ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตมีนบุรี

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตมีนบุรี ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตมีนบุรี, บริการสาธารณะ, , Bangkok.

07/08/2013
แบบฟอร์มแสดงรายการเพื่อยื่นแบบชำระภาษี

เรียนผู้เสียภาษีทุกท่านค่ะ ท่านสามารถ Download แบบฟอร์มเพื่อยื่นแบบ ภาษี ทั้ง3 ภาษี" ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย ได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ ได้เลยนะคะ

01/08/2013

**มาเตรียมพร้อมก่อนไปใช้บริการที่สำนักงานเขตกันนะคะ**
.............การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่.................

**หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่**
- สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารทุกหน้า)
- หนังสือสัญญาซื้อขาย ในกรณีที่ขายที่ดินไปบางส่วนหรือทั้งหมด
- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
- สำนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
- หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถมายื่นแบบด้วยตนเอง
- กรณีเป็นรายเก่าที่เคยยื่นเสียภาษีแล้ว ให้นำใบเสร็จชำระเงินปีเก่ามาแสดงด้วย

01/08/2013

**มาเตรียมพร้อมก่อนไปใช้บริการที่สำนักงานเขตกันนะคะ**
.............การยื่นแบบภาษีป้าย.................

**หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย**
เจ้าของป้ายซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค่าหรือประกอบกิจการอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ ก็ตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย กรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ
การยื่นแบบ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดังนี้
• กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายประจำปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน
• หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
**เอกสารประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง**
• ใบอนุญาตติดตั้งป้าย , ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย
• รูปถ่ายป้าย , วัดขนาดความกว้าง x ยาว
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล)
• กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01 , ภ.พง 09, ภ.พ. 20
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

01/08/2013

**มาเตรียมพร้อมก่อนไปใช้บริการที่สำนักงานเขตกันนะคะ**
.............การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน.................

*หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)*
-โฉนดที่ดิน ที่ปลูกสร้างโรงเรือน
-หนังสือสัญญาซื้อขาย , ให้เช่า ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
-ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร
-ใบให้เลขหมายประจำบ้าน
-สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษี
-บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขทะเบียนการค้า
-หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองจดทะเบียน --ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์
-สำเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
-หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ. 01 ,ภ.พ. 09, ภ.พ. 20
-ใบอนุญาตตั้งและ / หรือประกอบกิจการโรงงาน
-ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร
-ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
-ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า
-สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี
-หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
-หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี

01/08/2013
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=ภาษีโรงเรือนและที่ดิน&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
*ความรู้ทั่วไปและความหมายของภาษีโรงเรือนและที่ดิน*
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนที่ให้เช่า ที่ใช้ประกอบกิจการค้า และให้ผู้อื่นอยู่อาศัย
*ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี*
ประเภทที่ต้องเสียภาษีได้แก่อาคารโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างรวมถึงบริเวณที่ต่อเนื่องโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นําทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ผู้อื่นนําไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่เช่น ให้เช่า , ให้เป็นที่ค้าขาย , ใช้ประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งให้ญาติหรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้

**ประชาชนสามารถ เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลยนะคะhttp://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Foffice.bangkok.go.th%2Fbangkhae%2Frevenue%2Fhouse.pdf&ei=vpr6UeP0C8vOrQfbz4DgAQ&usg=AFQjCNFtIiUyn3FxcBOKXYd_m7hqhRvZ2g

01/08/2013
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=ภาษีบํารุงท้องที่&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFj

ภาษีบํารุงท้องที่
*ความรู้ทั่วไปและความหมายของภาษีบํารุงท้องที่*
ภาษีบํารุงท้องที่คือ ภาษีที่จัดเก็บที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัย ทําการเกษตรและที่ดินว่างเปล่า
**ผู้มีหน้าที่เสียภาษี**
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเปนบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล

**ประชาชนสามารถ เข้าไปดูและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่เพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลยนะคะhttp://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Foffice.bangkok.go.th%2Fbangkhae%2Frevenue%2Fland.pdf&ei=bpr6UeDKDMfirAfZmoD4DA&usg=AFQjCNH8vatGm-OQLOgZcxclPZaoWz-2QA

01/08/2013
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=ภาษีป้าย&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAB&url=ht

ภาษีป้าย
*ความรู้ทั่วไปและความหมายของภาษีป้าย*
ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆ
**ผู้มีหน้าที่เสียภาษี**
เจ้าของป้าย แต่ในกรณีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) สําหรับป้ายใดเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีถ้าไมอาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลําดับและให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือไปยังบุคคลดังกล่าว

**ประชาชนสามารถ เข้าไปดูและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีป้ายเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลยนะคะhttp://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Foffice.bangkok.go.th%2Fbangkhae%2Frevenue%2Fsign.pdf&ei=25f6UdDZA8SGrge-r4GQDg&usg=AFQjCNGEehgWLMhuqKLyS886R35LsZIU7g

ที่อยู่

Bangkok
10510

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0-2540-7162

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตมีนบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด