สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา, หน่วยงานราชการ, 118/1 ชั้น8 อาคารทิปโก้2 ถ.พระรามที่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
18/06/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อม (สผ.) โดยกองประสาน...
17/06/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง (Valuing the Benefits of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management Project) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำหน้าที่รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครระยอง เป็นตอน เข้าร่วมการประชุม
โดยได้ดำเนินการประชุมในรูปแบบ ๒ ภาษา (Simultaneous interpreting) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการจัดประชุม “การแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)” กรณีศึกษาย่านศูนย์การค้าและธุรกิจเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดประชุมระดับภูมิภาค (Regional conference) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการระหว่างแนวทางธรรมชาติ (Nature-based Solution: NbS) ร่วมกับแนวทางทางวิศวกรรม ในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง ซึ่งมีกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๒๕ คน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการป...
15/06/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมออนไลน์ เรื่อง การเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA Project Closing Webinar) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม
และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงาน โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จการดำเนินโครงการ RAC NAMA
ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสู่การใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการต่อยอดการดำเนินการในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสีเขียว และเพื่อปิดโครงการ RAC NAMA และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานร่วมดำเนินการต่อไป ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS Teams Application) จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน

15/06/2021

☑️หลังฉีดวัคซีน​แล้ว​ หากมีอาการข้างเคียง​น้อย​ ไม่ต้องกังวลว่าภูมิคุ้มกัน​ไม่ขึ้น
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#โควิด19
#วัคซีน​โค​วิด​19

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post
14/06/2021

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
14/06/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

ตามที่ปรากฏใน ข่าวฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2564  เรื่อง เกณฑ์ใหม่ EIA ห้ามสร้างตึกสูงบังลม - แดด 3 สมาคมฯ...
11/06/2021

ตามที่ปรากฏใน ข่าวฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง เกณฑ์ใหม่ EIA ห้ามสร้างตึกสูงบังลม - แดด 3 สมาคมฯ ยื่นค้าน นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอชี้แจงดังนี้
1.“แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร” ดังกล่าว มิใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้ห้ามไม่ให้ก่อสร้างอาคารหรืออาคารสูง แต่อย่างใด
2.แนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว เป็นเอกสารข้อมูลทางวิชาการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักทางวิชาการ
3.แนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและ สผ. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการนำไปประกาศใช้เป็นทางการต่อไป
ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code ที่ปรากฏ

ตามที่ปรากฏใน ข่าวฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง เกณฑ์ใหม่ EIA ห้ามสร้างตึกสูงบังลม - แดด 3 สมาคมฯ ยื่นค้าน นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอชี้แจงดังนี้
1.“แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร” ดังกล่าว มิใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้ห้ามไม่ให้ก่อสร้างอาคารหรืออาคารสูง แต่อย่างใด
2.แนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว เป็นเอกสารข้อมูลทางวิชาการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักทางวิชาการ
3.แนวทางการศึกษาฯ ดังกล่าว ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการและ สผ. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการนำไปประกาศใช้เป็นทางการต่อไป
ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code ที่ปรากฏ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดก...
11/06/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓: การประเมินมูลค่า การจัดหาเงินทุน และแหล่งทุน (3rd Knowledge exchange for executives and experts: Valuing, financing and funding)” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เจ้าหน้าที่ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้แนวทางธรรมชาติ (หรือ Nature-based solutions: NbS) ในการบริหารจัดการน้ำและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ โดยเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินการตามแนวทางทั่วไป กับการบูรณาการแนวทางธรรมชาติในการดำเนินงาน จากกรณีศึกษาในพื้นที่กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร ยานธุรกิจสุขุมวิทและสวนป่าเบญจกิติ และกรณีศึกษา สวนป่าคุนซาน จากประเทศจีน รวมถึงการนำเสนอแนวทางการจัดหาทุนสำหรับการบูรณาการ NbS ในการบริหารจัดการน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก The Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) และ The International Centre for Environmental Management (ICEM) ซึ่งการดำเนินโครงการ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ธนาคารโลก (World Bank) และ Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๔๐ คน

11/06/2021
เล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน สถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ

เล่าเรื่องไทย ๆ กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน สถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ

10/06/2021

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด19

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิ...
09/06/2021

เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ และ
๒.) ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี และงบรายจ่ายประจำปี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอื่นๆ รวมถึง เรื่อง กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวนมาณ ๔๐ คน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการต...
09/06/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม (ชุดที่ ๓) เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการ ดร.กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมี นางพัสรา กาญจนะวีระ และนางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนี้ มีอนุกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Cisco Webex ประมาณ ๓๐ คน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขตตรวจราชการที่ ๕ ๙ และ ๑๘ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จากการลงพื้นที่โครงการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ เป็นการมอบหมายให้เจ้าของโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการทางเอกสาร และให้รายงานผลตามแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค พิจารณาตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงเสนอคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ (ชุดที่ ๓) ต่อไป

09/06/2021

"หลายคนได้รับการฉีดวัคซีนไปบ้างแล้ว ยังเกิดคำถามค้างคาใจอยู่ไม่น้อย "

>>>คำถาม>ตอบ

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post
08/06/2021

Photos from สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
08/06/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนั...
07/06/2021

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้านสารัตถะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคณะทำงาน และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมฯ
ได้ร่วมพิจารณาโครงร่างแนวคิดการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ซึ่งมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) รวมทั้งรายงานผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้านพิธีกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีคณะทำงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๕๐ คน

ที่อยู่

118/1 ชั้น8 อาคารทิปโก้2 ถ.พระรามที่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022656500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอคัดค้าน ได้รับความเดือดร้อนจากโครง The Forestias บางนาตราด กม. 6.5 บ้านพัง / น้ำท่วม / มลพิษฝุ่น / ทำงานละเมิดกฎหมาย /สร้างความเสียหายต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆฯลฯ ไร้ความรับผิดชอบต่อผลการกระทำ ไม่ทราบท่านให้ผ่าน EIA มาได้อย่างไรคะ? ขอคัดค้าน โครงการ Six Senses The Forestias ของบริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ โครงการ Whizdom The Forestias รายละเอียดเนื้อหาบางส่วนตามนี้ค่ะ https://pantip.com/topic/40376775 ได้รับความเสียหายจากโครงการนี้มานับแต่ปี 2560 ปัจจุบันก็ยังไร้ความรับผิดชอบ ขณะการทำงานก่อสร้างก็ยังมีอยู่
สวัสดีครับ
ใครทำที่ติดหน้าอกหาย...มารับได้ที่พี่ต่าย งานคลังคะ
ใครที่ติดหน้าอกหายมารับที่พี่ต่ายงานคลังนะค่ะ
จังหวัดสงขลาอยู่แถวไน
ฝากประชาสัมพันธ์หน้าเพจนะคะ ตอนที่ 2 การขยายถิ่นอาศัยพลับพลึงธาร โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยพลับพลึงธารพื้นที่ตังหวัดระนอง โดย ทสจ ระนองค่ะ 🙏ขอบคุณค่ะ
ฝากประชาสัมพันธ์หน้าเพจด้วยนะคะ จากโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยพลับพลึงธารพื้นที่จังหวัดระนองโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองค่ะ🙏
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตราการในการรับมือ" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กพ.63 เวลา 0830-1700 ณ ห้องประชุม C- ASEAN ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ และอีเมล์ ไปที่ นายนัทธพงศ์ สุเกียง เบอร์โทร 095-1651862 อีเมล์ [email protected] ขอบคุณครับ....
กระผมมีความต้องการ ก่อสร้างอาคาร ห้องแถว 3ชั้น 6คูหา พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตร.ม. ที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ห่างจากแนวชายฝั่ง 4 กม.เป็นพื้นที่ราบ และ ไม่ได้อยู่ตามแนวเขา จึงมีข้อสอบถามดังต่อไปนี้ 1- จะต้องจัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือไม่ 2- จำเป็นต้องจ้าง บริษัทหรือนิติบุคล ที่ขึ้นทะเบียนกับทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เท่านั้นหรือไม่ 3-สามารถจัดทำเองได้หรือไม่
แจ้งร้องทุกข์ครับ ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ยามวิกาล จากการก่อสร้างอาคารสูง เป็นโรงแรมชื่อดัง ของบริษัทอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ตั้งอยู่หัวมุมถนนซอย59 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา ใกล้ปาก ซ.ทองหล่อ ใจกลางเมือง เมื่อเวลา 02.30น.ของวันที่15/6/62 โดยมีคนงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานร่วมก่อเหตุจำนวนไม่ต่ำกว่า70คน และรถโม่ปูน หลายสิบคัน วิ่งทำงานต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 02.30น.ถึงเวลาเช้า โดยได้แจ้ง 191 ให้ประสานงาน สน.ท้องที่ เพื่อระงับเหตุ เพราะครอบครัวไม่สามารถ นอนหลับได้ แต่หน้างาน ก็ยังคงทำงานกันอย่างราบรื่น ยันเช้า และโครงการนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ EIA ตามที่หนังสือเห็นชอบ จาก กทม. ได้อนุมัติ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการด้วยครับ เพราะอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง ริมถนนสุขุมวิท แต่กลับสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ยามวิกาล โดยไม่มีความเกรงใจครับ