Clicky

กองนโยบายและแผนงาน สำนักการ

กองนโยบายและแผนงาน สำนักการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
Policy and Planning Division

เปิดเหมือนปกติ

Another View | “ขนส่งมวลชนไทย” เมื่อไหร่จะเชื่อมกันหมด? ไม่มองที่ ‘พื้นฐาน’ แล้วเมื่อไหร่จะทั่วถ
26/03/2019
Another View | “ขนส่งมวลชนไทย” เมื่อไหร่จะเชื่อมกันหมด? ไม่มองที่ ‘พื้นฐาน’ แล้วเมื่อไหร่จะทั่วถ

Another View | “ขนส่งมวลชนไทย” เมื่อไหร่จะเชื่อมกันหมด? ไม่มองที่ ‘พื้นฐาน’ แล้วเมื่อไหร่จะทั่วถ

“ขนส่งมวลชนไทย” เมื่อไหร่จะเชื่อมกันหมด? ไม่มองที่‘พื้นฐาน’ แล้วเมื่อไหร่จะทั่วถึง! ทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปท...

Untitled Document
20/04/2018
Untitled Document

Untitled Document

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักผังเมือง

ขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในวันศุกร์ที่ 2...
18/01/2017

ขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม นี้ เวลา 9.00-11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักผังเมืองชั้น 4

ขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม นี้ เวลา 9.00-11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักผังเมืองชั้น 4 นะคะ

สำนักผังเมือง ขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา
19/12/2016

สำนักผังเมือง ขอเชิญชวนรับฟังข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

02/09/2016

TUDA 2016 "City On The Move"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง
07/07/2016

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง
29/06/2016

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง

Photos from กองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร's post
08/06/2016

Photos from กองนโยบายและแผนงาน สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร's post

วันพุธที่ 8 มิถุนายร 2559 กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 3 โดยกราบนมัส...
08/06/2016

วันพุธที่ 8 มิถุนายร 2559 กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 3 โดยกราบนมัสการพระครูศรีรัตนภรณ์ วัดพรหมวงศาราม บรรยายธรรมแก่ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักผังเมือง ณ ห้องประชุมชั้น 4

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้าง กองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง
26/05/2016

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้าง
กองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้าง กองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง
26/05/2016

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้าง
กองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 กลุ่มงานวิจัย 1 กองนโยบายและแผนงาน จัดการบรรยายความรู้ด้านผังเมือง เรื่อง "Smart Cities ...
02/05/2016

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 กลุ่มงานวิจัย 1 กองนโยบายและแผนงาน จัดการบรรยายความรู้ด้านผังเมือง เรื่อง "Smart Cities - Transforming and Re-imaginging Your City" กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง ชั้น 4 โดยมี นายสุรศักดิ์ วงศ์พุฒ หัวหน้าฝ่ายจัดรูปที่ดิน กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง

วันที่ 28 เมษายน 2559 กองนโยบายและแผนงาน ได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริต การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและ...
28/04/2016

วันที่ 28 เมษายน 2559 กองนโยบายและแผนงาน ได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริต การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและความรู้เกี่ยวกับวินัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เปิดการอบรม และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงานกล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายพงศ์พร เทสศิริ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างจริยธรรมและระบบคุณธรรม กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. เป็นวิทยากร

วันที่ 26 เมษายน 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง
26/04/2016

วันที่ 26 เมษายน 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง

วันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้อำนวยการกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ผู้อำนวยการกองนโยบายแล...
19/04/2016

วันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง นำผู้อำนวยการกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน คณะทำงานฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และข้าราชการกลุ่มงานวิจัย 1 เข้ารับฟังการนำเสนอรายงานสรุปผลการศึกษาฯ ตามโครงการจัดทำหนังสือ ศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักผังเมือง

วันที่ 18 เมษายน 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักผังเมือง
18/04/2016

วันที่ 18 เมษายน 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักผังเมือง

วันที่ 8 เมษายน 2559 กองนโยบายและแผนงาน จัดการบรรยายความรู้ด้านผังเมือง เรื่อง การบริหารจัดการน้ำท่วมและการป้องกันการกัด...
08/04/2016

วันที่ 8 เมษายน 2559 กองนโยบายและแผนงาน จัดการบรรยายความรู้ด้านผังเมือง เรื่อง การบริหารจัดการน้ำท่วมและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เมืองอัมเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง ชั้น 4

วันที่ 4 เมษายน 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักผังเมือง
04/04/2016

วันที่ 4 เมษายน 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักผังเมือง

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ข้าราชการกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักผังเมือง
29/03/2016

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ข้าราชการกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักผังเมือง

วันที่ 17 มีนาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง
17/03/2016

วันที่ 17 มีนาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าสำนักผังเมือง

กลุ่มงานวิจัย 2 กองนโยบายและแผนงาน ออกสำรวจชุมชนวัดเลี่ยบ ชุมชนแออัดหัวรถไฟ และชุมชนแออัด เขตบางซื่อ เพื่อเป็นข้อม...
15/03/2016

กลุ่มงานวิจัย 2 กองนโยบายและแผนงาน ออกสำรวจชุมชนวัดเลี่ยบ ชุมชนแออัดหัวรถไฟ และชุมชนแออัด เขตบางซื่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการศึกษาต่อไป

วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้าราชการกองนโยบายและแผนงาน เข้าสังเกตุการณ์ การประชุมกลุ่มย่อย ตามโครงการจัดทำหนังสือศาลเจ้าศรัทธ...
14/03/2016

วันที่ 11 มีนาคม 2559 ข้าราชการกองนโยบายและแผนงาน เข้าสังเกตุการณ์ การประชุมกลุ่มย่อย ตามโครงการจัดทำหนังสือศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตจอมทอง

วันที่ 10 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง มอบของที่ระลึกแด่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร...
10/03/2016

วันที่ 10 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง มอบของที่ระลึกแด่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง

วันที่ 9 มีนาคม 2559 กองนโยบายและแผนงาน ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักผังเมือง
09/03/2016

วันที่ 9 มีนาคม 2559 กองนโยบายและแผนงาน ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักผังเมือง

วันที่ 9 มีนาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักผังเมือง
09/03/2016

วันที่ 9 มีนาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้างกองนโยบายและแผนงาน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ หน้าสำนักผังเมือง

วันที่ 3 มีนาคม 2559 กองนโยบายและแผนงาน จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี...
03/03/2016

วันที่ 3 มีนาคม 2559 กองนโยบายและแผนงาน จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง ชั้น 4

ที่อยู่

44 Vibhavadi Rangsit Rd., Dindaeng
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กองนโยบายและแผนงาน กองนโยบายและแผนงานมุ่งเน้นภารกิจในการศึกษาและพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการด้านการวางแผนและวางผัง การประสานจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและกิจกรรมของสำนักให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ตลอดจนสภาพการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของเมือง โดยคำนึงถึงสภาพทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ฯลฯ การเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสำนัก การจัดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางผังเมือง โดยการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน / โครงการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และวิทยาการต่าง ๆ พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านผังเมือง ในเรื่องกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองและการวางผังประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการต่าง ๆ ของสำนักผังเมือง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานทางการผังเมือง เอกสารวิชาการและผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ แก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป The Policy and Planning Division has a mandate to study and develop the city planning methodology and systems and to set the Department’s strategies, plans, projects and activities in accordance with the BMA’s development policies and plans. This is accomplished by taking into account urban growth and changes in physical conditions, population, society, economy, environment and technology> The Division also monitors and evaluates the performance of other units in the Department. Other missions include organizing seminars, training sessions and field trips to provide knowledge about project/work planning and city planning- related laws in support of human resources development; arranging reports on the evaluation of the training sessions, seminars and field trips; developing a city planning database to support further research and study; disseminating basic information about city planning via academic research and reports; and surveying the public’s opinions on the Department’s operations.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023541262-5

เว็บไซต์

http://cpd.bangkok.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองนโยบายและแผนงาน สำนักการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีคับพี่ พี่กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง กทม. คือ ผมสนใจ หนังสือ ศาลเจ้า ศรัทธาสถานแห่งบางกอก นะคับผม พอจะมีเหลือแจกบ้างไหมครับผม
ความเห็นสำคัญที่ผมพยายามนำเสนอต่อสาธารณะในการประชุมประจำปี 2016 ของสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย คือ ....“ถ้ายังไม่สามารถทำให้ผู้ใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล อันได้แก่ รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รวมทั้งจักรยาน เข้าใจยอนรับสิทธิการใช้พื้นที่ถนนที่ควรจะมีมากกว่าของพาหนะบริการขนส่งสาธารณะประจำทางที่ขนคนได้ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป อย่างรถเมล์หรือรถราง ก็คงจะไม่สามารถแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ ”..https://www.facebook.com/jonx.virochsiri/media_set...
กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง โดยความร่วมมือจากกองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง ได้รับโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นมาของชุมชนชาวมอญ ณ วัดบางกระดี่ เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ในการดำเนินชีวิต เรียนรู้วิถีและข้อห้ามธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ของชุมชนชาวมอญ เพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูชุมชน ให้สอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมืองจึงขอขอบคุณกองนโยบายและแผนงาน มา ณ ที่นี้ กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ไม่ทราบว่าที่สำนักงานผังเมืองทราบเรื่องแผนการก่อสร้างถนนเลียบเจ้าพระยามั้ยค่ะ
ขอเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ด้วยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Thailand Quality Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2558 เพื่อเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางของ TQM (Total Quality Management) ที่องค์กรต่างๆ ที่นำไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว นับเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย หน่วยงานภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคการศึกษา ภาคการสาธารณสุข และองค์กรเอกชนต่างๆ จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ TQM หรือการสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในองค์กร โดยในปีนี้ได้มีผลงานมาร่วมนำเสนอกว่า 40 ผลงาน อีกทั้งรับการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ftqm.or.th/tqmsymposium16
ขอแนะนำเฟซใหม่...”sereehan”...รวบรวมเรื่องราวงานวิจัยปัญหาการพูดติดอ่างแห่งแรกของเมืองไทย (โดยนักเคมีจุฬาที่ติดอ่างมาจากกรรมพันธุ์แบบพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งอังกฤษ และในอดีตเป็นเพื่อนกับคุณบัณฑิต ฤทธิ์ถกลผู้กำกับหนังเรื่องบุญชู) ..ต้องการบอกข่าวดีว่าอาการติดอ่างแก้หายได้และบอกเตือนพ่อแม่ที่มีบุตรหลานให้ระวังภัย ”อาการติดอ่างของเด็กในวัย 2 – 5 ขวบ” แน่นอนครับ...ตอบแบบฟันธง “พัฒนาการด้านการพูดที่ดีสร้างให้แก่ลูกหลานท่านได้”
เรียน กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายมาตรการทางผังเมือง กองควบคุมทางผังเมือง กรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (Daily Plans) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายมาตรการทางผังเมือง กองควบคุมทางผังเมือง กรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (Daily Plans) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียนกองนโยบายและแผนงาน กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Daily Plans) ประจำเดือนกันยายน ให้กองนโยบายและแผนงาน เรียบร้อยแล้ว
เรียน กองนโยบายและแผนงาน ฝ่ายมาตรการทางผังเมือง กองควบคุมทางผังเมือง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (Daily Plans) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทาง Facebook
เรียนกองนโยบายและแผนงาน กองวางผังพัฒนาเมืองได้ดำเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม (Daily Plans) ประจำเดือนกันยายนให้กองนโยบายและแผนงานเรียบร้อยแล้ว