ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเ

ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเ, หน่วยงานราชการ, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

สำหรับนักเรียนที่จะเตรียมสอบโอเน็ต ม.3 นะครับวีดิทัศน์ชุดนี้ โรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศใช้ติวนักเรียนครูเลยอยากให้นักเรียน...
25/01/2017
วีดิทัศน์แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของ สพฐ.

สำหรับนักเรียนที่จะเตรียมสอบโอเน็ต ม.3 นะครับ
วีดิทัศน์ชุดนี้ โรงเรียน สพฐ. ทั่วประเทศใช้ติวนักเรียน

ครูเลยอยากให้นักเรียนศึกษาไว้ด้วยครับ เพื่อประโยชน์ของเรา

https://www.pageqq.com/en/content/view/page/cntth1/0-1402695.html

โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรื่องงานกับครูด่วนที่สุดครับ ที่ 092-667-0999
16/03/2016

ติดต่อเรื่องงานกับครูด่วนที่สุดครับ ที่ 092-667-0999

23/01/2016

นักเรียนครับ ครูได้กำหนดชื่อเรื่องของงานวิจัยของนักเรียน โดยพิจารณาจากคำถามของการวิจัย ดังแสดงต่อไปนี้นะครับ

สำหรับเลขที่ที่ไม่มีหัวข้อหมายถึง ครูยังไม่ได้รับคำถามการวิจัย

ซึ่งนักเรียนจะต้องรีบส่งมานะครับ

1 การศึกษาการนำคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในการตั้งชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
2 การศึกษาวิธีการใช้คำในตำแหน่งสัมผัสนอกของคำประพันธ์ไทย
3 การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษาในการพูดสื่อสาร เปรียบเทียบในยุคปัจจุบันกับยุคอดีต
4
5
6 การศึกษาความสามารถพิเศษของตัวละครที่เป็นภรรยาของพระอภัยมณี ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่
7
8
9
10 การศึกษาลักษณะความน่าเกลียดของนางแก้วหน้าม้า และการตีความหมายในเชิงสัญลักษณ์
11 การศึกษาที่มาของการใช้คำสรรพนามบอกบุรุษในภาษาไทย
12 การศึกษาสาเหตุของการใช้คำหยาบในภาพยนตร์ไทย
13 การศึกษาศึกษาการเปลี่ยนแปลงคำหน้าชื่อของสตรีไทย
14 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับของคำที่ที่ปัจจุบันกลายมาเป็นคำหยาบ
15 การศึกษาสาเหตุและความแตกต่างของการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันในภาษาไทย
16 การศึกษาที่มาของคำหยาบในภาษาไทย
17
18 การศึกษาความเชื่อเรื่องสวรรค์ของคนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม
19 การศึกษาความเปลี่ยนแปลงในทางความหมายของคำว่า “ควาย”
20 การศึกษาที่มาของจำนวนพยัญชนะไทยโดยเปรียบเทียบในแต่ละยุค
21 การศึกษาสาเหตุและความจำเป็นของการใช้ตัวการันต์ในภาษาไทย
22 การศึกษาที่มาของชื่ออาหารไทยที่มีชื่อของประเทศอื่นปรากฏในชื่อ
23 การศึกษาหลักการและวิธีการเขียนคำบรรยายภาษาไทยในภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ
24
25 การศึกษาความสำคัญของการท่องอาขยายและการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่มีต่อการท่องอาขยาน
26 การศึกษาสาเหตุและความจำเป็นของการใช้คำศัพท์บัญญัติในภาษาไทย
27 การศึกษาสาเหตุของการใช้ชื่อสัตว์มาเป็นคำหยาบในภาษาไทย
28 การศึกษารูปแบบและวิธีการพูดที่ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ
29
30
31 การศึกษาลักษณะการพาดหัวข่าวที่มีต่อความน่าสนใจในการเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ของนักเรียนใช้มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
32 การศึกษาที่มาของระบบเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย และประโยชน์ของระบบเสียงวรรณยุกต์
33 การศึกษาลักษณะการใช้ถ้อยคำในการพูดของครูผู้สอน ที่มีผลต่อความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
34 การศึกษาวิธีการสร้างแนวคิดของนักเขียนวรรณกรรมไทย
35 การศึกษาที่มาของคำขวัญประจำจังหวัดในประเทศไทย
36 การศึกษาความหมายของตัวเลข 007 ในภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์

24/12/2015

ส่งรูปทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเขียนความรู้สึกที่มีต่อสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ไปเยี่ยมชมด้วย

29/11/2015

ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพได้ที่นี่ โดยครูจะตรวจและแสดงความคิดเห็นก่อน เมื่อแก้ไขตามครูแล้วให้นักเรียนจัดทำผลงาน ดังนี้

เตรียมกระดาษ เอสี่ ทำแนวตั้ง ให้นักเรียนวาดรูปที่เกี่ยวข้องกับกาพย์และโคลงให้สวยงาม เขียนกาพย์และโคลงด้วยลายมือตัวบรรจง

ทำเหมือนกาพย์ห่อโคลงในหนังสือเรียน

เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถ่ายรูปโพสต์ลงด้านล่างนี้เลยครับ

22/11/2015

ส่งงานกาพย์ยานี 11 (งานเดี่ยวรายบุคคล) ส่วนต้นของกาพย์ห่อโคลงได้ที่นี่ครับ

ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พ.ย. 2558 เวลา 16.00 น.

01/09/2015

เขียนสะท้อนความคิดและการนำไปใช้ จากการอ่านวรรณคดีเรื่องโคลงสุภาษิตอิศปปกรณำได้ที่นี่ครับ

14/08/2015

แจ้งรายชื่องานคู่โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ได้ที่นี่ครับ

ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's cover photo
07/08/2015

ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย's cover photo

07/08/2015

วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็นในประเด็นว่า

"ถ้านักเรียนทราบเวลาในอนาคต ว่าต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องสูญเสียชีวิตไป ในกรณีของพระสุริโยทัย ที่ทรงพบกับปวินทร์ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร เชื่อที่ปวินทร์บอก และทำตามหรือไม่ หรือมีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไร"

ให้แสดงความคิดเห็นประมาณ 5 บรรทัด

27/06/2015

ส่งงานสรุปเนื้อหาบารมีพระแม่ป้อง ฯ ภาษาไทยเพิ่มเติม บทที่ 2 และ 3 ได้ที่นี่ครับ

Timeline Photos
18/06/2015

Timeline Photos

10/06/2015

ส่งผลงานเขียนบรรยายและพรรณนา ความยาวอย่างละไม่ต่ำกว่า ๗ บรรทัด พร้อมแสดงภาพประกอบได้ที่นี่ครับ

09/06/2015

ส่งงานถอดความโคลงภาพพระราชพงศาวดาร (สุริโยทัยขาดคอช้าง) ทั้ง 6 บท ได้ที่นี่ครับ

05/06/2015

เขียนสรุปเนื้อหานวนิยาย "บารมีพระแม่ป้อง ฯ " บทที่ 1 "พระบรมราชินีอนุสรณ์" ความยาว 8-15 บรรทัดลงในสมุดภาษาไทยเพิ่มเติม และส่งภาพงานเขียนได้ที่นี่ครับ

ข้อพึงระวัง: เน้นความเรียบร้อยของลายมือ และความสะอาดของงาน เขียนวันที่และขีดเส้นใต้ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยด้วยครับ

29/05/2015

ส่งงานสรุปประวัติ แก้วเก้า หรือรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2547 โดยส่งเป็นภาพถ่ายงาน ได้ที่นีนะครับ

ที่อยู่

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

02-2182360-62

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาษาไทย ม.2/3 ปีการศึกษา 2558 โรงเ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด