ศูนย์แท็บเล็ต สช.

ศูนย์แท็บเล็ต สช. One Tablet per Child

ตามที่ สช. มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในระบบแต่เนื่องจากขณะนี้ ระบบบันทึกข้อม...
15/09/2016

ตามที่ สช. มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในระบบ

แต่เนื่องจากขณะนี้ ระบบบันทึกข้อมูลดังกล่าวมีปัญหาอยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติ

จึงขอแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ หากระบบสามารถใช้ได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เรื่อง การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนังสือ เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
สช. จึงขอแจ้ง ให้ สพป. สช.จังหวัด และโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้ทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำ

Download เอกสาร

สพป. https://drive.google.com/open?id=0B20llFFQMkFAWDd2SnNXQk1JTUk

สช. จังหวัด https://drive.google.com/open?id=0B20llFFQMkFAcVNYVjZiZUFPTHM

โรงเรียนเอกชน https://drive.google.com/open?id=0B20llFFQMkFAdHFsX1UxMDVKTW8

เรื่อง การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนังสือ เกี่ยวกับการใช้งานข...
01/09/2016

เรื่อง การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนังสือ เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
สช. จึงขอแจ้ง ให้ สพป. สช.จังหวัด และโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้ทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำ

Download เอกสาร

สพป. https://drive.google.com/open?id=0B20llFFQMkFAWDd2SnNXQk1JTUk

สช. จังหวัด https://drive.google.com/open?id=0B20llFFQMkFAcVNYVjZiZUFPTHM

โรงเรียนเอกชน https://drive.google.com/open?id=0B20llFFQMkFAdHFsX1UxMDVKTW8

เรื่อง การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนังสือ เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
สช. จึงขอแจ้ง ให้ สพป. สช.จังหวัด และโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้ทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำ

Download เอกสาร

สพป. https://drive.google.com/open?id=0B20llFFQMkFAWDd2SnNXQk1JTUk

สช. จังหวัด https://drive.google.com/open?id=0B20llFFQMkFAcVNYVjZiZUFPTHM

โรงเรียนเอกชน https://drive.google.com/open?id=0B20llFFQMkFAdHFsX1UxMDVKTW8

Photos from Smart Classroom - สช.'s post
25/07/2016

Photos from Smart Classroom - สช.'s post

Timeline photos
21/04/2016

Timeline photos

เมื่อโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียน จัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยัง สช. ภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันที่ได้รับเงินอุดหนุน

การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้ สพป. สช. จังหวัด แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่...
15/03/2016

การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้ สพป. สช. จังหวัด แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เมษายน 2559
ในส่วนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ขอให้ส่งคำขอเบิกจ่ายให้กับ สช. ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559

ขอให้โรงเรียนเอกชน ดำเนินการบันทึกข้อมูล สภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเ...
07/03/2016

ขอให้โรงเรียนเอกชน ดำเนินการบันทึกข้อมูล สภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ลงในฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ผ่านเว็บไซต์ www.opec.go.th เข้าเมนู otpc news พร้อมพิมพ์รายงานการใช้ครุภัณฑ์และทะเบียนครุภัณฑ์ จัดส่ง สพป. และ สช. ส่วนกลาง
>

Link : http://164.115.26.107/

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องการจัดทำทะเบียนพัสดุ การกำกับดูแล การยืม การคืน การซ่อมแซมและการชดใช...
02/03/2016

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องการจัดทำทะเบียนพัสดุ
การกำกับดูแล การยืม การคืน การซ่อมแซมและการชดใช้คืน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
Download link : https://drive.google.com/file/d/0B20llFFQMkFAOXVNWmVlUHFvNTg/view?usp=sharing

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ใช้ในก...
02/03/2016

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อให้มี
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2555
Download link : https://drive.google.com/file/d/0B20llFFQMkFAOUpSWk1wendEUDg/view?usp=sharing

ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง Serial Number ทาง Email (ให้จัดส่งภายใน 25 กพ 2556)
21/02/2013
ray-chux - tabletopec

ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง Serial Number ทาง Email (ให้จัดส่งภายใน 25 กพ 2556)

01/02/2013

ร่วมตอบเเบบสอบถาม เรื่องความพร้อมในการนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของครูโรงเรียนเอกชน

07/10/2012
การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ระยะที่ 2 - tabletopec

สช. กำหนดส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ระยะที่ 2 ให้กับโรงเรียนเอกชนในเขต กทม. ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยวิมลพณิชยการ ศรีย่าน เขตดุสิต กทม. ดูรายละเอียดเพิ่มได้ตามลิงค์ด้านล่าง

21/09/2012

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็ตเล็ต) ในวันที่ 26 กันยายน 2555 เป็นเวลา 9.00-16.30 น. สถานที่เหมือนเดิมคะ

ขอเชิญครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 โรงเรียนในเขต กทม. เข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็ตเล็ต) ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ...
21/09/2012
tabletopec

ขอเชิญครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 โรงเรียนในเขต กทม. เข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็ตเล็ต) ในวันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงเรียนลาซาล เขตบางนา กทม. และขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับแท็บเล็ตแล้ว ขอให้นำเครื่องมาใช้ในวันอบรมด้วย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมที่เว็บ https://sites.google.com/site/tabletopec/

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 2 อัตรา (ลูกจ้างโครงการรายปี) เงินเดือน 8...
17/09/2012
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ - tabletopec

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 2 อัตรา (ลูกจ้างโครงการรายปี) เงินเดือน 8,300 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/site/tabletopec/smakhr-ngan-cea-hnathi-suny-2-tahaenng

13/09/2012

สำคัญมากคะ》》ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมลสำหรับส่งรายชื่อครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 ในเขต กทม. ที่ยังไม่ได้รับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็ตเล็ต) แจ้งไว้ในหนังสือราชการ จากเดิม [email protected] เป็น [email protected] ท่านใดส่งมาแล้ว รบกวนส่งมาอีกทีนะคะ ขอบพระคุณคะ

ขอความอนุเคราะห์ สพป.กทม. และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเขต กทม. แจ้งรายชื่อครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 ที่ยังไม่ได้รับการอบรมกา...
12/09/2012
tabletopec

ขอความอนุเคราะห์ สพป.กทม. และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเขต กทม. แจ้งรายชื่อครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 ที่ยังไม่ได้รับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็ตเล็ต) มายัง ศูนย์อำนวยการโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอใพิวเตอร์พกพา ติดตามรายละเอียดที่ https://sites.google.com/site/tabletopec/

เรื่อง การรับเกียรติบัตรในการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)โรงเรียนที่มีผู้ผ่านการอบรมโครง...
10/09/2012

เรื่อง การรับเกียรติบัตรในการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

โรงเรียนที่มีผู้ผ่านการอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 8 ศูนย์อบรมในเขต กทม. สามารถส่งตัวแทนมาติดต่อขอรับเกียรติบัตรได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ชั้น 3 อาคาร สช. ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 2555 เป็นต้นไป

ศูนย์แท็บเล็ต สช.'s cover photo
30/05/2012

ศูนย์แท็บเล็ต สช.'s cover photo

ที่อยู่

Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

022817119

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์แท็บเล็ต สช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด