สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา, หน่วยงานราชการ, 118/1 ชั้น8 อาคารทิปโก้2 ถ.พระรามที่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมฯ ผ่าน...
24/12/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส. กล่าวเปิดการประชุมฯ และเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เกิดอะไรขึ้นกับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA
ในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต”
โดยนางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผอก.พัฒนาหลักเกณฑ์ นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล นางสาวปรียานุช เลิศรัศมีมาลา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กพส. และนางสาวอรประพิมพ์ จันทร์นวล ผอก.อาคาร กวผ. ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าวฯ
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ในจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. และทราบประเด็นปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณารายงาน EIA ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 60 คน

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันศุก...
24/12/2021

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้และผ่านระบบ Video Conference โดยมีศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธานและนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผอ.กบก. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญและมีมติ ดังนี้ รับทราบ การขอถอนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขององค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญเห็นชอบ ในหลักการของโครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทัั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนา...
24/12/2021

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป หลังจากนั้นสักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร และ สักการะพระภูมิ (พระชัยมงคล) บริเวณชั้น 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สผ. โดย คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการองค์การ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “รางวัลนวัตกรรม สผ. ครั้...
23/12/2021

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สผ. โดย คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการองค์การ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “รางวัลนวัตกรรม สผ. ครั้งที่ 1” โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเผยแพร่เอกสารรางวัลนวัตกรรม สผ. ครั้งที่ 1 ปีงบบประมาณ 2565 ซึ่งประกอบด้วยการชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญ และขั้นตอนการประกวด เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรของ สผ. เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดย สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ Intranet สผ. และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. - 25 ก.พ. 2565

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. Ms. Julia Feeney : Deputy Head of Mission ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตร...
23/12/2021

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. Ms. Julia Feeney : Deputy Head of Mission ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะต่อผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) และต่างชื่นชมการยกระดับการดำเนินงานที่จะมุ่งสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยการสนับสนุนจากเครือรัฐออสเตรเลียโดยเฉพาะเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) รวมทั้งหารือในประเด็นความร่วมมือไทย-เครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วยโครงการ Indo-Pacific Carbon Offsets Scheme (IPCOS) และความร่วมมือทวิภาคีอื่นๆ เช่น โครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นภายใต้ UNESCO เกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของ Great Barrier Reef โดยการพบปะหารือในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยและแลกเปลี่...
23/12/2021

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Technology Intelligence Manager บริษัท SCG Chemicals จำกัด ภายใต้หัวข้อ “COP26 กับแนวทางของไทย ผนึก รัฐ - เอกชน จับมือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมี ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านรายการ Future Talk by NXPO ที่ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่าน Facebook Fanpage ของ สอวช. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยรับมือกับเทรนในอนาคต อันจะนำมาสู่การสร้างโอกาสให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง รวมถึงเพื่อให้เห็นศักยภาพของประเทศทั้งในด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย
ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอสรุปผลการประชุม COP26 และข้อตัดสินใจสำคัญ เป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG emissions) ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อประชาคมโลก และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศในอนาคตต่อไป

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดอบรม เรื่อง ควา...
23/12/2021

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และบทบาทที่เกี่ยวข้องให้กับ อปท. ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อิสระ พรหมเดชบุญ ผอ.ทสจ.ชัยภูมิ ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ และ นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ. กพส. ทำหน้าที่กล่าวรายงาน

การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนและบทบาทหน้าที่ของ อปท. ในพื้นที่ และรายงาน Monitor ที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ สผ. 50 คน

วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) พบกับ... Future Talk by NXPO ตอนที่ 7 จะพาทุกท่านมาพูดคุยในประเด็นสำคัญจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอ...
23/12/2021

วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) พบกับ... Future Talk by NXPO ตอนที่ 7 จะพาทุกท่านมาพูดคุยในประเด็นสำคัญจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP 26 ที่สามารถพูดได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนบนโลก และผู้นำประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด แผน แนวทาง เป้าหมายและความท้าทายของไทยในการดำเนินการเกี่ยวกับการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในประเด็น “COP26 กับแนวทางของไทย ผนึก รัฐ - เอกชน จับมือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โดย …
(*) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของประเทศ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26)
(*) ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Head of Technology Strategy and Portfolio Management, SCG Chemicals

รับชมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 11.30 – 12.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage สอวช. (@NXPOTHAILAND)
ดำเนินรายการโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช.
เพื่อไม่ให้พลาดนัดสำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ

(hand pointing right)Link รับชมถ่ายทอดสด : https://www.facebook.com/290231041158403/posts/1953457864835704/

#สอวช #NXPO #FutureTalkbyNXPO #FutureTalk #COP26 #ClimateChange #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้ (23 ธันวาคม 2564) พบกับ... Future Talk by NXPO ตอนที่ 7 จะพาทุกท่านมาพูดคุยในประเด็นสำคัญจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP 26 ที่สามารถพูดได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนบนโลก และผู้นำประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด แผน แนวทาง เป้าหมายและความท้าทายของไทยในการดำเนินการเกี่ยวกับการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในประเด็น “COP26 กับแนวทางของไทย ผนึก รัฐ - เอกชน จับมือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โดย …
(*) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานกลางของประเทศ ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26)
(*) ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Head of Technology Strategy and Portfolio Management, SCG Chemicals

รับชมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 11.30 – 12.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage สอวช. (@NXPOTHAILAND)
ดำเนินรายการโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช.
เพื่อไม่ให้พลาดนัดสำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ

(hand pointing right)Link รับชมถ่ายทอดสด : https://www.facebook.com/290231041158403/posts/1953457864835704/

#สอวช #NXPO #FutureTalkbyNXPO #FutureTalk #COP26 #ClimateChange #การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564  เมื...
22/12/2021

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ผ่าน VDO Conference โดยมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน ซึ่งมีการพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. และเห็นชอบการเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการฯ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งองค์กร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือ...
21/12/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ (GCF Readiness III) จัดการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ –๒๕๗๐ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม บอลลูม C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีหน่วยงานเครือข่ายพี่เลี้ยงที่กองทุนสิ่งแวดล้อมสนับสนุน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรเอกชน (NGOs) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมประชุม และได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธั...
21/12/2021

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1.เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการ จำนวน 5 โครงการ
2. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการ จำนวน 2 โครงการ
3.เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2565 (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี 2565
และ(ร่าง)รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
5.เห็นชอบปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ด้วย

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภา...
20/12/2021

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุม Focus Group เพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) ครั้งที่ 1 ประเด็นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัย เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการทบทวนข้อมูลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566-2580) และเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติฯ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
นางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผลการทบทวนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และ (ร่าง) เป้าหมายชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และมีการอภิปรายและรับฟังความเห็นเพื่อจัดทำ (ร่าง) เป้าหมายชาติฯ ประเด็นชนิดพันธุ์ พันธุกรรม ระบบนิเวศ และพื้นที่คุ้มครอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เพชร มโนปวิตร เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดร.วรดลต์ แจ่มจำรูญ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวัชระ สงวนสมบัติ ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ชวลิต วิทยานนท์ นักวิชาการอิสระ
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวนกว่า 50 คน

📌🌳ความแตกต่างระหว่าง carbon neutrality กับ net zero emission
20/12/2021

📌🌳ความแตกต่างระหว่าง carbon neutrality กับ net zero emission

📌🌳ความแตกต่างระหว่าง carbon neutrality กับ net zero emission

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค...
20/12/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อันประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ทั้ง 4 ด้าน และนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ สผ. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห...
20/12/2021

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะทำงาน และผู้อำนวยการ กลช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย โดย สผ. เสนอโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี พ.ศ. 2564 และแนวทางการติดตามประเมินผล เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) จากวงเงิน GEF-7 set aside ซึ่งเป็นวงเงินที่ GEF จะให้การสนับสนุนประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานเร่งด่วนเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ที่จะมีการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับนางธันณี ศรีสกุลไชยรัก...
17/12/2021

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับนางธันณี ศรีสกุลไชยรัก Programme Management Officer Asia Pacific Region, UNEP และ Mr. Jens Radschinski Head of Regional Collaboration Centre Bangkok, UNFCCC ภายใต้หัวข้อ “Global Trends on the Paris Agreement and Carbon Neutrality” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สผ. มหาวิทยาลัยมหิดล และ United Nations Development Programme (UNDP) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้แทนจากภาคนโยบาย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ภาควิชาการ และองค์การระหว่างประเทศ ได้หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองในการร่วมลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอสรุปผลการประชุม COP26 ภายใต้ Glasgow Climate Pact ข้อตัดสินใจสำคัญ และแนวทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมย์ต่อประชาคมโลกในการประชุม COP26

ที่อยู่

118/1 ชั้น8 อาคารทิปโก้2 ถ.พระรามที่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022656500

เว็บไซต์

www.onep.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอคัดค้าน ได้รับความเดือดร้อนจากโครง The Forestias บางนาตราด กม. 6.5 บ้านพัง / น้ำท่วม / มลพิษฝุ่น / ทำงานละเมิดกฎหมาย /สร้างความเสียหายต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆฯลฯ ไร้ความรับผิดชอบต่อผลการกระทำ ไม่ทราบท่านให้ผ่าน EIA มาได้อย่างไรคะ? ขอคัดค้าน โครงการ Six Senses The Forestias ของบริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ โครงการ Whizdom The Forestias รายละเอียดเนื้อหาบางส่วนตามนี้ค่ะ https://pantip.com/topic/40376775 ได้รับความเสียหายจากโครงการนี้มานับแต่ปี 2560 ปัจจุบันก็ยังไร้ความรับผิดชอบ ขณะการทำงานก่อสร้างก็ยังมีอยู่
สวัสดีครับ
ใครทำที่ติดหน้าอกหาย...มารับได้ที่พี่ต่าย งานคลังคะ
ใครที่ติดหน้าอกหายมารับที่พี่ต่ายงานคลังนะค่ะ
จังหวัดสงขลาอยู่แถวไน
ฝากประชาสัมพันธ์หน้าเพจนะคะ ตอนที่ 2 การขยายถิ่นอาศัยพลับพลึงธาร โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยพลับพลึงธารพื้นที่ตังหวัดระนอง โดย ทสจ ระนองค่ะ 🙏ขอบคุณค่ะ
ฝากประชาสัมพันธ์หน้าเพจด้วยนะคะ จากโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยพลับพลึงธารพื้นที่จังหวัดระนองโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองค่ะ🙏
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตราการในการรับมือ" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กพ.63 เวลา 0830-1700 ณ ห้องประชุม C- ASEAN ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ และอีเมล์ ไปที่ นายนัทธพงศ์ สุเกียง เบอร์โทร 095-1651862 อีเมล์ [email protected] ขอบคุณครับ....
กระผมมีความต้องการ ก่อสร้างอาคาร ห้องแถว 3ชั้น 6คูหา พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตร.ม. ที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ห่างจากแนวชายฝั่ง 4 กม.เป็นพื้นที่ราบ และ ไม่ได้อยู่ตามแนวเขา จึงมีข้อสอบถามดังต่อไปนี้ 1- จะต้องจัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือไม่ 2- จำเป็นต้องจ้าง บริษัทหรือนิติบุคล ที่ขึ้นทะเบียนกับทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เท่านั้นหรือไม่ 3-สามารถจัดทำเองได้หรือไม่
แจ้งร้องทุกข์ครับ ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ยามวิกาล จากการก่อสร้างอาคารสูง เป็นโรงแรมชื่อดัง ของบริษัทอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ตั้งอยู่หัวมุมถนนซอย59 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา ใกล้ปาก ซ.ทองหล่อ ใจกลางเมือง เมื่อเวลา 02.30น.ของวันที่15/6/62 โดยมีคนงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานร่วมก่อเหตุจำนวนไม่ต่ำกว่า70คน และรถโม่ปูน หลายสิบคัน วิ่งทำงานต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 02.30น.ถึงเวลาเช้า โดยได้แจ้ง 191 ให้ประสานงาน สน.ท้องที่ เพื่อระงับเหตุ เพราะครอบครัวไม่สามารถ นอนหลับได้ แต่หน้างาน ก็ยังคงทำงานกันอย่างราบรื่น ยันเช้า และโครงการนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ EIA ตามที่หนังสือเห็นชอบ จาก กทม. ได้อนุมัติ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการด้วยครับ เพราะอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง ริมถนนสุขุมวิท แต่กลับสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ยามวิกาล โดยไม่มีความเกรงใจครับ