK

“สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค ต้องเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน สรุปเลขที่เอกสารสำรองเงิน และรายละเอียดในแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวม ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS และส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป” #กรมบัญชีกลาง #กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
18/08/2020

ขอให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

📣📣กรมบัญชีกลาง ย้ำชัด !! หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที เมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 รายหน่วยงานและมีมติเป็นที่สิ้นสุด ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2

▶️▶️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้เคยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ... ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นั้น

“เนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อหนี้ผูกพันและ เบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือข้างต้นต่อไป ทั้งนี้ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ให้หมายความถึงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยทำให้มีเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลดีในการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #พรบงบประมาณรายจ่ายปี64

ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ
30/07/2020
ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ

ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อม....

08/07/2020

🔰แนวทางในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) วงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท
สามารถ Download ตามลิงค์ด้านล่างได้เลย ⬇️
http://pasadu.bsru.ac.th/newweb/download_mastatant/jakjong01.pdf

25/05/2020

🔊🔊กรมบัญชีกลางเผยผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 ไตรมาส 3 พร้อมเร่ง ! ส่วนราชการลงนามในสัญญาให้ทันภายใน พ.ค. 63

➡️➡️นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จะนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ซึ่งรายการงบประมาณที่จะนำมาโอนประกอบด้วย (1) รายจ่ายประจำที่ยังมิได้เบิกจ่ายหรือยังไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 (2) รายจ่ายลงทุน อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายการที่สามารถชะลอการดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ (3) งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีเงินรายได้เพียงพอของหน่วยงานรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน ดังนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุนที่เหลือ ให้สามารถลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 กรมบัญชีกลางจึงได้ส่งคณะทำงานเฉพาะกิจลงไปยังหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด
➡️➡️“ซึ่งขณะนี้ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 15 พ.ค. 63) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว 2,123,781 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.37 โดยแบ่งเป็น (1) รายจ่ายลงทุน ใช้จ่ายแล้ว 293,523 ล้านบาท ของวงเงิน 597,091 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.16 (2) รายจ่ายประจำใช้จ่ายแล้ว 1,830,258 ล้านบาท ของวงเงิน 2,602,909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.32 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ใช้จ่ายแล้ว 257,415 ล้านบาท ของวงเงิน 259,024 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.38” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว #กรมบัญชีกลาง #เร่งรัดเบิกจ่าย #เงินงบประมาณ

Photos from จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ's post
21/05/2020

Photos from จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ's post

Timeline photos
24/04/2020

Timeline photos

การคำนวณส่วนต่างจากราคากลาง 15%
21/04/2020

การคำนวณส่วนต่างจากราคากลาง 15%

ว 82 มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20/04/2020
ว 82 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ว 82 มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวัน...

ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
27/03/2020
ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 ซ้อมค...

✅กรมบัญชีกลาง ปลดล็อคเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
18/03/2020

✅กรมบัญชีกลาง ปลดล็อคเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

🔊🔊กรมบัญชีกลางขานรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 63 ผ่อนคลายเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้

➡️คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อกำหนดวงเงินในการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความต่อเนื่องและลดข้อจำกัดด้านระยะเวลา สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

➡️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงได้พิจารณาและกำหนดแนวทางให้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์กรณีวงเงินกำหนดการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดังนี้
1.การนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมได้กำหนดวงเงินไว้ที่ 500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ปรับเป็น วงเกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท
2.การเผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซึ่งจากเดิมระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารของการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง จะกำหนดตามวงเงินของการซื้อหรือจ้าง ให้ปรับเป็นเผยแพร่ประกาศและเอกสารของการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวนวันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ (ทุกวงเงิน) โดยให้คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
3.การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จากเดิมที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ให้ปรับเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

➡️“มาตรการฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความต่อเนื่องและลดข้อจำกัดด้านระยะเวลา โดยยังคงคำนึงถึงหลักการความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีเดียว ให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีเดียวที่เป็นการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

#กรมบัญชีกลาง

ที่อยู่

1061 ซ.อิสรภาพ 15
Bangkok
10600

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด