ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเ

ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเ, หน่วยงานราชการ, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

สำหรับนักเรียนที่จะเตรียมสอบโอเน็ต ม.3 นะครับวีดิทัศน์ชุดนี้ โรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศใช้ติวนักเรียนครูเลยอยากให้นักเรียน...
25/01/2017
วีดิทัศน์แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของ สพฐ.

สำหรับนักเรียนที่จะเตรียมสอบโอเน็ต ม.3 นะครับ
วีดิทัศน์ชุดนี้ โรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศใช้ติวนักเรียน

ครูเลยอยากให้นักเรียนศึกษาไว้ด้วยครับ เพื่อประโยชน์ของเรา

https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-1402695.html

โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรื่องงานกับครูด่วนที่สุดครับ ที่ 092-667-0999
16/03/2016

ติดต่อเรื่องงานกับครูด่วนที่สุดครับ ที่ 092-667-0999

ติดต่อเรื่องงานกับครูด่วนที่สุดครับ ที่ 092-667-0999

23/01/2016

นักเรียนครับ ครูได้กำหนดชื่อเรื่องของงานวิจัยของนักเรียน โดยพิจารณาจากคำถามของการวิจัย ดังแสดงต่อไปนี้นะครับ

สำหรับเลขที่ที่ไม่มีหัวข้อหมายถึง ครูยังไม่ได้รับคำถามการวิจัย

ซึ่งนักเรียนจะต้องรีบส่งมานะครับ

1 การศึกษาการนำคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในการตั้งชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
2 การศึกษาวิธีการใช้คำในตำแหน่งสัมผัสนอกของคำประพันธ์ไทย
3 การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษาในการพูดสื่อสาร เปรียบเทียบในยุคปัจจุบันกับยุคอดีต
4
5
6 การศึกษาความสามารถพิเศษของตัวละครที่เป็นภรรยาของพระอภัยมณี ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่
7
8
9
10 การศึกษาลักษณะความน่าเกลียดของนางแก้วหน้าม้า และการตีความหมายในเชิงสัญลักษณ์
11 การศึกษาที่มาของการใช้คำสรรพนามบอกบุรุษในภาษาไทย
12 การศึกษาสาเหตุของการใช้คำหยาบในภาพยนตร์ไทย
13 การศึกษาศึกษาการเปลี่ยนแปลงคำหน้าชื่อของสตรีไทย
14 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับของคำที่ที่ปัจจุบันกลายมาเป็นคำหยาบ
15 การศึกษาสาเหตุและความแตกต่างของการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันในภาษาไทย
16 การศึกษาที่มาของคำหยาบในภาษาไทย
17
18 การศึกษาความเชื่อเรื่องสวรรค์ของคนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
19 การศึกษาความเปลี่ยนแปลงในทางความหมายของคำว่า “ควาย”
20 การศึกษาที่มาของจำนวนพยัญชนะไทยโดยเปรียบเทียบในแต่ละยุค
21 การศึกษาสาเหตุและความจำเป็นของการใช้ตัวการันต์ในภาษาไทย
22 การศึกษาที่มาของชื่ออาหารไทยที่มีชื่อของประเทศอื่นปรากฏในชื่อ
23 การศึกษาหลักการและวิธีการเขียนคำบรรยายภาษาไทยในภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ
24
25 การศึกษาความสำคัญของการท่องอาขยายและการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่มีต่อการท่องอาขยาน
26 การศึกษาสาเหตุและความจำเป็นของการใช้คำศัพท์บัญญัติในภาษาไทย
27 การศึกษาสาเหตุของการใช้ชื่อสัตว์มาเป็นคำหยาบในภาษาไทย
28 การศึกษารูปแบบและวิธีการพูดที่ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ
29
30
31 การศึกษาลักษณะการพาดหัวข่าวที่มีต่อความน่าสนใจในการเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ของนักเรียนใช้มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
32 การศึกษาที่มาของระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย และประโยชน์ของระบบเสียงวรรณยุกต์
33 การศึกษาลักษณะการใช้ถ้อยคำในการพูดของครูผู้สอน ที่มีผลต่อความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
34 การศึกษาวิธีการสร้างแนวคิดของนักเขียนวรรณกรรมไทย
35 การศึกษาที่มาของคำขวัญประจำจังหวัดในประเทศไทย
36 การศึกษาความหมายของตัวเลข 007 ในภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์

24/12/2015

ส่งรูปทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเขียนความรู้สึกที่มีต่อสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ไปเยี่ยมชมด้วย

29/11/2015

ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพได้ที่นี่ โดยครูจะตรวจและแสดงความคิดเห็นก่อน เมื่อแก้ไขตามครูแล้วให้นักเรียนจัดทำผลงาน ดังนี้

เตรียมกระดาษ เอสี่ ทำแนวตั้ง ให้นักเรียนวาดรูปที่เกี่ยวข้องกับกาพย์และโคลงให้สวยงาม เขียนกาพย์และโคลงด้วยลายมือตัวบรรจง

ทำเหมือนกาพย์ห่อโคลงในหนังสือเรียน

เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถ่ายรูปโพสต์ลงด้านล่างนี้เลยครับ

22/11/2015

ส่งงานกาพย์ยานี 11 (งานเดี่ยวรายบุคคล) ส่วนต้นของกาพย์ห่อโคลงได้ที่นี่ครับ

ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พ.ย. 2558 เวลา 16.00 น.

01/09/2015

เขียนสะท้อนความคิดและการนำไปใช้ จากการอ่านวรรณคดีเรื่องโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำได้ที่นี่ครับ

14/08/2015

แจ้งรายชื่องานคู่โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ได้ที่นี่ครับ

07/08/2015

วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็นในประเด็นว่า

"ถ้านักเรียนทราบเวลาในอนาคต ว่าต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องสูญเสียชีวิตไป ในกรณีของพระสุริโยทัย ที่ทรงพบกับปวินทร์ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร เชื่อที่ปวินทร์บอก และทำตามหรือไม่ หรือมีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไร"

ให้แสดงความคิดเห็นประมาณ 5 บรรทัด

Timeline Photos
18/06/2015

Timeline Photos

10/06/2015

ส่งผลงานเขียนบรรยายและพรรณนา ความยาวอย่างละไม่ต่ำกว่า ๗ บรรทัด พร้อมแสดงภาพประกอบได้ที่นี่ครับ

05/06/2015

เขียนสรุปเนื้อหานวนิยาย "บารมีพระแม่ป้อง ฯ " บทที่ 1 "พระบรมราชินีอนุสรณ์" ความยาว 8-15 บรรทัดลงในสมุดภาษาไทยเพิ่มเติม และส่งภาพงานเขียนได้ที่นี่ครับ

ข้อพึงระวัง: เน้นความเรียบร้อยของลายมือ และความสะอาดของงาน เขียนวันที่และขีดเส้นใต้ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยด้วยครับ

29/05/2015

ส่งงานสรุปประวัติ แก้วเก้า หรือรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2547 โดยส่งเป็นภาพถ่ายงาน ได้ที่นีนะครับ

Mobile phone help literature learning in Satit Chula Secondary School.การใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน ยังคงเป็นประเด็นที...
29/05/2015

Mobile phone help literature learning in Satit Chula Secondary School.

การใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงของนักการศึกษาผู้บริหารการศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะในประเทศไทย หลายโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ในขณะมีการเรียนการสอน

ที่จริงแล้ว แนวคิดเรื่องการปรับการสอน ให้สอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนมี เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจยิ่ง

โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ไม่ได้เป็นแค่โทรศัพท์ สำหรับใช้กับเรื่องไร้สาระ

แต่โทรศัพท์ปัจจุบัน ก็คือ สมองกลสารพัดประโยชน์ ที่สามารถนำมาใช้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ของตัวเองได้

ดร. Elizabeth Hartnell-Young และ Nadja Heym จาก University of Nottingham ทำวิจัยเรื่อง "How mobile phones help learning in
secondary schools" ในปี ค.ศ. 2008 พบว่า มีโรงเรียนมัธยม ที่ประสบความสำเร็จจากการให้นักเรียนใช้มือถือในชั้นเรียน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เพื่อการคำนวณ สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บันทึกภาพและวีดิทัศน์ รวมถึงใช้เพื่อค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ

ถ้าครูรู้หลักการใช้ และสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้ เราสามารถเปิดห้องเรียนของเรา

เพื่อเชื่อมกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้

(ในภาพ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กำลังสืบค้นข้อมูลนักประพันธ์นวนิยาย "แก้วเก้า" หรือ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ แล้วบันทึกสรุปลงสมุด)

เรียบเรียงโดย อ.เฉลิมลาภ ทองอาจ

Mobile phone help literature learning in Satit Chula Secondary School.

การใช้โทรศัพท์มือถือในชั้นเรียน ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงของนักการศึกษาผู้บริหารการศึกษา ครูและผู้เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะในประเทศไทย หลายโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ในขณะมีการเรียนการสอน

ที่จริงแล้ว แนวคิดเรื่องการปรับการสอน ให้สอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนมี เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจยิ่ง

โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ไม่ได้เป็นแค่โทรศัพท์ สำหรับใช้กับเรื่องไร้สาระ

แต่โทรศัพท์ปัจจุบัน ก็คือ สมองกลสารพัดประโยชน์ ที่สามารถนำมาใช้ เพื่อสร้างการเรียนรู้ของตัวเองได้

ดร. Elizabeth Hartnell-Young และ Nadja Heym จาก University of Nottingham ทำวิจัยเรื่อง "How mobile phones help learning in
secondary schools" ในปี ค.ศ. 2008 พบว่า มีโรงเรียนมัธยม ที่ประสบความสำเร็จจากการให้นักเรียนใช้มือถือในชั้นเรียน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้เพื่อการคำนวณ สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บันทึกภาพและวีดิทัศน์ รวมถึงใช้เพื่อค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ

ถ้าครูรู้หลักการใช้ และสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้ เราสามารถเปิดห้องเรียนของเรา

เพื่อเชื่อมกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้

(ในภาพ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กำลังสืบค้นข้อมูลนักประพันธ์นวนิยาย "แก้วเก้า" หรือ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ แล้วบันทึกสรุปลงสมุด)

เรียบเรียงโดย อ.เฉลิมลาภ ทองอาจ

ที่อยู่

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

02-2182360-62

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด