กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ http://hq.prd.go.th/personnel/main.php?filename=index กิจกรรมต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมพัฒนาบุคคล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสอบถามข้อมูล โทร.026182323 ต่อ 1310 - 12 ใน inbox อาจตกหล่นหรือตอบช้า

เปิดเหมือนปกติ

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่...
08/10/2020

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาน 2564 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ ข้าราชก...
28/09/2020

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการพลเรือนตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมมอบเสื้อสามารถให้แก่ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลโครงการประกวดผลิตสารคดีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “รวมไทยสร้างชาติ” ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณรูปภาพทั้งหมดจาก : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 🙏

กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ และงานเลี้ยงเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ขึ้น ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การนำเสนอผลงานที่ชนะการประกวดสารคดีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “รวมไทยสร้างชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล การบรรยายเรื่อง PR อย่างไรให้เข้าใจง่าย ๆ โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ การแสดงดนตรีโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ การนำเสนอภารกิจและผลงานกรมประชาสัมพันธ์แก่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ข้าราชการพลเรือนตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่ตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๒ รวมถึงรางวัลข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอำนวยพร ให้โอวาท ข้อคิด และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ในอนาคตโดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กกจ.จัดประชุมทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard) ระยะ 4 ปี (2564 - 2567)กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบ (กอพ.)...
15/09/2020

กกจ.จัดประชุมทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard) ระยะ 4 ปี (2564 - 2567)
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบ (กอพ.) กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard) ระยะ 4 ปี (2564 - 2567) วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ กล่าวว่า กรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปส. ในระยะ 3 ปี ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการปี 2563-2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับระบบทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระบบกำลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธ์ศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง กกจ.โดยกลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบจึงกำหนดจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 ที่กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กรม และสอดคล้องกับมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

นางจรรยา อัมหิรัญ ผอ.กกจ. กล่าวว่า ทางกกจ. ได้จัดทำร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard) ปีงบประมาณ 2564 โดยได้จัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เพื่อดูแลการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-Scorecard) คือ นางสาวรินา ปีตาสัย ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรกิจและเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมินองค์กรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทย จัดทำข้อมูลร่างแผนกุลยุทธ์ฯ จากรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ DPIS ในปัจจุบันและย้อนหลัง 3 ปี และผลสำรวจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาให้ที่ประชุมพิจารณาดูความครบถ้วนของแผน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเชิญ ผอ.ทุกสำนัก/กอง ประธานประชาสัมพันธ์ภาค 1 - 8 ประธานประชาสัมพันธ์เขต 1 - 8 ร่วมพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อนำเสนอ อปส.ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
25/08/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
18/08/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
11/08/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
10/08/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
07/08/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
31/07/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
16/07/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
09/07/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

นางจรรยา  อัมหิรัญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุดฤทัย ...
30/06/2020

นางจรรยา อัมหิรัญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุดฤทัย เลิศเกษม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์"

นางจรรยา อัมหิรัญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุดฤทัย เลิศเกษม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์"

กองการเจ้าหน้าที่จัดการบรรยาย เรื่อง " ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) " ผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Webex...
29/06/2020

กองการเจ้าหน้าที่จัดการบรรยาย เรื่อง " ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) " ผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Webex และ VDO Streaming” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการบรรยาย ร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล CTO of Huawei Thailand บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองการเจ้าหน้าที่จัดการบรรยาย เรื่อง " ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) " ผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Webex และ VDO Streaming” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการบรรยาย ร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล CTO of Huawei Thailand บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประชุมสรุปเวลาปฏิบัติงาน และอัตรากำลังมาตรฐานของ สปข. 1 - 8 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบทางไกล (Teleconference)วันที่ 17 มิถุน...
17/06/2020

การประชุมสรุปเวลาปฏิบัติงาน และอัตรากำลังมาตรฐานของ สปข. 1 - 8 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบทางไกล (Teleconference)
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์

การประชุมสรุปเวลาปฏิบัติงาน และอัตรากำลังมาตรฐานของ สปข. 1 - 8 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบทางไกล (Teleconference)
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์

เนื่องจากขณะนี้ใกล้กำหนดเวลาการยื่นคำขออนุมัติกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2564 จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งกำหนดให...
12/06/2020

เนื่องจากขณะนี้ใกล้กำหนดเวลาการยื่นคำขออนุมัติกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2564 จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำคำขออนุมัติการจ้างอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนเริ่มจ้าง (ไม่เกิน 30 ก.ค. 2563) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว13 ลว. 27 ก.พ. 2562

ในการนี้กกจ. จึงได้เชิญ ผู้แทนจาก สนผ. และกคล. เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานะเงินรายได้ กปส. ประจำปี 2564 เพื่อหาข้อสรุปจำนวนกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่สามารถจ้างได้ในปีงบประมาณหน้า ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารกปส.

เนื่องจากขณะนี้ใกล้กำหนดเวลาการยื่นคำขออนุมัติกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2564 จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำคำขออนุมัติการจ้างอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนเริ่มจ้าง (ไม่เกิน 30 ก.ค. 2563) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว13 ลว. 27 ก.พ. 2562

ในการนี้กกจ. จึงได้เชิญ ผู้แทนจาก สนผ. และกคล. เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานะเงินรายได้ กปส. ประจำปี 2564 เพื่อหาข้อสรุปจำนวนกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่สามารถจ้างได้ในปีงบประมาณหน้า ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารกปส.

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางกา...
11/06/2020

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคน 3 ปี ให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง ดังนี้
วันที่ 8 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน สลก. สปช. ช่วงบ่าย กกร. กกจ.
วันที่ 9 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน กพร. นตส. กคล.
วันที่ 11 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า สพท. ศสช. ช่วงบ่าย สพป. สปต.

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคน 3 ปี ให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง ดังนี้
วันที่ 8 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน สลก. สปช. ช่วงบ่าย กกร. กกจ.
วันที่ 9 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน กพร. นตส. กคล.
วันที่ 11 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า สพท. ศสช. ช่วงบ่าย สพป. สปต.

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางกา...
09/06/2020

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคน 3 ปี ให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง ดังนี้
วันที่ 8 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน สลก. สปช. ช่วงบ่าย กกร. กกจ.
วันที่ 9 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน กพร. นตส. กคล.
วันที่ 11 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า สพท. ศสช. ช่วงบ่าย สพป. สปต.

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคน 3 ปี ให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง ดังนี้
วันที่ 8 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน สลก. สปช. ช่วงบ่าย กกร. กกจ.
วันที่ 9 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน กพร. นตส. กคล.
วันที่ 11 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า สพท. ศสช. ช่วงบ่าย สพป. สปต.

ที่อยู่

Bangkok
10400

BTS อารีย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ธงชัยพลหาญ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ต้องการก้าวสู่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ค่ะ เปิดรับสมัครแล้ว !! "หลักสูตร Digital Public Relation 4.0 ปั้นนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์มืออาชีพ" พบกูรูผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาชี้ทางให้ท่านขับเคลื่อนขุมพลังเครือข่ายแห่งการประชาสัมพันธ์ ด้วย Social Media : Facebook / Twitter / [email protected] / Instagram / YouTube / Website SEO กับคอร์สอบรมเข้มข้นทั้งเนื้อหาและปฎิบัติ พร้อมรับวุฒิบัตรจาก PMG Academy รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น สำรองที่นั่งโทร.082 472 0044
วิธีการติดปลอกแขนไว้ทุกข์