คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานระดับคณะ มีภารกิจหลักด้านการบริหารงานการจัดการเรียนการสอน พัฒนา วิจัยและสร้างสรรค์ มีพันธกิจในด้านการบริหารงานจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการเพื่อสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ มีเป้าหมายหลักด้านการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่ดำเนินการสอน ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบภายใน สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ หลักสูตรและสาขาวิชาที่ดำเนินการเปิดสอน เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม อย่างสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติได้

เปิดเหมือนปกติ

(สามารถเข้าได้ในวันทำการ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)ระดับปวช. - ปริญญาตรี  : https://line.me/ti/g2/O7wVeZzKYDkPU_W3s37kLw?u...
17/09/2021

(สามารถเข้าได้ในวันทำการ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
ระดับปวช. - ปริญญาตรี : https://line.me/ti/g2/O7wVeZzKYDkPU_W3s37kLw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) : https://line.me/ti/g2/w9KjGrcqUWeuqB7mOgepJw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

(สามารถเข้าได้ในวันทำการ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
ระดับปวช. - ปริญญาตรี : https://line.me/ti/g2/O7wVeZzKYDkPU_W3s37kLw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) : https://line.me/ti/g2/w9KjGrcqUWeuqB7mOgepJw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

📢ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.📢❤❤การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐที่มีมติให้มหาวิทยา...
15/09/2021

📢ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.📢
❤❤การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐที่มีมติให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมสูงสุด 50% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 นั้น ในส่วนของ มจพ.
😳😳หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่า ไม่ประสงค์จะรับเงินสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินอุดหนุนการศึกษา
https://refund.kmutnb.ac.th/web/...

📢ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.📢
❤❤การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐที่มีมติให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมสูงสุด 50% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 นั้น ในส่วนของ มจพ.
😳😳หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่า ไม่ประสงค์จะรับเงินสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินอุดหนุนการศึกษา
https://refund.kmutnb.ac.th/web/...

📢ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.📢❤❤การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐที่มีมติให้มหาวิทยา...
15/09/2021
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐร่วมกับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 - ระบ

📢ขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.📢

❤❤การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการของรัฐที่มีมติให้มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมสูงสุด 50% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 นั้น ในส่วนของ มจพ.

😳😳หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่า ไม่ประสงค์จะรับเงินสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินอุดหนุนการศึกษา

https://refund.kmutnb.ac.th/web/?fbclid=IwAR19Klmu9VdASm-2nfLvJhJraoVnd2yMCZth_20b454MDLm9YkEG48oVzZ4

overview & stats

🤟คิดถึงฉันมั้ยเวลาที่เธอ...👨‍💼👩‍💼คิดถึงชุด Shop ปฏิบัติงาน...👨‍🎨👩‍🎨คิดถึงบรรยากาศในห้องเรียน...💁‍♂️💁‍♀️คิดถึงการนั่งเม้า...
14/09/2021

🤟คิดถึงฉันมั้ยเวลาที่เธอ...
👨‍💼👩‍💼คิดถึงชุด Shop ปฏิบัติงาน...
👨‍🎨👩‍🎨คิดถึงบรรยากาศในห้องเรียน...
💁‍♂️💁‍♀️คิดถึงการนั่งเม้าส์มอยกับแก็งค์เพื่อนๆ...
...คิดถึงสถอ.🥰🥰
#AlwaymissyouArchdkmutnb
#archdkmutnb
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

🤟คิดถึงฉันมั้ยเวลาที่เธอ...
👨‍💼👩‍💼คิดถึงชุด Shop ปฏิบัติงาน...
👨‍🎨👩‍🎨คิดถึงบรรยากาศในห้องเรียน...
💁‍♂️💁‍♀️คิดถึงการนั่งเม้าส์มอยกับแก็งค์เพื่อนๆ...
...คิดถึงสถอ.🥰🥰
#AlwaymissyouArchdkmutnb
#archdkmutnb
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

Timeline Photos
14/09/2021

Timeline Photos

📢📢รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตามทุนกำหนด"ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564โดยค...
14/09/2021

📢📢รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ตามทุนกำหนด
"ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564
โดยคณะฯ คัดเลือกทุน คณะฯละ 2 ทุน
ผู้สนใจดูรายละเอียดเอกสารตามที่แนบมาให้
📑กรอกเอกสารเรียบร้อย สามารถปริ้นและส่งได้ที่ อาคารคณะฯ ชั้นล่างหน้าอาคาร โดยทางกิจการนักศึกษาจะตั้งกล่องรับเอกสารสำหรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564 ❤❤
#รับสมัครทุนการศึกษา
#คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ_มจพ

13/09/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 13

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีเครือข่ายดำเนินก...
13/09/2021
กำหนดการ-17กย_ผู้สนใจ.pdf

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีเครือข่าย

ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ
โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
..............................................................................
🏡 "โอกาส และ ความท้าทายกับการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์" 🏡

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

Link การลงทะเบียน:
https://forms.gle/e4KPU42MG68VpYLBA

ดาวน์โหลดกำหนดการ: https://drive.google.com/file/d/1bAhmOvYY-kBrtuRrKYCfqGGHU7qlgqxS/view?usp=sharing⁠

..............................................................................

🏡 เมืองเก่า” ใน “โลกใบใหม่” การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสู่ความยั่งยืน 🏡

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

Link การลงทะเบียน:
https://forms.gle/2aby3HrCqyaAftHY6
.
ดาวน์โหลดกำหนดการ:
https://drive.google.com/file/d/1ttvffxXwcMuLSBm5jb6OngdCxdsUNHU6/view?usp=sharing

..............................................................................

📌 หมายเหตุุ 1: ภายหลังจากที่ท่านลงทะเบียนข้างต้นแล้ว ทางโครงการจะส่งอีเมล ลิ้งก์การประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Meeting ให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนข้างต้น

📌 หมายเหตุ 2: ในการเข้าร่วมการประชุมในแต่ละวัน ระบบ Zoom Meeting จะให้ท่านลงทะเบียนเข้าห้องประชุม โดยใช้อีเมล ในการนี้ ขอให้ท่านตรวจทานการกรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดการประชุมในแต่ละวัน ระบบจะดำเนินการนำส่งลิ้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประชุมให้ทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

📌 หมายเหตุ 3: สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมตลอดทั้ง 2 วัน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม จะได้รับประกาศนียบัตรดิจิทัลในรูปแบบ PDF File

..............................................................................

ขอเชิญผู้เข้าร่วมหลักสูตร นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจงานการออกแบบ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และนวัตกรรม เข้าร่วมกิ...
11/09/2021

ขอเชิญผู้เข้าร่วมหลักสูตร นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจงานการออกแบบ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานและการมอบประกาศนียบัตร ของโครงการหลักสูตรนวัตกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 13:00 - 16:00 น.
เข้าชมได้ทันที รับชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง Zoom Meeting ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://us02web.zoom.us/j/88343114630?pwd=YUVEM1BRcXM5eUNSNTVsU3o5bVZSUT09

ภายในงาน ท่านจะได้พบกับการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตร นวัตกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล
เพื่อเฟ้นหา 3 ทีมที่ดีที่สุดที่จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรสำหรับทุกทีม

หลักสูตรนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความสนใจหลักสูตรได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดตามรายละเอียดข่าวสารกิจกรรมและการรับสมัครหลักสูตรดี ๆ ได้ทาง
www.facebook.com/archd.kmutnb
และ
www.facebook.com/appsci.kmutnb

ขอเชิญผู้เข้าร่วมหลักสูตร นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจงานการออกแบบ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานและการมอบประกาศนียบัตร ของโครงการหลักสูตรนวัตกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 13:00 - 16:00 น.
เข้าชมได้ทันที รับชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง Zoom Meeting ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://us02web.zoom.us/j/88343114630?pwd=YUVEM1BRcXM5eUNSNTVsU3o5bVZSUT09

ภายในงาน ท่านจะได้พบกับการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตร นวัตกรรมด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเกษตรกรรมยุคดิจิทัล
เพื่อเฟ้นหา 3 ทีมที่ดีที่สุดที่จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรสำหรับทุกทีม

หลักสูตรนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความสนใจหลักสูตรได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดตามรายละเอียดข่าวสารกิจกรรมและการรับสมัครหลักสูตรดี ๆ ได้ทาง
www.facebook.com/archd.kmutnb
และ
www.facebook.com/appsci.kmutnb

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งผลการโอนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะ...
10/09/2021

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งผลการโอนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
(สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ในระบบฯ ภายในวันที่ 31 สค 64)

**ทั้งนี้กรณีที่นักศึกษารายใดยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่กำหนด ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ หรือกรณีอื่นๆ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

**นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาในแต่ละราย ทั้งนี้หากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้กับนักศึกษาดังกล่าว ตามลำดับต่อไป

#มจพใส่ใจห่วงใยพร้อมดูแลและขอส่งกำลังใจให้กับนศทุกคน
#เพื่อเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งผลการโอนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
(สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ในระบบฯ ภายในวันที่ 31 สค 64)

**ทั้งนี้กรณีที่นักศึกษารายใดยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่กำหนด ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ หรือกรณีอื่นๆ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

**นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาในแต่ละราย ทั้งนี้หากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้กับนักศึกษาดังกล่าว ตามลำดับต่อไป

#มจพใส่ใจห่วงใยพร้อมดูแลและขอส่งกำลังใจให้กับนศทุกคน
#เพื่อเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

💻การเรียนการสอนออนไลน์ไม่สามารถปิดกั้นการเรียนรู้...🙋‍♂️ร่วมชื่นชมภาพการเรียนการสอน และผลงานนักศึกษา 🤟สาขาวิชาออกแบบภายใ...
09/09/2021

💻การเรียนการสอนออนไลน์ไม่สามารถปิดกั้นการเรียนรู้...
🙋‍♂️ร่วมชื่นชมภาพการเรียนการสอน และผลงานนักศึกษา
🤟สาขาวิชาออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในรายวิชา Furniture design II
❤❤❤
ทีมอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ปัทม์วรรณ จำปาเทศ
อาจารย์ประสงค์ ลีลาอิทธิ
อาจารย์ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ
อาจารย์ณัฐชัย ฤทธิ์ล้ำ

#เชี่ยวชาญออกแบบมุ่งสู่สากล
#archdkmutnb

🎉🎉Finally,It's completed!.... The 3rd year architecture  final Jury for Design IV, The Boutique Resort.💻การเรียนการสอนออ...
09/09/2021

🎉🎉Finally,It's completed!.... The 3rd year architecture final Jury for Design IV, The Boutique Resort.
💻การเรียนการสอนออนไลน์ไม่สามารถปิดกั้นการเรียนรู้...
🙋‍♂️ร่วมชื่นชมภาพการเรียนการสอน และผลงานนักศึกษา
🤟สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในรายวิชา Architecture design IV
ในหัวข้อ "The Boutique Resort" 🎉🎉
❤❤❤
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์​ ดร.​ ออมศิลป์​ เอกธนิตวณิชย์​
Credit: อาจารย์​ ดร.​ ออมศิลป์​ เอกธนิตวณิชย์​

#เชี่ยวชาญออกแบบมุ่งสู่สากล
#archdkmutnb

📢📢ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแ...
08/09/2021

📢📢ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้านล่างประกาศนี้

🤟🤟ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📞โทร. 02-555-2000 ต่อ 6810 สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

มาร่วมเป็นครอบครัวคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ...ด้วยกัน❤❤

#รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
#สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม
#คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📢📢รายละเอียดของนศ. ทุน กยศ. ในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัย 📢📢
08/09/2021

📢📢รายละเอียดของนศ. ทุน กยศ. ในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียน 1/2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัย 📢📢

08/09/2021

📢ย้ำ ๆๆ นักศึกษาที่มีกำหนด
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 11 ก.ย. 64
📲ซึ่งได้ส่ง SMS แจ้งผู้ที่จะได้ฉีดเข็มสองแล้ว อย่าลืมลงทะเบียน และทำแบบคัดกรอง เลือกเวลาเข้าฉีด
ได้ที่ https://h4you.in/vaccination-info/booking
ภายในวันที่ 8 ก.ย. 64 (วันนี้) ภายในเวลา 16.00 น. นะครับ

📢ประกาศจากกองทุนมหาวิทยาลัย...📢เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ !!สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา/มารดา/ผ...
06/09/2021

📢ประกาศจากกองทุนมหาวิทยาลัย...
📢เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ !!
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา/มารดา/ผู้มีอุปการะ
จากสถานการณ์โควิด 19
ติดต่อโดยตรงได้ที่ . . .
-ส่งใบสมัครโดยตรงผ่าน Email : [email protected] (ภายใน 16/9/64)
-หรือส่งผ่านมหาวิทยาลัย (ภายในวันที่ 10/9/64)

🎉🎉มจพ. TOP10 ม.ไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำโลก THE World University Rankings 2022.🇹🇭🧡มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนค...
05/09/2021

🎉🎉มจพ. TOP10 ม.ไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำโลก THE World University Rankings 2022
.
🇹🇭🧡มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลับขึ้นมาติดอันดับ TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2022 อีกครั้ง จากปีก่อนที่ตกไปอยู่อันดับที่ 13 โดยคิดคะแนนจากผลคะแนนดิบ ซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาลัยไทยติดอับดับรวม 17 มหาวิทยาลัย
.
Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง จากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2022 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นอันดับที่ 6 ร่วมของไทย (คิดเป็นอันดับที่ 10 ของไทยจากผลคะแนนดิบ) จากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัย และจัดอยู่ในอันดับที่ 1201+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 2,100 กว่าแห่ง
.
Times Higher Education University Rankings 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5
.
โดยเมื่อนำผลคะแนนมาดูตามรายตัวชี้วัด จะพบว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นจากปีก่อน คืออันดับที่ 10 ของประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ สูงขึ้นจากปีก่อนที่เป็นอันดับที่ 9 บ่งบอกถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
.
🧡สำนักวิจัยฯ ขอขอบคุณนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยรอบด้านและเป็นที่ประจักษ์ ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น ‘มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ’🎉
.
ดูข้อมูลจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3yJKMU8
#KMUTNB #worldranking #THERanking2022 #TopUniversityinThailand

🎉🎉มจพ. TOP10 ม.ไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำโลก THE World University Rankings 2022
.
🇹🇭🧡มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลับขึ้นมาติดอันดับ TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2022 อีกครั้ง จากปีก่อนที่ตกไปอยู่อันดับที่ 13 โดยคิดคะแนนจากผลคะแนนดิบ ซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาลัยไทยติดอับดับรวม 17 มหาวิทยาลัย
.
Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง จากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2022 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นอันดับที่ 6 ร่วมของไทย (คิดเป็นอันดับที่ 10 ของไทยจากผลคะแนนดิบ) จากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัย และจัดอยู่ในอันดับที่ 1201+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 2,100 กว่าแห่ง
.
Times Higher Education University Rankings 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5
.
โดยเมื่อนำผลคะแนนมาดูตามรายตัวชี้วัด จะพบว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นจากปีก่อน คืออันดับที่ 10 ของประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ สูงขึ้นจากปีก่อนที่เป็นอันดับที่ 9 บ่งบอกถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
.
🧡สำนักวิจัยฯ ขอขอบคุณนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยรอบด้านและเป็นที่ประจักษ์ ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น ‘มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ’🎉
.
ดูข้อมูลจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3yJKMU8
#KMUTNB #worldranking #THERanking2022 #TopUniversityinThailand

📣📣ประชาสัมพันธ์ รบกวนกด LIKE & SHARE  Content Post IDC : https://www.facebook.com/CovestroTH/photos/a.804036136595480/15...
03/09/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์
รบกวนกด LIKE & SHARE Content Post IDC : https://www.facebook.com/CovestroTH/photos/a.804036136595480/1522212554777831/
Event Post IDC : https://www.facebook.com/events/3025221874469804/?ref=newsfeed

📣📣ประชาสัมพันธ์
รบกวนกด LIKE & SHARE Content Post IDC : https://www.facebook.com/CovestroTH/photos/a.804036136595480/1522212554777831/
Event Post IDC : https://www.facebook.com/events/3025221874469804/?ref=newsfeed

📣📣📣ประกาศนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ...
01/09/2021

📣📣📣ประกาศนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวนเงิน 5,000 บาท มีรายชื่อตามประกาศดังเอกสารแนบท้าย
1.ให้นักศึกษา กรอกเอกสารการรับเงินให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อด้วยลายมือให้เรียบร้อย
(กรอกตามตัวอย่างให้ครบถ้วน ทุกช่อง)
และเลือกวิธีจ่ายเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมแนบบัตรนักศึกษา และหน้าบัญชีธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร) ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเองเท่านั้น
2. นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ซึ่งธนาคารจะหักจากยอดเงินที่ได้รับ
http://archd.kmutnb.ac.th/news/_202109011696837912.pdf

ส่งเอกสารการรับเงินมายัง E-mail [email protected]
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 ก.ย. 64 เวลา 12.00 น.
หมายเหตุ นักศึกษาที่ส่งไม่ทันตามกำหนดดังกล่าว จะได้รับเงินในช่วงเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
http://archd.kmutnb.ac.th/news/_20210901385759640.pdf

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสำคัญการรับเงิน
http://archd.kmutnb.ac.th/news/_202109011742072071.jpg

📣📣📣ประกาศนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวนเงิน 5,000 บาท มีรายชื่อตามประกาศดังเอกสารแนบท้าย
1.ให้นักศึกษา กรอกเอกสารการรับเงินให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อด้วยลายมือให้เรียบร้อย
(กรอกตามตัวอย่างให้ครบถ้วน ทุกช่อง)
และเลือกวิธีจ่ายเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมแนบบัตรนักศึกษา และหน้าบัญชีธนาคาร (ได้ทุกธนาคาร) ที่เป็นชื่อของนักศึกษาเองเท่านั้น
2. นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ซึ่งธนาคารจะหักจากยอดเงินที่ได้รับ
http://archd.kmutnb.ac.th/news/_202109011696837912.pdf

ส่งเอกสารการรับเงินมายัง E-mail [email protected]
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 ก.ย. 64 เวลา 12.00 น.
หมายเหตุ นักศึกษาที่ส่งไม่ทันตามกำหนดดังกล่าว จะได้รับเงินในช่วงเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
http://archd.kmutnb.ac.th/news/_20210901385759640.pdf

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสำคัญการรับเงิน
http://archd.kmutnb.ac.th/news/_202109011742072071.jpg

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1/2564 (สอบออนไลน์)ระหว่างวันที่ 6 -12 กันยายน 2564http://archd.kmutnb.ac.th/news/_2...
30/08/2021

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1/2564 (สอบออนไลน์)
ระหว่างวันที่ 6 -12 กันยายน 2564
http://archd.kmutnb.ac.th/news/_20210830100476879.pdf

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1/2564 (สอบออนไลน์)
ระหว่างวันที่ 6 -12 กันยายน 2564
http://archd.kmutnb.ac.th/news/_20210830100476879.pdf

ที่อยู่

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625552000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมกิจกรรม"เปิดโลกแห่งนิทานภาพ"งานบรรยายระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Rhythm of Nature in Picturebooks” วันอังคารที่ 18 สิงหาคม เวลา 14.00 น. พบกับ Emilie Vast ศิลปินทัศนศิลป์ นักเขียน นักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงจากฝรั่งเศส ผลงานภาพประกอบของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ มาเรียนรู้ศิลปะการเขียนลายเส้นที่นิ่งและบริสุทธิ์ โดยใช้สีพื้นและสีตัดกัน เป็นผลงานที่มีสไตล์เฉพาะตัว อ่อนหวาน นุ่มนวลและเต็มไปด้วยจินตนาการ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tkpark.or.th/tha/what_on_detail/1595586248272/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
ขอเชิญร่วมกิจกรรม"เปิดโลกแห่งนิทานภาพ"งานบรรยายระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Rhythm of Nature in Picturebooks” วันอังคารที่ 18 สิงหาคมนี้ พบกับ Emilie Vast ศิลปินทัศนศิลป์ นักเขียน นักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงจากฝรั่งเศส ผลงานภาพประกอบของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ มาเรียนรู้ศิลปะการเขียนลายเส้นที่นิ่งและบริสุทธิ์ โดยใช้สีพื้นและสีตัดกัน เป็นผลงานที่มีสไตล์เฉพาะตัว อ่อนหวาน นุ่มนวลและเต็มไปด้วยจินตนาการ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tkpark.or.th/tha/what_on_detail/1595586248272/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "เปิดโลกแห่งนิทานภาพ" งานบรรยายระดับนานาชาติ เรียนรู้การสร้างสรรค์นิทานภาพและการสร้างภาพประกอบจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เริ่มวันแรก อังคารที่ 11 สิงหาคม เวลา 15.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม
ขออนุญาติแชร์ความรู้เรื่อง "4 สาเหตุหลักที่ผนังไม่กันเสียง" ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพครับ https://www.facebook.com/ZenAcousticFanPage/videos/637779390370761/
ขออนุญาตแชร์ความรู้เรื่อง “กระจกกันเสียง” ครับ https://www.facebook.com/ZenAcousticFanPage/videos/381324396046761/
🏡เปิดบ้านคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ🖌 ชมนิทรรศการทุกสาขาวิชา กิจกรรม DIY รับของที่ระลึกมากมาย งานนิทรรศการ "มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" 15-18 มีนาคม 2562 --------------------------------------------- 🚪มาเถอะประตูบ้านเปิดกว้างมาก🏡🏢🏦🏛 #60ปีมจพ #เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า #KMUTNB60th #WeLoveKMUTNB #KMUTNB #มจพ #คณะสถาปัตย์ #คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
art4d ร่วมกับ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชาการออกแบบ ร่วมกันตีความและส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ 'PLAY'
⏰อีก 16 วัน‼️ งดให้งดใช้ถุงพลาสติก #NoPlasticbags #GreenKMUTNB https://www.facebook.com/1758315551074587/posts/2036063413299798/
ฝากประชาสัมพันธ์โครงการฯ ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ