ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies Strategic Studies Center [SSC] นามหน่วย : [ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ]
ชื่อย่อ : [ศศย.สปท.]
ชื่อภาษาอังกฤษ : Strategic Studies Center (SSC)

เปิดเหมือนปกติ

25/10/2021
25/10/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
รวม 8,675 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,931 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 532 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,830,294 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 9,589 ราย
หายป่วยสะสม 1,712,890 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 100,042 ราย
---------------------
เสียชีวิต 44 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

25/10/2021

🗓 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,675 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 1,712,890 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,830,294 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 18,705 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
🙂 หายป่วยแล้ว 1,740,316 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,859,157 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 18,799 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 24 ตุลาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 70,505,802 โดส
----------------------------
วันที่ 24 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 118,658 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 96,366 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 11,154 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

24/10/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๘
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร”
(เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๙ น.ธ.เอก)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

#ภาพ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระนามเดิม เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๕๖ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต สิริพระชันษา ๑๐๐ ปี ๒๑ วัน ถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดในอดีตและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษา ๑๐๐ ปี

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเลื่อนชั้นพระโกศจากพระโกศกุดั่นน้อยเป็นพระโกศกุดั่นใหญ่ตั้งแต่วันแรกที่สิ้นพระชนม์ ครั้นถึงวาระพระราชทานเพลิงพระศพ อันเป็นปัจฉิมวาระแห่งการพระราชกุศล จึงทรงพระกรุณาโปรดถวายพระโกศทองน้อยทรงพระศพ และให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นกางกั้นพระโกศ พระเกียรติยศเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเพราะยังไม่เคยปรากฏการพระราชทานเลื่อนพระโกศถึงสองครั้งมาก่อน

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขึ้นเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร” ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานจัดฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ถวายกางกั้นพระรูปบรรจุพระสรีรางคาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพระอัฐิบรรจุลงพระโกศทองคำ เชิญมาประดิษฐานในหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นที่ทรงสักการบูชาและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในพระฐานะพระบุพการีทางธรรมสืบไป

🙏 #ขอน้อมถวายสักการะและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ 🙏

24/10/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
รวม 9,351 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,666 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 540 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 139 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,821,619 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 10,098 ราย
หายป่วยสะสม 1,703,301 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,000 ราย
---------------------
เสียชีวิต 56 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post
24/10/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post

24/10/2021

🗓 วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 9,351 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 1,703,301 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,821,619 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 18,661 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
🙂 หายป่วยแล้ว 1,730,727 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,850,482 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 18,755 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 23 ตุลาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 70,279,624 โดส
----------------------------
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 172,514 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 170,121 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 13,449 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
24/10/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters's post
23/10/2021

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
23/10/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
23/10/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด's post
23/10/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด's post

23/10/2021
23/10/2021

📣📣 ยกเลิกเคอร์ฟิว พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด รวมกรุงเทพฯ
📌📆 มีผล 23.00 น. คืนวันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นไป
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0001.PDF
----------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพัน

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters's post
23/10/2021

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
23/10/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

23/10/2021

© วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย โดยวันนี้เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีคือ “วันเลิกทาส” ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสอีกในประเทศไทย
23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ

สมเด็จพระปิยมหาราช หรือพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ และสมเด็จพระเทพศิริน-ทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระนามเดิมว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์” เมื่อพระชนม์ 9 พรรษาได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ ต่อมาอีก 4 ปี ได้เลื่อนเป็น “กรมขุนพินิตประชานาถ” บรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 มีประราชกรณียกิจสำคัญมากมาย

""การเลิกทาส"" ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงขึ้น เรียกว่า “พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124” (พ.ศ.2448) เลิกเรื่องลูกทาส ในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาด เด็กที่เกิดจากทาส ไม่เป็นทาสอีกต่อไป การซื้อขายทาสเป็นโทษทางอาญา ส่วนผู้ที่เป็นทาสอยู่แล้ว ให้นายเงินลดค่าตัวให้เดือนละ 4 บาท จนกว่าจะหมด

•• การเลิกไพร่ เลิกทาส
แต่ดั้งเดิมนั้นประเทศไทยของเรา มีพลเมืองที่เป็นชนชั้นทาสมากกว่า 30% ของพลเมืองทั้งประเทศ เนื่องจากการได้รับวรรณะทาสนั้นจะถูกสืบจากสายเลือด หากพ่อแม่เป็นทาส ลูกก็จะเป็นทาสด้วย โดยทาสนั้นแบ่งออกเป็น 7 ประเภทใหญ่ๆ

**ทาสสินไถ่: เกิดจากการขายตัวเป็นทาส ทาสประเภทนี้มักยากจน
**ทาสในเรือนเบี้ย: เกิดจากการที่แม่เป็นทาส พ่อเป็นนายทาส
**ทาสมรดก: เกิดจากการส่งต่อมรดกของนายทาสที่เสียชีวิตลง ส่งให้นายทาสคนต่อไป
**ทาสท่านให้: ทานที่ได้รับมาจากผู้อื่น
**ทาสทัณฑ์โทษ: กรณีที่บุคคลนั้นถูกลงโทษ แต่ไม่สามารถหาเงินมาชดใช้ได้หมด ถ้าหากมีนายทาสมาช่วยเหลือ ถือว่าบุคคลนั้นกลายเป็นทาสของนายทาสคนนั้น
**ทาสที่ช่วยไว้จากความอดอยาก: คือการขายตนเองให้นายทาส เพื่อหลีกหนีจากความอดอยากที่เผชิญอยู่
**ทาสเชลย: เกิดจากการที่ประเทศหรือพลเมืองนั้นๆ แพ้สงคราม จึงถูกผู้ชนะสงครามนำคนเหล่านั้นไปเป็นทาสรับใช้

//การจะหลุดออกจากการเป็นทาสนั้นมี 6 วิธี
- การหาเงินมาไถ่ถอนตนเอง
- การบวชที่ต้องได้รับการยินยอมจากนายทาส
- การหลบหนีจากการเป็นเชลยในสงคราม
- การแต่งงานกับชนชั้นสูงกว่า
- การแจ้งความนายจ้างว่าเป็นกบฏ และตรวจสอบว่าเป็นจริง
- การประกาศจากรัชกาลที่ 5 ให้มีการเลิกทาส

:: การปฏิรูประเบียบบริหารราชการ ได้ทรงปรับปรุงหน้าที่ของกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่แต่เดิมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายเวลานั้นเข้าเป็นกระทรวง กระทรวงหนึ่ง ๆ ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างพอเหมาะสม

:: การศึกษา ทรงโปรดให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง แล้วมีหมายประกาศชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการให้ส่งบุตรหลานเข้า เรียน โรงเรียนภาษาไทยนี้

:: การศาล ทรงตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น เพื่อรวบรวมศาลต่าง ๆ ให้มาขึ้นอยู่ในกระทรวงเดียวกัน

:: การคมนาคม ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายถนนบำรุงเมือง ถนนที่ทรงสร้างใหม่ คือ ถนนเยาวราช ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก ถนนดินสอ ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ เป็นต้น

:: การสุขาภิบาล ได้ทรงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดูแลจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นหลายแห่ง เช่น ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลโรคจิต และโรงเลี้ยงเด็ก

:: การสงครามและการเสียดินแดน ท่านทรวงควบคุมการเสียดินแดนของไทย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามทำให้ได้ประโยชน์จากการเสียดินแดนให้มากที่สุด

:: การเสด็จประพาส ระหว่างที่ยังมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ก็ได้เสด็จประพาสต่างประเทศหลายที่ เพื่อดูแบบอย่างการปกครอง และนำมาแก้ไขดัดแปลงใช้ในประเทศของเราบ้าง

:: การศาสนา ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกโดยแท้จริงในด้านพระพุทธศาสนา

:: การวรรณคดี ทรงเป็นนักประพันธ์ ซึ่งมีความชำนาญทั้งทางร้อยแก้วและร้อยกรอง เช่น ไกลบ้าน ลิลิตนิทราชาคริต เงาะป่า พระราชพิธีสิบสองเดือน เป็นต้น...

23/10/2021

ขอเชิญประชาชนชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า) ณ พระลานพระราชวังดุสิต และเสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยประมาณ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

23/10/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564
รวม 9,742 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,121 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 546 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 70 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 5 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,812,268 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 10,182 ราย
หายป่วยสะสม 1,693,203 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,803 ราย
---------------------
เสียชีวิต 74 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

23/10/2021

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ เริ่ม 1 พ.ย. 64

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

23/10/2021

น้อมรำลึก 111 ปี
23 ตุลาคม 2564 "วันปิยมหาราช"
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัย ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ ด้วยการปฏิรูปในด้านต่างๆ รวมถึงการประกาศเลิกทาส พระองค์ท่านเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน และเป็นที่เชื่อกันว่าการสักการะบูชาพระองค์จะส่งให้ผู้ประกอบพิธีเป็นที่รักของคนทั่วไปและมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภในการประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกสำเร็จลุล่วง ปลดหนี้ หรือให้ค้าขายรุ่งเรือง เราจึงได้ยินคนทั่วไปมักเรียกพระองค์ท่านติดปากว่า เสด็จพ่อ ร.5 หรือ เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

วิธีการสักการะบูชา

สำหรับผู้ที่บูชาพระองค์ท่านครั้งแรกให้จุดธูป 16 ดอก ส่วนครั้งต่อไปให้จุด 9 ดอก โดยว่าคาถาดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” (กล่าว 3 ครั้ง)

หรือ

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง
พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ” หรือแบบเต็ม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะนาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง

พระคาถาอธิษฐานขอพร โดยห้ามบนบานเด็ดขาด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานังจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตาจงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง… อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะ นาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ)

พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น

โดยเครื่องสักการะ คือ ดอกกุหลาบสีชมพู เพราะ ดอกกุหลาบนั้นมีหนามที่แหลมคมและความงดงาม เปรียบดั่งพระปรีชาสามารถและอำนาจในการปกครองประเทศของพระองค์ และยังมีความเมตตากรุณายิ่งอันเป็นความงดงามแก่แผ่นดินไทย ส่วนสีชมพูนั้นเป็นสีประจำวันอังคารอันเป็นสีของวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน นอกจากนี้ยังนิยม บายศรี หมากพลู บุหรี่ สุรา บรั่นดี หรือไวน์ มาสักการะ รวมถึงนำหญ้าสดใหม่มาให้แก่ม้าพระที่นั่งอีกด้วย

วันที่ควรบูชาคือวันที่ 23 ตุลาคม และยังเลือกบูชาประจำทุกสัปดาห์ได้ในทุกวันอังคารอันเป็นวันพระราชสมภพ หรือวันพฤหัสบดีอันเป็นวันครู หรือบูชาในวันพระก็ได้เช่นกันแต่ต้องยกเว้นเครื่องสักการะที่เป็นอบายมุข จำพวก บุหรี่ และเหล้า
.....

ข้อมูล : springnews

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters's post
22/10/2021

Photos from กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters's post

22/10/2021

💛 “วันนี้ในอดีต” 💛 : (๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙)

'วันคล้ายวันทรงพระผนวช ในหลวง รัชกาลที่ ๙'

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่ง เสด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ ทรงได้รับพระสมณฉายาว่า “ภูมิพโลภิกขุ” และเสด็จไปประทับจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙

ในการนี้ มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต นพวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระราชอุปัธยาจารย์, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระราชอนุสาวนาจารย์, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ และมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง)

ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างแท้จริง และทรงครองพระองค์ตามสิกขาบทในพระวินัยอย่างเคร่งครัด ในระหว่างที่ทรงดำรงสมณเพศ ทรงปฏิบัติพระราชกิจ เช่นเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอย่างเคร่งครัด เช่น เสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัตรเช้า-เย็น ตลอดจนทรงสดับพระธรรมและพระวินัย นอกจากนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพิเศษอื่นๆ เช่น เสด็จฯ ไปทรงรับบิณฑบาต จากพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เสด็จฯ ไปทรงรับบิณฑบาต ณ วังสระปทุม เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และเสด็จฯ ไปทรงรับบิณฑบาตจากประชาชน ทั้งในบริเวณถนนพระสุเมรุ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสี่แยกราชเทวี ถนนเพชรบุรี เป็นต้น

🌻💡🌻 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 🌻💡🌻

#ข่าวในพระราชสำนัก #พระราชกรณียกิจ #วันนี้ในอดีต

ภาพจาก : FB_เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระขวัญองค์ราชินี

22/10/2021

วันนี้ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็น "วันเทโวโรหณะ" หรือ "วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก" หมายถึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสให้โลกทั้ง 3 สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้ ประกอบด้วย สวรรคโลก มนุษยโลก และนรกโลก เป็นวันแห่งอิสระ เสรีภาพของเหล่านางฟ้า เทพบุตร เทพธิดาในแดนสวรรค์ ตลอดจนเหล่าภูต ผี ปีศาจ เปรต และอสุรกายทุกรูปทุกนามในแดนนรกภูมิ สามารถจะไปไหนมาไหนก็ได้

สืบเนื่องจาก กาลที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาพระอภิธรรมปิฏกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา ครั้นวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 หรือหลังวันออกพรรษา 1 วัน พระองค์เจ้าจึงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาประทับที่เมืองสังกัสสะ

ประชาชนเมื่อทราบข่าว ต่างพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรกันอย่างเนื่องแน่น

ด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกมาสู่เมืองมนุษย์ เพื่อโปรดสัตว์ ชาวบ้านทั่วไปเรียกวันนี้ว่า "วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก" หมายถึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสให้โลกทั้ง 3 สามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้ ประกอบด้วย สวรรคโลก มนุษยโลก และนรกโลก สามารถจะไปไหนมาไหนก็ได้

เมื่อเหล่านางฟ้า เทพบุตร เทพธิดา ทั้งหลายได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จึงได้รวมตัวกันประกอบพิธี "กวนข้าวมธุปายาส" เป็นข้าวที่กวนผสมกับน้ำผึ้ง เรียกว่า ข้าวทิพย์

พิธีกวนข้าวทิพย์นี้จะต้องกระทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อแจกจ่ายให้แก่เหล่านางฟ้า เทพบุตร เทพธิดา ได้นำไปใส่บาตรถวายสมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้า ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จพระราชดำเนินลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เรียกวันสำคัญในวันออกพรรษาวันแรกนี้ว่า "วันตักบาตรเทโวโรหณะ" ชาวบ้านเรียกวันนี้ว่า "วันตักบาตรเทโว"

ขอบคุณเครดิต: สามเณรปลูกปัญญาธรรม

ที่อยู่

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แข
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญา :ความมั่นคงของชาติเกิดจากการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบและกว้างไกล ปณิธาน : กำหนดแนวคิด ผลิตนักยุทธศาสตร์ พัฒนาชาติให้มั่นคง วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน :: A Leading in Advancing Strategic and Security Knowledge in ASEAN

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

022774300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studiesผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ : Strategic Studies:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด