สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเ

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเ ข้อมูล,ข่าวสาร
(2)

12/12/2014
พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์บีบีซีไทย กรณีเกาะเต่�

พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์บีบีซีไทย กรณีเกาะเต่�

พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยกับบีบีซีไทยหลังการพบหารือนายคีธ บริสโตว์ อธิบดีสำนักงานสอบสวนกลางอังกฤษ หรือเอ็นซีเอ ในระหว่างการเดิ...

12/12/2014
กองประชาสัมพันธ์ กทม.

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

เขตบางขุนเทียนจัดอบรมการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองแก่ครูผู้สอน

นางสาวสุนทรีย์ สุนทรมนูกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน เปิดเผยว่า สำนักงานเขตบางขุนเทียนกำหนดวันอบรมการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ให้กับข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียนในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00–16.00 น. ณ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา โดยได้เชิญวิทยากรจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ท่าน มาให้ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้ารวมจำนวน 148 คน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมเยาวชนของชาติไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองและค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้สถานศึกษานำไปจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรต่อไป

25/11/2014
กองประชาสัมพันธ์ กทม.

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

“คลองสาน…ย่านไม้เขียว”

นางคนึงนิจ ตราชูวณิช ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. กล่าวว่า โครงการ “คลองสาน...ย่านไม้เขียว” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตคลองสาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และกลุ่ม Big Treesโดยมีอาจารย์ธราดล ทันด่วน ผู้เชี่ยวชาญในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ นำบุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเขตเมือง (โรงเรียนต้นไม้) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ สาธิตการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ให้มีรูปทรงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ ถ.เชียงใหม่ พร้อมให้คำแนะนำการบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธีแก่ประชาชน ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พ.ย. 57 โดยโครงการนี้ได้สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแจ้งปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ที่พบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันดำเนินการแก้ไข ซึ่งจะส่งผลให้ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เขตคลองสานเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีถนนเชียงใหม่เป็นถนนสีเขียวนำร่องที่ร่มรื่น สวยงาม ในขณะเดียวกันก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ เขตฯ ยังหวังว่าความร่วมมือนี้จะเป็นแบบอย่างให้กับเขตอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของเมือง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวที่ร่มรื่นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

25/11/2014
กองประชาสัมพันธ์ กทม.

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

บางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่

นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตเห็นความสำคัญของการแยกขยะก่อนนำทิ้ง และลดปริมาณขยะในพื้นที่เขตให้ลดน้อยลง กำหนดจัดในวันที่ 28 พ.ย. 57 เวลา 09.00-11.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจ นำขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องกระดาษ หนังสือพิมพ์ กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ฯลฯ มาแลกไข่ไก่ ได้ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5724

25/11/2014
กองประชาสัมพันธ์ กทม.

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

สาทรฝึกอาชีพเสริมรายได้

นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตและบริเวณใกล้เคียงที่ว่างงาน หรือต้องการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ เป็นการหาประสบการณ์ในชีวิตทางด้านวิชาชีพ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอาชีพไปประกอบอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถแบ่งเบา ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประกอบด้วย การตัดเสื้อผ้าสตรี การสร้างแพทเทิร์น เสริมสวย ประกอบอาหาร และร้อยลูกปัด กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.57–30 มิ.ย.58 วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 16.00–19.00 น. (เว้นวันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ณ บริเวณลานฝึกวิชาชีพ (ชั้น 8) อาคารสำนักงานเขตสาทร
จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง หากสนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยนำหลักฐาน รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ใบ ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (ชั้น 5) หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2211 0881 ต่อ 7239-40

25/11/2014
กองประชาสัมพันธ์ กทม.

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

บึงกุ่มเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอล 7 คน

นายสุรเทพ ยุคุณธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของ ลานกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป จำนวนรุ่นละ 8 ทีม ในวันที่ 30 พ.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเอื้ออาทรบึงกุ่ม โซน 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เขต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมด้านกีฬาเป็นแกนนำ สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว ส่งเสริมให้มีทักษะพื้นฐานกีฬาอย่างถูกต้องและรู้กติกามารยาทเพื่อให้ดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้ และมีสุขภาพ จิตใจ ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา ตามวัน เวลา ดังกล่าว

25/11/2014
กองประชาสัมพันธ์ กทม.

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

ราชเทวีจัดโครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นางลักษณา โรจน์ธำรงค์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตใช้เวลาว่าง ในการปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด เขตฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 8 เม.ย. 58 โดยจะรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ก.พ. 58 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 6 ทุกวันเวลาราชการ โทร. 0 2354 4202

24/11/2014
กองประชาสัมพันธ์ กทม.

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า ในโอกาสครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จึงกำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอกับผู้ป่วยที่มาขอรับบริการตรวจรักษา ในวันที่ 12 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 06.00–13.00 น. ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจวัดความดัน ตรวจวัดสายตา ตรวจจอประสาทตา การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุ และนักเรียนโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ พร้อมบริการอาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

โรงพยาบาลฯ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และร่วมกิจกรรมได้ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน หรือร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 981 4 84286 9 ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2405 0901-4

24/11/2014
กองประชาสัมพันธ์ กทม.

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า ในโอกาสครบรอบ 2 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จึงกำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอกับผู้ป่วยที่มาขอรับบริการตรวจรักษา ในวันที่ 12 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 06.00–13.00 น. ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจวัดความดัน ตรวจวัดสายตา ตรวจจอประสาทตา การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุ และนักเรียนโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ พร้อมบริการอาหาร เครื่องดื่ม ฟรีตลอดงาน

โรงพยาบาลฯ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และร่วมกิจกรรมได้ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน หรือร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 981 4 84286 9 ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2405 0901-4

19/11/2014
กองประชาสัมพันธ์ กทม.

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

เชิญประชาชนร่วมกิจกรรม “คลองสาน…ย่านไม้เขียว”

นางคนึงนิจ ตราชูวณิช ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับ โรงเรียนต้นไม้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และกลุ่ม Big Trees จัดโครงการ “คลองสาน...ย่านไม้เขียว” โดยกำหนดจัดกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ใหญ่บนทางเท้าถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน เพื่อเปิดตัวโครงการฯ ในวันที่ 22 พ.ย. 57 เวลา 09.00 น. โดยกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ธราดล ทันด่วน ผู้เชี่ยวชาญในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ จะนำคณะนักเรียนจากโรงเรียนต้นไม้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ สาธิตการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่พร้อมให้คำแนะนำการบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี และมีรูปทรงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของ ถ.เชียงใหม่ เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ใน ถ.เชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมเสนอปัญหาจากต้นไม้ใหญ่และหาแนวทางปรับแต่งต้นไม้ให้เหมาะสมกับบ้านท่าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073, 5074

10/11/2014
นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคของไทยและนักธรุกิจไทย

นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคของไทยและนักธรุกิจไทย

นายกรัฐมนตรีหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคของไทย (ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย) และนักธรุกิจไทยที่ลงทุ...

ที่อยู่

192 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ >> SMART SME ACADEMY จับมือ จุฬาลงกรณ์ จัดโครงการ Success SMEs ปั้น SMEs สู่ความสำเร็จ รุ่นที่2 เชิญผู้ประกอบการที่เป็น SMEs ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ต้องการประสบความสำเร็จ เข่าร่วมอบรมในโครงการ Success SMEs ปั้น SMEs สู่ความสำเร็จ รุ่นที่2 เปิดประสบการณ์เรียนรู้การทำธุรกิจแบบเจาะลึกกับหลักสูตรการอบรมที่เข้มข้นทั้งเนื้อหาและปฏิบัติ รวม 10 เทคนิคทางลัดที่จะนำ SMEs ไปสู่ความสำเร็จ เติบโต แข่งขัน และต่อยอดธุรกิจได้จริง อาทิ เทคนิคการสร้างโมเดลธุรกิจที่นำไปใช้ได้ทันทีสำหรับ SMEs , เทคนิคทำตลาดอย่างไร...ให้เข้าถึงใจผู้ซื้อในยุค 4.0 , สร้างยอดขายอย่างไรให้ปัง ในโลกออนไลน์ , เทคนิคการปั้นแบรนด์สำหรับ SMEs ให้ดี ให้ดัง ให้โดน , เทคนิคการวางแผนการเงินไม่ให้สะดุด และเพิ่มกำไรสูงสุดให้กับผู้ประกอบการ ฯลฯ จากเหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ปั้น SMEs ให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายราย รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น สอบถามโทร 062-8459515