กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝ

กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝ เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มคุณค่าให้การดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มคุณค่าให้การดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เปิดเหมือนปกติ

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว01941 ลว 22 มีนาคม 2564)http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDeta...
23/03/2021
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว01941 ลว 22 มีนาคม 2564)

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4853

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01687 ลว 10 มีนาคม 2564)http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDet...
11/03/2021
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01687 ลว 10 มีนาคม 2564)

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4827

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01589 ลว 8 มีนาคม 2564)http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDeta...
11/03/2021
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01589 ลว 8 มีนาคม 2564)
http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4826

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01488 ลว 4 มีนาคม 2564)http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDeta...
09/03/2021
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงงาน (รง 0410/ว 01488 ลว 4 มีนาคม 2564)

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4810

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน
22/12/2020
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ เงินกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ 2563 (รอบ 6 เดือนเเรก)
05/06/2020
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ 2563 (รอบ 6 เดือนเเรก)

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ว 0410/ว 3945 ลว 18 พ.ค.63เรื่อง คำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุhttp://www.dsd.go...
20/05/2020

ว 0410/ว 3945 ลว 18 พ.ค.63

เรื่อง คำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/4361

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแ...
04/09/2019
- กฏระเบียบข้อกฏหมาย

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562

http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowDetails_RegionLaw/3881

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานhttp://www.dsd.go.th/internal/Region/Doc_ShowDetails/10369
02/07/2019
กลุ่มตรวจสอบภายใน - เอกสารดาวน์โหลด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

http://www.dsd.go.th/internal/Region/Doc_ShowDetails/10369

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

ประกาศเจตจำนงสุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน
13/03/2019
กลุ่มตรวจสอบภายใน - เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศเจตจำนงสุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน  ร่วมประชุมปิดตรวจกับเจ้าหน้าท...
21/12/2018

นางสาวรุจิกาญจน์ ว่องไว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมปิดตรวจกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานชัยภูมิ
โดยสรุปข้อตรวจพบจากการเข้าตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 17 -21 ธันวามคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐด่วนที่สุด กค 0405....
05/10/2018

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ด่วนที่สุด กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/9eae5376-8a64-490c-aa2e-a9b7fc389977/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87+3+%E0%B8%95.%E0%B8%84.61.3.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9eae5376-8a64-490c-aa2e-a9b7fc389977-mo-O5hW

กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's cover photo
03/10/2018

กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's cover photo

แผนและขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03/10/2018

แผนและขอบเขตการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แถลงข่าวฝีมือแรงงานอาเซียนวันที่ 22 สิงหาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลง...
23/08/2018

แถลงข่าวฝีมือแรงงานอาเซียน
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล จะส่งผลให้เยาวชนได้ก้าวสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคต ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน

(ภาพ/ข่าว : FB กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's cover photo
23/08/2018

กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน's cover photo

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน ตำเเหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี**รับสมัครวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 256...
24/07/2018
กลุ่มตรวจสอบภายใน - ข่าวประชาสัมพันธ์ ( 1 _ 4 )

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน

ตำเเหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

**รับสมัครวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 **

สนใจติดต่อสอบถามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
02-2451830

กลุ่มตรวจสอบภายใน

เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17.25 น.  นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน...
28/06/2018

เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17.25 น. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมี นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “ ให้กลุ่มตรวจสอบภายในทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถตามภารกิจ การดำเนินงานกรมฯจะไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องการทำงานของตรวจสอบภายใน ขอให้ทำงานตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ โดยเฉพาะเรื่องเงินขอให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของหน่วยงาน หากตรวจพบการทุจริต ให้รายงานตามความเป็นจริง”

ปรับเเผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
22/06/2018
กลุ่มตรวจสอบภายใน - เอกสารดาวน์โหลด

ปรับเเผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ชั้น5 กลุ่มตรวจสอบภายใน ถนนมิตรไมตรี เเขวงดินเเดง เขตดินเดง กรุงเทพ 10400โทร 02-2451707 ต่อ 512 โทร...

เอกสารเผยเเพร่งานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 7/61ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ >>>http://www.dsd.go.th/internal/Region/S...
25/04/2018

เอกสารเผยเเพร่งานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 7/61
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ >>>http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowKM_Details/2947

เอกสารเผยเเพร่เเละเเนะนำงานตรวจสอบภายในฉบับที่ 5/61
26/02/2018

เอกสารเผยเเพร่เเละเเนะนำงานตรวจสอบภายในฉบับที่ 5/61

เอกสารเผยเเพร่งานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 5/61ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ >>>http://www.dsd.go.th/internal/Region/S...
26/02/2018

เอกสารเผยเเพร่งานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 5/61

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ >>>http://www.dsd.go.th/internal/Region/ShowKM_Details/2827

เอกสารเผยเเพร่เเละเเนะนำงานตรวจสอบภายในฉบับที่ 4/61
12/01/2018

เอกสารเผยเเพร่เเละเเนะนำงานตรวจสอบภายในฉบับที่ 4/61

เอกสารเผยเเพร่เเละเเนะนำงานตรวจสอบภายในฉบับที่ 3/61
12/01/2018

เอกสารเผยเเพร่เเละเเนะนำงานตรวจสอบภายในฉบับที่ 3/61

เอกสารเผยเเพร่เเละเเนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2/61
15/11/2017

เอกสารเผยเเพร่เเละเเนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2/61

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน กระทรวงเเรงงาน
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

02 245 1707 #512

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น