Clicky

ศรช.บ้านคลองปีกนก

ศรช.บ้านคลองปีกนก สถานศึกษา

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์ วันท...
01/03/2022

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบออนไลน์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ตัวแทนนักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก เข้าร่วมโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ.2565 ณ สำนักงาน...
17/02/2022

ตัวแทนนักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก เข้าร่วมโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ.2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
28/12/2021

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
28/12/2021

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

วันที่ 16 ธ.ค.2564 เข้าร่วมโครงการอบรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมสาคร1
16/12/2021

วันที่ 16 ธ.ค.2564 เข้าร่วมโครงการอบรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมสาคร1

ได้รับเกียรติบัตร มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...
29/11/2021

ได้รับเกียรติบัตร มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 85

วันที่25 พ.ย.2564 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสาคร1
29/11/2021

วันที่25 พ.ย.2564 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสาคร1

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
29/11/2021

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

อาทิตย์ที่14 พ.ย.2564 กศรเรียนการสอน(ออนไลน์)
16/11/2021

อาทิตย์ที่14 พ.ย.2564 กศรเรียนการสอน(ออนไลน์)

วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยกลุ่มงานแผนงานและโครงการ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
16/11/2021

วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยกลุ่มงานแผนงานและโครงการ ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2565 - 2567 โดย นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสาคร1 สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.2564 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ปฐมนิเทศนักศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
16/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.2564 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2/2564
05/10/2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2/2564

วันที่2-3ตุลาคม 2564 สอบปลายภาคเรียนที่1/2564 ณ ศรช.บ้านคลองปีกนก
05/10/2021

วันที่2-3ตุลาคม 2564 สอบปลายภาคเรียนที่1/2564 ณ ศรช.บ้านคลองปีกนก

วันที่ 18 ก.ค.2564 ได้รับมอบหมายจากนายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นำนักศึกษา กศน.ตำบลท่าทราย ศรช.บ...
01/09/2021

วันที่ 18 ก.ค.2564 ได้รับมอบหมายจากนายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นำนักศึกษา กศน.ตำบลท่าทราย ศรช.บ้านคลองปีกนก เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
-ด้านการอนุรักษ์ไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
โครงงาน solar aerator ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-ด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมจากขยะ
โครงงานถังขยะรักษ์สิ่งแวดล้อมจากขวดพลาสติก ได้รางวัลชมเชย
และโครงงานโคมไฟจากไม้ไอศกรีม ได้รางวัลชมเชย

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ "ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟ...
16/08/2021

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ "ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม" ประจำปีงบประมาณ 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
16/08/2021

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

วันที่ 18 ก.ค.2564 ได้รับมอบหมายจากนายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นำนักศึกษา กศน.ตำบลท่าทราย ศรช.บ...
18/07/2021

วันที่ 18 ก.ค.2564 ได้รับมอบหมายจากนายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นำนักศึกษา กศน.ตำบลท่าทราย ศรช.บ้านคลองปีกนก เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
-ด้านการอนุรักษ์ไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
โครงงาน solar aerator ได้รับรางวัลชนะเลิศ
-ด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมจากขยะ
โครงงานถังขยะรักษ์สิ่งแวดล้อมจากขวดพลาสติก ได้รางวัลชมเชย
และโครงงานโคมไฟจากไม้ไอศกรีม ได้รางวัลชมเชย

8 เม.ย.2564 เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ...
26/04/2021

8 เม.ย.2564 เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสาคร1 สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

31 มี.ค.64 นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ก้าวตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจ...
26/04/2021

31 มี.ค.64 นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ก้าวตามรอยพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง จ.เพชรบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1/2564 แล้วนะคะ สนใจติดต่อสอบถามได้ค่ะ
09/04/2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1/2564 แล้วนะคะ สนใจติดต่อสอบถามได้ค่ะ

ขอบคุณนักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ที่มาสอบ n-netครบ100%ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย ค่ะ
09/04/2021

ขอบคุณนักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ที่มาสอบ n-netครบ100%ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย ค่ะ

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
22/03/2021

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ทำกิจกรรม กพช.ปรับภูมิทัศน์ ศรช.บ้านคลองปีกนก ภาคเรียนที่2/2563
22/03/2021

นักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก ทำกิจกรรม กพช.ปรับภูมิทัศน์ ศรช.บ้านคลองปีกนก ภาคเรียนที่2/2563

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
08/02/2021

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

วันที่ 2-3 ธ.ค.2563 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสาคร ...
13/12/2020

วันที่ 2-3 ธ.ค.2563 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสาคร 1 สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
13/12/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย.2563 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสาคร1 ส...
30/11/2020

วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย.2563 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสาคร1 สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การเขียนรายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานของสถานศึกษา" สังกัดสำนักงาน กศน.จังห...
13/11/2020

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การเขียนรายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานของสถานศึกษา" สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสาคร ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ศรช.บ้านคลองปีกนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะ
05/10/2020

ศรช.บ้านคลองปีกนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะ

ศรช.บ้านคลองปีกนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะ
05/10/2020

ศรช.บ้านคลองปีกนก เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะ

วันที่ 20 กันยายน 2563 ครู กศน.และนักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาด...
21/09/2020

วันที่ 20 กันยายน 2563 ครู กศน.และนักศึกษา ศรช.บ้านคลองปีกนก กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์พระคาถา ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
18/09/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post
18/09/2020

Photos from ศรช.บ้านคลองปีกนก's post

วันที่ 18 ส.ค.2563 ศรช.บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย ได้รับมอบหมายจาก ผอ.เอนก ปานทิพย์ เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร...
20/08/2020

วันที่ 18 ส.ค.2563 ศรช.บ้านคลองปีกนก ตำบลท่าทราย ได้รับมอบหมายจาก ผอ.เอนก ปานทิพย์ เข้าร่วมการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่

หมู่ 4 ตำบลท่าทราย
Bangkok
74000

เบอร์โทรศัพท์

0867100947

เว็บไซต์

http://banklongpeknok.nfesakhon.net

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศรช.บ้านคลองปีกนกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด