CPR :Center of Prefab for Disaster Relief

CPR :Center of Prefab for Disaster Relief SMEบ้านสำเร็จรูปเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2555 ตามภารกิจยุทธศาสตร ตามแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อจัดตั้งศูนยใหบริการ และสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางบานสำเร็จรูปเพื่อผูประสบภัยธรรมชาติ โดยมีปณิธานที่มุงพัฒนา คุณภาพชีวิตของผูประสบภัยในการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของที่พักอาศัยใหมีความเหมาะสม รวดเร็ว
และยั่งยืน โดยมีภารกิจที่ครอบคลุมงาน 3 ลักษณะ คือ
1. การใหคำปรึกษาตอหนวยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการวิเคราะหโครงการจัดดหาแบบบ้านและผู้ผลิตที่เหมาะสม
2. สนับสนุนขอมูลและจัดฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการผลิตบานสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเตรียมความพร้อมที่จะรองรับความตองการดานที่อยูอาศัยทั้งในภาวะฉุกเฉินและภาวะปกติ
3. สรางเครื่อขายนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสร้างงานวิจัยในเชิงบูรณาการที่นำไปสูการพัฒนางานออกแบบและการผลิตที่ดียิ่งขึ้น
(4)

เปิดเหมือนปกติ

อิฐบล็อคแบบใหม่ ตัวต่อหกชิ้น ลดค่าแรงและเวลา ลงมือก่อเองได้ - บ้านไอเดีย เว็บไซต์เพื่อบ้
12/05/2020
อิฐบล็อคแบบใหม่ ตัวต่อหกชิ้น ลดค่าแรงและเวลา ลงมือก่อเองได้ - บ้านไอเดีย เว็บไซต์เพื่อบ้

อิฐบล็อคแบบใหม่ ตัวต่อหกชิ้น ลดค่าแรงและเวลา ลงมือก่อเองได้ - บ้านไอเดีย เว็บไซต์เพื่อบ้

อิฐบล็อคตัวต่อ อิฐบล็อคตัวต่อแบบจิ๊กซอว์ ใช้งานง่าย ไม่ใช่ช่างก็ทำได้ การสร้างบ้านในยุคนี้ สิ่งที่เจ้าข....

Dwell
05/09/2019
Dwell

Dwell

Living in the lap of luxury.

เปลือกอาคารยุคใหม่ เทคโนโลยีกระจกและอุปกรณ์มันทำให้จินตนาการเป็นไปได้ง่ายขึ้น
29/04/2019

เปลือกอาคารยุคใหม่ เทคโนโลยีกระจกและอุปกรณ์มันทำให้จินตนาการเป็นไปได้ง่ายขึ้น

อาคาร Swiss Re Next แห่งกรุงซูริค มีการใช้แผงกลาสวอลกระจกดัดโค้งเป็นผนังชั้นนอกคลุมฟาซาด ทำให้เกิดเป็นทางเดิน และระเบียงนั่งชิลเห็นวิวทะเลสาบซูริค กลาสวอลงานนี้มีโครงสร้างเป็นแขนเหล็กที่ยื่นออกมาจากหน้าพื้นของแต่ละชั้น และมีการจับกระจกด้วยอุปกรณ์ glass clamp ด้วยความที่เป็นผนังชั้นที่ 2 ตามสไตล์ผนังของอาคารประเทศเมืองหนาว จึงไม่ได้ต้องเป็นผนังที่กันน้ำได้ทั้งหมด แผงกระจกชั้นนอกนี้ จึงมีการออกลีลาเรียงแผ่นกระจกแบบ ซ้อนเหลื่อม เว้นช่อง และสลับนอกใน จนออกมาเป็นกลาสวอลที่มองจากตรงไหนก็สวย แต่เรียบง่ายด้วยรูปแบบโครงสร้างและ รูปแบบการติดตั้งที่เป็นระบบระเบียบ

ในเร็วๆ นี้จะมีการอัพเดทเพิ่มเติมข้อมูล และแก้ไขคำผิดในอีบุ๊คเล่มน้ำเงินเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ใครที่ซื้อไปแล้วก็จะได้อัพเดททันทีที่
เปิดอ่านใหม่ อันเป็นข้อดีของการทำหนังสือในรูปแบบอีบุ๊คแบบนี้ ใครที่ยังไม่ได้ซื้อ ก็อย่ามัวรีรอโอกาสที่จะได้ทำงานกระจกอย่างมั่นใจ ไม่ว่า
คุณจะอยู่ภาคส่วนไหนของวงการนะครับ

อยากให้งานก่อสร้างแบบ prefab คิดเรื่องต้นไม้ และการนำธรรมชาติเข้ามาในอาคารบ้างจัง
10/08/2018
Dsign Something

อยากให้งานก่อสร้างแบบ prefab คิดเรื่องต้นไม้ และการนำธรรมชาติเข้ามาในอาคารบ้างจัง

#Dsign ถ่ายทอดองค์ประกอบต้นไม้สู่พื้นที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่น ด้วยการออกแบบ"บ้านที่มีช่องเปิดซับซ้อนคล้ายต้นไม้" ที่สามารถออกมาสัมผัสกับธรรมชาติภายนอกได้ ในขณะที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายในได้อย่างลงตัว

Marketing Oops!
02/08/2018
Marketing Oops!

Marketing Oops!

ตอนนี้มีมาตรฐานอาคารแนวคิดเพื่อโลก Green Building มีอยู่ 2 มาตรฐาน คือ LEED กับ WELL Building Standard เรามาทำความรู้จักทั้ง 2มาตรฐานกัน

#LEED #WELL #GreenBuilding #ThePARQ #อาคารแนวคิดเพื่อโลก #MarketingOops

นวัตกรรมด้านวัสดุ
31/07/2018

นวัตกรรมด้านวัสดุ

11.Grip Metal สุดยอดวัสดุที่เหมาะสำหรับการนำไปออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมการผลิต และการก่อสร้าง ต้องเป็น Grip Metal เพราะสามารถทำให้โลหะทั้ง 2 แผ่นติดกันได้โดยไม่ต้องใช้กาว ไม่ต้องออกแรงเชื่อมโลหะ หรือตอกตะปู แค่นำมาแปะติดกันเหมือนตีนตุ๊กแก โลหะทั้ง 2 แผ่นก็จะแข็งแรงขึ้นเป็น 3 เท่า

Modular หรือระบบประสานทางพิกัด ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย แต่การนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้การก่อสร้างประหยัดขึ้น การก่อ...
23/05/2018
TV presenter George Clarke and TDO unveil terrace of prefabricated Fab Houses

Modular หรือระบบประสานทางพิกัด ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย แต่การนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้การก่อสร้างประหยัดขึ้น การก่อสร้างไม่ซับซ้อนตามปรัชญาของยุคอุตสาหกรรม ไม่ค่อยมีให้เห็นแม้แต่ในการออกแบบบ้านสำเร็จรูปที่ขายกันในยุคปัจจุบัน

บ้านระบบ prefab หลังนี้เป็นผลพวงจากวิธีคิดระบบModular ที่แสดงให้เห็นใน section drawing ภายในบ้านที่ทำได้สวยจนลืมความเป็นกล่อง

London studio TDO teamed up with architect and television presenter George Clarke to create a terrace of prefabricated houses in the English town of North Shields.

BuilderNews
19/10/2017
BuilderNews

BuilderNews

ETH Zürich ประสบความสำเร็จในการสร้างหลังคาคอนกรีตทรงโค้งชนิดบางพิเศษ
....
ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich : สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก) ประสบความสำเร็จในการวิจัยและสร้างหลังคาคอนกรีตทรงโค้งชนิดบางพิเศษ ที่ใช้นวัตรกรรมการออกแบบดิจิตอลและวิธีการสานผ้า ซึ่งจะพร้อมสำหรับใช้ในงานก่อสร้างจริงเป็นครั้งแรกในช่วงปีหน้า
...
ตัวอย่างรุ่นแรกสุดของหลังคาคอนกรีตชนิดบางพิเศษรูปคล้ายเปลือกหอยนี้เป็นส่วนหลังคาของอาพารท์เมนท์ชื่อ ‘Hilo’ ที่มีกำหนดสร้างในปีหน้า หลังคาทรงโค้งนี้มีโครงสร้างสำหรับพยุงหลายชั้น ส่วนรักษาความเย็นและฉนวนกันความร้อนถูกติดตั้งใว้ภายในชั้นคอนกรีต และยังมีการติดตั้งแผ่นฟิล์มเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ใว้บริเวณส่วนนอกสุดของหลังคา โดยทางทีมผู้วิจัยหวังว่าจะสามารถสร้างพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยได้
...
ทีมผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างโครงเส้นเคเบิลเป็นรูปตามที่วางใว้ จากนั้นนำผ้ามาทับโครงสร้างใว้และวางทับอีกทีด้วยวัสดุเสริมแรง จากนั้นจึงเทด้วยคอนกรีต โดยในขั้นตอนนี้ได้รับความร่วมมือจาก swiss national centre of competence (NCCR) โดยได้ใช้อัลกอริธึ่มในการคำนวนให้มั่นใจว่าแรงจากน้ำหนักของวัสดุจะกระจายไปยังเส้นเคเบิลแต่ละเส้นอย่างทั่วถึงและยังคงรูปทรงของหลังคาใว้ โครงสร้างเคเบิลหนัก 500 กิโลกรัม วัสดุเสริมแรงหนัก 300 กิโลกรัม แต่ต้องรับน้ำหนักของคอนกรีตหนัก 20 ตันให้ได้ ทำให้งานนี้ต้องอาศัยความชำนาญของทีมงานในการสร้างเป็นอย่างมาก

CPR :Center of Prefab for Disaster Relief's cover photo
14/10/2016

CPR :Center of Prefab for Disaster Relief's cover photo

บ้านต่างวัยแต่ใจเดียวกัน
05/08/2016
บ้านต่างวัยแต่ใจเดียวกัน

บ้านต่างวัยแต่ใจเดียวกัน

แม้จะไม่มีข้อมูลทางสถิติมายืนยัน แต่เรามั่นใจว่าเวลาและประสบการณ์ทำให้การเลือกบ้านในฝันของแต่ละช่วงอายุนั้นต่างกันออกไป ในวัยรุ่นอาจต้องการเพียงพื้นที่ที่เป็นส่วนตัว

Inside Muji's Beautiful, Affordable Prefab Houses
31/07/2016
Inside Muji's Beautiful, Affordable Prefab Houses

Inside Muji's Beautiful, Affordable Prefab Houses

The Japanese retailer Muji has built a cult following by offering nearly any object you could want in your home for not much money and proportionately great design. Now, the company is offering one more item to its line of 7,500 housewares: Actual houses. And there's a very good economic reason for…

New Shelter hostel บูรณะตึกเก่าเป็นโฮสเทคลูกผสมสุคชิค
28/07/2016
New Shelter hostel บูรณะตึกเก่าเป็นโฮสเทคลูกผสมสุคชิค

New Shelter hostel บูรณะตึกเก่าเป็นโฮสเทคลูกผสมสุคชิค

โฮสเทลลูกผสมโครงสร้างตึกเก่าในหน้าที่ใหม่ บูรณะคุณค่าอาคารให้กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง…

KODA / Kodasema
11/07/2016
KODA / Kodasema

KODA / Kodasema

Completed in 2016 in Tallinn, Estonia. Images by Paul Kuimet. KODA by Kodasema - a movable pre-fab mini house prototype from Estonia has been shortlisted for the Small Project Prize at the World Architecture...

โคงสร้างไม้ขนาดเล็ก light wood frame น่าจะเป็นทางออกไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
17/06/2016
ARCHITECT magazine

โคงสร้างไม้ขนาดเล็ก light wood frame น่าจะเป็นทางออกไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

Pre-fabricated certified Passive Houses, a model of sustainable construction made popular in Europe, is continuing to make its way to the U.S. and Canada with the latest announcement from fabricator Ecocor and residential architecture firm Richard Pedranti Architect. Read more: http://bit.ly/25V6uEX

10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน (ตอนที่ 1)
16/06/2016
10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน (ตอนที่ 1)

10 กฎเหล็ก สร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ร้อยล้าน (ตอนที่ 1)

บิลค์รวบรวมข้อคิดให้กับผู้ เริ่มต้นทำ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมาที่ต้องการ ขยายธุรกิจ ให้เติบโต จนมีรายได้เป็นร้อยล้านในเวลาไม่กี่ปี

Dsign Something
25/05/2016

Dsign Something

รอยต่อวัสดุเหล็ก-ไม้
วัสดุไม้และแผ่นเหล็กเป็นของยอดนิยมที่นักออกแบบมักจะนำมาใช้งาน ข้อต่อรายละเอียดเล็กๆ ที่อาจจะส่งผลต่อภาพรวมของอาคาร จึงจำเป็นต้องอาศัยดีไซน์รอยต่อการเจอกันของวัสดุที่แตกต่างให้ออกมาแข็งแรง สวยงาม แนบเนียนจนกลายเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของอาคาร
cr.pinterest

Dsign Something
03/05/2016

Dsign Something

ตู้คอนเทนเนอร์มีความสูงหลายขนาด - สิ่งนี้เป็นความรู้ใหม่มากๆ หากไม่ใช่คนที่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน โดยทั่วไปจะเห็นกันที่ความสูงตู้ 2.60 เมตร พอนำมาทำเป็นอาคารหรือห้อง ฝ้าที่ได้จึงไม่สูงนักอาจทำให้รู้สึกอึดอัด แต่มีความสูง 2.90 เมตร ที่หลายคนไม่ทราบ ขนาดตู้นี้จะทำให้ฝ้าสูงขึ้น รู้สึกโปร่งสบายอีกทั้งยังช่วยให้การต่อตู้เชื่อมเป็นห้องใหญ่ จะได้พื้นที่ห้องที่ดูกว้างขวางเหมือนบ้านที่ก่อสร้างด้วยระบบทั่วไป

Nguyễn Hữu - Bàn ghế
03/04/2016

Nguyễn Hữu - Bàn ghế

Cách để tạo ra một ống tre hình vuông . Với kết cấu hình hộp thì liệu có khả năng chịu lực tốt hơn kết cấu tròn thông thường hay không ?

ธุรกิจก่อสร้าง ดูรายงานอะไร ตอนสิ้นเดือน - BUILK
07/03/2016
ธุรกิจก่อสร้าง ดูรายงานอะไร ตอนสิ้นเดือน - BUILK

ธุรกิจก่อสร้าง ดูรายงานอะไร ตอนสิ้นเดือน - BUILK

เมื่อผู้บริหารอยากดูตัวเลข นี่เป็นช่วงเวลาที่วุ่นที่สุดของฝ่ายบัญชี ในธุรกิจก่อสร้าง SMEs ปลายเดือนต้องทำจ่ายเงินเดือน ปิดงบประจำเดือน แถมต้องอยู่โยงทำโอที

คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป Precast
30/01/2016

คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป Precast

แนะนำคู่มือการใช้โปรแกรม ออกแบบ Precast

" RAM ELEMENT V8i "
.
การเสริมเหล็กในระบบ Bearing Wall Precast"

เหมาะสำหรับงานบ้านที่พักอาศัย ที่ใช้ผนังรับน้ำหนัก (ไม่มีเสา-คาน)

มีภาพประกอบแบบสามมิติ ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณเขียนแบบ สื่อสารกับช่างหน้างานได้ดี
.

E-Book Download ฟรีตามLink นี้ ( Login ด้วย Facebook)

http://www.gooshared.com/g/NTEzMC0x

ขอขอบคุณ อจ โม, Tumcivil.com

Watch A Modular Japanese Home Be Built In One Day
22/01/2016
Watch A Modular Japanese Home Be Built In One Day

Watch A Modular Japanese Home Be Built In One Day

Toyota Homes in Japan builds each room in a factory, and then transports them to the final location, where they are assembled via crane. It's fascinating to watch the whole process happen in just a few minutes.

Tokyo Bousai: Tokyo’s New Disaster Preparedness Guide
03/10/2015
Tokyo Bousai: Tokyo’s New Disaster Preparedness Guide

Tokyo Bousai: Tokyo’s New Disaster Preparedness Guide

If you live in Tokyo you may have noticed an unusual package in the mail recently. A bright yellow handbook with a cute rhino on the cover. He’s wearing a helmet, carrying a backpack and has a pensive, cautious look on his face. Open the cover and you’ll find the following statement: “It is pred

กราฟิคซันเดย์ กับงานกราฟิค อินโฟ ของCPR
11/09/2015
20 กราฟิก ดีไซน์เนอร์ไทยงานเจ๋ง คัดสรรโดย TCDCCONNECT

กราฟิคซันเดย์ กับงานกราฟิค อินโฟ ของCPR

ปฏิเสธไม่ได้ว่างานกราฟิก มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของคนเราค่อนข้างมาก ตั้งแต่ตื่นนอนจนหัวถึงหมอน งานกราฟิกแทรกซึมอยู่กับเราจนแทบแยกไม่ออก ตั้งแต่โลโก้บนรายการทีวี กล่องใส่ขนม ขวดแชมพู นิตยสาร ไปจนถึงป้ายรถเมล์ งานออกแบบกราฟิกที่ดีจึงไม่ใช่แค่สวยงาม แต่ทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากกว่าเดิม ในขณะท…

ภูมิใจมากค่ะ งานดีๆจาก make book และ graphic sunday
11/09/2015
We do Printing Design (TCDCCONNECT)

ภูมิใจมากค่ะ งานดีๆจาก make book และ graphic sunday

Graphic / lay out / illustration

ฝีมือ อ วิรัช ผู้รู้และเข้าใจบ้านสำเร็จรูป และระบบ modular อย่างดี
19/08/2015

ฝีมือ อ วิรัช ผู้รู้และเข้าใจบ้านสำเร็จรูป และระบบ modular อย่างดี

RPP proundly present
PRE-FAB LIVING UNITs
Modular by Rice Popper | Pasta Series

บ้านสำเร็จรูประบบโครงสร้างเหล็ก ที่มีความยืดหยุ่น สามารถถอดประกอบ และ ย้ายสถานที่ติดตั้งได้
มีทั้งหมด 4 แบบด้วยกัน เหมาะสำหรับใช้เป็น
บ้าน/ คาเฟ่/ ร้านขนาดเล็ก/ หรือ จะใช้เป็น ออฟฟิศขนาดเล็กก็ยังได้

สนใจ-อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญสอบถามได้นะคะ

#TinyHome #TinyHouse #MiniOffice #ModularHouse #PreFabHouse #RicePopper #ModularbyRPP #บ้านสำเร็จรูป #ร้านกาแฟสำเร็จรูป

Friends of the River
20/06/2015

Friends of the River

ขอบของแม่นำ้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนให้สัมพันธ์กับวิถีนํ้า ซึ่งการออกแบบขอบนำ้ที่เหมาะสมทั้งระนาบทางนอนและทางตั้ง จะเป็นการสะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตลอดลำนำ้และในขณะเดียวกันก็จะสะท้อนความเป็นไปของแม่นำ้ตามวิถีธรรมชาติ

Edges

Creating different types of “edges” or river bank silhouettes to allow each and every social and cultural entities along the river to maintain their inherent spatial specificities. The idea of “edges” refers to both horizontal and vertical paths that either touches of are integrated into local conditions. It is not only to allow people to perceive the river as various cultural conditions but also to allow the river to inform ways in which it wants to be perceived.

#friendsofriverchallenge

ขอขอบคุณ รศ ดร ต้นข้าว ปาณินท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร@tonkao panin ที่เสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ริมนำ้กับเราในโครงการSketches for the River Challenge

19/05/2015
บีบีซีไทย - BBC Thai

ช่วงนี้แผนดินไหวบ่อยๆ เรามาดูการออกแบบฐานรากสำหรับแผ่นดินไหวในบ้านกันดีกว่าคะ

ทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ออกแบบบ้านที่สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ โดยใช้ระบบแยกตัวบ้านออกจากการไหวหรือที่เรียกว่า seismic isolator นอกจากนี้ยังใช้การออกแบบโครงสร้างที่เป็นชิ้นเดียวกัน ทำให้บ้านมีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น วิธีการนี้ถูกนำมาใช้กับอาคารใหญ่ ๆ มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ที่ผ่านมาสนนราคาแพงเกินไปที่จะนำมาใช้สำหรับบ้านทั่วไป แต่ตอนนี้วิศวกรพบวิธีทำให้ต้นทุนถูกลงแล้ว

23/04/2015
FRAMECAD Limited

การทดสอบแผ่นดินไหวในชิ้นส่วนสำเร็จรูปคะ

The is an Earthquake test, carried out by NASH Australia and NASH New Zealand at the University of Melbourne on their purpose built Earthquake testing rig.
The test was designed to test Brick Ties, but was also very useful to test the performance of the "Brick Vaneer" construction method. FRAMECAD Solutions happily provided the LSF for the project. The frame was then fitted with the brick vaneer cladding and plaster board (Gyprock) on the inside and subjected to a "2.7 El Centro" earthquake, considered to be the highest possible to test accurately.
Of course, the test was a complete success with only minor cracks to the plaster board on the inside of the building. The bricks you see falling off about 2/3rd of the way through the test are from the very top of the wall, and non structural.

23/04/2015
FRAMECAD Limited

FRAMECAD Limited

Bring on Rio 2016! This video shows the fast build of a housing project for the Rio Olympics, carried out using FRAMECAD. Construction by IG Engenharia, Project by Brasgips.

23/04/2015
D Steel Frame

ว่าด้วยการสร้างส่วนประกอบของบ้านสำเร็จรูป

clip ตัวอย่างการใช้งาน Steel Frame จาก Framecad ค่ะ

ที่อยู่

Bangkok
10200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CPR :Center of Prefab for Disaster Reliefผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CPR :Center of Prefab for Disaster Relief:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด