สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยา, หน่วยงานราชการ, 118/1 ชั้น8 อาคารทิปโก้2 ถ.พระรามที่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

การประชุมวันที่ ๑๕ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล     ...
31/07/2021

การประชุมวันที่ ๑๕ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำ กรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการมรดกโลก มีมติรับรองรายงานการประชุมในวาระต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการถอดถอน แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Liverpool - Maritime Mercantile สหราชอาณาจักร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี ๒๕๔๗ ออกจากบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก และขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกจากภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๓๔ แหล่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน ๒๙ แหล่ง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน ๕ แหล่ง ซึ่งรวมถึงพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทยทีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในครั้งนี้ และเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายจำนวน ๑ แหล่ง คือ Roșia Montană Mining Landscape ประเทศโรมาเนีย และถอดถอนแหล่งมรดกโลกออกจากแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย จำนวน ๑ แหล่ง คือ Salonga National Park สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ทั้งนี้ การประชุมในครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมี H.E. Mr. Alexander Kuznetsov เป็นประธานการประชุม และรองประธานจากประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ โดย ราชอาณาจักรไทยได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานในส่วนของกลุ่มเอเชียและแปซิฟิก

การประชุมวันที่ ๑๓ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี  ...
30/07/2021

การประชุมวันที่ ๑๓ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส
และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ นายบวรเวท รุ่งรุจี และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก รับทราบผลการดำเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ การชี้แจงขอบเขตและขนาดของแหล่งมรดกโลก การทบทวนและรับรองรายงานคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลย้อนหลัง (RSOUV) กระบวนการ Upstream Process การรายงานประจำงวดรอบที่ ๓ ของภูมิภาคอาหรับและแอฟริกา การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามรายงานประจำงวดรอบที่ ๒ และการรายงานประจำงวดรอบที่ ๓ สำหรับทุกภูมิภาค รวมทั้ง เห็นชอบให้มีการลงคะแนนลับในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Western Segment ) (ออสเตรีย/เยอรมนี/สโลวาเกีย) ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

30/07/2021
โอกาสในวิกฤติ โควิด-๑๙ทำให้ผมได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ได้อยู่ในที่ที่มีความสุขมากที่สุด

โอกาสในวิกฤติ โควิด-๑๙ทำให้ผมได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ได้อยู่ในที่ที่มีความสุขมากที่สุด

การประชุมวันที่ ๑๒ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นา...
29/07/2021

การประชุมวันที่ ๑๒ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการมรดกโลก มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแบบข้ามพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เช็ก ฝรั่งเศส อิตาลี มอนเตเนโกร มาซิโดเนียเหนือ โปแลนด์ เซฮร์เบีย ซโลวาเกีย และสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe และได้พิจารณาเอกสารการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ The Porticoes of Bologna (อิตาลี) The works of Jože Plečnik in Ljubljana – Human Centred Urban Design (สโลวีเนีย) The Slate Landscape of Northwest Wales (สหราชอาณาจักร) Petroglyphs of Lake Onega and the White Sea (รัสเซีย) และ Ivindo National Park (การ์บอง) พร้อมทั้ง ให้เลื่อนการพิจารณาการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม Gdańsk Shipyard – the birthplace of “Solidarity” and the symbol of the Fall of the Iron Curtain in Europe (โปแลนด์) ออกไปเป็นวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

การประชุมวันที่ ๑๑ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล     ...
29/07/2021

การประชุมวันที่ ๑๑ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล
โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ นายบวรเวท รุ่งรุจี
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการมรดกโลก มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเม็กซิโก Franciscan Ensemble of the Monastery and Cathedral of Our Lady of the Assumption of Tlaxcala และได้พิจารณาเอกสารการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก และมีมติให้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก จำนวน ๑๓ แหล่ง ได้แก่ ๑) Dholavira: a Harappan City (อินเดีย) ๒) Cultural Landscape of Hawraman/Uramanat (อิหร่าน) ๓) Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan (ญี่ปุ่น) ๔) Roșia Montană Mining Landscape (โรมาเนีย) ๕) As-Salt - The Place of Tolerance and Urban Hospitality (จอร์แดน) ๖) Sudanese style mosques in northern Côte d’Ivoire (โกตติวัวร์) ๗) Nice, Winter Resort Town of the Riviera (ฝรั่งเศส) ๘) Sítio Roberto Burle Marx (บราซิล) ๙) Chankillo Archaeoastronomical Complex (เปรู) ๑๐) The work of engineer Eladio Dieste: Church of Atlántida (อุรุกวัย) ๑๑) Settlement and Artificial Mummification of the Chinchorro Culture in the Arica and Parinacota Region (ชิลี) ๑๒) Frontiers of the Roman Empire – The Lower German Limes (เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์) และ ๑๓) ShUM Sites of Speyer, Worms and Mainz (เยอรมนี)

28/07/2021

สผ.ชี้แจงกรณีการขึ้นทะเบียนมรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน
ตามหลักเกณฑ์ข้อที่10 ของคณะกรรมการมรดกโลก

สผ.ชี้แจงกรณีการขึ้นทะเบียนมรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน ตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 10สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...
28/07/2021

สผ.ชี้แจงกรณีการขึ้นทะเบียนมรดกโลก กลุ่มป่าแก่งกระจาน ตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 10

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอชี้แจงประเด็นกรณีสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเรื่อง ข้อเรียกร้องชนเผ่าพื้นเมือง
จากกรณีกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เนื่องจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) ออกแถลงการณ์ต่อกรณีกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ระบุว่าการขึ้นทะเบียนสมบัติของประเทศเป็นมรดกโลกนั้นล้วนเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจของคนไทย แต่ทางเครือข่ายฯ มิอาจร่วมแสดงความยินดีได้ เนื่องจากไม่มีการขอฉันทามติและการยินยอมจากชุมชน สะท้อนว่ามีการละเลย และไม่คำนึงถึงสิทธิของชุมชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยมาก่อนการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการ ดังนี้ ให้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอย่างจริงจังสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตตามจารีตประเพณีของชาวกะเหรี่ยง ยกฟ้องดำเนินคดีกับชาวบ้านบางกลอยในข้อหาบุกรุกและทำลายป่า เพราะเป็นการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพตามแนววิถีปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็นและเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก เป็นต้น
โดยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินการในเรื่องที่ดินทำกินมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบ ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ขอชี้แจง ดังนี้
- พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่สำคัญ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๔ พื้นที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และแนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี
- พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ในข้อที่ ๑๐ คือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลก
- พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี
จัดเป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีเนื้อที่ประมาณ ๒.๕ ล้านไร่ (๔,๐๘๙ ตารางกิโลเมตร) มีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่ มากกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร โดยพบชนิดพันธุ์สัตว์ ๗๒๐ ชนิด ตามบัญชี IUCN Red List เมื่อจำแนกเป็นสัตว์ที่มีสถานภาพเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered Species, CR) จำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ Siamese crocodile ลิ่นชวา เต่าเหลือง และเต่าหก นอกจากนั้น ยังมีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered Species, EN) ๘ ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable Species, VU) ๒๓ ชนิดและ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Near Threatened Species, NT) ๒๕ ชนิด
- ในประเด็นการจัดที่ดินทำกินนั้น สืบเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้มีการอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณบ้านใจแผ่นดิน ลงมารวมกันตรงข้ามกับหมู่บ้านโป่งลึก และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านบางกลอยขึ้น โดยมีแม่น้ำเพชรบุรีกั้นระหว่างหมู่บ้านโป่งลึก และหมู่บ้านบางกลอย ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนซึ่งยังปักปันไม่แล้วเสร็จ โดยมีชาวบ้านทั้งหมด ๕๗ ครอบครัว ประมาณ ๒๓๐ คน โดยกรมป่าไม้ในขณะนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน ห้องน้ำ และถังเก็บน้ำให้กับทุกครัวเรือน และจัดที่ทำกินให้ครอบครัวละ ๗ ไร่ พื้นที่ปลูกบ้านประมาณ ๓ งาน จำนวน ๕๗ แปลง ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากร ในหมู่บ้านบางกลอยเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ พบว่ามีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ ๑๑๓ ครอบครัว จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น ๖๗๓ คน ปัจจุบันมีการสำรวจ การถือครองที่ดินของบ้านบางกลอย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตามมาตรา ๖๔ ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะนำผลการสำรวจและจัดทำแผนที่ไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป
- ในด้านการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้แทนราษฎรจากหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานและโดยรอบ ทั้งหมดรวม ๕๕ หมู่บ้าน ซึ่งรวมทั้งหมู่บ้านชาวไทยและกะเหรี่ยงในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและขอรับการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกโลก มีการดำเนินการทั้งในระดับกลุ่มป่า ระดับพื้นที่อนุรักษ์ หมู่บ้าน และกลุ่มบ้าน ในการประชุมชี้แจงแต่ละครั้ง มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม รวมทั้งผู้แทนจากสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ประเทศไทยด้วย สำหรับหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้น มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่สื่อสารได้ ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา ซึ่งได้รับฟังและรวบรวมข้อเรียกร้องของราษฎร นำมากำหนดมาตรการและแนวทาง การดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของประเทศ
ทั้งนี้ ผลการรับฟังความเห็นเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
- ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่ (Protected Area Advisory Committee, PAC) ในแต่ละพื้นที่ของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกะเหรี่ยงในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์จากบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย ๒ คน ร่วมเป็นกรรมการ และนอกจากนั้นยังมีการจ้างงานชาวกะเหรี่ยงเพื่อทำงานในอุทยานแห่งชาติด้วย
ท้ายนี้ ในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตนั้น รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานของรัฐจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยงาน เข้าไปดำเนินการโครงการต่าง ๆ กว่า ๘๘ โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพ และเสริมสร้างสุขอนามัย ให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมอาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและมูลนิธิปิดทองหลังพระ ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบน้ำบาดาล พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สุขศาลาประจำหมู่บ้าน และการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นต้น

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่...
28/07/2021

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่ : https://wellwishes.royaloffice.th/

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ได้ที่ : https://wellwishes.royaloffice.th/

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการก...
27/07/2021

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายสุรพล ดวงแข ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ ดังนี้ ๑) โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมทางเลือกภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของสมาคมเพื่อนชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) โครงการการทำเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดการใช้สารเคมีและรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน ของสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดลำพูน ๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยากรชีวภาพให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำบางปะกง ของมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย และ ๔) ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๐ คน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง มีการเข้าประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex ด้วย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กว่า ๖ ปี ที่ประเทศไทยมุ่งมั่น ผลักดันพื...
27/07/2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กว่า ๖ ปี ที่ประเทศไทยมุ่งมั่น ผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก โดยมีการนำเสนอมาแล้วถึง ๓ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ จนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ ๔๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ และเป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ ๑๐ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ เชิงอนุรักษ์ระดับโลก
โดยพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้น เป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ ๖ ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ ๓ ของไทย นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และ กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลก รวมไปถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๒.๕ ล้านไร่ (๔,๐๘๙ ตารางกิโลเมตร) มีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่ มากกว่า ๒๐๐ กิโลเมตร ประเทศไทยในฐานะเจ้าของแหล่ง จะต้องปกป้องรักษาแหล่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้คงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลไว้ให้ลูกหลานต่อไป ซึ่งการที่พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และเป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศแล้ว ยังทำให้คนในประเทศเกิดการตระหนัก รู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วย โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสมดุลในการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น รวมทั้ง ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ไทยจะรักษาแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้คงไว้ และสามารถส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป

ที่อยู่

118/1 ชั้น8 อาคารทิปโก้2 ถ.พระรามที่6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022656500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอคัดค้าน ได้รับความเดือดร้อนจากโครง The Forestias บางนาตราด กม. 6.5 บ้านพัง / น้ำท่วม / มลพิษฝุ่น / ทำงานละเมิดกฎหมาย /สร้างความเสียหายต่อสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆฯลฯ ไร้ความรับผิดชอบต่อผลการกระทำ ไม่ทราบท่านให้ผ่าน EIA มาได้อย่างไรคะ? ขอคัดค้าน โครงการ Six Senses The Forestias ของบริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ โครงการ Whizdom The Forestias รายละเอียดเนื้อหาบางส่วนตามนี้ค่ะ https://pantip.com/topic/40376775 ได้รับความเสียหายจากโครงการนี้มานับแต่ปี 2560 ปัจจุบันก็ยังไร้ความรับผิดชอบ ขณะการทำงานก่อสร้างก็ยังมีอยู่
สวัสดีครับ
ใครทำที่ติดหน้าอกหาย...มารับได้ที่พี่ต่าย งานคลังคะ
ใครที่ติดหน้าอกหายมารับที่พี่ต่ายงานคลังนะค่ะ
จังหวัดสงขลาอยู่แถวไน
ฝากประชาสัมพันธ์หน้าเพจนะคะ ตอนที่ 2 การขยายถิ่นอาศัยพลับพลึงธาร โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยพลับพลึงธารพื้นที่ตังหวัดระนอง โดย ทสจ ระนองค่ะ 🙏ขอบคุณค่ะ
ฝากประชาสัมพันธ์หน้าเพจด้วยนะคะ จากโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยพลับพลึงธารพื้นที่จังหวัดระนองโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองค่ะ🙏
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : มาตราการในการรับมือ" ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กพ.63 เวลา 0830-1700 ณ ห้องประชุม C- ASEAN ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ และอีเมล์ ไปที่ นายนัทธพงศ์ สุเกียง เบอร์โทร 095-1651862 อีเมล์ [email protected] ขอบคุณครับ....
กระผมมีความต้องการ ก่อสร้างอาคาร ห้องแถว 3ชั้น 6คูหา พื้นที่ใช้สอยรวม 1,000 ตร.ม. ที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ห่างจากแนวชายฝั่ง 4 กม.เป็นพื้นที่ราบ และ ไม่ได้อยู่ตามแนวเขา จึงมีข้อสอบถามดังต่อไปนี้ 1- จะต้องจัด รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือไม่ 2- จำเป็นต้องจ้าง บริษัทหรือนิติบุคล ที่ขึ้นทะเบียนกับทาง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เท่านั้นหรือไม่ 3-สามารถจัดทำเองได้หรือไม่
แจ้งร้องทุกข์ครับ ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ยามวิกาล จากการก่อสร้างอาคารสูง เป็นโรงแรมชื่อดัง ของบริษัทอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ตั้งอยู่หัวมุมถนนซอย59 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา ใกล้ปาก ซ.ทองหล่อ ใจกลางเมือง เมื่อเวลา 02.30น.ของวันที่15/6/62 โดยมีคนงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานร่วมก่อเหตุจำนวนไม่ต่ำกว่า70คน และรถโม่ปูน หลายสิบคัน วิ่งทำงานต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 02.30น.ถึงเวลาเช้า โดยได้แจ้ง 191 ให้ประสานงาน สน.ท้องที่ เพื่อระงับเหตุ เพราะครอบครัวไม่สามารถ นอนหลับได้ แต่หน้างาน ก็ยังคงทำงานกันอย่างราบรื่น ยันเช้า และโครงการนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ EIA ตามที่หนังสือเห็นชอบ จาก กทม. ได้อนุมัติ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการด้วยครับ เพราะอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง ริมถนนสุขุมวิท แต่กลับสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ยามวิกาล โดยไม่มีความเกรงใจครับ