Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ

Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ, หน่วยงานราชการ, กองวิทยุกระจายเสียง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ, Bangkok.
(1)

Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ's cover photo
30/10/2017

Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ's cover photo

Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
30/10/2017

Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ

Navy Today TV
07/10/2017

Navy Today TV

#NavyTodayTV
ปตท. สนับสนุนการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิม
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560..บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) โดยคุณบุบผา อมรเกียรติขจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม..โดย พล.ร.อ.ประเจตน์ ศิริเดช อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ในนามประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ซึ่งนับเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตสำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ณ พระที่นั่งองศ์ทิศใต้ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ

ที่มาของการสนับสนุนครั้งนี้ คือ
ตามที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ร่วมกิจกรรมกับ ศูนย์ประสานการปฎิบัติ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สังกัดกรมยุทธการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ และ ศรชล ได้จัดให้ทางคณะของ ปตท.เข้าชมโบราณสถาณในเขตพระราชวังเดิม ซึ่งจากการเยี่ยมชม พบว่าบริเวณอาคารพระตำหนักสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหลายอย่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อตัวอาคารพระตำหนัก

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถาณในพระราชวังเดิม โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ ภายใต้การดูแลของกองบัญชาการกองทัพเรือ ในฐานะผู้ดูแลโบราณสถาณในเขตพระราชวังเดิม ได้หารือกับ ปตท. ถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุน งบประมาณในการบูรณะ โบราณสถาณแห่งนี้ในพื้นที่พระตำหนักสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯดังกล่าว ซึ่งต่อมาทาง ปตท. ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ โบราณสถาณอันเป็น สมบัติของชาติแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ปตท.กับกองทัพเรืออีกด้วย กล่าวคือ ปตท. ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศรชล. ในการเฝ้าระวังเตือนภัย และติดตามเรือขนส่ง ปิโตรเลียม รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเลียมเคมีที่ทาง ปตท. ทำการว่าจ้างแล่นผ่านพื้นที่ที่ เสี่ยงภัยโจรสลัด ทางทะเลตั้งแต่ พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : JS100/ปตท./มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม/ศรชล.

Navy Today TV
31/08/2017

Navy Today TV

#NavyTodayTV
ศรชล. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ศรชล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ ส.ค.๒๕๖๐ ณ ห้องไพลิน โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมีหน่วยปฏิบัติการหลักของ ศรชล. เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ กองทัพเรือ และ หน่วยปฏิบัติการร่วม เช่น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น โดยมี พลเรือตรี เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ รองหัวหน้านโยบายและแผน ศรชล. และผู้อำนายการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสัมมนาฯ และ มี พลเรือโท รัษฎางค์ ธีรเนตร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศรชล. และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ

การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรองรับการยกระดับ ศรชล. จากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรของชาติทางทะเล ป้องกันและปราบปราม ภัยคุกคามที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายในทะเล รวมถึงการกระทำของเครือข่ายกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ใช้ทะเลเป็นเส้นทางในการกระทำผิดกฎหมาย โดยในการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้จะเน้น ใน ๓ ด้าน ได้แก่

๑) การเตรียมการด้านการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยงานใน ศรชล. ในรูปแบบของการสนธิกำลัง และการสนธิกำลังพล ลักษณะ Joint Interagency Task Force ด้วยการร่วมจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ ศรชล. (รปจ.ศรชล.)

๒) การเตรียมการด้านกฎหมาย เพื่อรองรับการปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ

๓) การเตรียมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการหวงแหนทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมความรู้และเข้าใจในความสำคัญของทะเล และเผยแพร่กิจกรรมของ ศรชล.ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับความเป็นมืออาชีพในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงทางทะเลของไทย อันจะเป็นการสร้างแนวร่วมที่เข้มแข็งทั้งจากประชาชนชาวไทยและในต่างประเทศ

ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลทั้งด้านฝั่งตะวันตกเป็นทะเลอันดามันและด้านฝั่งตะวันออกเป็น อ่าวไทยโดยมีพื้นที่เขตทางทะเลประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝั่งทะเลรวม ๓,๐๑๐ กิโลเมตร ซึ่งแนวเขตชายฝั่งดังกล่าวมีพื้นที่ทางทะเลที่ต่อเนื่องออกไปอีกมหาศาล ทั้งทะเลอาณาเขต และ เขตต่อเนื่อง โดยเป็นบริเวณที่กฎหมายระหว่างประเทศกำหนดไว้ว่ารัฐชายฝั่งมีอำนาจอธิปไตย ในการพิทักษ์รักษาเอกราชของชาติและผลประโยชน์ของชาติอย่างสมบูรณ์และเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่รัฐชายฝั่งมีหน้าที่ในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทะเลรวมถึงมีการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งในน้ำและใต้ผิวพื้นทะเลให้มีความยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์ โดยมีการประเมินไว้ว่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่ามหาศาลกว่า ๒๔ ล้านล้านบาท ที่มีที่มาจากการที่ทะเลเป็นแหล่งอาหาร เส้นทางคมนาคมในการค้าขาย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นต้นกำเนิดของระบบนิเวศที่สำคัญ จึงทำให้ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่มีปริมาณและมีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาค ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ “ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งจัดทำนโยบายและแผนในการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ปกป้อง และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อรองรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของโลกในปัจจุบัน

จากความสำคัญของทะเลดังกล่าว ทำให้รัฐบาล โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้มีแผนที่จะยกระดับจาก “ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เป็น “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ที่จะต้องครอบคลุมบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยอย่างแท้จริง เพราะหน้าที่ในการดูแลและควบคุมการใช้ประโยชน์จากทะเลนั้น ต้องอาศัยการหลอมรวมกันขององค์ความรู้ องค์วัตถุ และองค์บุคคล รวมไปถึงระบบต่างๆ ที่เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานด้วย ดังนั้น การมองไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การที่ประเทศไทยมีท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติภารกิจของ ศรชล.ในอนาคต

นอกจากนี้การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อปี ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของภาคีสมาชิกในภูมิภาค ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลของอาเซียน ในการเผชิญปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางทะเล เช่น การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การทำการประมงผิดกฎหมาย การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การค้ายาเสพติดทางทะเล เป็นต้น ดังนั้น ศรชล.จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงานและการบริหารจัดการกิจกรรมทางทะเล รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และภัยคุกคามทางทะเลทุกรูปแบบ จนเกิดประสิทธิผลในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ของคุณภาพและข้อมูลจาก : ศรชล

Navy Today TV
20/08/2017

Navy Today TV

#NavyTodayTV
วันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. นี้ เรามีนัดกันนะครับ
ณ หอประชุมกองทัพเรือ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
จะได้ทราบกันสักที ว่าโลโก้ ของใคร จะชนะเลิศ!!

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 10 คนสุดท้าย มีดังนี้
1.ร.ต.ตถตา ค้าไกล
2.นาย ณฐเมศร์ กรองหิรัญพัฒน์
3.นายกสิน สุขก้องวารี
4.น.ส.ชานิดา ทวีศิลป์
5.นาย สุรัตนชัย ชื่นตา
6.จ.อ.พิชิตชัย อรุณสินประเสริฐ
7.นาย สัพสันต์ เทศศิริ
8.นายวัชรภูมิ จันทร์ปันขว้าง
9.และ 10.นาย ถวัลย์ ดิษฐสุธรรม (ผ่านเข้ารอบ 2 แบบ)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ

Navy Today TV
29/03/2017

Navy Today TV

#NavyTodayTV
โครงการดีๆมาแล้วค่ะ..!!!..😊
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ชิงรางวัล 100,000 บาทค่ะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : กิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์กองทัพเรือ

พรุ่งนี้วันเด็กแล้วนะคะ..เชิญทุกท่านที่มีบุตรหลาน..พาเด็กๆมาเป็นตะหานเรือตัวน้อยกันนะคะ..กองทัพเรือจัดกิจกรรมมากมายหลายพ...
13/01/2017

พรุ่งนี้วันเด็กแล้วนะคะ..เชิญทุกท่านที่มีบุตรหลาน..พาเด็กๆมาเป็นตะหานเรือตัวน้อยกันนะคะ..กองทัพเรือจัดกิจกรรมมากมายหลายพื้นที่ค่ะ..รายละเอียดตามภาพเลยนะคะ..บรรยากาศสนุกๆ..กำลังรอเด็กๆทุกคนอยู่จัา..⚓️❤️

เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิอนุรักษ์โบราณในพระราชวั...
27/12/2016

เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิอนุรักษ์โบราณในพระราชวังเดิม จึงจัดพิธีบวงสรวง และบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย แด่ดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ในวันนี้ พุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 น

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมและกองทัพเรือ ขอเชิญประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเยี่ยมชมโบราณสถาน ในพระราชวังเดิม ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขต บางกองใหญ่ กรุงเทพ ฯ ในวันพุธที่ 28 เวลา 09.00 -15.00 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์โทร 02 4754117 - 02 4669355 เข้าได้สองทาง ด้านหน้ากองทัพและด้านวัดอรุณ )
http://www.wangdermpalace.org/

ประกาศข่าวค่า..🎤🎤เนื่องในวันพรุ่งนี้ 28 ธันวาคม 2559 จะเป็นวันปราบดาภิเศกกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา...
27/12/2016

ประกาศข่าวค่า..🎤🎤
เนื่องในวันพรุ่งนี้ 28 ธันวาคม 2559 จะเป็นวันปราบดาภิเศกกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบ 249 ปีแห่งการกู้ชาติประกาศอิสรภาพให้กับคนไทย

ในวันนี้..อังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นศิริมงคล ขอเรียนเชิญทุกท่านที่เคารพรักบูชาพ่อตาก ร่วมงานบวงสรวงถวายพระองค์ท่าน ในเวลา 1729 ณ วัดอินทาราม (ใต้) ตลาดพลู โดยงานบวงสรวงใหญ่ครั้งนี้ ทางคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอินทารามวรวิหาร(ใต้) ตลาดพลู. ธนบุรี เป็นผู้ดำเนินงาน ในงานจะมีการเปิดให้บูชาเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยค่ะ องค์นี้เก็บอยู่ในถุงมานาน 38 ปีเเล้วค่ะ เลขานุการมูลนิธิ (ลูกสาวพลเอก กฤษณ์ สีวะรา) เป็นผู้เก็บรักษา (เข้าพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่ 11-14 มกราคม พ.ศ2521 โดยหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กทม เเละพระเกจิอาจารย์ 108องค์นั่งปรก) ผู้ที่ร่วมทำบุญกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1,999 บาท จะได้รับท่านละ 1 เหรียญในวันบวงสรวงนี้ค่ะ ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะนำเงินไปทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาทิ การซื้อเครื่องมือเเละอุปกรณ์ ทางการเเพทย์ให้โรงพยาบาลจังหวัดตาก (พระองค์ท่านเคยดำรงตำเเหน่งเจ้าเมืองตาก) การบูรณะวัดในสมัยพระองค์ท่านที่จังหวัดตาก การจัดงานเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในปี พ.ศ2560 ซึ่งจะครบปีที่พระองค์ท่านทรงกู้ชาติครบ250ปี (พ.ศ 2310-พ.ศ 2560) ค่ะ ท่านที่รักในพระองค์ท่าน ก็ขอเชิญที่วัดอินทาราม วันนี้ได้เลยค่ะ

และในวันพรุ่งนี้ พุธที่ 28 ธันวาคม 2560 เชิญทุกท่านเข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมพระราชวังเดิม แห่งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ครั้งเดียวของปี..ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.รายละเอียดจะแจ้งในโพสต่อไปค่ะ..😊

🙏🏻.."โอม สิโน ราชา เทวะ ชะยะ ตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ"..🙏🏻

ขอบพระคุณภาพและข้อความจาก : พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ใต้) วัดอินทาราม ตลาดพลู บางยี่เรือ ธนบุรี (แม่งาน) ค่ะ

สวัสดี.."วันอาภากรรำลึก"..⚓️19 ธันวาคม ของทุกปี คือ วันอาภากรรำลึก หมายถึง วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธ...
19/12/2016

สวัสดี.."วันอาภากรรำลึก"..⚓️
19 ธันวาคม ของทุกปี คือ วันอาภากรรำลึก หมายถึง วันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ /เสด็จเตี่ยองค์บิดาทหารเรือไทย..( 19 พฤษภาคม ของทุกปี คือ วันอาภากร หมายถึง วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์)... ทรงเป็นเจ้านายที่มีบุคคลเคารพสักการะจำนวนมาก มีพระอนุสาวรีย์และศาลมากที่สุดกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เป็นพระราชโอรส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาโหมด ประสูติเมื่อ 19 ธันวาคม 2423..ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากทรงเป็นนักยุทธศาสตร์แล้ว ยังทรงเป็นแพทย์แผนโบราณ รักษาโรคแก่คนทั่วไป ไม่เลือกมี/จน ไม่คิดค่ารักษา จนคนถวายพระนามพระองค์ว่า “หมอพร” ..ทรงกราบบังคมทูลออกจากราชการเมื่อ 17 เมษายน 2466 และสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่เนื่องจากถูกฝน ที่ ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อ 19 พฤษภาคม 2466 สิริพระชนมายุ 44 พรรษา
🙏🏻😊⚓️😊🙏🏻..🙏🏻😊⚓️😊🙏🏻..🙏🏻😊⚓️😊🙏🏻

เล่นโซเชี่ยลอย่างมีมารยาท..ก็จะไม่สร้างความผิดนะคะ
18/12/2016

เล่นโซเชี่ยลอย่างมีมารยาท..ก็จะไม่สร้างความผิดนะคะ

01/12/2016
เรื่องเล่าเช้านี้

ทรงพระเจริญ..🙏🏻

ถ่ายทอดสดวาระประวัติศาสตร์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์

วันนี้ค่ะ
26/11/2016

วันนี้ค่ะ

พรุ่งนี้ใครว่างอย่าลืมไปชมเพลงพระราชนิพนธ์เพราะๆจากวงดุริยางค์ราชนาวีวงใหญ่ พร้อมรับประทานอาหารฟรีกว่า 200 ร้าน ณ ถนนเยาวราช
++++++++++++
#งานในหลวงในดวงใจไทยจีน #ปิดถนนเยาวราช #บริการอาหารเครื่องดื่มฟรีกว่า200ร้าน ในวันเสาร์ที่26พ.ย.59 แสดงความอาลัยแด่พ่อหลวง แปรอักษรเลข 9 จุดเทียนยืนแสดงความอาลัย 89 วินาที

**ติดตาม LIVE สด บรรยากาศในงาน ได้ในเพจไชน่าทาวน์เยาวราช นะคะ**
--
จัดกิจกรรมในหลวงในดวงใจชาวไทยจีน เทิดพระเกียรติ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 พ.ย. เวลา 16.00-20.00 น.
--
โดยจะปิดถนนเยาวราช ตั้งแต่วงเวียนโอเดียน ถึงแยกลำพูนชัย จัดงาน ในงานจะมีพิธีสดับปกรณ์และพิธีสงฆ์สวดพระอภิธรรม นำโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม
--
มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางค์ราชนาวี แปรอักษรเลข 9 จุดเทียน ยืนแสดงความอาลัย 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
--
หลังเสร็จพิธีการจะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มกว่า 110,000 ชุด ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยร้านค้าตลอดแนวถนนเยาวราชถึงสี่แยกราชวงศ์ ร่วมทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
--
และเตรียม “ผ้ายันต์เจ้าคุณธงชัย” เพื่อแจกให้ผู้มาร่วมงาน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
CR รูปจาก : ทีนิว
ขอบคุณข้อมูลจาก : ชมรมคนรักในหลวง

วันอังคารที่ 25ตุลาคม59 เวลา 1500 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "ตามรอยพ่อ...ของแผ่นดิน"โ...
26/10/2016

วันอังคารที่ 25ตุลาคม59 เวลา 1500 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ "ตามรอยพ่อ...
ของแผ่นดิน"โดยเรียนเชิญ พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาและโฆษกกองทัพเรือ ร่วมเสวนาในประเด็น "ในหลวงกับราชนาวี" โดยจะทำการออกอากาศในวันพุธที่ 26 ต.ค.59 หลังการถ่ายทอดสดพระราชพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพฯ เวลาประมาณ 2130 - 2220 และออกอากาศอีกครั้งในวันพฤหัสที่ 27ต.ค.59 เวลา 1000-1050

Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ
14/10/2016

Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ

วันอังคารที่ 27 ก.ย.59 เวลา 17.00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT บันทึกเทปโทรทัศน์์การเสวนาใน "รายการเดินหน้าประช...
27/09/2016

วันอังคารที่ 27 ก.ย.59 เวลา 17.00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT บันทึกเทปโทรทัศน์์การเสวนาใน "รายการเดินหน้าประชารัฐ " โดยมีผู้ร่วมรายการ 2 ท่าน ได้แก่ 1.พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ และ นักธัชวิทยา 2. อาจารย์ พฤฒิพล ประชุมผล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ซึ่งประเด็นการเสวนาคือ "วันพระราชทานธงชาติไทย" โดยจะทำการออกอากาศในวันวันอังคารที่ 27 ก.ย.59 เวลา 21.00 - 21.50 น.

09/09/2016
www.ratchakitcha.soc.go.th

**โปรดเกล้า..ตค..59**
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/203/1.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/203/1.PDF

สื่อมวลชนสัมภาษณ์..พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน..เนื่องในงาน.."รวมพลังประชาชนเท...
09/08/2016

สื่อมวลชนสัมภาษณ์..พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน..เนื่องในงาน.."รวมพลังประชาชนเทิดไท้องค์ราชา องค์ราชินีประจำปี 2559"..ในงานช่วงเช้ามีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมปล่อยกุ้ง ปล่อยปู และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ..ในช่วงบ่ายหากท่านใดอยู่แถวจังหวัดจันทบุรี..ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวนสนามประชาชนและจุดเทียนชัยถวายฯได้ที่สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรีค่ะ..😊⚓️🎉👏🏻👏🏻👏🏻..#นาวิกโยธิน..#วันแม่แห่งชาติ..#NavyToDayTVปี5

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานอนุกรรมการ...
08/08/2016

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล เป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อ "ปัญหาทะเลจีนใต้: จุดยืนอาเซียน" ในงาน "TU-ASEAN DAY 2016 49 ปี อาเซียน: เดินหน้าหรือถอยหลัง" ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 0900 - 1200 ณ ห้องประชุม วรรณไวทยากร ชั้น 1 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559..ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ..นำโดย พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ...
06/08/2016

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559..ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ..นำโดย พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ..และพลเรือตรี ประจวบ อ่อนตามธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะ..เดินทางสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว.."เกาะมันนอก จังหวัดระยอง"..เพื่อดำเนินการบูรณาการ..ควบคุม..กำกับและดูแล..การใช้ทรัพยากรในพื้นที่กองทัพเรืออย่างยั่งยืน..#NavyTodayTV..#RTNTC..#เกาะมันนอก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย เรียนเชิญ พลเรือโท ...
01/08/2016

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย เรียนเชิญ พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ร่วมรับประทานอาหารและให้การต้อนรับ
คณะนางงามออสเตรเลีย (Miss World Australia 2016) ณ ห้องอาหาร Officer Club อาคารราชนาวิกสภา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 1700 - 2100 ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย ในการนี้ คณะฯ จะเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิมและพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประสบการณ์..การเดินทางมาเยือนประเทศไทยต่อไป

29/07/2016

รายการ Navy Today TV ปี 5
พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม..ผบ.กทบ.กร.พาชมสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานค่ะ
😊😊👏🏻👏🏻🎬🎬🎉🎉
#NavyTodayTV..#poisonpink

สดผ่านช่อง. 7..ทีมมวย ขอแรงใจชาวไทย เพื่อเหรียญทองโอลิมปิก..และเพื่อนคนไทยทุกคน..🎉🎉สำหรับทีมมวยสากลสมัครเล่น หลังจากเดิน...
25/07/2016
Navy Today TV

สดผ่านช่อง. 7..ทีมมวย ขอแรงใจชาวไทย เพื่อเหรียญทองโอลิมปิก..และเพื่อนคนไทยทุกคน..🎉🎉
สำหรับทีมมวยสากลสมัครเล่น หลังจากเดินทางเพื่อปรับเวลากับสภาพอากาศในเมืองริโอ เดอ จาเนโร เพื่อเตรียมลุยศึกกำปั้นโอลิมปิก ณ ประเทศบราซิล ทั้งพี่แสบ” เปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม รุ่นฟลายเวท (51 กก.) หญิง, “พี่สด” ฉัตร์ชัย บุตรดี รุ่นแบนตัมเวท (56 กก.), “พี่เพชร” อำนาจ รื่นเริง รุ่นไลท์เวท (60 กก.), “พี่เอ็ม” วุฒิชัย มาสุข รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (64 กก.) ,“พี่ลม” สายลม อาดี รุ่นเวลเตอร์เวท (69 กก.) และผู้ฝึกสอนนำโดย“โคชพี่แขก” น.อ.ทวีวัฒน์ อิสลาม หัวหน้าผู้ฝึกสอน..ส่งใจไปเชียร์เยอะๆนะค้า..สู้ว๊อยยย..😊😊👏🏻👏🏻🎉🎉

สดผ่านช่อง. 7..ทีมมวย ขอแรงใจชาวไทย เพื่อเหรียญทองโอลิมปิก..และเพื่อนคนไทยทุกคน..🎉🎉
สำหรับทีมมวยสากลสมัครเล่น หลังจากเดินทางเพื่อปรับเวลากับสภาพอากาศในเมืองริโอ เดอ จาเนโร เพื่อเตรียมลุยศึกกำปั้นโอลิมปิก ณ ประเทศบราซิล ทั้งพี่แสบ” เปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม รุ่นฟลายเวท (51 กก.) หญิง, “พี่สด” ฉัตร์ชัย บุตรดี รุ่นแบนตัมเวท (56 กก.), “พี่เพชร” อำนาจ รื่นเริง รุ่นไลท์เวท (60 กก.), “พี่เอ็ม” วุฒิชัย มาสุข รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (64 กก.) ,“พี่ลม” สายลม อาดี รุ่นเวลเตอร์เวท (69 กก.) และผู้ฝึกสอนนำโดย“โคชพี่แขก” น.อ.ทวีวัฒน์ อิสลาม หัวหน้าผู้ฝึกสอน..ส่งใจไปเชียร์เยอะๆนะค้า..สู้ว๊อยยย..😊😊👏🏻👏🏻🎉🎉

ที่อยู่

กองวิทยุกระจายเสียง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
Bangkok
10600

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Voice of Navy - ฝ่ายรายการกองวิทยุกระจายเสียงทหารเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฟังเพลงเพราะดีค่ะ ดีเจปลาวาฬ ขอเพลงค่ะ หนุ่มนปข.