กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง กรมป

กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง กรมป Fisheries Geo-Informatics Group การพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศวันที่ และเวลาในการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักภูมิศาสตร์ จำนวน 9 อัตราเงินเดือน 16,500 บาทต่อเดือน (สัญญ...
23/09/2016

ประกาศวันที่ และเวลาในการสอบสัมภาษณ์
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักภูมิศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 16,500 บาทต่อเดือน (สัญญาจ้างปีต่อปี) 26-27 ก.ย.59 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/QTGjpb

Mobile Uploads
16/09/2015

Mobile Uploads

ระบบ Smart Farmer เป็นระบบจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมประมง เป็น Application บน Android ที่อำนว...
09/09/2015
SmartFarmerDOF

ระบบ Smart Farmer เป็นระบบจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมประมง เป็น Application บน Android ที่อำนวยความสะดวกสำหรับการค้นหา เลขทะเบียนของเกษตรกร ที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ผ่าน google play

Timeline Photos
09/09/2015

Timeline Photos

เว็บไซต์ กลุ่มภูมิสารสนเทสประมง สำหรับ QR Codehttp://www.fisheries.go.th/it-gis
04/09/2015

เว็บไซต์ กลุ่มภูมิสารสนเทสประมง สำหรับ QR Code
http://www.fisheries.go.th/it-gis

กรมประมง
08/08/2015

กรมประมง

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ประชุม web Conference ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด เรื่องการสาธิตวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ณ ณ ห้องประชุมยี่สก

เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ Application Message Interchange” (AMI) ในวันอ...
16/07/2015

เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ Application Message Interchange” (AMI) ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ Application Message Interchange” (AMI) ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ให้คำแนะนำรวมถึงเทคนิคการใช้งาน แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เรื่องการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ...
24/10/2014

ให้คำแนะนำรวมถึงเทคนิคการใช้งาน แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง 24 ต.ค.57

ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจ...
30/09/2014

ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร...
30/09/2014

ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม

ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม

ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหา...
30/09/2014

ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

ระหว่างวันที่ 22- 26กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหา...
30/09/2014

ระหว่างวันที่ 22- 26กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี

ระหว่างวันที่ 22- 26กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี

ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริห...
30/09/2014

ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง ได้ออกติดตามผลการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง และรับฟังปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะ จาก สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ศูนย์สารสนเทศ ร่วมส่ง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และ นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ ร...
30/09/2014

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ศูนย์สารสนเทศ ร่วมส่ง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง และ นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ รองอธิบดีกรมประมง เกษียณอายุราชการ ณ อาคารจุฬาภรณ์

13/08/2014
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว!!...
13 สิงหา 57 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง กรมประมงกำหนดจัดแถลงข่าวเรื่องผลจากการประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย รูปตัวก

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
08/08/2014

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ภาพกิจกรรม การฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นสำหรับกองทัพบก
4 - 8 สิงหาคม 2557
ห้องฝึกอบรม GISTDA บางเขน

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
08/08/2014

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

the Survey Game #15 -- ใครรู้บ้างว่าภูเขาที่อยู่ในข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตภาพนี้มีชื่อว่าอะไร รู้แล้วร่วมตอบคำถามชิงของรางวัลได้ที่ >>> http://learn.gistda.or.th/surveygames/the-survey-game-15/ หมดเขตรับคำตอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 และรับคำตอบทางแบบฟอร์มเท่านั้นนะครับ

24/07/2014
กรมประมง

กรมประมง

ศูนย์สารสนเทศกำหนดปิดระบบสารสนเทศเพื่อทดสอบระบบเว็บไซต์สำรองบนคลาวด์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และสนับสนุนการทำงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง (Business Continuity Planning : BCP) ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่ให้บริการประชาชนและระบบสารสนเทศภายในกรมได้ (ทั้งนี้ระบบ FSW และ CIUU ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ) ศูนย์สารสนเทศจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา
ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์ 02 579 5591, 02 561 5039 เบอร์ภายใน 4040 – 42, 5205

24/07/2014
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

ขอเชิญร่วมทำข่าว...กรมประมงจัดกิจกรรมอนุรักษ์จระเข้ไทยในบึงบอระเพ็ดในอดีตจระเข้พันธุ์ไทยสามารถพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่จากการสำรวจในปัจจุบันนี้จำนวนจระเข้น้ำจืดในธรรมชาติมีจำนวนลดลง เนื่องจากการขยายชุมชนเมือง การสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่ตามธรรมชาติ รวมถึงห่วงโซ่การดำรงชีวิตของจระเข้ตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้จระเข้ของไทยตกอยู่ในสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ทางกรมประมงได้กำหนดจัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมการอนุรักษ์จระเข้ไทยในบึงบอระเพ็ด” โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

Timeline Photos
23/07/2014

Timeline Photos

เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง สำหรับกลุ่มจังหวัดเขต 18 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ แ...
23/07/2014

เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง สำหรับกลุ่มจังหวัดเขต 18 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2557

เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง สำหรับกลุ่มจังหวัดเขต 18 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2557

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 17 - 18 มีนาคม 255...
23/07/2014

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 17 - 18 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 17 - 18 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 13 – 14 มีน...
23/07/2014

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 11 มีน...
23/07/2014

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2...
23/07/2014

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเที่ยวงาน "มหากรรมปลาสวยงาม" ประจำปี 2557 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
23/07/2014

ขอเชิญเที่ยวงาน "มหากรรมปลาสวยงาม" ประจำปี 2557 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2...
23/07/2014

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2...
23/07/2014

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 รุ่นที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และรุ่นที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 รุ่นที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และรุ่นที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 605 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 วัน...
23/07/2014

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด (NIFI) กรมประมง

จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงโดยใช้งานระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด (NIFI) กรมประมง

fanpage ของกลุ่มภูมิสารสนเทศประมงนะคะ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ เข้ามากดไลค์แล...
28/05/2013
กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง กรมประมง

fanpage ของกลุ่มภูมิสารสนเทศประมงนะคะ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ เข้ามากดไลค์และแชร์กันเยอะๆ นะคะ ^^

Fisheries Geo-Informatics Group

วันที่ 17-20 ธค. นี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง กรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และ...
17/12/2012

วันที่ 17-20 ธค. นี้
เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง กรมประมง
ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ผู้ที่มีปัญหาการใช้งาน GPS หรือการเก็บพิกัดสามารถขอคำแนะนำได้ครับ

ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ที่http://bit.ly/Z1Wrvuตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรhttp...
13/12/2012
Download

ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ที่
http://bit.ly/Z1Wrvu

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
http://bit.ly/VYTydd

หรือดาวโหลดเอกสารอื่นๆ ได้ที่
http://fisheries.go.th/it-gis/data/download.html

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร V. 2.1 (ปรับปรุง 13 ธ.ค. 55)

ดาวโหลดเอกสารการฝึกอบรมทะเบียนเกษตรกรได้ที่http://www.fisheries.go.th/it-gis/news/news_55-4.htmlเอกสาร 1 ทะเบียนเกษตรกร ...
06/12/2012
กลุ่มภูมิสารสนเทศประมงออกสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่

ดาวโหลดเอกสารการฝึกอบรมทะเบียนเกษตรกรได้ที่
http://www.fisheries.go.th/it-gis/news/news_55-4.html

เอกสาร 1 ทะเบียนเกษตรกร :
http://goo.gl/jHN2G

เอกสาร 2 การบริการข้อมูลดาวเทียม (สทอภ.) :
http://goo.gl/by4M3

เอกสารการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ"

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือ GPS ระบุพิกัดฟาร์มเกษตรกร - รุ่นที่ 3 : วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555ผู้เข้ารับ...
23/11/2012

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือ GPS ระบุพิกัดฟาร์มเกษตรกร

- รุ่นที่ 3 : วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 25 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง กระบี่ พังงา ภูเก็ต นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจราชการกรม

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องมือ GPS ระบุพิกัดฟาร์มเกษตรกร

- รุ่นที่ 3 : วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 25 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง กระบี่ พังงา ภูเก็ต นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจราชการกรม

ที่อยู่

อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น 5 เกษตรกลาง จตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 558 0144

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง กรมปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง กรมป:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด