ICTC M-Society ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด...
22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1 โดยนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23, 25 และ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา บางกอก พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยวิทยากรภาครัฐ - เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านการพัฒนาบุคลากร ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ (ผู้จัด) รวมจำนวน 80 คน

ผอ.เสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานการวัดมูล...
16/08/2023

ผอ.เสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานการวัดมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

Social Engineering การหลอกลวงที่แฝงภัยจากแฮกเกอร์AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu  #ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล
16/08/2023

Social Engineering การหลอกลวงที่แฝงภัยจากแฮกเกอร์
AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

7 เทคนิคการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย Perfect For PasswordAddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu  #ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิท...
16/08/2023

7 เทคนิคการตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย Perfect For Password
AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

15/08/2023

มาแล้ววววตามคำเรียกร้อง ✅✨ GDPO #5⃣ &GDPO #6⃣
🗓️เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

📣 สถาบัน TDGA by DGA เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม "หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6" (Government Data Protection Officer:GDPO #5, #6)

🤝โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)
🎓หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาเพื่อ DPO ภาครัฐ /ผู้บริหารงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐโดยเฉพาะ ❗️
🧑‍💻สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
🎓แห่งแรกที่ผ่านการประเมินการเป็นองค์กรทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ
✅ เน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
✅ เรียนรู้จากกรณีศึกษาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้
✅ เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ DPO

🏢สถานที่อบรม โรงแรม สยาม แอท สยาม กรุงเทพ
(BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
📝รับจำนวนจำกัด ❗️❗️(ไม่เกิน 50 คน)
🗓️ ระยะเวลาอบรม 5 วัน (35 ชม.)
🗓️รุ่นที่ 5 ฝึกอบรมวันที่ 6, 14, 15, 21 และ 22 ก.ย. 2566
🗓️รุ่นที่ 6 ฝึกอบรมวันที่ 11, 19, 20, 26 และ 27 ต.ค. 2566
🏷หลักสูตรมีค่าใช้จ่าย$$$ จำนวน 19,500 บาท
📍ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง รุ่นที่ 5 ได้ที่ Link: https://shorturl.asia/ebj3E
📍ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง รุ่นที่ 6 ได้ที่ Link: https://shorturl.asia/1QeTs
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพรเพ็ญ บุษราธนกิจ 0800453329
คุณอิสรีย์ บุญดิเรก 0800453418

#สคช #ประเทศทันสมัยชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น #สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #รัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. เข้าร่วมประชุมเรื่อง “National e-Transaction Plan: Buil...
15/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. เข้าร่วมประชุมเรื่อง “National e-Transaction Plan: Building Digital Competitiveness and Driving Digital GDP” ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิด และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เบื้องต้น) ของแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องต่อกรอบแนวคิด ผลการประเมินดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์ฯ และการดำเนินงานของ สพธอ.

นอกจากนี้ ในการประชุมยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ "Holding Together and Empowering Future e-Transaction" จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมสรรพากร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ซึ่งจะร่วมกันเสวนาในประเด็นการดำเนินงานที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานอยู่ และจะดำเนินงานต่อไปในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

10/08/2023
(📣📣) มาแล้วววว การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (ศทส.)_______________________________________📙 "การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Busi...
07/08/2023

(📣📣) มาแล้วววว
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (ศทส.)
_______________________________________

📙 "การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
Business Intelligence : BI
ในการจัดทำกระดานสถานการณ์ (Dashboard) สารสนเทศสำหรับผู้บริหารกระทรวง พม.
(EIS : Executive Information System)"

คลิ๊กเลย >>> https://shorturl.asia/2Fiws

จัดทำโดย ศทส. สป.พม 🖥️

พม. หนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปูพื้นฐานทักษะดิจิทัลสู่อนาคต20 กรกฎาคม 2566 : เวลา 14.15 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงกา...
25/07/2023

พม. หนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปูพื้นฐานทักษะดิจิทัลสู่อนาคต

20 กรกฎาคม 2566 : เวลา 14.15 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคตผ่านแพลตฟอร์ม "Coding Arena" และ "เกมส่งเสริมการออมเงิน Make a Move" สำหรับบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (M-society League) โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ และนายโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จํากัด กล่าวถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

ซึ่งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ Coding Arena เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนโครงการฯ สู่การเป็น National Platform ในการสนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งในด้าน Coding และ Programming กับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้ร่วมกันจัดทำโครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคตผ่านแพลตฟอร์ม “Coding Arena” และ “เกมส่งเสริมการออมเงิน Make a Move” สำหรับบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (M-society League) เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของกระทรวง พม. ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 2 เกมหลัก โดยมีบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม

และในวันนี้ ได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย 1) แพลตฟอร์ม “Coding Arena” ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยมีผู้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 คน และรางวัลชมเชย จำนวน 6 คน และ 2) “เกมส่งเสริมการออมเงิน Make a Move” ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยมีผู้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 คน และรางวัลชมเชย จำนวน 6 คน ซึ่งทั้งหมดจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรที่ลงนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะต่อไป กระทรวง พม. จะมีการขยายผลไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งกรมต่างๆ สังกัดกระทรวง พม. ที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ จะจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผ่านแพลตฟอร์มในการสร้างความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

#พม #ข่าวพม #พม24ชม Cr.prd msociety

ดวลเดือด!! รอบชิงระหว่างกระทรวงและกรม กับโครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคต | TOJO NEWS | LINE TO...
23/07/2023

ดวลเดือด!! รอบชิงระหว่างกระทรวงและกรม กับโครงการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคต | TOJO NEWS | LINE TODAY

จากการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ “Coding Arena กับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”...

การแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคต “M-Society League”ช่องทางรับชม :
20/07/2023

การแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคต “M-Society League”

ช่องทางรับชม :

การแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและปูพื้นฐานทักษะแห่งอนาคต “M-Society League” ผ่านแพลตฟอร์ม "Coding Arena" และ "เกมส่งเสริมการออม...

19/07/2023

AI และ ChatGPT จะช่วยให้ภาครัฐสะดวกขึ้นอย่างไร? หาคำตอบได้ที่นี่!

“หลักสูตรวิวัฒนาการของโลก AI และ การใช้งาน ChatGPT เพื่อภารกิจภาครัฐ” เพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้การใช้งาน AI ในภาครัฐ รวมถึงสร้างทักษะในการใช้งาน ChatGPT เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ปรับปรุงการทำงานและนำแนวทางการใช้งานไปประยุกต์ใช้ในงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อม Workshop แลกเปลี่ยนและพัฒนาโครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลและ AI กับภาครัฐ!

วิทยากร โดย ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
ด่วน! จำกัดจำนวนอบรมเพียง 3 รุ่นเท่านั้น! (รุ่นละ 40 ท่าน)
รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 24-25 ส.ค. 66 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 12-13 ก.ย. 66 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
รุ่นที่ 3 อบรมในวันที่ 21-22 ก.ย. 66 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 6,000 บาท/คน พร้อมรับประกาศนียบัตร! (e-Certificate)

อ่านรายละเอียดการลงทะเบียน📍 https://www.dga.or.th/our-activities/training-seminar/95160/
สถานที่ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ หรือ📍 https://goo.gl/maps/CZ38ZGZdDfQFWLgu6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณชญาภา แก้วธำรงค์ เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3498
คุณสุเมธ สุทธิกุล เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3439
คุณธีระตา ตุลาพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3474
คุณฐายิกา ภู่ธงแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3476
คุณสุพนิดา ดำรงปัญจวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3478
หรือ อีเมล [email protected], [email protected]

#สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #รัฐบาลดิจิทัล

12/07/2023

หน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตาม พ.ร.บ. อย่างไร? มาเลย!

“หลักสูตรอบรมวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถนำแนวทางต่างๆ ไปปรับในการยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามพ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

💥พิเศษ! พบกับ Workshop ประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ

🧑🏻‍💻 วิทยากร โดย
ดร.ธีรวัฒน์ โรจนไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
นางสาวพิมพ์ชนก เจ็กภู่ นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ
นายธนัตถ์ โอมพรนุวัฒน์ นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส 2 ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ

ด่วน‼️ จำกัดจำนวนอบรมเพียง 3 รุ่นเท่านั้น! (รุ่นละ 40 ท่าน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 ส.ค. 66 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 ส.ค. 66 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
รุ่นที่ 3 วันที่ 31 ส.ค. -1 ก.ย. 66 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
💰ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 6,999 บาท/คน พร้อมรับประกาศนียบัตร! (e-Certificate)
อ่านรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่📍 https://www.dga.or.th/our-activities/training-seminar/94847/
🏢 สถานที่ โรงแรมปิคนิค Picnic Hotel Bangkok) ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ หรือ https://goo.gl/maps/CW5WyHso2XTYUYVF9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.นางสาวชญาพร แสนรัมย์ เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3492
2.นายสุเมธ สุทธิกุล เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3439
3.นางสาวธีระตา ตุลาพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3474
4.นางสาวฐายิกา ภู่ธงแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3476
5.นางสาวสุพนิดา ดำรงปัญจวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 080-045-3478
หรือ อีเมล [email protected]

#พรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์2565 #วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ #สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #รัฐบาลดิจิทัล

📰 จดหมายข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ฉบับที่ 9 ปีที่ 2 เดือนมิถุนายน 2566 สามารถเปิดอ่านผ่านทางเว็บไซต...
06/07/2023

📰 จดหมายข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ฉบับที่ 9 ปีที่ 2 เดือนมิถุนายน 2566 สามารถเปิดอ่านผ่านทางเว็บไซต์ https://ictc.m-society.go.th/?page_id=5358

📖 (หรือฉบับ E-Book ได้ตามลิงก์นี้) 》》 http://ebooks.m-society.go.th/ebooks/detail/748

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ในโอก...
05/07/2023

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์💞💗

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. นางสุดา สุหลง ในโอกาสไ...
05/07/2023

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. นางสุดา สุหลง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน💞💗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิด "ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบเปรียบเ...
04/07/2023

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิด "ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้าผ่านแอปพลิเคชันไทยดี (ThaiD)" ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ปินเกล้า

Multi-Factor Authentication ทำความรู้จัก MFAAddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu  #ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล
03/07/2023

Multi-Factor Authentication ทำความรู้จัก MFA
AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

ระวัง...!! การโจมตีระบบ หรือข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย การป้องกันการถูกแฮ็กบัญชีโซเชียลมีเดียAddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4...
03/07/2023

ระวัง...!! การโจมตีระบบ หรือข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย
การป้องกันการถูกแฮ็กบัญชีโซเชียลมีเดีย
AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

26/06/2023

📣 สถาบัน TDGA เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม "หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 3 และ 4" (Government Data Protection Officer:GDPO #3, #4)
🤝โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)
🎓หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาเพื่อ DPO ภาครัฐ /ผู้บริหารงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐโดยเฉพาะ ❗️🧑‍💻สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้ในหัวข้อ
🔸กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
🔸บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
🔸การจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
🔸การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูล
✅ เน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
✅ เรียนรู้จากกรณีศึกษาของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้
✅ เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ DPO
🗓️รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 ก.ค. 2566
🗓️รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 ส.ค. 2566
🏢สถานที่อบรม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
📝รับจำนวนจำกัด ❗️❗️(ไม่เกิน 50 คน)
🗓️ ระยะเวลาอบรม 5 วัน (35 ชม.)
🗓️รุ่นที่ 3 ฝึกอบรมวันที่ 10-11, 17-18 และ 25 ส.ค. 2566
🗓️รุ่นที่ 4 ฝึกอบรมวันที่ 24, 31 ส.ค.และ 1, 7-8 ก.ย. 2566.
🏷หลักสูตรมีค่าธรรมเนียมจำนวน 19,500 บาท
📍ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง รุ่นที่ 3 ได้ที่ Link: https://bit.ly/3P9vHad
📍ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง รุ่นที่ 4 ได้ที่ Link: https://bit.ly/43Y4yLx
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอิสรีย์ บุญดิเรก 08 0045 3418
คุณดวงกมล โสมทัศน์ 08 0045 3327

#เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ ศทส. เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวินแกรนด์ ...
22/06/2023

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่ ศทส. เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดย นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในงานสัมมนา ที่มีผู้ร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวนกว่า 300 คน ภายใต้ชื่องาน“Drives For Changing Thailand เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดี ด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ”

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธ...
21/06/2023

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่1/2566
ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

17/06/2023
17/06/2023

📢 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

✨ ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ

👤 นางสุดา สุหลง เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #เพื่อเด็กและเยาวชน #เด็กและเยาวชน #ดย

https://www.dcy.go.th/multimedias/1660622899567/1686302054240

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดโครงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่น...
16/06/2023

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดโครงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 โซนเอ อาคารกระทรวง พม. และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Application) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิทยากรประกอบด้วย 1) ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และ 2) นางสาวสายชล แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ บรรยายในหัวข้อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เบื้องต้น (Cyber Security) โดยมีนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ

12/06/2023

เตรียมพบกับ❗บทเรียนใหม่ สด ๆ ร้อน ๆ🔥 ใน TDGA e-Learning กับบทเรียน แนวปฎิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม พ.ร.บ การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ⚖👨‍💻✨
📍พบกันในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 📚ภายในบทเรียนจะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจบ้าง🤩มารอลุ้นและติดตามกันได้ที่ https://tdga.dga.or.th แล้วเจอกันน้าา💓

#เรียนออนไลน์ #เรียนฟรี #พรบการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์2565

12/06/2023
📰 จดหมายข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ฉบับที่ 8 ปีที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2566 สามารถเปิดอ่านผ่านทางเว็บไซต์...
12/06/2023

📰 จดหมายข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. ฉบับที่ 8 ปีที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2566 สามารถเปิดอ่านผ่านทางเว็บไซต์ https://ictc.m-society.go.th/?page_id=5358

📖 (หรือฉบับ E-Book ได้ตามลิงก์นี้) 》》 http://ebooks.m-society.go.th/ebooks/detail/738

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสุดา สุหลง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมห...
08/06/2023

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสุดา สุหลง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมหารือบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ กับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) กับฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในการรายงานผลการติดตามช่วยเหลือเด็กในโครงการเงินอุดหนุนฯ ที่อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้พัฒนาระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (Nectec) ณ ห้องประชุมจำปีสิรินธร ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Application)

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุดา  สุหลง ผู้...
08/06/2023

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุดา สุหลง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้ง หารือแนวทางป้องกันปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐถูกเผยแพร่อยู่บนช่องทางสาธารณะ
และแนวทางดำเนินงานตามภารกิจของ พม. ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เจาะลึกกรอบการประเมินความพร้อมดิจิทัล ประจำปี 2566  #2AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu  #ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิท...
08/06/2023

เจาะลึกกรอบการประเมินความพร้อมดิจิทัล ประจำปี 2566 #2
AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

มารู้จักกรอบการประเมินความพร้อมดิจิทัล ประจำปี 2566  #1AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu  #ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิ...
08/06/2023

มารู้จักกรอบการประเมินความพร้อมดิจิทัล ประจำปี 2566 #1
AddLineOA 🔎 https://lin.ee/c4ROElu

#ข่าวไอทีเพื่อวิถีใหม่ยุคดิจิทัล

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางกา...
08/06/2023

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศเพิ่มเติม ประเด็นวีธีการ แนวทาง และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงระบบ ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ ระหว่างระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการพิจารณาและจัดสวัสดิการแบบครบวงจร และระบบ พม. สมาร์ท ร่วมกันระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ (มศธส.) บริษัทวีวาสนาดี จำกัด และผู้พัฒนาระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (Nectec) ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Application)

ที่อยู่

Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ICTC M-Societyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}