กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธร

กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธร กองความปลอดภัยธุรก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน 1. ดำเนินการส่งเสริม พัฒนา และกำหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
2. ดำเนินการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ดำเนินการกำกับดูแลการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่กฏหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมนเชื้อเพลิงกำหนด
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย
ตามที่กฏหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

❌แจ้งปิดสถานที่ทำการ ❌ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เป็นเวลา1วัน เพื่อทำความสะอาดค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้...
28/04/2021

❌แจ้งปิดสถานที่ทำการ ❌

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เป็นเวลา1วัน
เพื่อทำความสะอาดค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

กรมธุรกิจพลังงานขอแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราวของศูนย์​บริการธุรกิจพลังงาน​ ตั้งแต่วันที่​ 26​ เมษายน​ 2564​​เป็นต้น​ ไปจ...
25/04/2021

กรมธุรกิจพลังงานขอแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราวของศูนย์​บริการธุรกิจพลังงาน​ ตั้งแต่วันที่​ 26​ เมษายน​ 2564​​เป็นต้น​ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง​ ​เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส​ โควิด​ - 19
ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสาร​ และชำระค่าธรรมเนียม​ หรือสอบถามรายละเอียด​ ได้ตามข้อความแนะนำที่ปรากฎด้านล่าง​นี้
ขอบคุณ​ค่ะ

กรมธุรกิจพลังงานขอแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราวของศูนย์​บริการธุรกิจพลังงาน​ ตั้งแต่วันที่​ 26​ เมษายน​ 2564​​เป็นต้น​ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง​ ​เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส​ โควิด​ - 19
ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสาร​ และชำระค่าธรรมเนียม​ หรือสอบถามรายละเอียด​ ได้ตามข้อความแนะนำที่ปรากฎด้านล่าง​นี้
ขอบคุณ​ค่ะ

กรมธุรกิจพลังงาน
14/05/2020

กรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศ!
ช่วงสถานการณ์ COVID - 19
กรณีท่านต้องการติดต่อยื่น หรือรับเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน ขอแจ้งสถานที่ รอบ และช่างเวลา การติดต่อยื่น หรือรับ ตามข้อความในภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้
หมายเหตุ : 1 ท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก่อนเดินทางเข้ามา ณ กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ ตามหมายเลขที่แจ้ง
2.งานบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมัน LPG และก๊าซธรรมชาติ) เลือก ลำดับ 7 สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
UP date 13 May 2020

กรมธุรกิจพลังงาน
24/03/2020

กรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบการแจ้งประกอบการ หรือการรับ – ส่ง เอกสารที่กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว และมี
ความหนาแน่นของประชากรสูงอันถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานที่ต่างๆ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กรมธุรกิจพลังงาน จึงกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้ง ประกอบการหรือการรับ – ส่ง เอกสารที่กรมธุรกิจพลังงาน ดังนี้
1. การยื่นเอกสารประกอบกิจการทุกประเภท หรือการรับ – ส่ง เอกสารที่กรมธุรกิจพลังงาน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกประเภท ส่งผ่านช่องทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ E-mail address : [email protected] หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ชื่อ ศบธ. 1 (ID : doeb1), ศบธ. 2 (ID : doeb2)
และศบธ. 3 (ID : doeb3) พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบ หากไฟล์เอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา
มีขนาดใหญ่ไม่สามารถส่งผ่านระบบดังกล่าวได้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ทางไปรษณีย์มายังกรมธุรกิจพลังงาน ที่อยู่ เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือดำเนินการยื่นเอกสารด้วยตนเองตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดตามข้อ 2
2. การยื่นเอกสารประกอบกิจการทุกประเภท หรือการรับ – ส่ง เอกสารที่จำเป็น
ต้องจัดส่งด้วยตนเอง กรมธุรกิจพลังงานได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
วันละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 10.30 น. และ รอบที่ 2 เวลา 15.00 – 15.30 น.
ณ อาคาร B ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

3. การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ ขอให้ผู้ประกอบการนำแบบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมไปชำระได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่ง หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา กรณีหากผู้ประกอบการต้องการขอรับใบเสร็จรับเงินของกรมธุรกิจพลังงาน ขอให้ผู้ประกอบการกรอกแบบคำขอรับใบเสร็จรับเงิน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่http://www.doeb.go.th/post/data/form-receipt.pdf พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร (Pay in slip) มายังกรมธุรกิจพลังงานผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ E-mail address : [email protected] และกรมธุรกิจพลังงานจะนำส่งใบเสร็จให้ผู้ประกอบการ
ทางไปรษณีย์ต่อไป
การดำเนินการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง กรมธุรกิจพลังงานจะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป

กรมธุรกิจพลังงาน
11/07/2018

กรมธุรกิจพลังงาน

รู้หรือไม่ ...กฎหมายก๊าซธรรมชาติ มีอะไรบ้าง
+ กฎหมายความปลอดภัยสถานีบริการ
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2546
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 126 ง 5 พฤศจิกายน 2546
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00134979.PDF

+ กฎหมายความปลอดภัยสถานที่ใช้
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2550
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 13 ง 2 กุมภาพันธ์ 2550
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/013/2.PDF

+ กฎหมายระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
+++กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๙ ก ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/029/80.PDF

++ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของ ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 159 ง 18 พฤศจิกายน 2556
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/159/29.PDF

++ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 159 ง 18 พฤศจิกายน 2556
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/159/33.PDF

กรมธุรกิจพลังงาน
11/07/2018

กรมธุรกิจพลังงาน

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อในประเทศไทย
โดย สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๒๙ ก ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/029/80.PDF

ปตท. นำ ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas; LNG) มาเปลี่ยนสถานะจาก liquid เป็น gas เป็นผลให้อากาศที่ใช้ในกระบวนการแ...
18/04/2015

ปตท. นำ ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas; LNG) มาเปลี่ยนสถานะจาก liquid เป็น gas เป็นผลให้อากาศที่ใช้ในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นเย็นขึ้น และเพื่อไม่ให้ความเย็นดังกล่าวเหลือทิ้ง จึงนำความเย็นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ แนวคิดในการจัดนิทรรศการไม้ดอกเมืองหนาวจึงเกิดขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซ มาเร่งการเจริญเติบโตของพืชเมืองหนาวดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ การนำไปให้ความเย็นแก่พืชเมืองหนาวดังกล่าว ไม่ได้มีการสิ้นเปลืองก๊าซธรรมชาติแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการบริหารจัดการความเย็นเหลือทิ้งของอากาศในกระบวนการเปลี่ยนสถานะของก๊าซธรรมชาติเหลวเท่านั้นครับ

Untitled Album
06/02/2013

Untitled Album

Untitled Album
04/02/2013

Untitled Album

กิจกรรมของ สธช.
01/01/2013

กิจกรรมของ สธช.

กิจกรรมของ สธช.
01/01/2013

กิจกรรมของ สธช.

กิจกรรมของ สธช.
01/01/2013

กิจกรรมของ สธช.

กิจกรรมของ สธช.
01/12/2012

กิจกรรมของ สธช.

ส่วนขนส่งทางท่อ
23/11/2012

ส่วนขนส่งทางท่อ

กิจกรรมของ สธช.
03/11/2012

กิจกรรมของ สธช.

09/10/2012

Chosse a job you love, and you will never have to work a day in your life @ Confucius ....หางานที่ท่านรัก แล้วท่านจะไม่ต้องทำงานอีกเลยสักวันในชีวิต @ ขงจื้อ..

กิจกรรมของ สธช.
28/09/2012

กิจกรรมของ สธช.

กิจกรรมของ สธช.
24/09/2012

กิจกรรมของ สธช.

กิจกรรมของ สธช.
24/09/2012

กิจกรรมของ สธช.

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ +-+-+-+-+-กรมธุรกิจพลังงาน's cover photo
21/09/2012

สำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ +-+-+-+-+-กรมธุรกิจพลังงาน's cover photo

ส่วนขนส่งทางท่อ
21/09/2012

ส่วนขนส่งทางท่อ

ส่วนคลังและการขนส่ง
21/09/2012

ส่วนคลังและการขนส่ง

โครงการสัมมนา การสร้างสัมพันธภาพ และทีมงานที่เป็นเลิศ ("สามัคคี สุขภาพดี กีฬาสี ธพ.") ณ โรงแรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีส...
21/09/2012

โครงการสัมมนา การสร้างสัมพันธภาพ และทีมงานที่เป็นเลิศ ("สามัคคี สุขภาพดี กีฬาสี ธพ.") ณ โรงแรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 1-2/09/55

กิจกรรมของ สธช.
06/09/2012

กิจกรรมของ สธช.

ผอ.สธช. และ ผอ.ขท นำคณะข้าราชการเยี่ยมชมแนวท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า บริเวณ บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจน...
03/09/2012

ผอ.สธช. และ ผอ.ขท นำคณะข้าราชการเยี่ยมชมแนวท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า บริเวณ บ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

การแข่งขันฟุตบอลกระชับสัมพันธ์
03/09/2012

การแข่งขันฟุตบอลกระชับสัมพันธ์

ตรวจตราการก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย)
23/08/2012

ตรวจตราการก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย)

ฟังบรรยายสรุปโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย)
23/08/2012

ฟังบรรยายสรุปโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย)

ส่วนขนส่งทางท่อ
14/08/2012

ส่วนขนส่งทางท่อ

09/08/2012

test

08/08/2012

Good evening

ที่อยู่

555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจั
Bangkok
10900

29 555 187 69 504

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

027944000

เว็บไซต์

http://www.doeb.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

❌แจ้งปิดสถานที่ทำการ ❌ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เป็นเวลา1วัน เพื่อทำความสะอาดค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
กรมธุรกิจพลังงานขอแจ้งปิดการให้บริการชั่วคราวของศูนย์​บริการธุรกิจพลังงาน​ ตั้งแต่วันที่​ 26​ เมษายน​ 2564​​เป็นต้น​ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง​ ​เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส​ โควิด​ - 19 ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสาร​ และชำระค่าธรรมเนียม​ หรือสอบถามรายละเอียด​ ได้ตามข้อความแนะนำที่ปรากฎด้านล่าง​นี้ ขอบคุณ​ค่ะ