คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล สร้างฝันศิลปินที่ศิลปกรรมรามคำแหง

เปิดเหมือนปกติ

รามคำแหงในวันวาน
09/02/2021

รามคำแหงในวันวาน

02/02/2021
53 ปีที่แล้วก่อนที่จะเป็น ม.รามคำแหง หัวหมาก-อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก จากหนัง 16 มม. รักเอย ปี

ก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหง .... มหาวิทยาลัยของเราในหนังไทย

53 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะเป็น ม.รามคำแหง หัวหมาก-อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก จากหนัง 16 มม. รักเอย ปี 2511

ประกาศ ... มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19
01/02/2021

ประกาศ ... มาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

งานบริการการศึกษา FARAM
31/01/2021

งานบริการการศึกษา FARAM

🚩กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ภาคเรียนที่ 2/2563 นะครับ

📲ลิงค์สำหรับลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ต้องเข้าระบบด้วย RUMAIL เท่านั้น
https://forms.gle/Jz9XLyWWg8FvupNW9

⛔️เมื่อนักศึกษาได้รับใบลงทะเบียนในรูปแบบ Barcode แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนก่อนชำระเงิน

❔หากนักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

งานบริการการศึกษา FARAM
31/01/2021

งานบริการการศึกษา FARAM

📢ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ฯ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 นั้น

🚩คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติตามตารางสอนที่แนบมานี้ครับ

PR Ramkhamhaeng University
29/01/2021

PR Ramkhamhaeng University

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง แนวทงปฏิบัติและมาตรการป้องกันในสถานกรณ์กรแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
..........
>>>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด- 19) มหวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ มื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด-19) ดังนี้
....
>>> ๑.ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง แนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่
ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔
>>> ๒. ห้ามใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือ
การทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และให้ปิดบริการห้องอ่านหนังสืออาคารเวียงผา และอาคารศรีอักษร ยกเว้นโรงเรียนสาธิตมหวิทยาลัยรมคำแหง ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา
>>> ๓. การปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดี
๔. ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำแผน และกำหนดมาตรการในการป้องกันโรค สำหรับบุคลากรใน
สังกัดและผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยให้ใช้มาตรการควบคุมป้องกันอย่างเคร่งครัด ดังนี้
👉๔.๑ บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ
👉๔.๒ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
👉๔.๓ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
👉๔.๔ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
👉๔.๕ จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย
👉๔.๖ ให้มีการลงทะเบียนเข้าและออกสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด
>>> ๕. กรณีการดำเนินการของหน่วยงานภายนอก ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ ให้จัดทำแผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค และมาตรการของมหาวิทยาลัย เสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ สำหรับบริษัทรับเหมาที่จะเข้าปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยจะต้องทำหนังสือ
ขออนุญาตพร้อมแจ้งแผนการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันฯ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนดำเนินการ และไม่อนุญาตให้พักค้างคืนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
>>> ๖. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องมีระบบการควบคุมป้องกันฯ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างคร่งรัด เช่น กำหนดทางเข้า - ออก กำหนดระยะห่าง มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิและจัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือก่อนเข้ารับบริการ
>>> ๗. กรณีอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในอำนาจของอธิการบดีในการพิจารณากำหนดและสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
........
รายละเอียดตามประกาศนี้👇👇

27/01/2021
โรงอาหารใกล้คณะเราจะกลับมาแล้วนะทุกคน🎊
22/01/2021

โรงอาหารใกล้คณะเราจะกลับมาแล้วนะทุกคน🎊

ว้าวววว..! โรงอาหารใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

PR Ramkhamhaeng University
19/01/2021

PR Ramkhamhaeng University

ม.ร.เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
---------
>>> ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 นั้น
>>> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ #เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ไปก่อน #และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป

15/01/2021
รอบรั้วรามฯ

รอบรั้วรามฯ

ไขข้อข้องใจ วิธีการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วง โควิด-19 ระบาด

ประกาศ ...
03/01/2021

ประกาศ ...

24/12/2020
คนนอนน้อย - เมญาณี เทียบเทียม [Official MV]

อ๊ะ ... รุ่นพี่สาขาวิชาดนตรีสากลเองนี่นา

เพลง คนนอนน้อยคำร้อง/ทำนอง : เมญาณี เทียบเทียมเรียบเรียง : NOTE GUITARProducer : วรพงศ์ อุ่ยยกMusicianGuitar Solo : NOTE GuitarGuitar Acoustic : เมญาณี เทีย...

23/12/2020
งานบริการการศึกษา FARAM
22/12/2020

งานบริการการศึกษา FARAM

🚩ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นั้น

ทางคณะจึงขอปรับรูปแบบการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาปัจจุบันเป็นรูปแบบออนไลน์แทน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

📲 https://forms.gle/KmY6fFqswjrKkstd6

📧โดยนักศึกษาต้องใช้อีเมล @rumail.ru.ac.th ในการลงทะเบียนเท่านั้น หากนักศึกษาคนใดยังไม่มีอีเมลดังกล่าว ให้สมัครได้ที่
https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/checkstatus

PR Ramkhamhaeng University
22/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

#ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>> ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 และประกาศกรุงเทพมหานคร 10 มาตรการ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมดำเนินการตามประกาศดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเคร่งครัด ....ตามประกาศด้านล่างนี้ 👇👇

20/12/2020
The Golden Song เวทีเพลงเพราะ

🎵มาฟังบทเพลงน้ำใจชาวเหนืออันแสนไพเราะ

🎤ขับร้องโดยน้องขนม ปาริฉัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่ะ❤️❤️❤️
#TheGoldenSongเวทีเพลงเพราะ3

'น้ำใจชาวเหนือ' บทเพลงน่ารักๆ จากคุณขนมที่ถ่ายทอดออกมาได้น่าฟังสุดๆ ฟังแล้วได้กลิ่นอายความเป็นชาวเหนือแบบเต็มๆ
_______________________

📍 ติดตามชม #TheGoldenSongเวทีเพลงเพราะ3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. ทาง 📺 #ช่องวัน31
👉🏼 ดูผ่านเว็บช่องวัน 31 : https://www.one31.net/shows/detail/373
👉🏼 ดาวน์โหลด App one31 : http://www.bit.ly/one31app
#one31 #กดหมายเลข31 #รายการดีดูที่ช่องวัน

20/12/2020
The Golden Song เวทีเพลงเพราะ

🎵มาฟังบทเพลงน้ำใจชาวเหนืออันแสนไพเราะกันครับ

🎤ขับร้องโดยน้องขนม ปาริฉัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครับ
#TheGoldenSongเวทีเพลงเพราะ3

'น้ำใจชาวเหนือ' บทเพลงน่ารักๆ จากคุณขนมที่ถ่ายทอดออกมาได้น่าฟังสุดๆ ฟังแล้วได้กลิ่นอายความเป็นชาวเหนือแบบเต็มๆ
_______________________

📍 ติดตามชม #TheGoldenSongเวทีเพลงเพราะ3 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. ทาง 📺 #ช่องวัน31
👉🏼 ดูผ่านเว็บช่องวัน 31 : https://www.one31.net/shows/detail/373
👉🏼 ดาวน์โหลด App one31 : http://www.bit.ly/one31app
#one31 #กดหมายเลข31 #รายการดีดูที่ช่องวัน

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20/12/2020

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร
---------------
ตามที่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในจังหวัด งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีมาตรการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
1) ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work form home) ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นด้วย
2) นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ ใน 2 ระบบ ได้แก่ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ RU Cyber Classroom และการรับชมการบรรยายย้อนหลังผ่านระบบ Course on-demand ทาง www.ru.ac.th
3) นักศึกษาปริญญาตรีโครงการพิเศษ ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์เช่นกัน หากมีการสอบในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้นักศึกษา ติดต่อประสานกับโครงการฯที่สังกัดโดยตรง เพื่อผ่อนผันการสอบต่อไป
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ใคร่ขอความรร่วมมือบุคลากรและนักศึกษา ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

09/12/2020
รอบรั้วรามฯ

รอบรั้วรามฯ

การสัมมนา "เส้นทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักดนตรี" โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 17

ปฏิทินการศึกษา 63-2 และ ภาคฤดูร้อน 63
07/12/2020

ปฏิทินการศึกษา 63-2 และ ภาคฤดูร้อน 63

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เส้นทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักดนตรี" ในวันพุธที่ 9 ธันวาคมนี้ ณ อาคารสุโขทัย ...
06/12/2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เส้นทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักดนตรี" ในวันพุธที่ 9 ธันวาคมนี้ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 17 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
05/12/2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

📢ข่าวดี ข่าวด่วน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 แล้วนะ

🚩สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ในวันที่ 4 - 7 ธ.ค. 63 (ทุกวัน) เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก นะครับ

🎙แล้วมาเป็นครอบครัว FARAM เดียวกันนะครับ
#ปริญญาตรี #ดนตรีสากล #นาฏศิลป์ #ดนตรีไทย #รับสมัคร

04/12/2020
ขอบคุณภาพจากทีมรอบรั้วรามฯ ครับ
04/12/2020

ขอบคุณภาพจากทีมรอบรั้วรามฯ ครับ

การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏกรรมไทย
ภาควิชาศิลปะการแสดงไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ขอบพระคุณภาพจากรอบรั้วรามฯ ครับ
03/12/2020

ขอบพระคุณภาพจากรอบรั้วรามฯ ครับ

การสัมมนาโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
จัดโดย นักศึกษาสาขานาฏกรรมไทย ชั้นปีที่ ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชานาฏกรรมไทย เชิญชวนชมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาครับ
02/12/2020

สาขาวิชานาฏกรรมไทย เชิญชวนชมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาครับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
02/12/2020

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

📢ข่าวดี ข่าวด่วน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 แล้วนะ

🚩สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ในวันที่ 4 - 7 ธ.ค. 63 (ทุกวัน) เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก นะครับ

🎙แล้วมาเป็นครอบครัว FARAM เดียวกันนะครับ
#ปริญญาตรี #ดนตรีสากล #นาฏศิลป์ #ดนตรีไทย #รับสมัคร

📢ข่าวดี ข่าวด่วน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 แล้วนะ🚩สามารถมาสมัครด...
02/12/2020

📢ข่าวดี ข่าวด่วน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 แล้วนะ

🚩สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ในวันที่ 4 - 7 ธ.ค. 63 (ทุกวัน) เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก นะครับ

🎙แล้วมาเป็นครอบครัว FARAM เดียวกันนะครับ
#ปริญญาตรี #ดนตรีสากล #นาฏศิลป์ #ดนตรีไทย #รับสมัคร

ภาควิชาศิลปะการแสดงไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชม การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏกรรมไทย ในวันศุกร์ท...
29/11/2020

ภาควิชาศิลปะการแสดงไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชม การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏกรรมไทย ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น ๑๗ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ... หรือร่วมติดตามชมการถ่ายทอด Live สด ได้ทาง facebook โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเพจ รอบรั้วรามฯ

🚩เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วกับงาน Senior Concert ภาคเรียนที่ 1/2563 🎵สัปดาห์นี้พบกับสี่โชว์สี่สไตล์โดยสองหนุ่มสองวัย...
29/11/2020

🚩เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วกับงาน Senior Concert ภาคเรียนที่ 1/2563

🎵สัปดาห์นี้พบกับสี่โชว์สี่สไตล์โดยสองหนุ่มสองวัยและสองสาวเสียงใสในวันจันทร์ที่ 30 พ.ย. 63 ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 17 ม. รามคำแหง เวลา 15.00-18.00 น. #เข้าชมฟรี

1st Show
Guitar Recital Concert - Nut

2nd Show
Voice Recital Concert - Uncle Tee

3rd Show
Voice Recital Concert - Milk

4th Show
Voice Recital Concert - Baby

#music #freeconcert #concert

SAMO FARAM
25/11/2020

SAMO FARAM

[Senior Recital]

เทศกาลเเสดงผลงานทางดนตรีของนักศึกษาชั้นปีที่​ 4
"SENIOR RECITAL #11" สัปดาห์สุดท้าย วันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2563
อาคารสุโขทัย(SKB)​ชั้น​ 17​ เวลา​ 15:00 น.​ เป็นต้นไป
งานนี้เข้าชมฟรี !!!!!!

มาดูกันเยอะๆน้าาาาสัปดาห์สุดท้ายเเล้วววววว😘😘☺️☺️☺️
#FARAM #SAMOFARAM

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา ในหัวข้อ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร" โดยคุณแม่จำ...
19/11/2020
โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสืบสานศิลปวัใล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา ในหัวข้อ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร" โดยคุณแม่จำปา แสนพรม ผู้ก่อตั้ง พร้อมกับทีมวิทยากรที่จะมาให้ความรู้และได้นำการแสดงจากสมาชิกในโรงเรียนมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกด้วย ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14:00 น เป็นต้นไป ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 17 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0988061641

งานสัมนาโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพ เชิญรับชม เสวนาโรงเรีย.....

ที่อยู่

Sukhothai Building, Ramkhamhaeng University
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

023108296

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หนังสือ...คู่มือเตรียมสอบความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยครูพี่ตึก สภาพดี ขาย 250 บาท ส่ง 40 บาท
ส่งงาน โครงการจิตอาสาศิลปกรรมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน รายละเอียดกิจกรรม (ทำกิจกรรมเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อสมทบทุนหาค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์พิการที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีรายละเอียดการทำกิจกรรมดังนี้ -ทำกิจกรรมเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อสมทบทุนหา หาค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์พิการ ที่ตลาดนัด กกท. ในวันที่9ธันวาคมเวลา19.00-21.00 พ.ศ2562 โดยได้ปัจจัยจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาร่วมทำบุญให้กับสัตว์พิการในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,309 บาท ปัจจัยทั่งหมดที่ได้จากการทำโครงการจิตอาสาศิลปกรรมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งนี้จะขอมอบให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย Oui Panisara #ศิลปกรรมสู้สังคม #ศิลปกรรมราม #สินปะกำราม
ส่งงาน โครงการจิตอาสาศิลปกรรมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน รายละเอียดกิจกรรม (ทำกิจกรรมเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อสมทบทุนหาค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์พิการที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีรายละเอียดการทำกิจกรรมดังนี้ -ทำกิจกรรมเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อสมทบทุนหา หาค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลให้กับสัตว์พิการ ที่ตลาดนัด กกท. ในวันที่9ธันวาคมเวลา19.00-21.00 พ.ศ2562 โดยได้ปัจจัยจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาร่วมทำบุญให้กับสัตว์พิการในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,309 บาท ปัจจัยทั่งหมดที่ได้จากการทำโครงการจิตอาสาศิลปกรรมร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งนี้จะขอมอบให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย Oui Panisara #ศิลปกรรมสู้สังคม #ศิลปกรรมราม #สินปะกำราม
เมื่อคนเรามีจิตอาสาที่จะทำดี...รออะไรคะ..^^,, หนึ่งตัวอย่างของกิจกรรมดี ๆ ที่นักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ รามฯ อุทิศตนเพื่อสังคม ภายใต้การส่งเสริมเล็ก ๆ ในวิชาสุนทรียศาสตร์ หัวข้อ "ศิลปกรรมสู่สังคม" งานนี้นำทีมโดย นายศิวะ วงษ์ศรีแก้ว (เกน) นายภูริพงศ์ สถวรรณพานิช(อาร์ม) นาย เอกรินทร์ ยศยิ่ง(บอส) n' the gang สามหนุ่มเล่าว่ารวมหัวรวมตัวที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ หมายใจจะไปร้องสุนทราภรณ์ให้ลุงป้าน้าอาฟังเล่นเย็น ๆ เพลิน ๆ ...สุดท้ายเพลงตึ๊ดต้องมา เล่นเอาขาโจ๋ขาจรที่ผ่านไปผ่านมาลากขาดีดแขนออกสเต็บกันสนุกสนาน ปิดท้าย... หนุ่ม ๆ จบสวย ทิ้งท้ายด้วยประโยคหล่อ ๆ ว่า "หวังว่าศิลปกรรมสู่สังคมครั้งนี้คงทำให้ท่านที่ผ่านไปมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ คลายทุกข์และมีความสุขได้บ้าง พวกเรามาจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศิลปศาสตร์ เอกวิชาดนตรีสากล ต้องขอลาไปก่อนครับ" 👏👏👏#หล่อไปอีก #สินกำราม #ศิลปกรรมสู่สังคม ครูบอกเลย...ดีต่อใจ #แง่งามสินกำราม
การฝึกการตีบทในการแสดงละครใน ...
ช่วยกันหน่อยน่ะครับ
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2562
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2562
ขอความร่วมมือพี่น้องรามคำแหง ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบยูเลิร์นนิงด้วยวีดิทัศน์สถานการณ์แบบมีปฏิสัมพันธ์และการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาทางไกลระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเปิด 👨💼🙏🙏 ช่วยกันตอบหน่อยครับผม คลิกเลยที่