ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
30/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
30/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Photos from กองความปลอดภัยแรงงาน's post
30/09/2021

Photos from กองความปลอดภัยแรงงาน's post

วีดีทัศน์ ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประ
29/09/2021
วีดีทัศน์ ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประ

วีดีทัศน์ ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประ

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
28/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

28/09/2021

แรงงานออกประกาศเพื่อป้องกันบรรเทาผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่”
https://www.labour.go.th/index.php/60420-2021-09-28-08-37-12
------------------------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line: DLPW Connect

28/09/2021

✏ 🦺 ดาวน์โหลดไฟล์ 📎📎
✅ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/231/T_0042.PDF

✅ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/231/T_0044.PDF

✅ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/231/T_0045.PDF

28/09/2021

🎉 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

⭐️ เป็นรางวัลที่มอบให้บุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายแก้ปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
28/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

27/09/2021

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 8

ข้อตกลงตามสัญญาจ้างพนักงานต้อนรับเครื่องบินที่กำหนดว่าภายในระยะเวลา 2 ปี หากตั้งครรภ์ถือว่าพนักงานได้บอกเลิกสัญญาจ้าง สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ ?

⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1394/2549
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกเอาเปรียบเป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน พระราชบัญญัติดังกล่าวมาตรา 43 บัญญัติว่า ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ ข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ข้อ 6.1 ที่กำหนดว่า ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเริ่มสัญญา หากลูกจ้างตั้งครรภ์ให้ถือว่าลูกจ้าง ได้บอกเลิกสัญญา เป็นข้อตกลงที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกับข้อตกลงในเรื่องสภาพการจ้าง การสิ้นสุดสัญญาและการตั้งครรภ์ตามสัญญาดังกล่าว ข้อ 2 ข้อ 5.2.2 และข้อ 6 ซึ่งสรุปได้ว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและยอมรับว่าการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีลักษณะเป็นการเฉพาะ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเกี่ยวกับภาษีที่ใช้ มีบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพสมบูรณ์สามารถปฏิบัติงานบนเครื่องบินขณะทำการบินได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายจ้างกำหนดและไม่ถูกจำกัดทางเวชศาสตร์การบิน ซึ่งจะต้องได้รับการศึกษาอบรม การทดสอบและการตรวจร่างกายตามระยะเวลาที่นายจ้างกำหนด พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำเป็นต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมจะเข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความสามารถและประสบการณ์ในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรกของการปฏิบัติงาน การตั้งครรภ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ตามข้อ 6.1 ขึ้นเป็นข้อหนึ่งของสัญญาจ้าง ซึ่งข้อ 5.2.2 กำหนดว่า เมื่อลูกจ้างได้กระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ที่กล่าวไว้ในข้อ 2 กรณีร้ายแรง ให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง และข้อตกลงในข้อ 6.1 ที่กำหนดว่า ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเริ่มสัญญา หากลูกจ้างตั้งครรภ์ให้ถือว่าลูกจ้างได้บอกเลิกสัญญานั้น มีข้อความต่อไปอีกด้วยว่า โดยให้สัญญาสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งวินิจฉัยหรือเมื่อเห็นได้ชัดว่าลูกจ้าง ตั้งครรภ์ จึงเห็นได้ว่าข้อตกลงข้อ 6.1 เป็นข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้างเพราะลูกจ้างมีครรภ์ อันขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 43 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร #กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
26/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

23/09/2021
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตราย
22/09/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตราย

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสารเคมีอันตราย

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
20/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Photos from กระทรวงแรงงาน's post
20/09/2021

Photos from กระทรวงแรงงาน's post

18/09/2021

🎉 กสร. คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ตอกย้ำความมุ่งมั่นการพัฒนาองค์กรและการให้บริการประชาชน

⭐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมบริหารราชการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล กรมจึงได้รับรางวัลเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

🔸️1) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ GOOD LABOUR PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม

🔸️2) สาขาการบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน "TLS" "GLP": คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

🔸️3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

17/09/2021

โฆษก กสร. ออกโรงแจงเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
https://www.labour.go.th/index.php/60301-6-2
------------------------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line: DLPW Connect

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
17/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
15/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
14/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

14/09/2021

กสร. คว้า 5 รางวัลระดับประเทศ ด้านการพัฒนาองค์กรและการให้บริการ

จากความมุ่งมั่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการให้มีขีดสมรรถนะสูงและเทียบเท่าสากล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมบริหารราชการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมจึงได้รับรางวัลด้านการพัฒนาองค์กรและการให้บริการในระดับประเทศ รวมจำนวน ทั้งสิ้น 5 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล
1) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ GOOD LABOUR PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2) สาขาการบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน "TLS" "GLP": คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ระดับพื้นฐาน 2 รางวัล
จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดย 2 หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

14/09/2021

🤯 โดนค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย เงินอื่น ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ทำอย่างไรดี❓

📣 Q&A การยื่นคำร้อง (คร.7)

⭕️ ยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Service
⭕️ พนักงานตรวจแรงงานจะติดต่อแจ้งผลการรับคำร้องและดำเนินการ
⭕️ ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 - 60 วัน

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
13/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
13/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
13/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
09/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Photos from กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน's post
09/09/2021

Photos from กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน's post

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
09/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

Mobile Uploads
08/09/2021

Mobile Uploads

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post
07/09/2021

Photos from กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน's post

07/09/2021

📣 ขอเชิญรับชม Live สด ตอบปัญหาแรงงาน
🕒 พบกันวันนี้ เวลา 15.00 น.
ทางช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

------------------------------------
🌐 Website: labour.go.th
👍 Facebook/Twitter/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line: DLPW Connect
"กสร.ชาแนล เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

Timeline Photos
07/09/2021

Timeline Photos

ที่อยู่

1636 ม.4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Bangkok
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2380 6097

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต10

ใหม่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด