กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ http://hq.prd.go.th/personnel/main.php?filename=index

กิจกรรมต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการ โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมพัฒนาบุคคล เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสอบถามข้อมูล โทร.026182323 ต่อ 1310 - 12 ใน inbox อาจตกหล่นหรือตอบช้า

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
11/08/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
10/08/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
07/08/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
31/07/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
16/07/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post
09/07/2020

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์'s post

นางจรรยา  อัมหิรัญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุดฤทัย ...
30/06/2020

นางจรรยา อัมหิรัญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุดฤทัย เลิศเกษม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์"

นางจรรยา อัมหิรัญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสุดฤทัย เลิศเกษม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์"

กองการเจ้าหน้าที่จัดการบรรยาย เรื่อง " ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) " ผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Webex...
29/06/2020

กองการเจ้าหน้าที่จัดการบรรยาย เรื่อง " ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) " ผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Webex และ VDO Streaming” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการบรรยาย ร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล CTO of Huawei Thailand บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองการเจ้าหน้าที่จัดการบรรยาย เรื่อง " ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) " ผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Webex และ VDO Streaming” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการบรรยาย ร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล CTO of Huawei Thailand บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประชุมสรุปเวลาปฏิบัติงาน และอัตรากำลังมาตรฐานของ สปข. 1 - 8 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบทางไกล (Teleconference)วันที่ 17 มิถุน...
17/06/2020

การประชุมสรุปเวลาปฏิบัติงาน และอัตรากำลังมาตรฐานของ สปข. 1 - 8 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบทางไกล (Teleconference)
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์

การประชุมสรุปเวลาปฏิบัติงาน และอัตรากำลังมาตรฐานของ สปข. 1 - 8 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบทางไกล (Teleconference)
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์

เนื่องจากขณะนี้ใกล้กำหนดเวลาการยื่นคำขออนุมัติกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2564 จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งกำหนดให...
12/06/2020

เนื่องจากขณะนี้ใกล้กำหนดเวลาการยื่นคำขออนุมัติกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2564 จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำคำขออนุมัติการจ้างอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนเริ่มจ้าง (ไม่เกิน 30 ก.ค. 2563) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว13 ลว. 27 ก.พ. 2562

ในการนี้กกจ. จึงได้เชิญ ผู้แทนจาก สนผ. และกคล. เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานะเงินรายได้ กปส. ประจำปี 2564 เพื่อหาข้อสรุปจำนวนกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่สามารถจ้างได้ในปีงบประมาณหน้า ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารกปส.

เนื่องจากขณะนี้ใกล้กำหนดเวลาการยื่นคำขออนุมัติกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2564 จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำคำขออนุมัติการจ้างอย่างช้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนเริ่มจ้าง (ไม่เกิน 30 ก.ค. 2563) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว13 ลว. 27 ก.พ. 2562

ในการนี้กกจ. จึงได้เชิญ ผู้แทนจาก สนผ. และกคล. เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานะเงินรายได้ กปส. ประจำปี 2564 เพื่อหาข้อสรุปจำนวนกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่สามารถจ้างได้ในปีงบประมาณหน้า ในวันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารกปส.

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางกา...
11/06/2020

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคน 3 ปี ให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง ดังนี้
วันที่ 8 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน สลก. สปช. ช่วงบ่าย กกร. กกจ.
วันที่ 9 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน กพร. นตส. กคล.
วันที่ 11 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า สพท. ศสช. ช่วงบ่าย สพป. สปต.

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคน 3 ปี ให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง ดังนี้
วันที่ 8 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน สลก. สปช. ช่วงบ่าย กกร. กกจ.
วันที่ 9 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน กพร. นตส. กคล.
วันที่ 11 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า สพท. ศสช. ช่วงบ่าย สพป. สปต.

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางกา...
09/06/2020

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคน 3 ปี ให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง ดังนี้
วันที่ 8 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน สลก. สปช. ช่วงบ่าย กกร. กกจ.
วันที่ 9 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน กพร. นตส. กคล.
วันที่ 11 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า สพท. ศสช. ช่วงบ่าย สพป. สปต.

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสำนัก/กอง ส่วนกลาง ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลัง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคน 3 ปี ให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง ดังนี้
วันที่ 8 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน สลก. สปช. ช่วงบ่าย กกร. กกจ.
วันที่ 9 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า ชี้แจงให้กับหน่วยงาน กพร. นตส. กคล.
วันที่ 11 มิ.ย. 63 ช่วงเช้า สพท. ศสช. ช่วงบ่าย สพป. สปต.

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกลุ่มอัตรากำลังและพัฒน...
29/05/2020

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยการวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคนระยะ 3 ปี เพื่อให้ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) ให้บรรลุและรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างเป็นระบบ
นางอุไรวรรณ โชติกำธร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ บรรยาย วิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำร่างกรอบอัตรากำลังขั้นพื้นฐานตามโครงสร้างองค์กรใหม่และวางแผนกำลังคนระยะ 3 ปี ต่อไป
นางสาวปัณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์ ห.กอพ. และเจ้าหน้าที่ กอพ. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางในส่วนของภูมิภาค คือสปข. 1 - 8 และ สทท.ภูมิภาค ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ในส่วนของสวท.ภูมิภาค/ส.ปชส.ทั่วประเทศ ประชุมผ่านโปรแกรม Webex สำหรับการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
- วันที่ 14 พ.ค. 2563 จัดประชุม กกจ.สาขาให้กับ หัวหน้าฝ่ายบริหารแต่ละสำนัก/กองส่วนกลางและผ่านระบบ VDO Conference สปข. 1 - 8
- วันที่ 15 พ.ค. 2563 จัดประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ สทท.ส่วนกลาง
- วันที่ 18 พ.ค. 2563 ช่วงเช้าจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สวท.ส่วนกลาง และช่วงบ่ายจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สนข.
- วันที่ 25 พ.ค. 2563 จัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference ให้กับสทท.ส่วนภูมิภาค
- วันที่ 26 พ.ค. 2563 จัดประชุมผ่านระบบ Webex ให้กับ สวท.ทั่วประเทศ
- วันที่ 27 พ.ค. 2563 ประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ สวท.สังกัดสปข.1-8 (เพิ่มเติม)
นอกจากนี้ กกจ. จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง เพื่อดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลัง ต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยการวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคนระยะ 3 ปี เพื่อให้ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) ให้บรรลุและรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างเป็นระบบ
นางอุไรวรรณ โชติกำธร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ บรรยาย วิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำร่างกรอบอัตรากำลังขั้นพื้นฐานตามโครงสร้างองค์กรใหม่และวางแผนกำลังคนระยะ 3 ปี ต่อไป
นางสาวปัณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์ ห.กอพ. และเจ้าหน้าที่ กอพ. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางในส่วนของภูมิภาค คือสปข. 1 - 8 และ สทท.ภูมิภาค ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ในส่วนของสวท.ภูมิภาค/ส.ปชส.ทั่วประเทศ ประชุมผ่านโปรแกรม Webex สำหรับการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
- วันที่ 14 พ.ค. 2563 จัดประชุม กกจ.สาขาให้กับ หัวหน้าฝ่ายบริหารแต่ละสำนัก/กองส่วนกลางและผ่านระบบ VDO Conference สปข. 1 - 8
- วันที่ 15 พ.ค. 2563 จัดประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ สทท.ส่วนกลาง
- วันที่ 18 พ.ค. 2563 ช่วงเช้าจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สวท.ส่วนกลาง และช่วงบ่ายจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สนข.
- วันที่ 25 พ.ค. 2563 จัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference ให้กับสทท.ส่วนภูมิภาค
- วันที่ 26 พ.ค. 2563 จัดประชุมผ่านระบบ Webex ให้กับ สวท.ทั่วประเทศ
- วันที่ 27 พ.ค. 2563 ประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ สวท.สังกัดสปข.1-8 (เพิ่มเติม)
นอกจากนี้ กกจ. จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง เพื่อดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลัง ต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกลุ่มอัตรากำลังและพัฒน...
26/05/2020

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยการวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคนระยะ 3 ปี เพื่อให้ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) ให้บรรลุและรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างเป็นระบบ
นางอุไรวรรณ โชติกำธร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ บรรยาย วิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำร่างกรอบอัตรากำลังขั้นพื้นฐานตามโครงสร้างองค์กรใหม่และวางแผนกำลังคนระยะ 3 ปี ต่อไป
นางสาวปัณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์ ห.กอพ. และเจ้าหน้าที่ กอพ. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางในส่วนของภูมิภาค คือสปข. 1 - 8 และ สทท.ภูมิภาค ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ในส่วนของสวท.ภูมิภาค/ส.ปชส.ทั่วประเทศ ประชุมผ่านโปรแกรม Webex สำหรับการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
- วันที่ 14 พ.ค. 2563 จัดประชุม กกจ.สาขาให้กับ หัวหน้าฝ่ายบริหารแต่ละสำนัก/กองส่วนกลางและผ่านระบบ VDO Conference สปข. 1 - 8
- วันที่ 15 พ.ค. 2563 จัดประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ สทท.ส่วนกลาง
- วันที่ 18 พ.ค. 2563 ช่วงเช้าจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สวท.ส่วนกลาง และช่วงบ่ายจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สนข.
- วันที่ 25 พ.ค. 2563 จัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference ให้กับสทท.ส่วนภูมิภาค
- วันที่ 26 พ.ค. 2563 จัดประชุมผ่านระบบ Webex ให้กับ สวท.ทั่วประเทศ
- วันที่ 27 พ.ค. 2563 ประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ สวท.สังกัดสปข.1-8 (เพิ่มเติม)
นอกจากนี้ กกจ. จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง เพื่อดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลัง ต่อไป

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน (กอพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยการวิเคราะห์กระบวนงานเก็บปริมาณงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม / จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและจัดทำแผนกำลังคนระยะ 3 ปี เพื่อให้ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) ให้บรรลุและรองรับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างเป็นระบบ
นางอุไรวรรณ โชติกำธร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ บรรยาย วิเคราะห์อัตรากำลังให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำร่างกรอบอัตรากำลังขั้นพื้นฐานตามโครงสร้างองค์กรใหม่และวางแผนกำลังคนระยะ 3 ปี ต่อไป
นางสาวปัณญานัตย์ วิเศษสมวงศ์ ห.กอพ. และเจ้าหน้าที่ กอพ. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสำนัก/กอง ส่วนกลางในส่วนของภูมิภาค คือสปข. 1 - 8 และ สทท.ภูมิภาค ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ในส่วนของสวท.ภูมิภาค/ส.ปชส.ทั่วประเทศ ประชุมผ่านโปรแกรม Webex สำหรับการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
- วันที่ 14 พ.ค. 2563 จัดประชุม กกจ.สาขาให้กับ หัวหน้าฝ่ายบริหารแต่ละสำนัก/กองส่วนกลางและผ่านระบบ VDO Conference สปข. 1 - 8
- วันที่ 15 พ.ค. 2563 จัดประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ สทท.ส่วนกลาง
- วันที่ 18 พ.ค. 2563 ช่วงเช้าจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สวท.ส่วนกลาง และช่วงบ่ายจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ สนข.
- วันที่ 25 พ.ค. 2563 จัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference ให้กับสทท.ส่วนภูมิภาค
- วันที่ 26 พ.ค. 2563 จัดประชุมผ่านระบบ Webex ให้กับ สวท.ทั่วประเทศ
- วันที่ 27 พ.ค. 2563 ประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ สวท.สังกัดสปข.1-8 (เพิ่มเติม)
นอกจากนี้ กกจ. จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้กับสำนัก/กองส่วนกลาง เพื่อดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลัง ต่อไป

ที่อยู่

Bangkok
10400

BTS อารีย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ธงชัยพลหาญ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ต้องการก้าวสู่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ค่ะ เปิดรับสมัครแล้ว !! "หลักสูตร Digital Public Relation 4.0 ปั้นนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์มืออาชีพ" พบกูรูผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาชี้ทางให้ท่านขับเคลื่อนขุมพลังเครือข่ายแห่งการประชาสัมพันธ์ ด้วย Social Media : Facebook / Twitter / [email protected] / Instagram / YouTube / Website SEO กับคอร์สอบรมเข้มข้นทั้งเนื้อหาและปฎิบัติ พร้อมรับวุฒิบัตรจาก PMG Academy รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น สำรองที่นั่งโทร.082 472 0044
วิธีการติดปลอกแขนไว้ทุกข์