ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-3817934

เปิดเหมือนปกติ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนเยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งประสัติและผ...
03/12/2021

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนเยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งประสัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
⏩ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์" และจัดส่งเอกสารตัวจริงไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน หมดเขตส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 (นับวันลงประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
🧐หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ☎️ 0 2651 6535, 0 2651 6541 ค่ะ

📢📢ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ...
03/12/2021

📢📢ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนา และด้านศิลปะ
👉ผู้ที่สนใจ สามารถจัดทำประวัติและผลงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่มพร้อมบันทึกข้อมูลประวัติและผลงานลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี ส่งผลงานด้วยตนเองไปยังฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลหนองครก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565
📮หรือนำส่งทางไปรษณีย์ วันประทับตราไม่เกินวันที่ 21 มกราคม 2565 ทั้งนี้ สามารถ download ข้อมูลได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้ค่ะ

📢📢ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรม ด้านศาสนา และด้านศิลปะ
👉ผู้ที่สนใจ สามารถจัดทำประวัติและผลงานเป็นรูปเล่ม จำนวน 2 เล่มพร้อมบันทึกข้อมูลประวัติและผลงานลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี ส่งผลงานด้วยตนเองไปยังฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลหนองครก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565
📮หรือนำส่งทางไปรษณีย์ วันประทับตราไม่เกินวันที่ 21 มกราคม 2565 ทั้งนี้ สามารถ download ข้อมูลได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้ค่ะ

📣📣📣     ตามที่กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพม...
23/11/2021

📣📣📣

ตามที่กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหา นคร พ.ศ. 2561🏃‍♀️👨‍👩‍👧‍👧🧘
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพสาขาวัฒนาได้รับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณในการเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยสาธารณสุข หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ได้เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณไปดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคที่จำเป็นต่อสุขภาพ
⏩สำนักกองทุนกรุงเทพมหานครสาขาวัฒนาจึงขอเชิญชวนทุกกลุ่ม พิจารณาเสนอโครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสามารถหาข้อมูลแบบฟอร์มเสนอโครงการ และตัวอย่าง โครงการได้จากเว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/bangkokfund 🚴‍♂️⛹️‍♀️⚽️

📣📣📣

ตามที่กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหา นคร พ.ศ. 2561🏃‍♀️👨‍👩‍👧‍👧🧘
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพสาขาวัฒนาได้รับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณในการเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยสาธารณสุข หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ได้เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณไปดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคที่จำเป็นต่อสุขภาพ
⏩สำนักกองทุนกรุงเทพมหานครสาขาวัฒนาจึงขอเชิญชวนทุกกลุ่ม พิจารณาเสนอโครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสามารถหาข้อมูลแบบฟอร์มเสนอโครงการ และตัวอย่าง โครงการได้จากเว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/bangkokfund 🚴‍♂️⛹️‍♀️⚽️

📢📢ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 256...
11/11/2021

📢📢ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564
📌ผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
☎️📞โทร 0 2247 9498 ต่อ 3930 -3931
ในวันและเวลาราชการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่อาสาสมัครบ้านหนังสือ เขตวัฒ...
27/09/2021

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่อาสาสมัครบ้านหนังสือ เขตวัฒนา รายละเอียดตามที่แนบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เบอร์โทร. 0 2381 7934

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำกิจกรรมที่มีควา...
23/09/2021

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เบอร์โทรศัพท์ 0 2381 7934

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่อาสาสมัครบ้านหนังสือ เขตวัฒนา ...
21/09/2021

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่อาสาสมัครบ้านหนังสือ เขตวัฒนา รายละเอียดตามที่แนบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เบอร์โทร. 0 2381 7934

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่อาสาสมัครบ้านหนังสือ เขตวัฒนา รายละเอียดตามที่แนบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เบอร์โทร. 0 2381 7934

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 2 อัตรา ...
10/09/2021

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 2 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-17 กันยายน 2564 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เบอร์โทรศัพท์ 0 2381 7934

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครอาสาสมัครบ้านหนังสือ เขตวัฒนา จำนวน 6 อัตรา เริ่มรับสมัครตั...
02/09/2021

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครอาสาสมัครบ้านหนังสือ เขตวัฒนา จำนวน 6 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 -17 กันยายน 2564 (อัตราค่าตอบแทน วันละ 480 บาท) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพฒนาชุมชนฯ เบอร์โทรศัพท์ 0 2381 7934

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป🗓ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย.63 และเด...
04/01/2021

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

🗓ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย.63 และเดือนมกราคม - กันยายน 2564 กทม.โดยเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 ทันทีโดยไม่เสียสิทธิ์

👵👴คุณสมบัติ
- ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
- เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ หรือสวัสดิการและสิทธิอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดให้ประจำ

📄เตรียมเอกสารพร้อมสำเนา เพื่อยื่นลงทะเบียน ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง)

💰สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับในอัตราดังนี้ครับ
อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

☎️ขอให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา โทร. 0 2381 7934

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตวัฒนา's cover photo
24/12/2020

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตวัฒนา's cover photo

24/12/2020
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BANGKOK BRAND) 2020 ได้ที่ www.bkkbrand.com ได้ตั้งแต่วันนี้ - วั...
24/07/2020

ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BANGKOK BRAND) 2020 ได้ที่ www.bkkbrand.com ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ค่ะ
06/02/2020

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ค่ะ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครอาสาสมัครบ้านหนังสือ (ณ บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์)...
19/11/2019

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา เปิดรับสมัครอาสาสมัครบ้านหนังสือ (ณ บ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 - 13 ธันวาคม 2562

👉👉ประกาศ!! รับสมัครแข่งขันฟุตซอลและเปตอง👈👈
30/10/2019

👉👉ประกาศ!! รับสมัครแข่งขันฟุตซอลและเปตอง👈👈

รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนาฯ
03/10/2019

รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนาฯ

รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา
03/10/2019

รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา

สำนักงานเขตวัฒนา ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์ จำนวน 1 อัตรา
18/06/2019

สำนักงานเขตวัฒนา ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์ จำนวน 1 อัตรา

07/06/2019
สำนักงานเขตวัฒนา กำหนดจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ...
30/05/2019
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 2562.xlsx

สำนักงานเขตวัฒนา กำหนดจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมนันทศักดิ์เรืองเดช ชั้น 7 สำนักงานเขตวัฒนา โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1eVhqLtTlLzfuDfcBcw9VniFQlPIFTJyE/view?usp=sharing หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ ชั้น 6 โทร 0 2381 7934

ประชาสัมพันธ์...มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
29/01/2019

ประชาสัมพันธ์...มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

👉รับสมัครแข่งขันฟุตซอล👈
03/12/2018

👉รับสมัครแข่งขันฟุตซอล👈

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต
05/11/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต

👉เปิดรับสมัคอาสาสมัครลานกีฬา
01/11/2018

👉เปิดรับสมัคอาสาสมัครลานกีฬา

👉👉ขอแจ้งรายชื่อผู้มาลงทะเบียนแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่1/2561👉👉สอบถามรายละเอียดได้ที่....ฝ่ายพัฒนาชุ...
19/10/2018

👉👉ขอแจ้งรายชื่อผู้มาลงทะเบียนแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่1/2561
👉👉สอบถามรายละเอียดได้ที่....ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.0 2381 7934 (ในวัน และเวลาราชการ)

⏩⏩ประชาสัมพันธ์...รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561⏩⏩ส...
08/10/2018

⏩⏩ประชาสัมพันธ์...รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

⏩⏩สอบถามรายละเอียดได้ที่....ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.0 2381 7934 (ในวัน และเวลาราชการ)

21/09/2018

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้
1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินเดือนละ 100 บาท
2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินเดือนละ 50 บาท
3. ดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน กรณีตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนวันจ่ายเงินสงเคราะห์เป็นวันทำการก่อนวันหยุดราชการ
4. การจ่ายเงินสงเคราะห์จะเริ่มจ่ายในเดือนแรกคือ เดือนกรกฎาคม 2561 และจะจ่ายเงินจนถึงเดือนมีนาคม 2562
5. ผู้มีสิทธิ์สามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กรณีมีเงินคงเหลือสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้
สำหรับผู้มีสิทธิที่เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการถอนเงินสดครั้งแรกต้องดำเนินการ ดังนี้
1.เสียบบัตรคนจนไปในตู้ATM
2.ใส่รหัสบัตร 6 หลักโดยนำมาจากเลขบัตรประชาชน 6 ตัวสุดท้าย
ตัวอย่างเช่น
0-0000-00123-45-6 ให้เราใส่รหัสไป คือ 123456
3. กดปุ่มเปลี่ยนรหัส อยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ
4. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้ส่งข้อความการเปลี่ยนรหัสใหม่ แล้วกดตกลง
5. ใส่รหัสใหม่ 6 หลัก เข้าไป แล้วกดตกลง
6. ใส่รหัสใหม่ 6 หลัก ยืนยันอีก 1 ครั้ง แล้วกดตกลง
7. หน้าจอจะขึ้นถามว่า คุณต้องการทำรายการอื่นอีกหรือไม่ ให้กดปุ่ม "ต้องการ"
8. ใส่รหัสใหม่ 6 หลัก อีกครั้ง เพื่อทำการกดเงินออกมา
9. กดปุ่มถอนเงิน ระบุจำนวน แล้วให้เลือกปุ่มกระแสรายวัน/บัตรอิเล็กทรอนิคส์
10. ใส่จำนวนเงินที่จะเบิก แล้วกดตกลง

18/09/2018

✴️สำนักงานเขตวัฒนา✴️

⏩กำหนดจัดกิจกรรม "ตลาดนัดสินค้ามือสอง" 👚🎒👡
ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.30 - 13.30 น.
🏢ณ บริเวณลานพลาซ่า ชั้น 1 สำนักงานเขตวัฒนา🌿

✅เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน มีจิตสำนึกในการลดและคัดแยกมูลฝอย อีกทั้งยังเป็นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง🍀
➡️โดยมีการจำหน่ายสินค้ามือสอง สินค้าอุปโภคบริโภค และผลผลิตทางการเกษตร🍇🥕🥦

😊☺️ขอเชิญทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าดี ราคาประหยัด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เลยค่ะ🙂😚

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) ปีงบประมาณ 2562
17/09/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) ปีงบประมาณ 2562

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ - 20ก.ย.2561
10/09/2018

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ - 20ก.ย.2561

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20...
10/09/2018

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ก.ย.2561

เปิดรับสมัครอาสาสมัครงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯ และอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 6-20 ก.ย.2561
07/09/2018

เปิดรับสมัครอาสาสมัครงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุฯ และอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 6-20 ก.ย.2561

07/09/2018

ที่อยู่

1000/290-34 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 6 - 8 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

023817934

เว็บไซต์

https://twitter.com/Koonyiing

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (#พิเศษรับส่วนลดจากมหาวิทยาลัยและรัฐสนับสนุน 50% ในภาค 1/64) #รับใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครหรือสอบถามข้อมูลที่ inbox มาที่ https://www.facebook.com/islocal.ru #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 084-917-5337
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
สอบถามครับเงินคนพิการและเงินคนชราจะเข้าบัญชีวันที่เท่าไหร่ครับ