Wichian & Partner

Wichian & Partner รับปรึกษาคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร อุทธรณ์ฎีกา ทำนิติกรรมสัญญา ที่ปรึกษากฎหมาย

เปิดเหมือนปกติ

#กฎหมายใหม่ #ปลดพืชกระท่อมพ้นจากยาเสพติด ☑️ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564👉 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 ว...
26/05/2021

#กฎหมายใหม่
#ปลดพืชกระท่อมพ้นจากยาเสพติด

☑️ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564
👉 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศ 26 พฤษภาคม 2564)

👉 ที่มาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/035/T_0001.PDF

#ประกาศกำหนดอัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวง วิ่งเลนขวาห้ามต่ำกว่า 100กม./ชม. (ประกาศ 10 มีนาคม 2564)✍️ กฎกระทรวงกำหนดอัตร...
11/03/2021

#ประกาศกำหนดอัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวง วิ่งเลนขวาห้ามต่ำกว่า 100กม./ชม. (ประกาศ 10 มีนาคม 2564)

✍️ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564

👉 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความเร็วรถบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท อาทิเช่น

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องเดินรถขึ้นไปมีเกาะกลางถนนแบบกำแพง และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนนตามที่ผู้อำนวยการทางหลวงประกาศกำหนด

ข้อ 3 อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทํางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทตาม ข้อ 2 มีดังต่อไปนี้

รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกินสิบห้าคนให้ใช้ความเร็วไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถจักรยานยนต์ให้ใช้ความเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยลูกบาศก์เชนติเมตรขึ้นไปให้ใช้ความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ...

#กฎหมายใหม่ #แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา   ✍️ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564👉 มีผล 7 ก.พ. ...
06/02/2021

#กฎหมายใหม่ #แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา


✍️ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564
👉 มีผล 7 ก.พ. 2564
👉 แก้ไขในประเด็นอนุญาตให้ทำแท้ง
☑️ อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ยุติได้ตามความประสงค์
☑️ อายุครรภ์เกิน 12 แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ยุติได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

📌 ที่มา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/010/T_0001.PDF

#covid19 #มาตรการควบคุมไวรัสโควิด📌 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.254...
06/01/2021

#covid19 #มาตรการควบคุมไวรัสโควิด

📌 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)

👉 ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้บังคับแล้ว ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติส่วนราชการ ยกระดับมาตรการยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่น การควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดชลบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร

พร้อมการปราบปรามต้นเหตุการระบาดโรคทุกรูปแบบ และบทลงโทษทางกฎหมายกับผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ศาลฎีกานักการเมือง พิพากษาจำคุก นายวัฒนา เมืองสุข คดีบ้านเอื้ออาทรhttps://www.posttoday.com/politic/news/633856
24/09/2020
คุก! 99 ปี "วัฒนา เมืองสุข"ทุจริตบ้านเอื้อฯ

ศาลฎีกานักการเมือง พิพากษาจำคุก นายวัฒนา เมืองสุข คดีบ้านเอื้ออาทร

https://www.posttoday.com/politic/news/633856

ศาลฎีกานักการเมือง สั่งจำคุก"วัฒนา เมืองสุข" 99 ปี แต่โทษสูงสุดให้จำคุกได้ 50 ปีคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร ขณะ...

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาจำคุกเทพไทย เสนพงษ์ พร้อมตัดสิทธิทางการเมือง https://www.thaimoveinstitute.com/33024/?y=
28/08/2020
ศาลพิจารณาตัดสิน จำคุก เทพไท พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี - Thaimoveinstitute.com

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาจำคุกเทพไทย เสนพงษ์ พร้อมตัดสิทธิทางการเมือง https://www.thaimoveinstitute.com/33024/?y=

ด่วน!?! ศาลพิจารณาตัดสิน จำคุก 2 ปี "เทพไท เสนพงศ์" พร้อม "มาโนช เสนพงศ์" พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี!?!

05/08/2020

#คดีอาญา #พรบอาวุธปืนฯ
📌 การถืออาวุธปืนอยู่ชั่วขณะแล้วต้องส่งคืน เป็นการยึดถืออาวุธปืนแต่มิได้มีเจตนายึดถือเพื่อตน จึงไม่เป็นการมีไว้ในครอบครองตามความใน พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 7

✍️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4729/2562 พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 7 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่งหรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่” และมาตรา 4(6) แห่ง พ.ร.บ. ฉบับเดียวกันให้ความหมายของคำว่า มี ไว้ว่ามีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งคำว่าครอบครองหาได้บัญญัติให้มีความหมายเป็นพิเศษอย่างใดไม่ ต้องถือว่ามีความหมายตามกฎหมายทั่วไป เช่นนี้ การถืออาวุธปืนอยู่ชั่วขณะแล้วต้องส่งคืน เป็นการยึดถืออาวุธปืนแต่มิได้มีเจตนายึดถือเพื่อตน หาอาจเป็นการครอบครองไม่

จำเลยเพียงแต่รับฝากอาวุธปืนพกสั้นของกลางมีซองอาวุธปืนไม่มีเครื่องกระสุนปืนจาก ย. ก่อนหน้าวันเกิดเหตุแค่ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งการรับฝากอาวุธปืนพกสั้นของกลางในลักษณะนี้ของจำเลย แม้ยังมีเงื่อนไขว่า ถ้าภายหลังจำเลยพอใจ ย. ก็ยินดีขายและโอนอาวุธปืนให้ถูกต้อง ก็ยังถือว่าจำเลยเป็นเพียงผู้ครอบครองอาวุธปืนพกสั้นของกลางอยู่ชั่วขณะเช่นกัน เนื่องจากจำเลยยังมีหน้าที่ต้องคืนอาวุธปืนพกสั้นของกลางให้ ย. อยู่ ส่วนการที่จำเลยจะพึงพอใจแล้วซื้ออาวุธปืนพกสั้นของกลางในภายหลังก็เป็นเรื่องที่ ย. จะต้องจดทะเบียนโอนและส่งมอบอาวุธปืนพกสั้นของกลางให้จำเลยอีกต่างหาก การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคสาม

01/08/2020

#คดีอาญา #ฎีกาน่ารู้
👉 บรรยายฟ้องเคลือบคลุม ขัดกันเองและขัดต่อลักษณะความผิด เป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์และยักยอก ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ.มาตรา 158(5)

👉 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4524/2562 “การที่ศาลจะมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความแตกต่างกับฟ้องตามมาตรา 192 ได้นั้น จะต้องเป็นเรื่องที่คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายมาถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 158(1) ถึง (7) เสียก่อน ดังนี้ หากเป็นฟ้องที่ขัดกันเองและขัดต่อลักษณะความผิดอันเป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิด ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158(5) ศาลก็จะต้องพิพากษายกฟ้อง”

>>แม้ศาลชั้นต้นจะมีอำนาจตรวจคำคู่ความ แต่ปัญหาเรียงฟ้องในคดีอาญาชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่ศาลมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาฟ้องโจทก์เคลือบคลุมขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษายกฟ้อง จึงชอบด้วยกฎหมาย หาใช่การพิจารณาคดีที่ผิดระเบียบ

>>เมื่อพิจารณาบทบัญญัติ ป.อ. มาตรา 334 เปรียบเทียบกับ ป.อ. มาตรา 352 แล้ว จะเห็นความแตกต่างในสาระสำคัญคือเรื่องการครอบครอง โดยความผิดฐานลักทรัพย์ ผู้กระทำจะต้องไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เป็นวัตถุที่มุ่งกระทำต่อด้วยในขณะกระทำความผิดและมีการเอาทรัพย์ไปจากการครอบครองของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอม ส่วนความผิดฐานยักยอกจะเป็นความผิดได้ต่อเมื่อผู้กระทำได้ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ด้วยในขณะกระทำความผิด ปัญหาการครอบครองอยู่ที่ใครจึงมีความสำคัญในการวินิจฉัยว่าการเอาไปจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์และยักยอก โจทก์บรรยายฟ้องว่าเมื่อระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดโดยทุจริตต่อโจทก์หลายบทหลายกรรมต่างกัน โดยจำเลยที่ 1 เป็นกรรมการผู้จัดการโจทก์ได้รับมอบหมายให้ครอบครองจัดการทรัพย์สินโจทก์ มีอำนาจลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินเพื่อชำระหนี้โจทก์ตามกฎหมายคือบัญชีโจทก์ของธนาคาร ก. ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จำเลยที่ 1 กระทำผิดหน้าที่ของตนสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมและเช็คเงินสด 11 ฉบับ จากบัญชีโจทก์ให้จ่ายเข้าบัญชีจำเลยที่ 2 หรือแก่ผู้ถือ และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือเช็คไปถอนเงิน จำเลยทั้งสองร่วมกันลักทรัพย์และเบียดบังเอาทรัพย์สินเป็นเงินในบัญชีของโจทก์ในฐานะนายจ้างเป็นของตน ขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 83,90,91,334,335(7)(11),352,353 แสดงว่า โจทก์เองก็ไม่ทราบว่าความจริงเป็นอย่างไร เป็นฟ้องที่ขัดกันเองและขัดต่อลักษณะความผิด เป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์และยักยอก ไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 158(5)

>> การที่ศาลจะมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความแตกต่างกับฟ้องตามมาตรา 192 ได้นั้น จะต้องเป็นเรื่องที่คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายมาถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 158(1) ถึง (7) เสียก่อน หากเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องโดยไม่จำต้องพิจารณาการสืบพยานของคู่ความแต่อย่างใด ตามกรณีดังกล่าว ศาลย่อมไม่มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 ได้

#ฟ้องเคลือบคลุม #ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย #ข้อเท็จจริงแตกต่างจากฟ้อง

✔️ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎ...
25/07/2020

✔️ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา พ.ศ. 2563

☑️ เริ่มใช้บังคับ 18 กรกฎาคม 2563

👉 ที่มาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/056/T_0026.PDF

#กฎหมายใหม่ #ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา #การแสดงตนของจำเลยต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ #คดีอาญา

🚩 2 ก.ค. 2563 คดีจำนำข้าว G2G ศาลฎีกาพิพากษาให้คนสนิทเสี่ยเปี๋ยง" สุธี เชื่อมไธสง" ชดใช้กว่า 2 หมื่นล้านบาทhttps://www.k...
03/07/2020
ศาลฏีกาพิพากษาให้"คนสนิทเสี่ยเปี๋ยง" ชดใช้คดีทุจริตข้าวจีทูจี กว่า 2หมื่นล้าน

🚩 2 ก.ค. 2563 คดีจำนำข้าว G2G ศาลฎีกาพิพากษาให้คนสนิทเสี่ยเปี๋ยง" สุธี เชื่อมไธสง" ชดใช้กว่า 2 หมื่นล้านบาท
https://www.komchadluek.net/news/politic/435920?qt=

ศาลฏีกาพิพากษาให้คนสนิทเสี่ยเปี๋ยง" สุธี เชื่อมไธสง" ชดใช้คดีทุจริตข้าวจีทูจีกว่า 2หมื่นล้าน ซึ่งเจ้าตัวไ....

📣 ศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุก 4 แกนนำ นปช.https://www.thaimoveinstitute.com/21171/?y=
26/06/2020
ด่วน!ศาลฏีกายืนสั่งจำคุก4แกนนำนปช.คดีบุกบ้านสี่เสาฯ หิ้วนอนเรือนจำ - Thaimoveinstitute.com

📣 ศาลฎีกาพิพากษายืน จำคุก 4 แกนนำ นปช.
https://www.thaimoveinstitute.com/21171/?y=

จากที่ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ชุมนุมปิดล...

👍 ยกเลิกเคอร์ฟิว👉 มีผลเวลา 23.00 น. (5 ทุ่ม) ของคืนวันที่ 14 มิถุนายน 2563👉 ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...
13/06/2020
ราชกิจจาฯ "ยกเลิกเคอร์ฟิว-คลายล็อก เฟส 4 กิจกรรมเสี่ยง" มีผล15มิ.ย.นี้

👍 ยกเลิกเคอร์ฟิว
👉 มีผลเวลา 23.00 น. (5 ทุ่ม) ของคืนวันที่ 14 มิถุนายน 2563

👉 ที่มา :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ยังให้คงการห้ามเดินทางเข้า-ออกในราชอาณาจักร พร้อมสั่ง ค.....

#ทารุณกรรมสัตว์ มีโทษจำคุก
06/05/2020

#ทารุณกรรมสัตว์ มีโทษจำคุก

หยุด!! ทารุณกรรมสัตว์กันเถอะครับ
>>>เพราะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีเลือดเนื้อ มีหัวใจ มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเรา
>>>ทุกๆชีวิตมีความสำคัญและควรได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

#สำนักงานกิจการยุติธรรม #justiceinfographic #ทารุณกรรมสัตว์ #ทำร้ายสัตว์

🚩 ออกข้อกำหนด(ฉบับที่ 2) เพิ่มเติม ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ☑️ สาระสำคัญ คือ #ห้ามออกนอกบ้านตอนกลางคืน ช่วงเวลาระหว่าง...
02/04/2020

🚩 ออกข้อกำหนด(ฉบับที่ 2) เพิ่มเติม ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
☑️ สาระสำคัญ คือ #ห้ามออกนอกบ้านตอนกลางคืน ช่วงเวลาระหว่าง 22.00 - 4.00 น. (เว้นแต่มีเหตุจำเป็นด้านการแพทย์ ธนาคาร ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ น้ำมัน สินค้านำเข้าส่งออก ขนคนไปกักกันโรค เดินทางไปหรือกลับจากสนามบิน)
👉 อ่านรายละเอียดด้านล่าง
#ประกาศเคอร์ฟิว #Covid19

👉 ออก 16 ข้อกำหนดหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรค / ปิดสถานที่เสี่ยง (เช่น สนามมวย ส...
25/03/2020

👉 ออก 16 ข้อกำหนดหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรค / ปิดสถานที่เสี่ยง (เช่น สนามมวย สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ เป็นต้น) / ปิดช่องทางเข้าประเทศ / ห้ามกักตุนสินค้า / ห้ามชุมนุม / ห้ามเสนอข่าวเท็จ และมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับกลุ่มที่เสี่ยงติดเชื้อ

👉 วันที่ 25 มี.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนดและข้อกำหนด เพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเนื้อหาดังนี้ ..... (ดูรูป)
#ข้อกำหนด
#ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
#Covid19

🚩 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ✨#ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน #Covid19
25/03/2020

🚩 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ✨
#ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
#Covid19

🚩 ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ✨อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/artic...
21/03/2020

🚩 ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ✨

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.isranews.org/article/isranews/86633-supermarket.html
#covid19

เอกสารข่าว  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณี #ยุบพรรคอนาคตใหม่
21/02/2020

เอกสารข่าว คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณี #ยุบพรรคอนาคตใหม่

👍 #ตรวจสอบรายชื่อตำรวจปลอม หรือจริง👉 เอาสาระดีๆมาฝาก กรณีมีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นตำรวจมาขอตรวจค้นจับกุมหรือทำการใดๆ คุณสามา...
20/02/2020
ตรวจสอบตำรวจปลอมหรือจริง???

👍 #ตรวจสอบรายชื่อตำรวจปลอม หรือจริง
👉 เอาสาระดีๆมาฝาก กรณีมีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นตำรวจมาขอตรวจค้นจับกุมหรือทำการใดๆ คุณสามารถเอาชื่อนามสกุลไปสืบค้นได้ครับ ว่าเป็นของจริงหรือของปลอม
เข้าไปที่ลิ้งค์นี้ http://www.thaipolice.net/

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีทุจริตข้าว จีทูจี เผยแพร่ทางเว็บราชกิจจานุเบกษา (3 กุมภาพั...
04/02/2020

คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีทุจริตข้าว จีทูจี เผยแพร่ทางเว็บราชกิจจานุเบกษา (3 กุมภาพันธ์ 2563)
เข้าไปดูที่ลิงค์http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/010/T_0007.PDF

👍 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการใหม่ สั่งให้สถาบันการเงินปรับเปลี่ยน วิธีการคิดดอกเบี้ย  และ การเรียกเก็บค่าธรรมเ...
26/01/2020
ลูกหนี้ต้องรู้ แบงก์ชาติสั่งสถาบันการเงิน ปรับวิธีคิดดอกเบี้ย-ลดค่าธรรมเนียม | Saving Guru

👍 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการใหม่ สั่งให้สถาบันการเงินปรับเปลี่ยน วิธีการคิดดอกเบี้ย และ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มความเป็นธรรมให้กับลูกค้ามากขึ้น

👉 โดยปรับเปลี่ยนทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน คือ
1. ค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด ให้คิดค่าปรับจากเงินต้นคงเหลือ
2. ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นงวดที่ผิดนัดชำระ
3. ค่าธรรมเนียมบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ให้คืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนเมื่อลูกค้ายกเลิกบัตร ......

เพิ่งเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการใหม่ สั่งให้สถาบันการเงินปรับเปลี่ยน วิ.....

✨ การดำเนินคดีอาญากับคนบ้า 😎
09/12/2019

✨ การดำเนินคดีอาญากับคนบ้า 😎

กฎหมายน่ารู้ 36 : การดำเนินคดีอาญากับ “ผู้ป่วยจิต” ต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช

▶ ความรับผิดอาญาของ "คนบ้า"
1.️กระทำความผิดขณะ "บ้า" + "เป็นคนบ้าจริง" = ไม่ต้องรับโทษ และนำตัวไปรักษาอาการทางจิต
2.️กระทำความผิดขณะ "บ้า" + "เป็นคนบ้าบางเวลา" = รับโทษ แต่ศาลจะลดโทษให้ก็ได้

▶ ลักษณะแบบไหนที่กฎหมายถือว่า "บ้า"
"คนบ้า"
• ไม่รู้ผิดชอบชั่ว-ดี
• บังคับการกระทำและจิตใจตัวเองไม่ได้
• สติฟั่นเฟือน ป่วยจิต"คนบ้าบางเวลา"
• รู้ผิดชอบชั่ว-ดีอยู่บ้าง
• บังคับการกระทำและจิตใจตัวเองได้บ้าง
• สติไม่ฟั่นเฟือน

▶ ผู้กระทำความผิดต้องตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชว่า “บ้าจริง” หรือ “แกล้งบ้า” ทั้งก่อนและหลังการพิจารณาลงโทษ
1.ถ้ามีเหตุเชื่อว่า “บ้า” ตำรวจ อัยการ และศาลนำตัวผู้กระทำความผิดไปตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวช
2.ผลตรวจพิสูจน์ทางนิติจิตเวชระบุว่า “บ้าจริง”ศาลประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี
3.คนบ้าที่ “ต่อสู้คดีได้”นำตัวไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาล
4.ขณะที่ “รักษาอาการทางจิตอยู่”ให้ประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี(ซ้ำ)
5.คนบ้า “ต่อสู้คดีได้”นำตัวกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและลงโทษตามกฎหมาย

▶ ความรับผิดอาญาของ "คนบ้า"
1.️กระทำความผิดขณะ "บ้า" + "เป็นคนบ้าจริง" = ไม่ต้องรับโทษ และนำตัวไปรักษาอาการทางจิต
2.️กระทำความผิดขณะ "บ้า" + "เป็นคนบ้าบางเวลา" = รับโทษ แต่ศาลจะลดโทษให้ก็ได้

#กฎหมายน่ารู้ #บ้า #คดี #ความผิด #กฎหมายอาญา #สำนักงานกิจการยุติธรรม #WeAreOJA #อินโฟกราฟิก #สังคมเคารพกฎหมาย #cultureoflawfulness
--------------------------------------------------------------------------
ข้อมูล : ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา 65
CR : กรมสุขภาพจิต
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต : กรมสุขภาพจิต สายด่วน 1323

👉 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ "ธนาธร" พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. จากกรณีถือหุ้นสื่อ ✨
20/11/2019
ศาลรธน.วินิจฉัย 'ธนาธร' พ้นจากสมาชิกภาพส.ส.จากกรณีถือหุ้นสื่อ

👉 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ "ธนาธร" พ้นจากสมาชิกภาพ ส.ส. จากกรณีถือหุ้นสื่อ ✨

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่' พ้นจากสมาชิกภาพส.ส.จากกรณีถือหุ....

🚩 #กฎหมายใหม่☑️ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562👉 พร้อมสรุปสาระสำคัญ ...
15/11/2019

🚩 #กฎหมายใหม่
☑️ พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562
👉 พร้อมสรุปสาระสำคัญ โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
#กฎหมายขายฝาก #สัญญาขายฝาก #เพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย #คุ้มครอง

อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาตาม "พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543”
11/10/2019

อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาตาม "พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543”

อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาตาม "พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543”
https://twitter.com/pr_coj/status/1182104693859733504?s=20
https://www.instagram.com/p/B3a1FMOh6by/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
#COJ #ศาลยุติธรรม #DCourt #Gettingtoknow #กฎหมายน่ารู้ #พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

#ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น #เหตุฉกรรจ์ #ประหารชีวิต
30/09/2019

#ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น #เหตุฉกรรจ์ #ประหารชีวิต

กฎหมายอาญาได้กำหนดโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดไว้ 5 ประการได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน โดยการประหารชีวิตถือเป็นบทลงโทษสูงสุดแก่ผู้กระทำความผิดร้ายแรง“7พฤติกรรมการฆ่าที่ต้องรับโทษหนักด้วยการประหารชีวิต”
https://www.instagram.com/p/B3BI2imhvmW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://twitter.com/pr_coj/status/1178488845513347073?s=20

#ประหารชีวิต #COJ #ศาลยุติธรรม #DCourt #Gettingtoknow #กฎหมายน่ารู้ #law #infographic #lawinfographic #ความผิดอาญาแผ่นดิน #คดีอาญา

👉 ศาลฏีกาพิพากษาจำคุก 4 แกนนำ นปช. 😎
11/09/2019
ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 4 ปีแกนนำนปช.ล้มประชุมอาเซียน-ออกหมายจับทันที

👉 ศาลฏีกาพิพากษาจำคุก 4 แกนนำ นปช. 😎

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ ศาลจังหวัดพัทยา จ.ชลบุรี นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต.....

#คดีอาญา #ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
09/09/2019

#คดีอาญา #ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

“ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แบบฉบับสั้นๆ”
https://www.instagram.com/p/B2LgQl0B7wM/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://twitter.com/pr_coj/status/1170941566447341568?s=20

#เตือนภัย #ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ #COJ #ศาลยุติธรรม #DCourt #Gettingtoknow #กฎหมายน่ารู้ #law #infographic #lawinfographic # #ความผิดอาญาแผ่นดิน #คดีอาญา

👍 #สิทธิของผู้ต้องหา
03/09/2019

👍 #สิทธิของผู้ต้องหา

เรื่องใกล้ตัวจริงๆนะ รู้หรือไม่เมื่อเราตกเป็น “ผู้ต้องหา”หรือเป็น “ผู้ถูกจับกุม” เรามีสิทธิอะไรบ้างและพี่ตำรวจที่จับกุมเราต้องแจ้งสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรบ้าง
https://twitter.com/pr_coj/status/1168756396868820992?s=20
https://www.instagram.com/p/B17-7O6haG4/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

#เรื่องใกล้ตัว #ผู้ต้องหา #COJ #ศาลยุติธรรม #DCourt #Gettingtoknow #กฎหมายน่ารู้ #law #infographic #lawinfographic # #ความผิดอาญาแผ่นดิน #คดีอาญา

👉ศาลฎีกาตัดสิน 'ยกฟ้อง' สนธิญาณ-สกลธี 2 แกนนำ กปปส. พ้นผิดข้อกล่าวหาร่วมกบฏ😎
25/07/2019
ยกฟ้อง

👉ศาลฎีกาตัดสิน 'ยกฟ้อง' สนธิญาณ-สกลธี 2 แกนนำ กปปส. พ้นผิดข้อกล่าวหาร่วมกบฏ😎

พิพากษายกฟ้อง

🚩ศาลคดีทุจริตฯภาค 7 ตัดสินจำคุกคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน
11/06/2019

🚩ศาลคดีทุจริตฯภาค 7 ตัดสินจำคุกคดีติดสินบนเจ้าพนักงาน

💥💥 ศาลพิพากษาจำคุกจำเลย คดีให้สินบนเจ้าพนักงานคดีเสือดำ

🚩#แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพิ่มโทษหนัก! "ข่มขืนกระทำชำเรา"👉พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2...
28/05/2019

🚩#แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพิ่มโทษหนัก! "ข่มขืนกระทำชำเรา"

👉พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

☑️ สรุปสาระสำคัญ คือ

1. กำหนดนิยามคำว่า "ข่มขืนกระทำชำเรา" เสียใหม่ โดยตั้งเป็นมาตรา 1(18) และยกเลิกบทนิยามเดิมตามมาตรา 276 วรรคสอง และมาตรา 277 วรรคสอง

มาตรา 1(18) "กระทำชำเรา” หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น

(ส่งผลทำให้การใช้วัตถุอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศของผู้อื่น ไม่เป็นการข่มขืนกระทำชำเราอีกต่อไป แต่จะถือเป็นอนาจารที่มีโทษเทียบเท่าการข่มขืนกระทำชำเราแทน ตามมาตรา 278 วรรคสอง และมาตรา 279 วรรคสี่ ที่ได้แก้ไขใหม่)

2. เพิ่มมาตรา 280/1 กำหนดบทเพิ่มโทษ 1 ใน 3 กรณีการข่มขืนกระทำชำเราหรือกระทำอนาจาร ที่ได้บันทึกภาพหรือเสียงไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และถ้าหากส่งต่อภาพหรือเสียงนั้น ก็จะต้องบทเพิ่มโทษถึงกึ่งหนึ่ง

3. แก้ไขมาตรา 281 เกี่ยวกับ การยอมความ ในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา โดยกำหนดใหม่ว่า

1) ถ้าเป็นกรณีข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง หรืออนาจารที่เทียบเท่าข่มขืน ตามมาตรา 278 วรรคสอง ต้องเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรส (ดังนั้น ข่มขืนบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสจึงยอมความไม่ได้) และนอกจากนี้ ต้องเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย

2) ถ้าเป็นกรณีกระทำอนาจารตามมาตรา 278 วรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิดต่อหน้าธารกำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นการกระทำต่อบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้องตามมาตรา 285 หรือมาตรา 285/2

4. แก้ไขมาตรา 285 และเพิ่มมาตรา 285/2 กำหนดบทเพิ่มโทษสำหรับการกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราต่อบุคคลที่ต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ

5. แก้ไขมาตรา 286 กำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการดำรงชีพจากการค้าประเวณีเสียใหม่

6. แก้ไขมาตรา 366/1 เรื่องการสนองความใคร่ของตน โดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ โดยไม่ใช้คำว่า กระทำชำเรา ตามมาตรา 1(18)

👍 ที่มา แฟนเพจ "สื่อศาล" ของสำนักงานศาลยุติธรรม และhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0127.PDF

ที่อยู่

Bangkok
10250

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

0648578506

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Wichian & Partnerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Wichian & Partner:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด