Clicky

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ "สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค" พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลในครอบครัว
3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
5. ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิการสังคม
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว

เปิดเหมือนปกติ

พม. โดย สค. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขร่วมประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั...
08/03/2022

พม. โดย สค. ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขร่วมประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” ครั้งที่ 1/65 ผ่าน webex meeting

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ webex meeting นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาระณะสุขร่วมประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” ครั้งที่ 1/65 ผ่าน webex meeting วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา จังหวัดต้นแบบ ครอบครัวมั่นคง สังคม สุขภาพดี ซึ่งเป็นการพัฒนาคนในทุกมิติและช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค. ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
Twitter: twitter.com/pr_dwf
LINE Official : @linefamily

🔴📍เชิญรับชม Facebook Liveวันสตรีสากล ประจำปี 2565.📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/ เพื่อนครอบค...
08/03/2022

🔴📍เชิญรับชม Facebook Live
วันสตรีสากล ประจำปี 2565
.

📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

📍ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคนรุ่นเราในศตรวรรศที่ 21 คือ ความหลากหลายแปรเป็นความเข้มแข็งและความเท่าเทียมเป็นความยุติธรรม กา...
07/03/2022

📍ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคนรุ่นเราในศตรวรรศที่ 21 คือ ความหลากหลายแปรเป็นความเข้มแข็งและความเท่าเทียมเป็นความยุติธรรม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
.

📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

📑 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสมอภาคระหว่างเพศhttps://www.dwf.go.th//storage/27469/221164-info-graphic-cc-p...
07/03/2022

📑 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสมอภาคระหว่างเพศ

https://www.dwf.go.th//storage/27469/221164-info-graphic-cc-ppt.pdf

07/03/2022

📺 คำปราศัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2565
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

📝 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2565.📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่เว็บไซต์ : ht...
07/03/2022

📝 สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2565
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พม. โดย สค. หารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 ...
07/03/2022

พม. โดย สค. หารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ร่วมกับ นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ-ดุสิต พร้อมด้วยหัวหน้าทีมบางซื่อ หัวหน้าทีมดุสิต และตัวแทนผู้นำชุมชนสตรี ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
Twitter: twitter.com/pr_dwf
LINE Official: @linefamily

พม. โดย สค. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 คร...
07/03/2022

พม. โดย สค. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2565 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค. ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
Twitter: twitter.com/pr_dwf
LINE Official : @linefamily

พม. โดย สค. ลงพื้นที่ร้านโกดังชาบูเตรียมความพร้อมเมนูใหม่สำหรับงานวันสตรีสากลวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ย...
07/03/2022

พม. โดย สค. ลงพื้นที่ร้านโกดังชาบูเตรียมความพร้อมเมนูใหม่สำหรับงานวันสตรีสากล

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงพื้นที่ร้านโกดังชาบูเตรียมความพร้อมเมนูใหม่สำหรับงานวันสตรีสากล โดยเชฟ ชุมพล แจ้งไพร สอนทำอาหารเมนูพิเศษให้กับทางร้าน ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
Twitter: twitter.com/pr_dwf
LINE Official: @linefamily

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565รวม 21,162 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 21,060 รายผู้ป่วยมาจากต่...
07/03/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
รวม 21,162 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 21,060 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 102 ราย
ผู้ป่วยสะสม 824,422 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 23,159 ราย
หายป่วยสะสม 625,604 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 230,459 ราย
---------------------
เสียชีวิต 65 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

✏️ ความหมายของความเสมอภาคระหว่างเพศ ✅“Gender Equality”.📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/ เพื่อน...
06/03/2022

✏️ ความหมายของความเสมอภาคระหว่างเพศ ✅
“Gender Equality”
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🙋🏻‍♀️🌻 มาเป็นเพื่อนกับแม่ญิ๋งละปูน เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระความรู้มากมาย จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังห...
06/03/2022

🙋🏻‍♀️🌻 มาเป็นเพื่อนกับแม่ญิ๋งละปูน เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระความรู้มากมาย จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูนผ่านช่องทาง Line Official ภายใต้การขับเคลื่อนงานศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Lerning Center)

📲 สามารถแสกน QR Code ตามภาพ หรือกดค้นหาโดยพิมพ์ @935wjojj
หรือทางลิ้งค์ : https://lin.ee/f40raBD
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

🔴ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 3 เดือน ( เรียน ที่พัก อาหาร "ฟรี" )➡ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง🤩สมัครได้ที่ http://www.vtw...
06/03/2022

🔴ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 3 เดือน ( เรียน ที่พัก อาหาร "ฟรี" )
➡ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

🤩สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.053-723950 , 081-9616676
(สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2565)
รายงานตัววันที่ 19 เมษายน 2565)

#ศูนย์สตรีเชียงราย
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

05/03/2022

💘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 มุ่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน ส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพศหญิงให้มีสิทธิในการเลือกคู่ครองตามวัยที่เหมาะสม รวมทั้งมีสิทธิที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองและเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการมีบทบาททางการเมืองและการทำงานของเพศหญิงอย่างเท่าเทียม✨
.
ร่วมสร้างความเข้าใจเรื่องส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศไปด้วยกันกับคลิปสัมภาษณ์พวกเขาเหล่านี้ ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ👇👇👇
--------------------------------------------------------------------------------------
📢อย่าลืมกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook : https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram : https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

💥 ปัจจุบันเรามักจะเห็นข่าวความรุนแรงจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ หรือสื่อต่าง ๆ บางคนมองว่าเรื่องนี้...
05/03/2022

💥 ปัจจุบันเรามักจะเห็นข่าวความรุนแรงจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ หรือสื่อต่าง ๆ บางคนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ ซึ่งอาจเป็นเพราะการพบเจอและรับรู้เรื่องราวความรุนแรงในสังคมได้ง่ายและบ่อยขึ้น เพราะการนำเสนอเนื้อหาตามสื่อต่างๆ ที่มีการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายและจิตใจเพื่อความบันเทิงของผู้ชม สิ่งเหล่านี้จึงค่อย ๆ หยั่งรากลึกให้เราชินชาไปกับความรุนแรง

👥 สิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูตลอดจนทัศนคติของผู้ปกครองจึงมีความสำคัญต่อพัฒนาการทาง บุคลิกภาพของลูก เด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างเหมาะสมตั้งแต่เล็กๆ จะมีทักษะในการจัดการกับปัญหาที่เกิดกับตัวเอง รู้จักการปรับตัวกับสถานการณ์ ปัญหาความรุนแรงต่างๆและผู้คน และมีอารมณ์ที่มั่นคง การเลี้ยงดูในช่วงวัยเด็กจึงส่งผลต่อพฤติกรรม บุคลิกภาพของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น ในวันนี้ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดลำปางจึงขอเสนอวิธีการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับลูกเรื่องความรุนแรงกันค่ะ ไปชมกันเลย~

👩‍👧 ผลิตสื่อโดย.. ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดลำปาง
🏫 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
📑 แหล่งข้อมูลอ้างอิง : https://dlink.me/EU3Se

🔴ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 6 เดือน ( เรียน ที่พัก อาหาร "ฟรี" )➡ พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล)➡ เส...
05/03/2022

🔴ประกาศรับสมัคร หลักสูตร 6 เดือน ( เรียน ที่พัก อาหาร "ฟรี" )
➡ พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล)
➡ เสริมสวยสตรี
➡ ตัดเย็บเสื้อผ้า
➡ โรงแรมและบริการ

🤩สมัครได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.053-723950 , 081-9616676
(สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2565)
รายงานตัววันที่ 19 เมษายน 2565)

#ศูนย์สตรีเชียงราย

📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด !!!🎯 ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings     วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565👱‍♀️เกล้...
05/03/2022

📣 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด !!!
🎯 ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
👱‍♀️เกล้าผม 2 Styles (เริ่มเวลา 14.00 น.) 💈
💖 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://forms.gle/RN5m5rpCSaC353Lo8

🚨 ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
(เวลา 12.00 น.) 🚨

✅ เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ✅

#เกล้าผม #2Styles #ฟรี #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #เรียนออนไลน์​ #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด​ #NewNormalชีวิตวิถีใหม่ #สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ชีวิตวิถีใหม่ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565รวม 22,818 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 22,681 รายผู้ป่วยมาจากต่า...
05/03/2022

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565
รวม 22,818 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 22,681 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 137 ราย
ผู้ป่วยสะสม 781,379 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 18,462 ราย
หายป่วยสะสม 580,997 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 232,147 ราย
---------------------
เสียชีวิต 52 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่อยู่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626596762

เว็บไซต์

https://www.dwf.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💝 กิ๊ฟเซ็ทเจลแอลกอฮอล์ 💝 ขอบคุณ ❣️🤗❣️ กิจกรรมจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #ร่วมสนุกลุ้นรางวัล 🐾 Nararat Kongsiripattana
วันนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) ได้จัดการประชุมหารือ โดยมีเหล่านักวิชาการ รวมถึงตัวแทนจากภาคประชาสังคม และ ภาครัฐ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางร่วมกับ UNDP ในการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมเพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการวางแผนการทำงานในอนาคตของ UNDP เพื่อให้มั่นใจว่าความเท่าเทียมทางเพศ จะเป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอในทุก ๆ งานของเรา หัวข้อการเสวนาในวันนี้ มุ่งเน้นไปที่ความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเปราะบางต่อความเหลื่อมล้ำทางเพศ การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการอำนวยความสะดวกของการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ โดยประเด็นที่ได้หารือในการประชุมครั้งนี้จะนำเป็นสอดแทรกในแผนงานการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำ ปีพ.ศ.2565-2566 รวมทั้งจะเน้นย้ำประเด็นนี้ลงไปในทุกแผนงานของเรา เพื่อสนับสนุนสังคมที่ #ยุติธรรม และ #เท่าเทียมกัน === Today, 17 December, UNDP in Thailand organized a country-level consultation with actors from academia, civil society, and government to discuss how UNDP best can support transformative changes to achieve gender equality. The consultation was part of an extensive and participatory process to ensure that UNDP, through its next Strategic Plan, contributes to gender equality in all its work. The discussions focused on the need to address intersecting vulnerabilities, support changes at the local level, encourage participatory approaches to sustainable development, and facilitate dialogues across sectors and actors. The outcome of the discussion will feed into UNDP’s next Gender Equality Strategy 2022-2025, but will also guide UNDP’s work in Thailand to support a just and equitable society. #SDG5 . UNDP in Asia and the Pacific United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย SHero Swing Thailand มูลนิธิชุมชนไท Digital4Peace ดิจิทัลเพื่อสันติภาพ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) Gender Talk สถาบันพระปกเกล้า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
🎉 ขวดน้ำ 🎉 ขอบคุณ ❣️🤗❣️ กิจกรรมจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #ร่วมสนุกลุ้นรางวัล 🐾 Nararat Kongsiripattana
คุณคิดอย่างไรกับ "การยุติความรุนแรงทางเพศ" ? มาร่วมฟังความเห็นจากตัวแทนเยาวชนผ่านวิดีโอนี้กัน! 🧡🌏 == What do you think of when someone mentions “Gender-Based Violence”? Let's hear some thoughts from our youth representative through this short video! 🧡🌏 #16Days #GenerationEquality . UNDP in Asia and the Pacific United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย UN Women Asia and the Pacific กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว GendersMatter
“มีปัญหาปรึกษาพี่” เคยมั้ย..เวลามีปัญหาแต่ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่รู้ว่าคนอื่นจะอยากรับฟังเรื่องของเรารึเปล่า😔 วันนี้ BePSYYou ได้รวบรวมศูนย์บริการให้คำปรึกษาสำหรับเยาวชนที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกดดัน ความกังวล ความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้น เรื่องเพื่อน ครอบครัว การเรียน เรื่องเพศ หรือแม่กระทั่งเรื่องความรัก และต้องการรับคำปรึกษามาไว้ที่นี่แล้ว🦋📥 📍 Wall of Sharing : พูดคุยปรึกษากับจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาได้ฟรีผ่านแอปพลิเคชั่น OOCA โดยการวิดีโอคอล 📍 Childline Thailand Foundation สายเด็ก 1387 : บริการให้คำปรึกษาแก่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถโทร 1387 ได้ตลอด 24 ชม. 📍 Lovecare Station : บริการให้คำปรึกษา และมีบทความที่เป็นประโยชน์กับวัยรุ่น ตั้งแต่เวลา 16:00 น.-00:00 น. 📍 ขอเล่าหน่อย : ให้บริการ 9:00 น.-00:00 น. ทุกวัน ผ่านการโทรและผ่านช่องทางการแชท 📍 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ห้อง Talk with Teen : ให้บริการคำปรึกษาเรื่องความรุนแรงและกฎหมายครอบครัว #BePSYYou #Psychology #จิตวิทยา
เรื่องจริง ผมไม่โกหก หรอกลวง ปิดบังความจริง ชีวิตผม ถูกผู้หญิงทิ้ง ถูกโกง หมดเงิน เป็นหนี้ ทั้งที่ ผมเป็นคนดี ช่วยเหลือคนอื่น มาโดยตลอด ผมกลับถูก มองว่า เป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ เป็นคนเลว ผมไม่ อยากต่อว่าผู้หญิง ต่อว่าผู้ชาย ต่อว่าคนอื่น ผมยอมรับว่าเสียใจ ขอให้ทุกคน ทุกชีวิตเข้าใจ ผมต้องรักษา ตวามจริง ของตัวเอง ชีวิตผม ถูกผู้หญิงทิ้งก่อน ผมไม่เคย เจ้าชู้แม้แต่ครั้งเดียว หลายคน เห็นผม เที่ยวผู้หญิง จีบสาวหลายคน มีแฟน แต่งงาน มีภรรยา ชีวิตผมเหลืออะไร เหลือความโสด กับ ลูกขาย 1 คน เพราะ ผมถูกผู้หญิงทิ้ง นี้หละ คือความจริง ทุกวันนี้ผมอยู่กับครอบครัว ผมมั่นใจว่า ความรัก ของผมมีอยู่จริง ผมจะไม่มีวันหยุดตามหาความรักของผม ชีวิตผมที่เหลือ ผมต้องมีแฟน มีภรรยา มีลูก เป็นของตัวเอง
ครอบครัวผมเข้าใจ ทุกคนรู้ว่า ผมต้องการมีเงิน มีรายได้ ใช้จ่ายดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว มีเงินเดินทางท่องเที่ยว จีบสาว ครอบครัวผมรู้ว่า ผมอยากมีแฟน แต่งงาน มีภรรยา มีลูกสาว ลูกชายผมไม่ได้ห้าม ครอบครัวผมไม่ได้ห้ามให้ผมมีแฟน มีภรรยา มีลูกสาว เพราะว่า ชีวิต ความรัก ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ต่างคน ต่างมีความรัก ต่างคนต่างมีครอบครัว ชีวิตสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์คน
เรื่องเงินย้อนหลังของผม
🎉 ขวดน้ำ 🎉 ขอบคุณ ❣️🤗❣️ กิจกรรมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรัว #ร่วมสนุกลุ้นรางวัล 🐾 Nararat Kongsiripattana
ทุกคนต้องเข้าใจผมนะครับ ผมไม่ใช่คนเจ้าชู้ ผมต้องการความรัก คนที่รักผมจริงๆ สาว ชิง บริสุทธิ์ ไม่โกหก หรอกลวง ปิดบังความจริง ไม่ทิ้งผม ไม่ทิ้งครอบครัวรักผมจริงๆ
ผมเจ็บมาเยอะครับ ผมบอกแล้ว ว่าผมไม่ใช่คนเจ้าชู้ ผมต้องการความรักของผมจริงๆ สาวๆ ที่รักผมจริงๆ ชิง บริสุทธิ์ เท่านั้น ที่ผมจะเป็นแฟน แต่งงานด้วย
ได้รับของรางวัลแล้ว ขอบคุณค่ะ