สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั ดูแลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมบัญชีกลางยกฐานะแผนกรัฐวิสาหกิจในกองรายได้เป็นกองรัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2520 เพื่อรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นการควบคุมและกำหนดนโยบายด้านการเงินการบัญชี และการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ

ต่อมาเนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนภารกิจจากการควบคุมและปฏิบัติการ มาเป็นการกำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังไปให้้ส่วนราชการต่าง ๆและส่วนภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ ได้รวมหน่วยงานที่มีภารกิจความรับผิดชอบในลักษณะใกล้เคียงกันเป็นส่วนราชการเดียวกันโดยมีฐานะสูงกว่ากอง จึงปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพงานดังกล่าว และเนื่องจากการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามนัยมาตรา 8 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 "กองรัฐวิสาหกิจ" จึงเปลี่ยนฐานะเป็น "สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ภาครัฐได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่รัฐวิสาหกิจ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ ของรัฐ (สรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สำนักรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐมีความสามารถมากขึ้นในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้ยกฐานะ “สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ” เป็น “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545

เปิดเหมือนปกติ

14/12/2021
💥💥 ปรับมาตรการ ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบ่งกลุ่มผู้เดินทาง 6 กลุ่ม และกลุ่มประเทศ 4 กลุ่ม

💥💥 ปรับมาตรการ สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบ่งกลุ่มผู้เดินทาง 6 กลุ่ม
และกลุ่มประเทศ 4 กลุ่ม

ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

#realnewsthailand #ข่าวจริงประเทศไทย #โควิด19 #ศบค

(signal display) https://www.facebook.com/realnewsthailand/videos/1064496881058326/

(double arrow right) ติดตามข่าวสารจากทางราชการได้จากช่องทาง GCC https://shorturl.asia/WHRIT

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564รวม 2,862 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,799 รายผู้ป่วยจ...
14/12/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
รวม 2,862 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,799 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 27 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 17 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 19 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,146,043 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 4,818 ราย
หายป่วยสะสม 2,078,718 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 47,531 ราย
---------------------
เสียชีวิต 37 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/465207955097534/

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
รวม 2,862 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,799 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 27 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 17 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 19 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,146,043 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 4,818 ราย
หายป่วยสะสม 2,078,718 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 47,531 ราย
---------------------
เสียชีวิต 37 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

+++++++++++++สืบสาน รักษา ต่อยอด+++++++++++++หลักการทรงงาน 27 ประการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
08/12/2021
GCC:ข้าราชการไทย

+++++++++++++
สืบสาน รักษา ต่อยอด
+++++++++++++

หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

▪️ ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน
▪️ ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ทรงให้ใช้หลัก Cost Effectiveness (คุ้มค่า) ไม่ใช่ Cost Benefit (คุ้มทุน) เสมอไป ซึ่งหมายถึงปัญหาของมนุษย์คิดเป็นราคาไม่ได้ อย่าไปเน้นกำไร หากแต่เราต้องจัดการให้ความทุกข์ของเขาหมดไปให้ได้ และเน้นความยั่งยืนและประโยชน์สุข

ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org

(double arrow right) https://bit.ly/3dXXxn5
(double arrow right) ติดตามข่าวสารจากทางราชการได้จากช่องทาง GCC https://shorturl.asia/WHRIT

#GCC

🟡 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแจ้งเตือน PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มสูงขึ้นวันที่ 6-9 ธ.ค. 64******************ศูนย์แ...
06/12/2021

🟡 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแจ้งเตือน PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มสูงขึ้นวันที่ 6-9 ธ.ค. 64
******************
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ปริมาณ PM2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจพบอยู่ในช่วง 25-48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มกค./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มกค./ลบ.ม.) แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า

ศกพ. คาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 ดังนั้น เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศกพ. ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Air4Thai ก่อนออกจากบ้าน หากท่านอยู่บริเวณพื้นที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือ พื้นที่สีส้ม ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

#PM 2.5

(signal display) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1079320702900659&id=212785172887554&m_entstream_source=timeline

(double arrow right) ติดตามข่าวสารจากทางราชการได้จากช่องทาง GCC https://shorturl.asia/WHRIT

🟡 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแจ้งเตือน PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มสูงขึ้นวันที่ 6-9 ธ.ค. 64
******************
ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ปริมาณ PM2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจพบอยู่ในช่วง 25-48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มกค./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (มาตรฐานไม่เกิน 50 มกค./ลบ.ม.) แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า

ศกพ. คาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2564 ดังนั้น เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศกพ. ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Air4Thai ก่อนออกจากบ้าน หากท่านอยู่บริเวณพื้นที่มีปริมาณ PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือ พื้นที่สีส้ม ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
------------------

✅ อัพเดท เชื้อโควิดกลายพันธุ์ (Omicron)- แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่า- ผู้ติดเชื้อ Omicron ส่วนใหญ่ไม...
06/12/2021

✅ อัพเดท เชื้อโควิดกลายพันธุ์ (Omicron)

- แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่า
- ผู้ติดเชื้อ Omicron ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยคล้ายโรคไข้หวัด
(ผู้ติดเชื้อในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล)
- ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ Omicron เสียชีวิต

มาตรการป้องกัน
- ฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุด
ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวด
เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ VUCA

- ยกระดับการเฝ้าระวัง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ และสถานที่ท่องเที่ยว
- ทำการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster)
- ส่งตัวอย่างเชื้อที่พบจากผู้เดินทางหรือรายที่น่าสงสัย
ไปตรวจหาสายพันธุ์ Omicron ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/460435612241435/

✅ อัพเดท เชื้อโควิดกลายพันธุ์ (Omicron)

- แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่า
- ผู้ติดเชื้อ Omicron ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยคล้ายโรคไข้หวัด
(ผู้ติดเชื้อในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล)
- ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ Omicron เสียชีวิต

มาตรการป้องกัน
- ฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุด
ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวด
เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ VUCA

- ยกระดับการเฝ้าระวัง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ และสถานที่ท่องเที่ยว
- ทำการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster)
- ส่งตัวอย่างเชื้อที่พบจากผู้เดินทางหรือรายที่น่าสงสัย
ไปตรวจหาสายพันธุ์ Omicron ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Timeline ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ Omicron คนแรกในไทย(ข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค. 64)- ชายอายุ 35 ปี สัญชาติอเมริกัน อยู่สเปน 1 ...
06/12/2021

Timeline ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ Omicron คนแรกในไทย
(ข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค. 64)

- ชายอายุ 35 ปี สัญชาติอเมริกัน อยู่สเปน 1 ปี อาชีพนักธุรกิจ ไม่มีโรคประจำตัว (ติดเชื้อ ไม่มีอาการ)
- ได้รับวัคซีน J&J 1 เข็มจาก USA
- ผู้สัมผัสทั้งหมด โรงแรม (17 คน) พนักงานในสนามบิน (2 คน)

พฤศจิกายน
28 พ.ย. 64
-ตรวจ PCR ที่สเปน ผลไม่พบเชื้อ ไปทานข้าวกับเพื่อน (เพื่อนไม่มีอาการป่วย จนถึงปัจจุบัน)

29 พ.ย. 64
- บินจากสเปนไปดูไบ (EK142) พักที่ดูไบ 9 ชม. ไม่พูดคุยกับใคร ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

30 พ.ย. 64
- บินจากดูไบมากรุงเทพ ฯ (EK372) ลงจากเครื่อง (เที่ยงคืน) ไปเก็บตัวอย่างแบบ Drive thru ที่ รพ. คู่สัญญา และกลับเข้าโรงแรม (ผู้ป่วยเข้าโครงการ Test & Go)

ธันวาคม
1 ธ.ค. 64
- ได้รับแจ้งจาก รพ. ว่า ตรวจพบเชื้อโควิด
Ct : ORF=33.10 , N gene=30.71

3 ธ.ค. 64
- ส่งตัวอย่างเชื้อตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/460397242245272/

Timeline ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ Omicron คนแรกในไทย
(ข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค. 64)

- ชายอายุ 35 ปี สัญชาติอเมริกัน อยู่สเปน 1 ปี อาชีพนักธุรกิจ ไม่มีโรคประจำตัว (ติดเชื้อ ไม่มีอาการ)
- ได้รับวัคซีน J&J 1 เข็มจาก USA
- ผู้สัมผัสทั้งหมด โรงแรม (17 คน) พนักงานในสนามบิน (2 คน)

พฤศจิกายน
28 พ.ย. 64
-ตรวจ PCR ที่สเปน ผลไม่พบเชื้อ ไปทานข้าวกับเพื่อน (เพื่อนไม่มีอาการป่วย จนถึงปัจจุบัน)

29 พ.ย. 64
- บินจากสเปนไปดูไบ (EK142) พักที่ดูไบ 9 ชม. ไม่พูดคุยกับใคร ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

30 พ.ย. 64
- บินจากดูไบมากรุงเทพ ฯ (EK372) ลงจากเครื่อง (เที่ยงคืน) ไปเก็บตัวอย่างแบบ Drive thru ที่ รพ. คู่สัญญา และกลับเข้าโรงแรม (ผู้ป่วยเข้าโครงการ Test & Go)

ธันวาคม
1 ธ.ค. 64
- ได้รับแจ้งจาก รพ. ว่า ตรวจพบเชื้อโควิด
Ct : ORF=33.10 , N gene=30.71

3 ธ.ค. 64
- ส่งตัวอย่างเชื้อตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละ วั...
02/12/2021

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละ วันพ่อเเห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละ วันพ่อเเห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2564สำนักงานคณะกรรมการนโยบ...
02/12/2021

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คณะกรรมการประเมินผลฯ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

พี่น้องประชาชนที่รักครับวันนี้ หลังการประชุม ครม. ผมได้เชิญ รอง นรม. สุพัฒนพงษ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางดึงดูดนัก...
01/12/2021

พี่น้องประชาชนที่รักครับ

วันนี้ หลังการประชุม ครม. ผมได้เชิญ รอง นรม. สุพัฒนพงษ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางดึงดูดนักลงทุนต่างชาติสร้างเศรษฐกิจใหม่ในด้านต่างๆ รวมถึงด้านดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(EV) การสนับสนุน Startup และการสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั้งหมดเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อพลิกโฉมประเทศไทย

ผมมั่นใจว่านักลงทุนต่างชาติจะให้ความสนใจกับมาตรการใหม่ๆ ของไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยอีกไม่นานจะมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบกันครับ

FB : ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

(signal display) https://www.facebook.com/prayutofficial/posts/439607600869425

(double arrow right) ติดตามข่าวสารจากทางราชการได้จากช่องทาง GCC https://shorturl.asia/WHRIT

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับ สคร. กำกับรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงบทุนประจำปี 2565 หวังช่วยห...
29/11/2021

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับ สคร. กำกับรัฐวิสาหกิจดำเนินการ
ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงบทุนประจำปี 2565 หวังช่วยหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังสถานการณ์ COVID - 19”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการติดตามฯ) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้กำชับให้ สคร. เร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 269,883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 มา 1 เดือน (ตุลาคม 2564) มีผลการเบิกจ่าย 3,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>> https://drive.google.com/file/d/1ZjIFLh6R-HdTfSbdFazPIAyZnEQa0g_T/view?usp=sharing

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับ สคร. กำกับรัฐวิสาหกิจดำเนินการ
ตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงบทุนประจำปี 2565 หวังช่วยหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังสถานการณ์ COVID - 19”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการติดตามฯ) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้กำชับให้ สคร. เร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จำนวน 269,883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 มา 1 เดือน (ตุลาคม 2564) มีผลการเบิกจ่าย 3,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>> https://drive.google.com/file/d/1ZjIFLh6R-HdTfSbdFazPIAyZnEQa0g_T/view?usp=sharing

(!)(!)รู้ไหมว่า❓ เงินประกันสังคมที่จ่ายกันอยู่ทุก ๆ เดือน ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ออมยามเกษียณด้วยนะ 🧓 หรือที่เรียกกันว่า บำ...
24/11/2021

(!)(!)รู้ไหมว่า❓ เงินประกันสังคมที่จ่ายกันอยู่ทุก ๆ เดือน ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ออมยามเกษียณด้วยนะ 🧓 หรือที่เรียกกันว่า บำเหน็จและบำนาญชราภาพ นั่นเอง
แล้วอยากรู้ไหมว่าจะใช้สิทธิประโยชน์จากส่วนนี้ได้เมื่อไหร่ ✨และคิดเป็นจำนวนกันยังไง อยากรู้ไปลองดูเลย❗️

ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

#ม.33
#บำเหน็จ บำนาญ
#สำนักงานประกันสังคม

(signal display)https://www.facebook.com/ssofanpage/posts/4576425859102869

รู้ไหมว่า❓ เงินประกันสังคมที่จ่ายกันอยู่ทุก ๆ เดือน ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ออมยามเกษียณด้วยนะ 🧓 หรือที่เรียกกันว่า บำเหน็จและบำนาญชราภาพ นั่นเอง

แล้วอยากรู้ไหมว่าจะใช้สิทธิประโยชน์จากส่วนนี้ได้เมื่อไหร่ ✨และคิดเป็นจำนวนกันยังไง อยากรู้ไปลองดูเลย❗️

🎊🎊ครม. อนุมัติ 1,500 ล้านบาทให้ ธนาคารออมสิน  เปิด “มาตรการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ”(blue circle) ผู้เริ่มประกอบอาชีพ...
24/11/2021

🎊🎊ครม. อนุมัติ 1,500 ล้านบาทให้ ธนาคารออมสิน
เปิด “มาตรการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ”

(blue circle) ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
หรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

(red circle) ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่นค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ

(blue circle) ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพ

(countdown 1) วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท
(countdown 2) วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
(countdown 3) ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึง 30 กันยายน 2565
(countdown 4) ระยะเวลาการกู้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)
(countdown 5) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

#สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
#ธนาคารออมสิน
#PMOC
#ศูนย์ปฎิบัติการนายกรัฐมนตรี

(signal display)https://www.facebook.com/PMOCNEWS/posts/674686667249992

🎊🎊ครม. อนุมัติ 1,500 ล้านบาทให้ #ธนาคารออมสิน เปิด “มาตรการ #สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ”

🟩ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยอนุมัติวงเงิน 1,500 ล้านบาท ในส่วนที่ธนาคารออมสินขอชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 5,000 ล้านบาท

🟦เพื่อให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินเริ่มทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งยังช่วยลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ โดยมีรายละเอียดมาตรการ ฯ ดังนี้

🟢วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท
🟣วงเงินสินเชื่อ ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
🔴ระยะเวลาการขอยื่นสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึง 30 กันยายน 2565
🟡ระยะเวลาการกู้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 5 ปี (ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)
🟠อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี
🔵กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
🔹ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพหรือมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพดังกล่าว
🔹ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่มีสถานที่จำหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไซส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่น ๆ
🔹ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสาร อื่นๆตามประเภทของอาชีพ

#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

+++++++++++++สืบสาน รักษา ต่อยอด+++++++++++++สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯตอน  ตอนรถเก็บตัว...
24/11/2021
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

+++++++++++++
สืบสาน รักษา ต่อยอด
+++++++++++++

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ตอน ตอนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานศูนย์รวมจิตใจต้านภัยโรคร้าย

ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

(signal display)https://www.youtube.com/watch?v=VCiM1yb_oK4&list=PLnp3R1bZk8QNEjE5V59U_qNYebgUXcjgn&index=3

ตอนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานศูนย์รวมจิตใจต้านภัยโรคร้ายติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได...

(sparkle)(sparkle)ผู้ประกันตน ม.40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือหยุดพักรักษาตัว เพื่อรัก...
24/11/2021

(sparkle)(sparkle)ผู้ประกันตน ม.40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือหยุดพักรักษาตัว เพื่อรักษาสิทธิของท่านอย่าลืมส่งเงินสมทบเป็นประจำด้วยนะครับ

ทีมงาน GCC
Government Communication Channel

#ผู้ประกันตนตามมาตรา40
#สำนักงานประกันสังคม

(signal display)https://www.facebook.com/ssofanpage/photos/a.105303622881804/4573249976087124/

ผู้ประกันตน ม.40 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือหยุดพักรักษาตัว เพื่อรักษาสิทธิของท่านอย่าลืมส่งเงินสมทบเป็นประจำด้วยนะครับ

📌มาตรา 40 ไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ แต่ท่านสามารถส่งเงินสมทบล่วงหน้าได้ 12 เดือนครับ

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622985880

เว็บไซต์

http://www.sepo.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ก็แค่พูดถึงคนสมัยนี้ ไม่ได้เจาะจงใคร จะมี ตำแหน่ง หรือ ไม่มีตำแหน่ง เองก็ตาม ต้อง สร้างภาพให้ตัวเอง โพสลงเว็บไซร์ในไทย เกี่ยวกับประวัติการศึกษา ว่าจบนอก หรือ จบในไทย แม่งโคตรเพอเฟ็ก แต่แท้จริง ลองตรวจสอบทุกคน ไม่ได้จบอย่างที่โพสเขียนผ่านทางเว็บไซร์ ทั้ง หญิง และ ชาย ยิ่งพวกทำงานตามธนาคาร หรือ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน. โกหกประวัติการศึกษาทั้งนั้น เพราะมีการซื้อขายวุฒิการศึกษาตัวจริง ในไทยเกิดขึ้นมานานมาก ใครจบเมืองนอกมา พอไปถามต้นสังกัดที่ต่างประเทศ ว่ามีชื่อ นี่ จบที่นี่มั้ย สรุป ไม่มีเลย. แทบจะทั้งนั้น ไอ้พวก อธิบดี , รองอธิบดี และพวก รองนายก ที่ออกข่าวผ่านสื่อแม่งตัวปลอมทั้งนั้น ส่วน รองนายก,และ ส.ส. ในสภา อธิบดี ปลัด และ รองปลัด ตำแหน่งที่กล่าวมา มีตัวปลอมแทบจะทั้งนั้นเลย. พวกเฮี้ยเหล่านี้ ชอบหมาหมู่ หมาลอบกัด มาขมขู่คนที่เขาทำงานเพื่อบ้านเมืองจริง ๆ และจับคนเหล่านี้เก็บไว้ และ หาตัวปลอม หน้าเหมือน มาแสดงผ่านสื่อ เพื่อสร้างภาพ ให้ดูน่าเชื่อถือ แทนตัวจริงเกี่ยวกับบ้าเมือง. สรุป ตัวปลอมในการเมือง ทั้งหลาย มัน รวมหัวกันปล้น รายได้ ของรัฐวิสาหกิจชาติไทย ทุกอย่างโอนเข้าบัญชีของพวกมันแทน มานานนับสิบกว่าปี ธุรกิจเอกชน ก็โดน ขโมยรายได้ แบบเดียวกัน คือ โอนเข้าบัญชีของมัน. ( โลภ มาก และ ลาบ หาย ) (เวรกรรม มองไม่เห็น แต่ ทันตาเห็น ) และกู ไม่เชื่อหรอก ว่า คนโกงเงินชาติไทย ไม่เชื่อเรื่องเวรกรรม.
คนไทย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ทุกคน ต้องร่วมกันปกป้อง รายได้ รัฐวิสาหกิจไทย ของเรา อย่าให้ตกเป็น ของใคร หรือต่างชาติ.
คุณชัยวุติ คน นี้⤵ เค้าอยู่กระทรวงดิจิทัล หรือ ดิจิตอล จะปราบ แต่ การพนันฟุตบอลออนไลน์ อย่างเดียวหรือไง หรือว่า แทงเสียไป แล้ว ค่อยออกมาพูด ตอนนี้ ข่าวโกหกหลอกลวงเยอะแยะ เลย ทางโลกโซเชียว. แก้ไข้ด้วย
พี่หนูทำงานตามพระองค์ทรงสั่งให้หนูทำงานอีกอย่างของสังคม หนูเลยเขียนเป็นสื่อสร้างสรรค์ทุกรูปแบบรวมทั้งการบริหารประเทศด้วยค่ะ หนูเขียนตั้งแต่ ลด ละ เลิก แล้วค่ะ พี่ดูที่งานตำรวจ หรืองานทหาร หรือที่ ท่านผู้หญิงศตพร พูนทรัพย์วิจิตรคะ ที่ค้นหาเข้าทางเฟสนะคะแล้วจะเห็นหนูโฟสของหนูค่ะเป็นระการที่สื่อสร้างใช้ทุกรูปแบบค่ะ
ทำไมแอพฯ “เป๋าตัง” ถึงสร้างความเวียนหัวให้คนใช้ในโครงการ “คนละครึ่ง” "เราชนะ" “เราเที่ยวด้วยกัน” เพราะคนคิดและทีมงาน ไม่เข้าใจเทคโนโลยีและโกงกินบ้านเป็นอย่างดี ต่อไปไม่ยากหากประเทศเราจะพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด เพราะ เอื่อประโยชน์ให้กับธนาคารเอกชน ที่กำลังจะล้มละลาย ธนาคารสีม่วง กับ สีเขียว "แอพฯเป๋าตัง เป็นแพลตฟอร์มที่ผมช่วยออกแบบตั้งแต่ต้น เป็นแอพฯ ของธนาคารกรุงไทย ผมเสือกเข้ามารับภาระทำโครงการหลาย ๆ อย่างให้กับกระทรวงการคลัง เริ่มตั้งแต่ ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ ขณะเดียวกันก็ให้บริการเรื่องอื่นๆ เปิดมา 2 รอบขายพันธบัตรรัฐบาล 200 ล้านบาทหมดภายใน 99 วินาที" ผมในที่นี้คือนายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันผมเกษียนแล้ว กล่าวถึง การร่วมงานกับโครงการภาครัฐ ซึ่งก่อนหน้า สมคิดได้ก่อตั้งบริษัท settrade.com ให้กับ‘ตลาดหลักทรัพย์’ เปลี่ยนจากระบบเคาะกระดานเป็นระบบซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ และร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย ทำ K-Transformation ตั้ง KBTG บริษัทเทคโนโลยีของกสิกรไทย พัฒนา K-Plus หลังเกษียณก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ธนาคารกรุงไทย และช่วยทำโครงการภาครัฐ สมคิด จิรานันตรัตน์ เบื้องหลัง แอพฯเป๋าตัง "คนที่ทำแอพฯนี้ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กรุ่นใหม่ ผมเป็นคนรุ่นเก่ามาช่วยเป็นที่ปรึกษา ช่วยออกแบบ ช่วยคิด ช่วยทำ มีคนเก่ง ๆ มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศมาร่วมโครงการหลายคน คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาเทคโนโลยี แม้เขาจะไม่ได้ลงลึกถึงมุมของการโค้ดดิ้ง แต่เขาก็เข้าใจว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้ชีวิต" สมคิดเล่า และบอกว่า แต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน (ผมไม่ได้หลงตัวเองนะ) "ชิมช้อปใช้ เป็นลักษณะแจกเงินให้กับประชาชน 1,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ รอบสอง ให้ประชาชนเอาเงินของตัวเองมาใส่ใน G wallet แล้วไปซื้อสินค้าได้ โดยหักลดหย่อนภาษี ส่วน เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง ให้ไปซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นที่นิยมมาก เพราะเราไม่ให้ร้านใหญ่ๆ เข้าร่วม ส่วนใหญ่เป็นร้านเล็กๆ รถเข็น, สตรีทฟู้ด ช่วยให้พวกเขาขายดีขึ้น ทำให้ร้านค้าและประชาชนจำนวนมากอยากร่วมด้วย ร้านค้าที่รับแอพฯเป๋าตัง อย่างเมื่อเช้านี้ (20 ม.ค. 2564) ลงทะเบียนรับ 1.34 ล้านคน มีคนเข้าแอพฯ มารอก
ได้โปรดเห็นใจ ประชาชนที่ เข้าไปกดผิดกันหน่อยน่ะค่ะ ฝากเรื่องถึง ลุงตู่ หน่อยค่ะ บางคนเขาก็เข้าใจผิด ว่าได้ตั้ง7,000 บาท ที่ไหนได้ ต้องเอาเงินตัวเองออกก่อนซะงั้ง ใครจะซื้อได้ทุกวัน วันละ1,000 ๆ บาท ช่วยเอาคนที่ ลงทะเบียน ยิ่งใช้ ยิ่งได้ออกด้วยค่ะ สำหรับคนที่เขาไม่อยากได้จริงๆ อ่ะ โปรดขอความอนุเคราะห์ ด้วยค่ะ
คือยังไงคับ ผมไม่เคยมีเงินมากขนาดนั้นหรอก
อ้างถึง:หน่วยงานราชการ โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailandกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailandกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ตารามีฆลเมืองพุทธ-Thailand ธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจ +66 22835353 ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailandธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailandธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand ถูกต้องตามกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๔ เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
คำสั่ง บร.1/2563 ให้เบิกงบประมาณออกสินเชื่อสินค้า คนละต่อคน 5 หมื่นบาท ให้เป็นเงินสด6 พันบาทที่เหลือให้เป็นสินค้า นาย อภิชาติ แก้วทอง รองอธิบดี กระทรวงการคลัง
ขึ้นแบบนี้มาจะสองเดือนแล้วค่ะถูกเลิกจ้างมาตั้งแต่เดือนเม.ษา จนทุกวันนี้ยังไม่มีงานทำไม่รุ้ว่าทำไมตรวจสอบนานจริงถ้าทำงานได้ปกติจะไม่ง้อเงินรัฐบาลเลยค่ะ..เพราะสมัครมาตั้งแต่วันแรกๆที่เปิด...คนมีเงินบางคนได้รับสิทแต่คนตกงานอย่างรับไม่ได้รับสิทงงค่ะ