สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั ดูแลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมบัญชีกลางยกฐานะแผนกรัฐวิสาหกิจในกองรายได้เป็นกองรัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2520 เพื่อรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่างๆได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเน้นการควบคุมและกำหนดนโยบายด้านการเงินการบัญชี และการบริหารงานบุคคลของรัฐวิสาหกิจ

ต่อมาเนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนภารกิจจากการควบคุมและปฏิบัติการ มาเป็นการกำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังไปให้้ส่วนราชการต่าง ๆและส่วนภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ ได้รวมหน่วยงานที่มีภารกิจความรับผิดชอบในลักษณะใกล้เคียงกันเป็นส่วนราชการเดียวกันโดยมีฐานะสูงกว่ากอง จึงปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพงานดังกล่าว และเนื่องจากการแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามนัยมาตรา 8 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 "กองรัฐวิสาหกิจ" จึงเปลี่ยนฐานะเป็น "สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ" ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ภาครัฐได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่รัฐวิสาหกิจ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ ของรัฐ (สรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการดำเนินนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สำนักรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐมีความสามารถมากขึ้นในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้ยกฐานะ “สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ” เป็น “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ” มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545

เปิดเหมือนปกติ

กสร. แจงสิทธิลูกจ้างที่ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ถือเป็นการขาดงาน - ละทิ้งหน้าที่ หากนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย.กรมสวัสดิก...
13/09/2021

กสร. แจงสิทธิลูกจ้างที่ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ถือเป็นการขาดงาน - ละทิ้งหน้าที่ หากนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
.
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เผย สถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปทำงานของลูกจ้าง
.
สาเหตุดังกล่าว จึงไม่ถือว่าลูกจ้างขาดงาน หรือละทิ้งหน้าที่ และนายจ้างจะนำมาเป็นเหตุลงโทษวินัยออกหนังสือเตือน รวมถึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ หากนายจ้างจะเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชย
.
ส่วน "ลูกจ้าง" ที่ประสบภัยน้ำท่วม ควรแจ้งให้นายจ้าง/หัวหน้างานทราบทันที เพื่อให้นายจ้างได้จัดเตรียมลูกจ้างอื่นทำงานแทน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่กิจการของนายจ้าง
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45483

-ทีมงานแอดมินกลาง=

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

(signal icon)https://www.facebook.com/154553218343826/posts/1255521841580286

กสร. แจงสิทธิลูกจ้างที่ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ถือเป็นการขาดงาน - ละทิ้งหน้าที่ หากนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
.
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เผย สถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปทำงานของลูกจ้าง
.
สาเหตุดังกล่าว จึงไม่ถือว่าลูกจ้างขาดงาน หรือละทิ้งหน้าที่ และนายจ้างจะนำมาเป็นเหตุลงโทษวินัยออกหนังสือเตือน รวมถึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ หากนายจ้างจะเลิกจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชย
.
ส่วน "ลูกจ้าง" ที่ประสบภัยน้ำท่วม ควรแจ้งให้นายจ้าง/หัวหน้างานทราบทันที เพื่อให้นายจ้างได้จัดเตรียมลูกจ้างอื่นทำงานแทน และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่กิจการของนายจ้าง
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45483

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

13/09/2021
🦠🦠รู้สู้ได้ ยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการหนัก

🦠🦠รู้สู้ได้ ยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการหนัก

💉 นอกจากยาฟาวิพิราเวียร์ ยังมียาฉีดเรมเดซีเวียร์เป็นตัวช่วย

💉 ส่วนยาโลพินาเวียร์ ริโทนาเวียร์ ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักในช่วงแรก ใช้เสริมกับยาเรมเดซีเวียร์ แต่ต้องระวังในการใช้ยา เนื่องจากมีผลเรื่องค่าเอนไซม์ของตับสูงขึ้น

🔴 ส่วนสเตียรอยด์ใช้ลดการอักเสบกรณีเชื้อลงปอด

❌ ไม่แนะนำให้ซื้อยากินเอง เพราะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ แนะนำให้รักษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

✅ คลิปนี้ชัวร์แน่ แชร์ได้

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ข่าวจริงประเทศไทย
#รู้สู้ได้
#ชัวร์แน่แชร์ได้

(signal icon) https://www.facebook.com/212785172887554/posts/1023095965189800/

“คนร. มอบนโยบายรัฐวิสาหกิจตอบโจทย์พลิกโฉมประเทศไทย ดันแก้ไขปัญหา อสมท. และ ขสมก. บริษัทในเครือตอบโจทย์สังคมและผลตอบแทน”น...
13/09/2021

“คนร. มอบนโยบายรัฐวิสาหกิจตอบโจทย์พลิกโฉมประเทศไทย
ดันแก้ไขปัญหา อสมท. และ ขสมก. บริษัทในเครือตอบโจทย์สังคมและผลตอบแทน”

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่ง คนร. ได้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกำกับ (กรอบนโยบายฯ) เพื่อให้กระทรวงเจ้าสังกัดใช้ในการจัดทำกรอบนโยบายฯ สำหรับประกอบการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570

2. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ. เอ็นที) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (อสมท) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>> https://drive.google.com/file/d/1OhTc57Fngi4_2_8gpue83wrRP_w30aMk/view?usp=sharing

11/09/2021
Request Rejected

ครม. อนุมัติงบกลางกว่า 2,900 ล้านบาท พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 1,766 โครงการใน 10 จังหวัด พร้อมขยายเพิ่ม 14 จังหวัด
.
ที่ประชุม ครม. (7 ก.ย. 64) อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 จำนวน 1,766 โครงการ วงเงินรวม 2,909 ล้านบาท
.
ระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่เดือน ส.ค. - ธ.ค. 2564 ใน 10 จังหวัด ได้แก่ แพร่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อำนาจเจริญ อยุธยา ปราจีนบุรี และสระแก้ว คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานจำนวน 29,765 คน และมีผู้ได้รับประโยชน์ราว 3.54 ล้านคน
.
ในการประชุมคราวนี้ ยังได้เห็นชอบในหลักการสำหรับดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 4 จำนวน 1,434 โครงการ วงเงินรวม 3,753 ล้านบาท ใน 14 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย นครพนม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ลพบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครนายก และยะลาทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดทำรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจาก ครม. ต่อไป
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45595

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

(signal icon) https://www.facebook.com/154553218343826/posts/1253171678481969/

09/09/2021
💉💉 รู้สู้ได้ สถานการณ์วัคซีนทั่วโลก

(syringe) รู้สู้ได้ สถานการณ์วัคซีนทั่วโลก

➡️ ทั่วโลก ฉีดวัคซีนแล้ว 4,900 ล้านคนทั่วโลก
💉วัคซีนมีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่
1.วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อตาย
2.วัคซีนชนิดเชื้อเป็น ใช้ไวรัสเป็นพาหะ
3.วัคซีนชนิดตัดต่อสายพันธุกรรม
4.วัคซีนชนิดที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อไวรัส
💉การผลิตวัคซีนก็ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อทุกคน
✅ คลิปนี้ชัวร์แน่ แชร์ได้

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ข่าวจริงประเทศไทย
#รู้สู้ได้
#ชัวร์แน่แชร์ได้

(signal display) https://www.facebook.com/realnewsthailand/videos/1158431121319118

07/09/2021
รู้สู้ได้ โควิดกับสัตว์

🐶🐱 รู้สู้ได้ โควิดกับสัตว์

โควิดไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยง และยังไม่พบการติดโควิดจากสัตว์เลี้ยงไปสู่คน
สัตว์เลี้ยงไม่แพร่เชื้อสู่สัตว์ด้วยกัน และไม่แพร่เชื้อสู่คน
แต่เชื้อจากคนสามารถแพร่สู่สัตว์เลี้ยงได้
ดังนั้น สัตว์เลี้ยงจะได้รับเชื้อและก่อให้เกิดโรคนั้น น้อยมาก เพราะเมื่อสัตว์เลี้ยงติดเชื้อสามารถหายเองได้
✅ คลิปนี้ชัวร์แน่ แชร์ได้

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ข่าวจริงประเทศไทย
#รู้สู้ได้
#ชัวร์แน่แชร์ได้

(signal display) https://www.facebook.com/realnewsthailand/videos/280863746827625

07/09/2021
🚕🚕 รู้สู้ได้ แท็กซี่ฉุกเฉิน

🚕(dash) รู้สู้ได้ แท็กซี่ฉุกเฉิน

🚖 Ambulance Taxi รถแท็กซี่ดัดแปลง เพื่อรับส่งคนไข้โควิด-19 กลุ่มสีเขียว
✅ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
🚖 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
🚖 ขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หรือ 6 ชั่วโมง
✅ คลิปนี้ชัวร์แน่ แชร์ได้

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ข่าวจริงประเทศไทย
#รู้สู้ได้
#ชัวร์แน่แชร์ได้

(signal display) https://www.facebook.com/realnewsthailand/videos/550975749288548

(siren) กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนร่วมงาน IP FAIR 2021 บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ ชู "ตลาดไอเดียทรัพย์สินทางปัญญา สร้างโอ...
06/09/2021
Thailand IP-Fair

(siren) กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนร่วมงาน IP FAIR 2021 บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ ชู "ตลาดไอเดียทรัพย์สินทางปัญญา สร้างโอกาสทางธุรกิจ" ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปด้วยกัน
...............................

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์จัด “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021)” งานออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่านเว็บไซต์ www.thailandipfair.com ระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายนนี้ ในงานมีทั้งตลาดไอเดียทรัพย์สินทางปัญญากว่า 200 รายการ การจับคู่ธุรกิจ เวทีสัมมนาด้านทรัพย์สินทางปัญญากว่า 10 สัมมนา บริการให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมร่วมเป็นกำลังใจหนุนสินค้า GI กว่า 20 รายการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ คาดสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญากระตุ้นเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19

“หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ คือ การส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างรายได้ ซึ่งจะนำมาสู่การขับเคลื่อนประเทศ การจัดกิจกรรม “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 2564” หรือ “งาน IP Fair 2021” ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2564 จึงเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจจากการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างรายได้ เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ Start up หรือผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการหาแรงบันดาลใจหรือมีความสนใจด้านนวัตกรรม จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา 2564” หรือ “IP Fair 2021” ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.thailandipfair.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368”
-------------------------------------

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#กรมทรัพย์สินทางปัญญา
#IPFAIR2021
#มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
#ตลาดไอเดียสร้างโอกาสสร้างธุรกิจ

(signal icon) https://prdipfamily.blogspot.com/2021/09/ip-fair-2021.html

02/09/2021

🎉🎉จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสีฟ้า
ขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดโควิด ครบ 100% จำนวน 415 หมู่บ้าน

🎯นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด - 19 ตามเจตนารมณ์ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด - 19 โดยให้ประชาชนในชุมชน ร่วมทำและร่วมตัดสินใจกันเอง ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ได้ร่วมคิด ที่จะช่วยให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของโควิด - 19

🎯ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขับเคลื่อนหมู่บ้าน ชุมชนปลอดโควิดครบ 100% จำนวน 415 หมู่บ้าน ใน 7 อำเภอ นับเป็นความสำเร็จของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แต่ละหมู่บ้าน ชุมชน มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาด มีการช่วยเหลือแบ่งปันดูแลกันและกัน ร่วมเฝ้าระวัง ส่งผลให้ในหมู่บ้านไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 หรือเคยมีแต่รักษาหายแล้ว ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ถือได้ว่าหมู่บ้านชุมชนหล่านี้ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ปลอดโควิด - 19 “หมู่บ้านสีฟ้า”พร้อมประกาศเป็น “จังหวัดสีฟ้า” นับว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในภาพรวม ที่จะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ของประเทศได้

-ทีมงานแอดมินกลาง-

(signal icon) https://www.facebook.com/104752127576785/posts/617497146302278/

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ครั้งที่ 1/2564นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมกา...
01/09/2021

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ครั้งที่ 1/2564

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank

ธปท. ช่วยลูกหนี้รายย่อยครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท บรรเทาภาระหนี้จากโควิด ยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ถึง 31 ธ.ค. นี้ธนาคารแห...
31/08/2021

ธปท. ช่วยลูกหนี้รายย่อยครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท บรรเทาภาระหนี้จากโควิด ยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ถึง 31 ธ.ค. นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 เพื่อช่วยลดภาระหนี้ในระยะยาวแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน สะดวก บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท
1️⃣ บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
2️⃣ จำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
3️⃣ เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
4️⃣ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
.
แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 64 ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

(signal display) https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/posts/1246281749170962

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัดนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงาน...
30/08/2021

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน เช่น การจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ การนำส่งรายได้แผ่นดิน การเบิกจ่ายงบลงทุน หลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในเครือ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจและการพิจารณาการปรับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการคัดเลือกและการประเมินผล ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและผู้บริหารของ บขส. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่ดีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกับ บขส. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป

28/08/2021

✅✅ รู้ สู้ ได้ ‼️ เรื่องไหนจริง เรื่องไหนปลอม เคลียร์ให้ชัด เช็คให้ชัวร์ ก่อนแชร์ กับเรื่องโควิด -19

1️⃣ ใช้เครื่องซักผ้าร่วมคนที่ติดโควิด จะติดเชื้อด้วย จริงหรือไม่ ?

2️⃣ โควิด ติดผ่านอาหารได้ จริงหรือไม่ ?

3️⃣ การล้างคอ และล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ ป้องกันโควิดได้จริงหรือไม่ ?

4️⃣ ปอดจะไม่กลับมาเป็นปกติ หลังจากติดโควิด-19 แล้วจริงหรือไม่ ?

5️⃣ ดื่มน้ำขิง หรือมะนาวใส่เกลือ ช่วยป้องกันโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ?

➡️ ฟังคำตอบได้ที่นี่

📲 สงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

👍🏻 คลิปนี้ชัวร์แน่ แชร์ ได้

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ข่าวจริงประเทศไทย
#ชัวร์แน่แชร์ได้
#รู้สู้ได้

(signal icon) https://www.facebook.com/212785172887554/posts/1011738279658902/

ศบค. คลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เริ่ม 1 ก.ย. 64.▶️ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00 - 04.00 น.▶️ระบ...
28/08/2021

ศบค. คลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เริ่ม 1 ก.ย. 64
.
▶️ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00 - 04.00 น.

▶️ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75%

▶️ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 25 คน

▶️ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ปิด 20.00 น. ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ 75% ร้านมีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50% และยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

▶️ศูนย์การค้าเปิดให้บริการจนถึง 20.00 ยกเว้น โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องประชุม ยังไม่เปิดให้บริการ

▶️ร้านตัดผมเปิดได้/ ร้านนวดเปิดเฉพาะนวดเท้า

▶️สถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจาก ศธ.

▶️สนามกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.

**29 จว. ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม สิงห์บุรี

-ทีมงานแอดมินกลาง-

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

https://www.facebook.com/154553218343826/posts/1244432759355861/?d=n

ศบค. คลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เริ่ม 1 ก.ย. 64
.
▶️ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00 - 04.00 น.

▶️ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75%

▶️ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 25 คน

▶️ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ปิด 20.00 น. ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศนั่งได้ 75% ร้านมีเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ 50% และยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

▶️ศูนย์การค้าเปิดให้บริการจนถึง 20.00 ยกเว้น โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องประชุม ยังไม่เปิดให้บริการ

▶️ร้านตัดผมเปิดได้/ ร้านนวดเปิดเฉพาะนวดเท้า

▶️สถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจาก ศธ.

▶️สนามกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.

**29 จว. ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม สิงห์บุรี

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

สคร. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาห...
27/08/2021

สคร. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน เช่น การจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน และเร่งรัดการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) แนวทางการกำกับดูแลบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การคัดเลือกและการประเมินผลผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการดำเนินโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และข้อสังเกตจากคณะกรรมการและผู้บริหารของ กทพ. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่ดีระหว่าง สคร.กับ กทพ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป

สคร. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ กกท.นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประชุ...
27/08/2021

สคร. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการ กกท.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาและกำกับรัฐวิสาหกิจ เช่น การจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน หลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในเครือ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แนวทางการประเมินผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนเร่งรัดการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ กกท. พร้อมกันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ กกท. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่ดีระหว่าง สคร. และ กกท. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร SME bank สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622985880

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ก็แค่พูดถึงคนสมัยนี้ ไม่ได้เจาะจงใคร จะมี ตำแหน่ง หรือ ไม่มีตำแหน่ง เองก็ตาม ต้อง สร้างภาพให้ตัวเอง โพสลงเว็บไซร์ในไทย เกี่ยวกับประวัติการศึกษา ว่าจบนอก หรือ จบในไทย แม่งโคตรเพอเฟ็ก แต่แท้จริง ลองตรวจสอบทุกคน ไม่ได้จบอย่างที่โพสเขียนผ่านทางเว็บไซร์ ทั้ง หญิง และ ชาย ยิ่งพวกทำงานตามธนาคาร หรือ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน. โกหกประวัติการศึกษาทั้งนั้น เพราะมีการซื้อขายวุฒิการศึกษาตัวจริง ในไทยเกิดขึ้นมานานมาก ใครจบเมืองนอกมา พอไปถามต้นสังกัดที่ต่างประเทศ ว่ามีชื่อ นี่ จบที่นี่มั้ย สรุป ไม่มีเลย. แทบจะทั้งนั้น ไอ้พวก อธิบดี , รองอธิบดี และพวก รองนายก ที่ออกข่าวผ่านสื่อแม่งตัวปลอมทั้งนั้น ส่วน รองนายก,และ ส.ส. ในสภา อธิบดี ปลัด และ รองปลัด ตำแหน่งที่กล่าวมา มีตัวปลอมแทบจะทั้งนั้นเลย. พวกเฮี้ยเหล่านี้ ชอบหมาหมู่ หมาลอบกัด มาขมขู่คนที่เขาทำงานเพื่อบ้านเมืองจริง ๆ และจับคนเหล่านี้เก็บไว้ และ หาตัวปลอม หน้าเหมือน มาแสดงผ่านสื่อ เพื่อสร้างภาพ ให้ดูน่าเชื่อถือ แทนตัวจริงเกี่ยวกับบ้าเมือง. สรุป ตัวปลอมในการเมือง ทั้งหลาย มัน รวมหัวกันปล้น รายได้ ของรัฐวิสาหกิจชาติไทย ทุกอย่างโอนเข้าบัญชีของพวกมันแทน มานานนับสิบกว่าปี ธุรกิจเอกชน ก็โดน ขโมยรายได้ แบบเดียวกัน คือ โอนเข้าบัญชีของมัน. ( โลภ มาก และ ลาบ หาย ) (เวรกรรม มองไม่เห็น แต่ ทันตาเห็น ) และกู ไม่เชื่อหรอก ว่า คนโกงเงินชาติไทย ไม่เชื่อเรื่องเวรกรรม.
คนไทย เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ทุกคน ต้องร่วมกันปกป้อง รายได้ รัฐวิสาหกิจไทย ของเรา อย่าให้ตกเป็น ของใคร หรือต่างชาติ.
คุณชัยวุติ คน นี้⤵ เค้าอยู่กระทรวงดิจิทัล หรือ ดิจิตอล จะปราบ แต่ การพนันฟุตบอลออนไลน์ อย่างเดียวหรือไง หรือว่า แทงเสียไป แล้ว ค่อยออกมาพูด ตอนนี้ ข่าวโกหกหลอกลวงเยอะแยะ เลย ทางโลกโซเชียว. แก้ไข้ด้วย
พี่หนูทำงานตามพระองค์ทรงสั่งให้หนูทำงานอีกอย่างของสังคม หนูเลยเขียนเป็นสื่อสร้างสรรค์ทุกรูปแบบรวมทั้งการบริหารประเทศด้วยค่ะ หนูเขียนตั้งแต่ ลด ละ เลิก แล้วค่ะ พี่ดูที่งานตำรวจ หรืองานทหาร หรือที่ ท่านผู้หญิงศตพร พูนทรัพย์วิจิตรคะ ที่ค้นหาเข้าทางเฟสนะคะแล้วจะเห็นหนูโฟสของหนูค่ะเป็นระการที่สื่อสร้างใช้ทุกรูปแบบค่ะ
ทำไมแอพฯ “เป๋าตัง” ถึงสร้างความเวียนหัวให้คนใช้ในโครงการ “คนละครึ่ง” "เราชนะ" “เราเที่ยวด้วยกัน” เพราะคนคิดและทีมงาน ไม่เข้าใจเทคโนโลยีและโกงกินบ้านเป็นอย่างดี ต่อไปไม่ยากหากประเทศเราจะพัฒนาไปสู่สังคมไร้เงินสด เพราะ เอื่อประโยชน์ให้กับธนาคารเอกชน ที่กำลังจะล้มละลาย ธนาคารสีม่วง กับ สีเขียว "แอพฯเป๋าตัง เป็นแพลตฟอร์มที่ผมช่วยออกแบบตั้งแต่ต้น เป็นแอพฯ ของธนาคารกรุงไทย ผมเสือกเข้ามารับภาระทำโครงการหลาย ๆ อย่างให้กับกระทรวงการคลัง เริ่มตั้งแต่ ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ ขณะเดียวกันก็ให้บริการเรื่องอื่นๆ เปิดมา 2 รอบขายพันธบัตรรัฐบาล 200 ล้านบาทหมดภายใน 99 วินาที" ผมในที่นี้คือนายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ปัจจุบันผมเกษียนแล้ว กล่าวถึง การร่วมงานกับโครงการภาครัฐ ซึ่งก่อนหน้า สมคิดได้ก่อตั้งบริษัท settrade.com ให้กับ‘ตลาดหลักทรัพย์’ เปลี่ยนจากระบบเคาะกระดานเป็นระบบซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์ และร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย ทำ K-Transformation ตั้ง KBTG บริษัทเทคโนโลยีของกสิกรไทย พัฒนา K-Plus หลังเกษียณก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ธนาคารกรุงไทย และช่วยทำโครงการภาครัฐ สมคิด จิรานันตรัตน์ เบื้องหลัง แอพฯเป๋าตัง "คนที่ทำแอพฯนี้ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นเด็กรุ่นใหม่ ผมเป็นคนรุ่นเก่ามาช่วยเป็นที่ปรึกษา ช่วยออกแบบ ช่วยคิด ช่วยทำ มีคนเก่ง ๆ มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศมาร่วมโครงการหลายคน คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาเทคโนโลยี แม้เขาจะไม่ได้ลงลึกถึงมุมของการโค้ดดิ้ง แต่เขาก็เข้าใจว่าเทคโนโลยีมีผลต่อการใช้ชีวิต" สมคิดเล่า และบอกว่า แต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน (ผมไม่ได้หลงตัวเองนะ) "ชิมช้อปใช้ เป็นลักษณะแจกเงินให้กับประชาชน 1,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิมช้อปใช้ รอบสอง ให้ประชาชนเอาเงินของตัวเองมาใส่ใน G wallet แล้วไปซื้อสินค้าได้ โดยหักลดหย่อนภาษี ส่วน เราเที่ยวด้วยกัน และ คนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง ให้ไปซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นที่นิยมมาก เพราะเราไม่ให้ร้านใหญ่ๆ เข้าร่วม ส่วนใหญ่เป็นร้านเล็กๆ รถเข็น, สตรีทฟู้ด ช่วยให้พวกเขาขายดีขึ้น ทำให้ร้านค้าและประชาชนจำนวนมากอยากร่วมด้วย ร้านค้าที่รับแอพฯเป๋าตัง อย่างเมื่อเช้านี้ (20 ม.ค. 2564) ลงทะเบียนรับ 1.34 ล้านคน มีคนเข้าแอพฯ มารอก
ได้โปรดเห็นใจ ประชาชนที่ เข้าไปกดผิดกันหน่อยน่ะค่ะ ฝากเรื่องถึง ลุงตู่ หน่อยค่ะ บางคนเขาก็เข้าใจผิด ว่าได้ตั้ง7,000 บาท ที่ไหนได้ ต้องเอาเงินตัวเองออกก่อนซะงั้ง ใครจะซื้อได้ทุกวัน วันละ1,000 ๆ บาท ช่วยเอาคนที่ ลงทะเบียน ยิ่งใช้ ยิ่งได้ออกด้วยค่ะ สำหรับคนที่เขาไม่อยากได้จริงๆ อ่ะ โปรดขอความอนุเคราะห์ ด้วยค่ะ
คือยังไงคับ ผมไม่เคยมีเงินมากขนาดนั้นหรอก
ละอองฝนโปรยปรายปลิว จากทิวเมฆสีเข้ม หยาดน้ำตาฟ้าสีฟ้า อันเหลือบแลความร้อนรุ่ม ของปฐพีแห้งผาก กรุณยธรรม แห่งสัมมาปฏิบัติโปรยปราย อมฤตธรรมฉ่ำเย็น หยาดน้ำตาแห่งเกื้อการุณ อาบรดความเสื่อมและทุกข์
คำสั่ง บร.1/2563 ให้เบิกงบประมาณออกสินเชื่อสินค้า คนละต่อคน 5 หมื่นบาท ให้เป็นเงินสด6 พันบาทที่เหลือให้เป็นสินค้า นาย อภิชาติ แก้วทอง รองอธิบดี กระทรวงการคลัง
ขึ้นแบบนี้มาจะสองเดือนแล้วค่ะถูกเลิกจ้างมาตั้งแต่เดือนเม.ษา จนทุกวันนี้ยังไม่มีงานทำไม่รุ้ว่าทำไมตรวจสอบนานจริงถ้าทำงานได้ปกติจะไม่ง้อเงินรัฐบาลเลยค่ะ..เพราะสมัครมาตั้งแต่วันแรกๆที่เปิด...คนมีเงินบางคนได้รับสิทแต่คนตกงานอย่างรับไม่ได้รับสิทงงค่ะ
ยังไม่ได้รับคะ