Clicky

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั ดูแลการดำเนินนโยบายการบริหารและพั?

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมบัญชีกลางยกฐานะแผนกรัฐวิสาหกิจในกองรายได้เป็นกองรัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2520 เพื่อรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นการควบคุมและกำหนดนโยบายด้านการเงินการบัญชี และการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ

ต่อมาเนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนภารกิจจากการคว

บคุมและปฏิบัติการ มาเป็นการกำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังไปให้้ส่วนราชการต่าง ๆและส่วนภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ ได้รวมหน่วยงานที่มีภารกิจความรับผิดชอบในลักษณะใกล้เคียงกันเป็นส่วนราชการเดียวกันโดยมีฐานะสูงกว่ากอง จึงปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพงานดังกล่าว และเนื่องจากการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามนัยมาตรา 8 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 "กองรัฐวิสาหกิจ" จึงเปลี่ยนฐานะเป็น "สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ภาครัฐได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่รัฐวิสาหกิจ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ ของรัฐ (สรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สำนักรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐมีความสามารถมากขึ้นในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้ยกฐานะ “สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ” เป็น “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545

เปิดเหมือนปกติ

"สคร. X GBDi สร้าง สคร. ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven organization)"สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาห...
09/09/2022

"สคร. X GBDi สร้าง สคร. ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven organization)"

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างให้ สคร. ให้เป็นต้นแบบองค์กรภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยได้ริเริ่มนำร่องโครงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) กับข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Data Skills) เรื่อง นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล (Innovation With Data Analytics and Visualization) ให้ "SEPO Data team รุ่นที่ 1" ที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2565 การนำร่องโครงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และพัฒนาทักษะข้อมูล (Data Skills) กับข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ทำให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนา สคร. ในภารกิจอื่น ในการนี้ เมื่อจบหลักสูตร
การอบรมวันที่ 8 กันยายน 2565 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม "SEPO Data team รุ่นที่ 1"

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 107  ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ บริเวณโถง...
02/09/2022

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 107 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสรรพากร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 107 โดยมีนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ และนางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการ สคร. เป็นตัวแทนร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสรรพากร

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2565นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู...
30/08/2022

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2565

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโ...
30/08/2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเรือนตุง​ โรงแรม​ ดิ​ อิมพีเรียล​ ริเวอร์​เฮ้าส์​ รีสอร์ท​ จังหวัดเชียงราย​ โดยมีนายทิพย อุทัยสาง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนามีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ภารกิจของ สคร. และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในภาคเหนือ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น

"สคร. จัดประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เพื่อต...
29/08/2022

"สคร. จัดประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของ ธสน. ในอนาคต”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ โดยมีนายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ สคร. ร่วมกับ ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธสน.
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของ ธสน. ในอนาคต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร.

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย” นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักง...
25/08/2022

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 212,779 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101
ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกรกฎาคม 2565) 34 แห่ง จำนวน 83,691 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91
ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - เดือนกรกฎาคม 2565) 9 แห่ง จำนวน 129,088 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่>>> https://drive.google.com/drive/folders/1MbBv-LbaLSvtQaVECSfjRCRuug1B1sr4?usp=sharing

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโ...
24/08/2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภาสกร ๑ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพิทย อุทัยสาง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนามีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ภารกิจของ สคร. และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบาย CEO รัฐวิสาหกิจเพื่อนำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ”สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย...
23/08/2022

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบาย CEO รัฐวิสาหกิจ
เพื่อนำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ หรือ “SOE CEO Forum” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารสูงสุด (CEO)
ของรัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 (แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ)
และทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง CEO ของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายแก่ CEO ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 52 แห่ง

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่>>>https://drive.google.com/file/d/1HiOB7pkc48tt269tFfjxVkq2QNsndaFN/view?usp=sharing

22/08/2022

การสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) โดย สคร. กระทรวงการคลัง วันที่ 22 สิงหาคม 2565 (ช่วงที่ 2)

22/08/2022

การสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) โดย สคร. กระทรวงการคลัง วันที่ 22 สิงหาคม 2565

คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวั...
19/08/2022

คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการ PPP เห็นชอบหลักการของโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ของกรมทางหลวง (ทล.) ระยะทางรวม 24.7 กิโลเมตร และมีระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง อัติโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M - Flow) มูลค่ารวม 31,457 ล้านบาท โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าเวนคืนที่ดินและค่าก่อสร้างงานโยธา ในขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้รับผิดชอบงาน O&M ทั้งหมด ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยโครงการจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 รวมถึงรองรับและเชื่อมต่อการเดินทางจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรง

2.คณะกรรมการ PPP เห็นชอบโครงการการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) ของ ทล. 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Rest Area บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา
มูลค่า 3,279 ล้านบาท และโครงการ Rest Area บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรีมูลค่า 2,356 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในทั้ง 2 เส้นทางแก่ประชาชน โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดินและเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างองค์ประกอบและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการต่างๆ ตามมาตรฐาน รวมถึงรับผิดชอบงาน O&M ตลอดระยะเวลา 30 ปี และ ทล. จะได้รับผลตอบแทนจากเอกชนตลอดอายุสัญญา โดยโครงการจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการบนเส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้น

3. คณะกรรมการ PPP รับทราบการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่าย PPP Network Meeting of Asia and the Pacific ครั้งที่ 7 ร่วมกับ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 161 คน จาก 18 ประเทศ ซึ่งการประชุมจะส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เป็นสากล

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยคณะอนุกรรมการสนับสนุนการประเมินผลด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-eff...
19/08/2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยคณะอนุกรรมการสนับสนุนการประเมินผล
ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของรัฐวิสาหกิจ (ดร. ไชยยศ บุญญากิจ ประธานอนุกรรมการฯ) ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดด้าน Eco-efficiency ของรัฐวิสาหกิจ
สำหรับรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
โดยได้เชิญรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน ที่มีการประเมินผลด้วยตัวชี้วัด Eco-efficiency แล้ว
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และเชิญรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน
ที่จะเริ่มประเมินตัวชี้วัด Eco-efficiency ในปี 2566 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และสำนักงานธนานุเคราะห์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ปณท ครบรอบ 19 ปี และ 139 ปี กิจการไปรษณีย์ไทยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิส...
15/08/2022

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ปณท ครบรอบ 19 ปี และ 139 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ครบรอบ 19 ปี และ 139 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย โดยมีดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อาคารบริหาร ปณท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโ...
11/08/2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

โดยมีนายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนามีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ภารกิจของ สคร. และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น

สคร. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ...
11/08/2022

สคร. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร สคร. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 3 สคร.

"สคร. จัดประชุมร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือแผนการดำเนินงานของ ธอ...
10/08/2022

"สคร. จัดประชุมร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือแผนการดำเนินงานของ ธอท. ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน"

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อหารือแผนการดำเนินงานของ ธอท. ตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร.

สคร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเ...
02/08/2022

สคร. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง สคร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ที่ขาดแคลนให้กับเจ้าหน้าที่อุทยาน และสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

สคร. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร การจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้วิสัยทัศน์ ค่านิย...
01/08/2022

สคร. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร การจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์องค์กร

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมคณะผู้บริหาร เเละบุคลากร สคร. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร การจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์องค์กร ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดนครราชสีมา

"สคร. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เเละพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของเเผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...
27/07/2022

"สคร. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เเละพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของเเผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565"

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง สคร. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เเละพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของเเผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 3 สคร.

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผ...
26/07/2022

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

สคร. ร่วมกับ ธพว. ดำเนินโครงการจิตอาสาโดยร่วมบริจาคหลอดน้ำดื่มพลาสติก เพื่อใช้ทำหมอนสุขภาพสำหรับมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง...
26/07/2022

สคร. ร่วมกับ ธพว. ดำเนินโครงการจิตอาสาโดยร่วมบริจาคหลอดน้ำดื่มพลาสติก เพื่อใช้ทำหมอนสุขภาพสำหรับมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นผู้แทน สคร. ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ดำเนินโครงการจิตอาสาโดยร่วมบริจาคหลอดน้ำดื่มพลาสติก เพื่อใช้ทำหมอนสุขภาพสำหรับมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ได้เกินครึ่งของกรอบ” นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำน...
26/07/2022

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ได้เกินครึ่งของกรอบ”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 181,923 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99
ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2565) 34 แห่ง จำนวน 69,275 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96
ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2565) 9 แห่ง จำนวน 112,648 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/file/d/1sDCrT8B_9uAz-Tw2wGSKlcH7j0Bu1Fqo/view?usp=sharing

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโ...
19/07/2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ – ๒ ชั้น ๗ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง โดยมีนายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนามีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ภารกิจของ สคร. และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดภาคตะวันออก เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 116,130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมา...
18/07/2022

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 116,130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมายทั้งปี”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมทั้งสิ้นจานวน 116,130 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 14,643 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 142,800 ล้านบาท โดยเงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://drive.google.com/file/d/1r0acFNQPrK0IvqA-bphRs5XRiwXWNBGq/view?usp=sharing

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สคร. และการร่วมลงทุ...
08/07/2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สคร. และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒" ณ ห้องสุคนธา ฮอลล์ ชั้น ๖ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งการสัมมนามีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ภารกิจของ สคร. และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดภาคใต้ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สคร. และการร่วมลงทุ...
08/07/2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สคร. และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒" ณ ห้องสุคนธา ฮอลล์ ชั้น ๖ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สคร. และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒" การสัมมนามีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ภารกิจของ สคร. และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดภาคใต้ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

สคร. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน ณ ห้องปร...
06/07/2022

สคร. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

สคร. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง ณ ห้องประชุมรัฐมน...
06/07/2022

สคร. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

สคร. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง ณ ห้องประชุมรัฐมน...
05/07/2022

สคร. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

แถลงการณ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕เรื่อง การแอบอ้างใช้เครื่องหมายราชการและชื่อสำนักงานค...
30/06/2022

แถลงการณ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง การแอบอ้างใช้เครื่องหมายราชการและชื่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นส่วนราชการภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังได้ดำเนินการตรวจพบว่ามีบุคคลนำตราสัญลักษณ์ของ สคร. และนำชื่อ สคร. ไปใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในช่องทางเฟซบุ๊ก และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
สคร. ขอเรียนว่า การนำตราสัญลักษณ์อันเป็นเครื่องหมายราชการของสำนักงานหรือนำชื่อของสำนักงานไปใช้เป็นการส่วนบุคคลอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย ในการนี้ จึงเห็นควรประกาศให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงประชาชนได้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะนำเครื่องหมายราชการหรือชื่อสำนักงานไปใช้เฉพาะในกรณีงานทางราชการของสำนักงาน หรือการมอบหมายงานอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตามกฎหมาย และกรณีการนำตราสัญลักษณ์หรือชื่อของสำนักงานไปใช้เป็นการส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางราชการของสำนักงานแต่ประการใด นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะได้ดำเนินการตรวจสอบการกระทำดังกล่าวของบุคคลว่าเข้าข่ายต้องดำเนินการในทางคดี รวมถึงทำให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐเพียงใด เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย” นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักง...
28/06/2022

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 112,413 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนพฤษภาคม 2565) 34 แห่ง จำนวน 61,734 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97
ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - เดือนพฤษภาคม 2565) 9 แห่ง จำนวน 50,679 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/file/d/1VwadYbQ9NFWDej0UaHHgVbgtkS-5XLOC/view?usp=sharing

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผ...
28/06/2022

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

สคร. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้หัวข้อ "การถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ" ...
24/06/2022

สคร. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้หัวข้อ "การถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ"

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมคณะผู้บริหาร เเละบุคลากร สคร. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้หัวข้อ "การถ่ายทอดยุทธศาสตร์องค์กรสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ" ในระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565
ณ จังหวัดอุทัยธานี

คนร. เห็นชอบแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ...
22/06/2022

คนร. เห็นชอบแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ZxDJV5vGltFiZW2WWv7iDSL6Sgs0pV-V/view?usp=sharing

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ Seventh Meeting of the Infrastructure Fin...
22/06/2022

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ Seventh Meeting of the Infrastructure Financing and Public-Private Partnerships Network of Asia and the Pacific ร่วมกับ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Asian Development Bank และ China Public Private Partnerships Center ในหัวข้อ Infrastructure Development through PPP in the Post - COVID Era เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ซึ่งเป็นการประชุม ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ทั้ง On-site และ Online ตลอดจนการดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 2 แห่ง ได้แก่ โครงการท่าเรือแหลมฉบังและเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก UNESCAP จำนวน 52 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกล่าว Keynote Speech ในที่ประชุม รวมทั้งนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สคร. ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

สคร. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมก...
16/06/2022

สคร. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

สคร. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรร...
14/06/2022

สคร. ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622985880

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ก็แค่พูดถึงคนสมัยนี้ ไม่ได้เจาะจงใคร จะมี
ตำแหน่ง หรือ ไม่มีตำแหน่ง เองก็ตาม ต้อง
สร้างภาพให้ตัวเอง โพสลงเว็บไซร์ในไทย เกี่ยวกับประวัติการศึกษา ว่าจบนอก หรือ จบในไทย แม่งโคตรเพอเฟ็ก แต่แท้จริง ลองตรวจสอบทุกคน ไม่ได้จบอย่างที่โพสเขียนผ่านทางเว็บไซร์ ทั้ง หญิง และ ชาย ยิ่งพวกทำงานตามธนาคาร หรือ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน.
โกหกประวัติการศึกษาทั้งนั้น เพราะมีการซื้อขายวุฒิการศึกษาตัวจริง ในไทยเกิดขึ้นมานานมาก ใครจบเมืองนอกมา พอไปถามต้นสังกัดที่ต่างประเทศ ว่ามีชื่อ นี่ จบที่นี่มั้ย สรุป ไม่มีเลย. แทบจะทั้งนั้น ไอ้พวก อธิบดี , รองอธิบดี และพวก รองนายก ที่ออกข่าวผ่านสื่อแม่งตัวปลอมทั้งนั้น ส่วน
รองนายก,และ ส.ส. ในสภา อธิบดี ปลัด และ รองปลัด ตำแหน่งที่กล่าวมา มีตัวปลอมแทบจะทั้งนั้นเลย.
พวกเฮี้ยเหล่านี้ ชอบหมาหมู่ หมาลอบกัด มาขมขู่คนที่เขาทำงานเพื่อบ้านเมืองจริง ๆ และจับคนเหล่านี้เก็บไว้ และ หาตัวปลอม
หน้าเหมือน มาแสดงผ่านสื่อ เพื่อสร้างภาพ ให้ดูน่าเชื่อถือ แทนตัวจริงเกี่ยวกับบ้าเมือง.
สรุป
ตัวปลอมในการเมือง ทั้งหลาย มัน รวมหัวกันปล้น รายได้ ของรัฐวิสาหกิจชาติไทย ทุกอย่างโอนเข้าบัญชีของพวกมันแทน มานานนับสิบกว่าปี ธุรกิจเอกชน ก็โดน
ขโมยรายได้ แบบเดียวกัน คือ
โอนเข้าบัญชีของมัน.
( โลภ มาก และ ลาบ หาย )
(เวรกรรม มองไม่เห็น แต่ ทันตาเห็น )
และกู
ไม่เชื่อหรอก ว่า คนโกงเงินชาติไทย ไม่เชื่อเรื่องเวรกรรม.
คนไทย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
ทุกคน ต้องร่วมกันปกป้อง รายได้
รัฐวิสาหกิจไทย ของเรา อย่าให้ตกเป็น
ของใคร หรือต่างชาติ.
คุณชัยวุติ คน นี้⤵
เค้าอยู่กระทรวงดิจิทัล หรือ ดิจิตอล
จะปราบ แต่ การพนันฟุตบอลออนไลน์ อย่างเดียวหรือไง
หรือว่า แทงเสียไป แล้ว ค่อยออกมาพูด ตอนนี้ ข่าวโกหกหลอกลวงเยอะแยะ เลย ทางโลกโซเชียว. แก้ไข้ด้วย
พี่หนูทำงานตามพระองค์ทรงสั่งให้หนูทำงานอีกอย่างของสังคม หนูเลยเขียนเป็นสื่อสร้างสรรค์ทุกรูปแบบรวมทั้งการบริหารประเทศด้วยค่ะ หนูเขียนตั้งแต่ ลด ละ เลิก แล้วค่ะ พี่ดูที่งานตำรวจ หรืองานทหาร หรือที่ ท่านผู้หญิงศตพร พูนทรัพย์วิจิตรคะ ที่ค้นหาเข้าทางเฟสนะคะแล้วจะเห็นหนูโฟสของหนูค่ะเป็นระการที่สื่อสร้างใช้ทุกรูปแบบค่ะ
ทำไมแอพฯ “เป๋าตัง” ถึงสร้างความเวียนหัวให้คนใช้ในโครงการ “คนละครึ่ง” "เราชนะ" “เราเที่ยวด้วยกัน” เพราะคนคิดและทีมงาน ไม่เข้าใจเทคโนโลยีและโกงกินบ้านเป็นอย่างดี ต่อไปไม่ยากหากประเทศเราจะพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด เพราะ เอื่อประโยชน์ให้กับธนาคารเอกชน
ที่กำลังจะล้มละลาย ธนาคารสีม่วง กับ สีเขียว

"แอพฯเป๋าตัง เป็นแพลตฟอร์มที่ผมช่วยออกแบบตั้งแต่ต้น เป็นแอพฯ ของธนาคารกรุงไทย ผมเสือกเข้ามารับภาระทำโครงการหลาย ๆ อย่างให้กับกระทรวงการคลัง เริ่มตั้งแต่ ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ ขณะเดียวกันก็ให้บริการเรื่องอื่นๆ เปิดมา 2 รอบขายพันธบัตรรัฐบาล 200 ล้านบาทหมดภายใน 99 วินาที"

ผมในที่นี้คือนายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันผมเกษียนแล้ว กล่าวถึง การร่วมงานกับโครงการภาครัฐ ซึ่งก่อนหน้า สมคิดได้ก่อตั้งบริษัท settrade.com ให้กับ‘ตลาดหลักทรัพย์’ เปลี่ยนจากระบบเคาะกระดานเป็นระบบซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ และร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย ทำ K-Transformation ตั้ง KBTG บริษัทเทคโนโลยีของกสิกรไทย พัฒนา K-Plus หลังเกษียณก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ธนาคารกรุงไทย และช่วยทำโครงการภาครัฐ

สมคิด จิรานันตรัตน์

เบื้องหลัง แอพฯเป๋าตัง

"คนที่ทำแอพฯนี้ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กรุ่นใหม่ ผมเป็นคนรุ่นเก่ามาช่วยเป็นที่ปรึกษา ช่วยออกแบบ ช่วยคิด ช่วยทำ มีคนเก่ง ๆ มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศมาร่วมโครงการหลายคน คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาเทคโนโลยี แม้เขาจะไม่ได้ลงลึกถึงมุมของการโค้ดดิ้ง แต่เขาก็เข้าใจว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้ชีวิต" สมคิดเล่า และบอกว่า แต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน (ผมไม่ได้หลงตัวเองนะ)

"ชิมช้อปใช้ เป็นลักษณะแจกเงินให้กับประชาชน 1,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ รอบสอง ให้ประชาชนเอาเงินของตัวเองมาใส่ใน G wallet แล้วไปซื้อสินค้าได้ โดยหักลดหย่อนภาษี ส่วน เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง ให้ไปซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นที่นิยมมาก เพราะเราไม่ให้ร้านใหญ่ๆ เข้าร่วม ส่วนใหญ่เป็นร้านเล็กๆ รถเข็น, สตรีทฟู้ด ช่วยให้พวกเขาขายดีขึ้น ทำให้ร้านค้าและประชาชนจำนวนมากอยากร่วมด้วย

ร้านค้าที่รับแอพฯเป๋าตัง

อย่างเมื่อเช้านี้ (20 ม.ค. 2564) ลงทะเบียนรับ 1.34 ล้านคน มีคนเข้าแอพฯ มารอก
ได้โปรดเห็นใจ ประชาชนที่ เข้าไปกดผิดกันหน่อยน่ะค่ะ ฝากเรื่องถึง ลุงตู่ หน่อยค่ะ บางคนเขาก็เข้าใจผิด ว่าได้ตั้ง7,000 บาท ที่ไหนได้ ต้องเอาเงินตัวเองออกก่อนซะงั้ง ใครจะซื้อได้ทุกวัน วันละ1,000 ๆ บาท ช่วยเอาคนที่ ลงทะเบียน ยิ่งใช้ ยิ่งได้ออกด้วยค่ะ สำหรับคนที่เขาไม่อยากได้จริงๆ อ่ะ โปรดขอความอนุเคราะห์ ด้วยค่ะ
คือยังไงคับ ผมไม่เคยมีเงินมากขนาดนั้นหรอก
อ้างถึง:หน่วยงานราชการ
โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา
กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailandกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailandกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ
ตารามีฆลเมืองพุทธ-Thailand
ธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจ +66 22835353
ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailandธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailandธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand
ถูกต้องตามกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๔
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุลเอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
ละอองฝนโปรยปรายปลิว
จากทิวเมฆสีเข้ม

หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า
อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม

ของปฐพีแห้งผาก

กรุณยธรรม
แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย

อมฤตธรรมฉ่ำเย็น
หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ

อาบรดความเสื่อมและทุกข์
คำสั่ง บร.1/2563
ให้เบิกงบประมาณออกสินเชื่อสินค้า คนละต่อคน 5 หมื่นบาท ให้เป็นเงินสด6 พันบาทที่เหลือให้เป็นสินค้า
นาย อภิชาติ แก้วทอง รองอธิบดี กระทรวงการคลัง
ขึ้นแบบนี้มาจะสองเดือนแล้วค่ะถูกเลิกจ้างมาตั้งแต่เดือนเม.ษา จนทุกวันนี้ยังไม่มีงานทำไม่รุ้ว่าทำไมตรวจสอบนานจริงถ้าทำงานได้ปกติจะไม่ง้อเงินรัฐบาลเลยค่ะ..เพราะสมัครมาตั้งแต่วันแรกๆที่เปิด...คนมีเงินบางคนได้รับสิทแต่คนตกงานอย่างรับไม่ได้รับสิทงงค่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Phaya Thai District ខេត្តព្រៃវែង កំពូលដួងចិត្ត-PAG เครือข่าย ทสม. กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน) PR Thai Government กรมประชาสัมพันธ์ Greenoffice สำนักงานสีเขียว SATI Handcraft กองพันทหารม้าที่หนึ่ง กรมทห Phayathai District กองกฎหมาย กรมสรรพากร กสทช. PFEC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส