Clicky

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา, หน่วยงานราชการ, 118/1 ชั้น8 อาคารทิปโก้2 ถ.พระรามท, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
14/10/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

NEWS📰 : สผ.ร่วมรับเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 เน...
14/10/2022

NEWS📰 : สผ.ร่วมรับเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
📍ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.เฝ้ารับเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนาย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมรับเสด็จ ฯ

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอ...
12/10/2022

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม...
12/10/2022

สผ.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 2

สผ. Kick off โครงการผลักดันความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน รับมือ Climate Changeสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้...
12/10/2022

สผ. Kick off โครงการผลักดันความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน รับมือ Climate Change

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว หรือ Green Climate Fund (GCF) ได้จัดการประชุมเริ่มต้นดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวประเภท GCF Readiness and Preparatory Support Programme ในปี 2565 ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute: GGGI) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำภารกิจสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเร่งผลักดันให้เกิดการดำเนินงานทั้งในเชิงนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งประกอบด้วย Nationally Determined Contributions (NDC) Carbon Neutrality และ Net Zero Emission รวมถึงให้ประเทศไทยมีความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาศักยภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเงิน ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศการประชุมในวันนี้ มีการเปิดตัวโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก GCF Readiness and Preparatory Support Programme จำนวน 2 โครงการ โครงการแรกเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการที่สองเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ GGGI เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมความพร้อมธนาคารกสิกรไทยในการขอรับการรับรองเป็นหน่วยปฏิบัติการระดับประเทศของ GCF โดยการดำเนินงานทั้งสองโครงการเป็นการยกระดับหน่วยงานภายในประเทศให้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยเฉพาะการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียวและกองทุนระหว่างประเทศอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้นำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

📰NEWS : สผ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา...
12/10/2022

📰NEWS : สผ. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

📍 เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมศักดิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ และบริเวณด้านหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ

สผ. ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565สผ. โดยกองจัดการความหลากห...
10/10/2022

สผ. ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผอ.สพภ. และนางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. เลขานุการฯ การประชุม พร้อมด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 50 คน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบท่าทีเจรจาของประเทศไทย สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15 การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People การกำหนดกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกฎหมายตามนิยามของหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามกฎหมายภายใต้ระเบียบ เรื่องการเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและ โครงการ บูรณาการการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบกับทะเบียนรายการสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 และแนวทางชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทย เพื่อประสานและเผยแพร่ให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม (ร่าง) พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

สผ. หารือการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ของประเทศไทยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักง...
10/10/2022

สผ. หารือการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ของประเทศไทย

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติต้อนรับ ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย และผู้แทนจาก Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) นำโดยคุณ Bill Ho Director of ADPC Academy เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ของประเทศไทย
ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อเข้าถึงกองทุนระหว่างประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการเข้าถึงกองทุนภูมิอากาศสีเขียว ทั้งในมิติของการพัฒนาข้อเสนอโครงการและการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก GCF Readiness and Preparatory Support Programme ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถบูรณาการและต่อยอดการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายได้ในอนาคต

๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ...
08/10/2022

๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ONEP-GIZ Team Building and Planning Workshop วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และนายจิรวัฒ...
07/10/2022

ONEP-GIZ Team Building and Planning Workshop

วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างทีมและการวางแผน ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) และ GIZ เข้าร่วมจำนวน 70 คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการ
Climate, Coastal, and Marine Biodiversity (CCMB) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล​(International Climate Initiative: IKI) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ทั้งนี้ โครงการฯ จะช่วยสนับสนุนและยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่อไป

07/10/2022

พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ และ​ สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ​ พระบรม​ราชินี​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า​ฯ ​รับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์กราดยิงในจังหวัด​หนองบัว​ลำ​ภู​ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมด

ขอ​พระองค์ #​ทรง​พระ​เจริญ​

#กราดยิงหนองบัวลำภู
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและขอแสดงความ...
07/10/2022

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
จากเหตุการณ์อุกฉกรรจ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจ แก่ผู้ประสบเหตุทุกครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สผ. หารืออาเซียนสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ข้ามพรมแดนในการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภา...
05/10/2022

สผ. หารืออาเซียนสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ข้ามพรมแดนในการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 24

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลช. และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ/สป.ทส. เมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลายทางชีวภาพ โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานการประชุม และราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะประเทศเจ้าภาพ เป็นรองประธานการประชุม มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศเข้าร่วมประชุมแบบในห้องประชุม และ 2 ประเทศ ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล และมีสำนักเลขาธิการอาเซียนและศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมฯ ประเทศไทยผลักดันให้ริเริ่มให้มีการหารือด้านการอนุรักษ์ข้ามพรมแดนภายใต้การดำเนินงานอุทยานมรดกอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้โปรแกรมงานอุทยานมรดกอาเซียนจัดทำรายละเอียดและเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่น ๆ เป็นอุทยานมรดกอาเซียน และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ในประเด็นการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษต

📰NEWS : สผ.จับมืออาเซียนพิจารณาร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสั...
05/10/2022

📰NEWS : สผ.จับมืออาเซียนพิจารณาร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27

📍นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ในฐานะคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการพิจารณาร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (ร่างฉบับที่ 3) ซึ่งเน้นย้ำสาระสำคัญ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ประเด็นการดำเนินงานของอาเซียน อาทิ ด้านพลังงาน การจัดการป่าไม้ เกษตร การจัดการภัยพิบัติ การเงินที่ยั่งยืน (2) ประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญและห่วงกังวล ได้แก่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินงานตามข้อตัดสินใจกลาสโกว์ (Glasgow Climate Pact) จากการประชุม COP26 (3) ประเด็นที่ต้องการเรียกร้องให้เกิดการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ อาทิ การยกระดับการดำเนินงานทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี รวมถึงการเสริมศักยภาพให้กับประเทศกำลังพัฒนา โดยร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ จะเสนอต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

📰NEWS : บิ๊กป้อม ห่วงปัญหาโลกร้อน เคาะยุทธศาสตร์ระยะยาวเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ📍พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร...
04/10/2022

📰NEWS : บิ๊กป้อม ห่วงปัญหาโลกร้อน เคาะยุทธศาสตร์ระยะยาว
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
📍พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated Nationally Determined Contribution: 2nd Updated NDC) และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS) โดยให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งไปยังสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อย่างเป็นทางการต่อไป โดย (ร่าง) เอกสารทั้ง 2 ฉบับ จะเป็นกรอบของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะกลางและระยะยาวตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มสำหรับการลงทุนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เช่น พลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน นอกจากนี้ ยังช่วยให้สุขภาวะของประชาชนดีขึ้น ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการจ้างงานสีเขียว ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทย สอดคล้องกับนโยบาย BCG
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติเห็นชอบผลการลดก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2563 ปริมาณ 56.47 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 15.40 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ประเทศประกาศไว้ที่ร้อยละ 7 - 20 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ และเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการประชุม COP27 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สรุปภา...
03/10/2022

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิากาศของไทยและการยกระดับการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4” ในงานเสวนา TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)”# Season 4: กลุ่มพลังงานไฟฟ้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มเทคโนโลยี ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (ระบบ zoom) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยสาระสำคัญของการบรรยายได้กล่าวถึงการยกระดับการจัดทำรายงานแห่งชาติ หรือ National Communication (NC) เพื่อสื่อสารสิ่งที่ประเทศไทยได้ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประชาคมโลก และเป็นเครื่องมือในการขอรับ
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมยกระดับการรายงานข้อมูลในอนาคต สำหรับการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี หรือ Biennial Transparency Report (BTR) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี ค.ศ. 2023

NEWS : ทส.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 20 ปีเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา ...
03/10/2022

NEWS : ทส.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 20 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครบรอบ 20 ปี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงฯ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมในพิธี โดยในปีนี้ นางสาว มัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบรางวัลเพชรจรัสแสง ประจำปี 2565 โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยได้ขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าในทุกระดับที่ได้ทำงานร่วมกันมา พร้อมเน้นย้ำขอให้ทำงานด้วยความร่วมมือตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไปจนถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเครือข่ายอาสาสมัครจากภาคประชาชน และยังได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 - 17.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ...
03/10/2022

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 - 17.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในหัวข้อ “Pioneering Climate Action: Thai-Swiss Cooperation and Carbon Credits under Article 6 of the Paris Agreement” ร่วมกับ Dr. Jacqueline Jakob, Director International Relations มูลนิธิ KliK สมาพันธรัฐสวิส และนายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ณ งาน Sustainability Expo 2022 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของ สผ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – สมาพันธรัฐสวิสในการดำเนินงานตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส นอกจากนี้ Dr. Jacqueline Jakob ได้นำเสนอบทบาทของมูลนิธิ KliK ที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยทำหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการและซื้อคาร์บอนเครดิตตามเงื่อนไขของข้อ 6 ของความตกลงปารีส และนายฉัตรพล ศรีประทุม ได้กล่าวถึงโครงการรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า (e-bus) ซึ่งจะเป็นโครงการแรกในประเทศไทยภายใต้กลไกดังกล่าว

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ให้เ...
03/10/2022

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การประชุม Knowledge exchange for executives and experts: The program to create climate resilient urban centres and surrounds ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม Banyan Tree Bangkok ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมี Dr. Gemma Edgar, Counsellor (Development), Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และ Mr. Ben Furmage, CEO Water Sensitive Cities, Australia กล่าวแนะนำโครงการ โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจถึงโอกาสและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ Nature based Solutions (NbS) ในประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินงานและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม ประมาณ 70 คน โดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย, Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) และ Monash University ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ จะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการ
ไปจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ NbS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดการน้ำ (น้ำท่วมและภัยแล้ง) ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยผ่านโครงการ Resilient Urban Centres and Surrounds (RUCAS) ซึ่งจะมีการดำเนินงานในประเทศสมาชิกภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และลาว ต่อไป

ที่อยู่

118/1 ชั้น8 อาคารทิปโก้2 ถ.พระรามท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622656500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอคัดค้าน ได้รับความเดือดร้อนจากโครง The Forestias บางนาตราด กม. 6.5 บ้านพัง / น้ำท่วม / มลพิษฝุ่น / ทำงานละเมิดกฎหมาย /สร้างความเสียหายต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆฯลฯ ไร้ความรับผิดชอบต่อผลการกระทำ ไม่ทราบท่านให้ผ่าน EIA มาได้อย่างไรคะ? ขอคัดค้าน โครงการ Six Senses The Forestias ของบริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ โครงการ Whizdom The Forestias รายละเอียดเนื้อหาบางส่วนตามนี้ค่ะ https://pantip.com/topic/40376775 ได้รับความเสียหายจากโครงการนี้มานับแต่ปี 2560 ปัจจุบันก็ยังไร้ความรับผิดชอบ ขณะการทำงานก่อสร้างก็ยังมีอยู่
สวัสดีครับ
ใครทำที่ติดหน้าอกหาย...มารับได้ที่พี่ต่าย งานคลังคะ
ใครที่ติดหน้าอกหายมารับที่พี่ต่ายงานคลังนะค่ะ
จังหวัดสงขลาอยู่แถวไน
ฝากประชาสัมพันธ์หน้าเพจนะคะ ตอนที่ 2 การขยายถิ่นอาศัยพลับพลึงธาร โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยพลับพลึงธารพื้นที่ตังหวัดระนอง โดย ทสจ ระนองค่ะ 🙏ขอบคุณค่ะ
ฝากประชาสัมพันธ์หน้าเพจด้วยนะคะ จากโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยพลับพลึงธารพื้นที่จังหวัดระนองโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองค่ะ🙏
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตราการในการรับมือ" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กพ.63 เวลา 0830-1700 ณ ห้องประชุม C- ASEAN ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ
กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ และอีเมล์ ไปที่
นายนัทธพงศ์ สุเกียง
เบอร์โทร 095-1651862
อีเมล์ [email protected]
ขอบคุณครับ....
กระผมมีความต้องการ ก่อสร้างอาคาร ห้องแถว 3ชั้น 6คูหา พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตร.ม. ที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ห่างจากแนวชายฝั่ง 4 กม.เป็นพื้นที่ราบ และ ไม่ได้อยู่ตามแนวเขา

จึงมีข้อสอบถามดังต่อไปนี้
1- จะต้องจัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือไม่
2- จำเป็นต้องจ้าง บริษัทหรือนิติบุคล ที่ขึ้นทะเบียนกับทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เท่านั้นหรือไม่
3-สามารถจัดทำเองได้หรือไม่
แจ้งร้องทุกข์ครับ ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ยามวิกาล จากการก่อสร้างอาคารสูง เป็นโรงแรมชื่อดัง ของบริษัทอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ตั้งอยู่หัวมุมถนนซอย59 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา ใกล้ปาก ซ.ทองหล่อ ใจกลางเมือง เมื่อเวลา 02.30น.ของวันที่15/6/62 โดยมีคนงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานร่วมก่อเหตุจำนวนไม่ต่ำกว่า70คน และรถโม่ปูน หลายสิบคัน วิ่งทำงานต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 02.30น.ถึงเวลาเช้า โดยได้แจ้ง 191 ให้ประสานงาน สน.ท้องที่ เพื่อระงับเหตุ เพราะครอบครัวไม่สามารถ นอนหลับได้ แต่หน้างาน ก็ยังคงทำงานกันอย่างราบรื่น ยันเช้า และโครงการนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ EIA ตามที่หนังสือเห็นชอบ จาก กทม. ได้อนุมัติ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการด้วยครับ เพราะอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง ริมถนนสุขุมวิท แต่กลับสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ยามวิกาล โดยไม่มีความเกรงใจครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมทรัพยากรน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สำนักงานสรรพากรภาค 1 กองกฎหมาย กรมสรรพากร Greenoffice สำนักงานสีเขียว กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department Thai Ministry of Education Ministry of Education (Thailand) กระทรวงศึกษาธิการ PR Thai Government กรมประชาสัมพันธ์ กองกองทุนและส่งเสริมความเส Signal Radio Network